Békés Megyei Hírlap, 2000. november (55. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-18-19 / 270. szám

4. OLDAL - 2000. NOVEMBER 18-19., SZOMBAT-VASÁRNAP ■■■■ éSRÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Kukorica: perek előtt a termelők? Hadüzenet a füstölgésnek Akadozó felvilágosítás - egyre több gyerek próbálja ki a cigarettát A kelet-közép-európai országokban, így hazánkban is egyre fiatalabb korban próbálják ki a serdülők a cigarettázást. A térség országainak egészségügyi szakemberei most Budapesten próbálnak közös felvilágosító programokat kidolgozni. Budapest A dohányzás sok betegség forrása - az unalomig ismételgetett kijelentés mégsem tartja vissza a felnőtt lakosság jelentős részét attól, hogy legalább alkalmanként ne gyújtson rá. Ennél is súlyosabb gond, hogy a serdülőkorban rászokók aránya ugrásszerűen megemelkedett az utóbbi években. Egy felmérés tanúságai szerint ezek a fiatalok többnyire már gyermek­korban elszívják az első szálat, márpedig minél korábban kezd valaki cigarettázni, annál nehezebben szokik le később erről a szenvedélyről. Ki­mutatták, hogy azok körében gyakoribb a dohányzás, akiknek az édesanyja is elfogadja azt, de legalábbis nem tiltja, illetve akinek sok dohányzó barátja van. Az is a rászokást segíti, ha valaki sem a családban, sem pedig a baráti társaságban nem hall rendszeresen a cigaretta káros hatásairól. Összefüggés van persze a családi háttér kiegyensúlyozottsága, a tanuló teljesítménye és a cigizés között is. Mivel pedig ennyire összetett problémáról van szó, a fiatalok felvilágosítása sem állhat egysze­rűen abból, hogy naponta elismételjük: minden évben több mint harmincezer magyar hal meg a dohányzás következtében kialakult betegségekben. Az igazság az, hogy eddig még sem nálunk, sem pedig a térség többi országában nem dolgoztak ki és nem indítottak be átfogó felvilágosító kampányt az iskolás korosztály dohányzásának visszaszorítására. A háromnapos budapesti tanácskozás is csak arra vállalkozhatott, hogy a résztvevők Sokaknak ugródeszka vagyunk A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala közreadta az elmúlt tizenkét esztendő alatt regisztrált menekültek adatait. E szerint ez év január elsejéig majdnem 161 ezer menekült érkezett hazánkba. Budapest A DOHÁNYOSOK ARANYA (nem és életkor szerint) 18-24 42 37 mmmm i ­25-28 37 30-39 37 i?a— 40-49 39 43 | 50-59 20 22mwsw 60-69 iil 17 9 i= FÉRFIAK 70 é* lelett ;Ü 0 NŐK Forrás: Magyar Gallup Intézet megfogalmazzák a teendőket. Az már a jövőben dől el, hogy a tapasztalatokból mit hasznosítnak például a magyar egészségügyi felvilágosításban. Az egyetlen biztos pont, hogy ebben óriási szerep hárul majd a médiára. Képünk illusztráció fotó. europress (Folytatás az 1. oldalról) Az embereket félrevezetik, és majd a tárgyalóteremben fog ki­derülni, hogy kinek van igaza - nyilatkozta Vermes Gábor, szól­va arról is: az rt. választott bíró­sághoz fordul a szerződést nem teljesítőkkel szemben. Az rt. feje a pert vésztőknek kellemetlen karácsonyt ígért. Kukoricaügyben megkerestük Árvái Lászlót, a Békési Gabona Rt. vezérigazgatóját is.- Tárgyaltak-e egyénileg bárki­vel is az rt.-vel leszerződött terme­lők közül?- Természetesen folytattunk tárgyalásokat és nagyon sok megállapodás is született már. Amennyiben partnerünk leszál­lítja a megtermett mennyiséget, úgy cégünk eltekint a kötbértől és a fedezeti vásárlástól.- Kötött-e a Békési Gabona olyan szerződéseket, melyek arról szólnak, hogy az rt. eltekint a kötbér és a fedezeti vásárlástól, ha partnere a jövő évben vállalja, hogy az idén szerződött kukorica­mennyiséget leszállítja?