Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

2. OLDAL - 2000. DECEMBER 1., PÉNTEK VILÁG TÜKÖR IZRAEL bizonyos feltételek mellett kész elismerni a palesz­tin államot - jelentette ki Ehud Barak. A kormányfő felajánlot­ta, hogy ideiglenes békemeg­állapodás keretében a Jordán nyugati partján fekvő területek további tíz százalékát is áten­gednék a palesztinoknak. Az összecsapások eközben folyta­tódnak. Betlehem közelében izraeli katonák belelőttek egy diákcsoportba, egy 17 éves palesztin fiatalember meghalt. Arafat palesztin elnök azt mondta: a palesztinok nem hátrálnak meg az izraeli hadi­gépezet előtt, hanem folytatják a felkelést. WASHINGTON mellett, McLean településen hozza létre ideiglenes irodáját Bush csapa­ta. A republikánus jelöltet a Clinton-kormányzat még nem ismerte el megválasztott elnök­nek, és nem bocsátotta Bushék rendelkezésére azt a pénzt és azt a fővárosi irodaépületet sem, amelyek járnak a kor­mányzat átadás-átvételének át­meneti idejére a megválasztott elnök számára. BAGDAD továbbra sem engedi be az ENSZ-megfigyelőket. Ezt Tárik Aziz hangsúlyozta moszkvai tárgyalásait követő­en. Az iraki miniszterelnök-he­lyettes hozzáfűzte: Oroszország és Irak között „nagyfokú meg­értés” alakult ki a megvitatott kérdésekben. A bagdadi politikus azt is közölte, hogy Szaddám Húszéin államfő, aki­ről elterjedt, hogy rákbetegség­ben szenved, „kiváló egészség­nek örvend”. PRÁGÁBAN rövidesen hozzá­férhetővé válik a Csehszlovákia Kommunista Pártja központi bizottságának archívuma. Az 1989 novemberében megdön­tött rendszerben vezető szere­pet játszó párt eddig titkosnak minősített levéltári anyagának felszabadításáról a cseh nem­zetbiztonsági hivatal igazgatója döntött. LENGYELORSZÁGBAN ma­rad a 42 órás munkahét, de minden szombat szabad lesz - erről döntött tegnap a varsói parlament alsóháza. A munka törvénykönyvének módosításá­ra benyújtott törvényjavaslat 40 órás munkahetet irányzott elő a szabad szombatok mel­lett. A javaslat már több mint két hónapig várt szavazásra, de most ismét elnapolták. A FÜLÖP-SZIGETEKEN húsz­ezren tüntettek ismét a korrup­cióval vádolt Joseph Estrada el­nök lemondását követelve. Ez­zel egy időben tízezren tüntet­tek az elnök mellett is. Az ál­lamfő pere egy hét múlva kez­dődik a manilai szenátusban. Orosz-fehérorosz vámunió A hadászati együttműködésről tanácskozik a FÁK Szorosabbra vonja az együttműködést az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország - állapodott meg csütörtöki találkozóján a két államfő, aki részt vesz a Független Államok Közösségének csúcsértekezletén. Minszk Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök elvi megálla­podást kötött a valutaunió megvalósításá­ról. Putyin utasította az orosz kormányt, hogy készüljön elő a valutauniót megte­remtő egyezmény megkötésére, amelynek értelmében 2005-től az orosz rubel lenne az Oroszországi Föderáció és Fehérorosz­ország közös pénzneme. A két állam tavaly unióra lépett, de a szerződés mostanáig jelképes volt csupán. Putyin és Lukasenko mostani megállapodása az első olyan lépés, amely tartalommal telítheti meg a szomszéd államok kinyüvánított közösségét. Orosz szakemberek körében és a közvé­leményben nem kevés aggodalmat gerjeszt a