- Igen. Olyanokat is, ahol a partner nem kukoricára kötött szerződést. De a megállapodás­nak nem előfeltétele az, hogy a partner jövőre is kössön velünk szerződést. Hat éve működik a teleház mozgalom, amely kisközös­ségek számára biztosít hoz­záférést információs, kom­munikációs eszközökhöz. A modern infrastruktúra segítségével olyan szolgál­tatásokat biztosítanak, ami­lyenekre a helyi közössé­geknek és az embereknek szükségük van. A teleházak képviselői könyvtá­rak és művelődési házak dolgo­zóival találkoztak pénteken Bu­dapesten. Az egynapos szakmai konferencián szó volt a három kulturális terület hatékonyabb együttműködésének lehetőségei­ről is.- Jelenleg csaknem kétszáz kistelepülésen működik már a „mindenki irodája”, és fél éven belül újabb 40-50 teleház csatla­kozik a hálózathoz - mondta el lápunknak Gáspár Mátyás, a Telház Kht. ügyvezetője, az első magyar teleház alapítója. Kifejtet­te: - Célunk a teljes lefedettség el­érése, amely 2000 teleházat je­lentene országszerte. Ez a terv 2006-ig meg is valósulhat, hozzá­vetőlegesen 15 milliárd forint be­fektetésével. Mindmáig a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a hírközlé­sért felelős Közlekedési és Víz­- Kikötött-e a cég feltételeket a szerződésekben?- Semmilyen általános meg­kötés, korlátozó intézkedést a Békési Gabona Rt. a szerződései­ben nem támaszt a termelők iránt. Egyes esetekben, ahol in­dokoltnak látjuk, szeretnénk el­lenőrizni, hogy valóban a meg­termett mennyiséget kapjuk-e meg.- Vermes András a Magyar Rádiónak nyilatkozva elismerte a vis maiort. Ezek után a Békési Gabona figyelembe veszi-e a vis maiort, és hajlandó-e eltérni a szerződött ártól?- A szerződött ártól a cég nem tér el. Ahogy már hónapok óta hangsúlyozzuk, a megter­mett mennyiség beszállítása ese­tén eltekintünk a kötbértől és a fedezeti vásárlástól. Ilyen érte­lemben figyelembe vesszük az aszálykárt.- A Békési Gabona Rt. fizetési felszólításokat küldött ki. Mit tesznek azért, hogy érvényt sze­rezzenek a fizetési felszólítások­nak?- Azokkal szemben, akik nem szállítják be ami megtermett, és nem tesznek eleget fizetési köte­lezettségüknek, bírósági úton ér­vényesítjük követeléseinket. ügyi Minisztérium által folyósí­tott támogatásból tartotta fenn magát a hálózat, de örvendetes lenne, ha a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is felka­rolná ezt a nagy lehetőségeket tartogató mozgómat. Különösen nagy segítség a teleház olyan falvak számára, ahol kevés számítógép van, vagy ahol már nincs iskola. Itt bárki küldhet ugyanis faxot, fénymá­solhat, vagy hozzáférhet az internethez. Értesülhet a helyi és az országos vonatkozású közér­dekű információkról, tudomást szerezhet oktatási programokról és részt vehet azokban. A teleház nyújtotta lehetőségek segíthetik a falugondnok munkáját, a kis­térségi fejlesztéseket, vállalkozá­sokat, vagy a megváltozott mun­kaképességűek munkába állását. Ezeket az információs-kom­munikációs központokat na-, gyón gyakran művelődési há­zak, könyvtárak fogadták be. Együttélésük során bebizonyo­sodott, hogy számos területen kisebb-nagyobb mértékig meg­egyező szolgáltatásokat nyúj­tanak.- Reményeink szerint a kon­ferencián az előadások és a gya­korlati bemutatók során a felek ötleteket kaptak közös fejleszté­si tervek kidolgozására - hang­súlyozta Gáspár Mátyás.