tervezett valutaunió és a még körvonala- zatlan, de szintén tervbe vett vámunió. Az oroszok attól tartanak, hogy az egyre emel­kedő fehérorosz inflációs ráta, Minszk megreformálatlan, javarészt még szovjet jellegű gazdaságpolitikája és a roppant ala­csony életszínvonal visszahúzza az amúgy sem rózsás helyzetű orosz gazdaságot. A résztvevő országok közös terrorista­ellenes központjával kapcsolatos szabályo­zás megerősítése és az együttműködés számos más kérdése szerepel a Független Államok Közössége kétnapos csúcstalálko­zóján. A tanácskozás a FÁK-külügyminisz- terek ülésével kezdődött meg, amelynek napirendjén 17 téma szerepel. Egyebek között áttekintik a haditechnikai együttmű­ködés számos dokumentumát és az egysé­ges rakétavédelmi rendszer kifejlesztésére szánt jövő évi átutalásokat. Évente egy megyeközpontnyi Putyin és Lukasenko megállapodott a valutaunióról FOTÓ! EUROPRESS/EPA emberrel fogy Oroszország lakossága Fogy a népesség - Oroszország­ban is. A 2000. év első felében a lakosság 425 és fél ezerrel csök­kent, ami egy nagyobb megye- központ lélekszámával egyenlő. Ha hitelesek az előrejelzések, 15 éven belül mintegy 22 millió orosszal kevesebb él majd a Föl­dön. Maga Putyin elnök is meg­kongatta a vészharangot; arra emlékeztetett, hogy így a népes­ség az ország mostani lakosságá­nak hetedével mérséklődik. A roppant méretű állam törté­nelmében példátlan, hogy béke­időben az elhalálozások száma meghaladja a születésekét. A fo­lyamat 1992-ben kezdődött el: a lakosság 700 ezerrel, 1993-ban 800 ezerrel, 1994-ben 960 ezerrel, azután évente 1-1 mülióval csök­kent. Ha ez így folytatódik, az oroszok 2010-ben legfeljebb 137 milliónyian lesznek. Demográfiai szempontból minden meghatározó tényező ne­gatív; vizsgáljuk akár a születé­sek, akár az elhalálozások ará­nyát, avagy a házasságkötések és a válások számát, a lakosság mig­rációját, a várható életkort. Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy a nyolcvanas évek közepé­től mind rosszabb lett az embe­rek társadalmi helyzete, ijesztően csökkent az újszülöttek száma. Míg 1990-ben 1000 személyre 13,4 születés jutott, addig 1999- ben csak 8,4. Köztudomású ugyanakkor, hogy a születések számának csökkenése nem tipikusan orosz jelenség. Ezt azonban a fejlett or­szágok többségében az utódok anyagi biztonságának növelése, s bizonyos önzés okozza. Oroszor­szágban viszont a létbizonytalan­ság a főszereplő. A népességcsökkenés érdekes módon a FAK-országok közül csak a három szláv államot - Oroszországot, Belorussziát és Ukrajnát - érinti. Ráadásul a ma­gas elhalálozás döntően a gazda­ságilag aktív korúaknái jelentke­zik. A népesség fogyása 1991-ben az Oroszországi Föderáció 33 te­rületi egységében volt megfigyel­hető; idén, az év első negyedében már 78-ban. A halálozási okok sorában az egész világon az első helyen a szív- és érrendszeri megbetege­dések, a másodikon a daganatos betegségek állnak. Oroszország­ban viszont a második helyre a szociális gyökerű okok kerültek: főként az alkoholizmus, a gyil­kosságok és az öngyilkosságok, a mérgezések. A Szovjetunió az afganisztáni háború tíz éve alatt 15 ezer em­bert vesztett; 1998-ban azonban a csaknem 521 ezer munkaképes korú elhunytból 202 ezer nem természetes halál következtében veszítette el életét. A századfordulón Franciaor­szághoz vagy az USA-hoz viszo­nyítva az oroszok átlagéletkora 15 évvel maradt el. Ma a férfiak várható életkora 59,8 év, ami az említett országoknál 17-18 évvel kevesebb. (novosjtyii Kérdőjelek Romániában Az RMDSZ célja a szélsőjobb visszatartása Bukarest A Romániai Demokrata Szövetség konzultálni kíván a magyar kormánnyal a to­vábbi politikai szerepválla­lásról. Budapest üdvözli, ha a határon túl élő magyarság minden fontos kérdésben megosztja vele véleményét. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Markó Béla csütörtökön hangsúlyozta: a leg­fontosabb feladat most az, hogy megakadályozzák a szélsősége­sen nacionalista Comeliu Vadim Tudor államfővé választását. Az RMDSZ-nek pedig a továbbiak­ban mindenképpen meg kell tár­gyalnia a magyar kormány képvi­selőivel a választási eredményt, mivel a romániai magyarságot és a két ország viszonyát egyaránt érinthetik majd a változások. A szövetség a magyar kormánytól továbbra is politikai támogatást vár céljai eléréséhez - nyilatkozta Markó Béla.- A magyar kormány minden kérdésben párbeszédet folytat a határon kívül élő magyarság kép­viselőivel. Ennek szellemében üdvözli, ha olyan fontos kérdés­ben is megosztják a véleményü­ket Budapesttel, mint a romániai magyarok politikai szerepvállalá­sa - válaszolta munkatársunk kérdésére Horváth Gábor. A külügyi szóvivő a Romániai Magyar Demokrata Szövetség el­nökének szavaival kapcsolatban elmondta: a politikai szerepválla­lás minden formája a határon túl élő magyarok önálló döntésén alapul, saját érdekeiknek és hely­zetértékelésüknek megfelelően. Ők tudják ugyanis a legalaposab­ban, mire nyílik lehetőségük, és mire van szükségük; a magyar kormány tudomásul veszi és tisz­teletben tartja elhatározásaikat. Bukarestben eközben folyik a huzavona. Corneliu Vadim Tu­dor, a Nagy Románia Párt vezére koalícióra akarja kényszeríteni lliescuékat. A szélsőséges politi­kus megerősítette, az RMDSZ saját magát helyezi törvényen kívülre, hiszen most is „törvény- ellenesen vesz részt a kormány­zásban”. (OY) Békefenntartás Koszovóban A NATO mindent elkövet a feszültség enyhítéséért Szerb ellenőrzés a koszovói határon FOTÓ! EUROPRESS/EPA Jugoszlávia A NATO számos intézkedés­sel siet megakadályozni az erőszak föllángolását a Szerbiát Koszovóval elvá­lasztó biztonsági övezetben. Helyszíni látogatását követően George Robertson főtitkár beje­lentette, hogy az Észak-atlanti Szövetség koszovói békefenntar­tói megerősítették és kibővítették földerítő tevékenységüket a Pre- sevói völgyben, a biztonsági öve­zet teljes hosszában. A KFOR pa­rancsnoka ezenfelül közvetít an­nak érdekében, hogy együttmű­ködjenek a Presevói völgy szerb, illetve albán hatóságai. Az olasz tábornok egyúttal mozgósítja a koszovói politikusokat: gyakorol­janak nyomást és fékezzék meg a biztonsági övezetben tevékeny­kedő albán fegyveres szakadá- rokat. Kostunica jugoszláv elnök eré­lyesen sürgette a NATO-t, hogy koszovói békefenntartói - megbí­zatásuk értelmében - a dél-szer­biai biztonsági övezetben is tart­sanak rendet. A helyzet kiélezett voltára jellemző, hogy jóllehet keddre virradóra tűzszünetet kö­töttek a jugoszláv hatóságok, il­letve az albán szakadár fegyvere­sek, csütörtökig 2000 civil mene­kült el a Szerbiát Koszovótól el­választó biztonsági övezetből. Népbetegség a vásárlás Európa A fogyasztói társadalom tér­hódításával bővült a káros szenvedélyek listája: a lakosság tíz százaléka betegesen sokat vásárol. Néhány éve még kisebb volt a kí­sértés, hiszen csak annyi pénzt költhettünk, amennyi a pénztár­cánkban volt. Kevesen rendelkez­tek hitelkártyával is, amellyel a megtakarított pénznél többhöz és bármikor hozzá lehet férni. Ma­napság egy ideig különösebb kö­vetkezmények nélkül lehet költe­kezni. Az ész nélkül vásárlók azon­ban észrevétlenül eladósodnak, előbb az autójukat veszítik el, majd a lakásukat is elárverezik a fejük fölül. Nyugat-Európában rengetegen esnek a bankok csapdájába: egy németországi tanulmány szerint a vásárlás egyre több embernél válik szenvedéllyé. Minden ötödik nő mániákusan költi a pénzt: ez az arány magasabb, mint az alkoholis­táké és a drogfüggőké együttvéve. A vásárlási láz a jóléti társadalmak­ban afféle népbetegség. Angliában és Olaszországban már külön pszi­chológiai tanácsadó foglalkozik az érintettekkel. Ám nem pusztán a hitelkártya okolható az állandó túlköltekezé­sért: a mániára való hajlam már gyermekkorban kialakul. Az el­foglalt és gyakran érzelemszegény szülők inkább elhalmozzák aján­dékokkal a csemetéiket, sem hogy foglalkoznának velük. A gyerkőc pedig felnőtté cseperedve már igényli, hogy mindennap új holmik tömkelegé tegye boldoggá. A szakemberek úgy vélik, a mánia mögött gyakran súlyos depresszió rejtőzik. __________________________________[FARKA») így működik a szerkezet FOTÓI EUROPRESS/ARCHIV Négylövetű mobil Telefonnak látszó tárgy - valójában halált osztó fegyver Az eszköz első pillantásra olyan, mint bármelyik mobiltelefon. Csakhogy gombnyomásra halált oszt. Új, rettenetes fegyver jelent meg a bűn piacán: a kézibeszélőnek álcázott pisztoly. Németország A készülékben négy csövet rej­tettek el, mindegyikben egy- egy 22-es kaliberű lövedékkel. A német rendőrök körében máris páni félelem ütötte föl a fejét. Elvégre bármely rutinsze­rű közlekedési ellenőrzéskor rálőhetnek vele az intézkedő rendőrre. Eddig tíz, éles lőszerrel betá- razott mobiltelefont koboztak el a német hatóságok egy Hor­vátországból érkezett fegyver- kereskedőtől. A férfi Svájcba akarta csempészni halálosztó szállítmányát - további 91 ha­gyományos pisztoly, 26 hang­tompító és négyszáz töltény társaságában. Külsőleg nagyon nehéz ész­revenni, hogy a rádiótelefon­nak látszó tárgy valójában fegy­ver. Csak miután kézbe veszi az ember, akkor érzékelhető, hogy jóval nehezebb a közön­séges mobilnál. Telefonálni nem, csak ölni lehet vele. A ra­vasz „hívószáma” 58. A német rendőrök parancs­ba kapták: azonnal rántsa­nak fegyvert, ha az igazolásra felszólított személy elővenné rádiótelefonját. Hasonló mó­don riadóztatták a diszkók sze­mélyzetét is, így előfordulhat, hogy a szórakozóhelyekre való belépés előtt szúró­próbaképpen szemügyre veszik a rádiótelefono­kat is. A repülőtereken fokozott figyelmet fordítanak az el­lenőrzésre, a biztonságiak ezentúl árgus szemmel né­zik a rönt­gen képer- n y ő j é n megjelenő mobiltele­fonokat. (KULCSÁR!

Next

/
Oldalképek
Tartalom