- RÉ ­A legtöbb menekülő 1988 és ’92 között lépte át határainkat, előbb Romániából, majd a háborúzó Ju­goszláviából. A legkevesebb me­nekülőt 1996-ban regisztrálták, ettől kezdve ismét emelkedtek a számok. Sokan érkeztek Európán kívüli, elsősorban közel- és távol-keleti országokból, így tavaly újra 11 ezer menekülővel volt dolguk a hatóságoknak. Valamivel több mint 80 százalékuk illegálisan, a zöldhatáron át érkezett és a határ­őrség tartóztatta fel őket. Közülük 8 ezernek visszautasították a me­nekültstátus iránti kérelmét, nekik vissza kell térniük hazájukba, vagy ahonnan elindultak. 2566 menekült azonosító igazolvány nélkül jött, az ő állampolgárságuk kivizsgálása folyamatban van. A köztársasági elnök döntése értelmében 6066 személy nyert magyar állampolgárságot. Leg­többnek közülük a felmenői vol­tak magyar állampolgárok, több mint ezren kérték visszahonosítá- sukat. Tíz gyereket magyar állam­polgárok fogadtak örökbe. Feltehetően azért kívánják távo­li országokban élők megszerezni magyar állampolgárságukat is, mert azzal, ha EU-tagország le­szünk, könnyebben közlekedhet­nek a kontinensen. Van ellentétes irányú mozgás is. Tavaly közel nyolcszázan kér­ték magyar állampolgárságuk megszüntetését. Ügy tudjuk, vala­mennyien azért, mert olyan or­szágban kívánnak házasságot köt­ni és letelepedni, ahol nem isme­rik el a kettős állampolgárságot. (KOÓSJ VAGYONNYILATKOZATOK. A Fidesz-MPP elnöksége arra kéri az országgyűlési frakciója tagjait, hogy a lehető legrövi­debb időn belül hozzák nyilvá­nosságra teljes vagyonnyilatko­zatukat - tolmácsolta Deutsch Tamás alelnök, ifjúsági és sportminiszter pénteken. Mint mondta, az elnökség felhívással fordul valamennyi parlamenti párthoz, hogy csatlakozzanak kezdeményezésükhöz. ÚJ MINISZTER. Orbán Viktor kormányfő felkérte Túri-Kovács Béla kisgazda parlamenti kép­viselőt a környezetvédelmi mi­niszteri teendők ellátására. Ezt az FKGP-s honatya jelentette be, miután négyszemközt tárgyalt a miniszterelnökkel pénteken a Parlamentben. Túri-Kovács Béla biztonságot és nyugalmat ígér a minisztériumban dolgozóknak, elvárva, hogy az eddigi munka­teljesítményüket akár megtöbb­szörözzék. BÉRLAKÁSOK. Több mint másfél milliárd forint állami támogatást kapnak az önkor­mányzatok a Gazdasági Minisz­tériumtól (GM) bérlakások építé­sére, vásárlására, kialakítására - jelentette be a GM pénteki közle­ményében. Az összeget 19 tele­pülés kapja vissza nem térítendő támogatásként a bérlakásállo­mány növelését szorgalmazó 2000. július 1-jétől hatályba lé­pett jogszabály alapján. MÁV-KEZDEMÉNYEZÉS. Tá­jékozódó megbeszélésre hívta Kukely Márton, a MÁV Rt. vezérigazgatója a három repre­zentatív vasutas szakszervezet vezetőit szerdára - közölte a MÁV Rt. sajtószolgálata pénte­ken. A vezérigazgató indítvá­nyozta, hogy tekintsék át a munkabékét biztosító, három­éves megállapodásból adódó év végi feladatokat annak érdeké­ben, hogy felgyorsítsák a mun­kaadó és a szakszervezetek közötti tárgyalásokat. GAZDAPROGRAM. Jelentős támogatásra számíthatnak azok a gazdák, akik az Európai Unió és Magyarország nemzeti agrár­környezetvédelmi programjá­ban vesznek részt a jövőben - hangzott el pénteken Nyíregy­házán egy konferencián. Az előadók kiemelték: Brüsszel ag­rárpolitikája átalakulóban van. A termelési feladatokat ellátó, úgynevezett piacos agrárágazat kialakulása mellett előtérbe kerül a környezetvédelem és a vidékfejlesztés. A KÉPZÉS VÉGE. Befejező­dött a nők esélyegyenlőségének javítása és az európai uniós csatlakozás jegyében a nők részére indított képzés. A har­minc résztvevő szombaton ve­heti át oklevelét a Magyar Nők Szövetségében. ____________■ A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSE 1996 1997 1998 1999 2000.1. félév Honosított, visszahonosított személyek száma 11 977 8 391 6203 6 066 2636 Elutasított kérelmezők száma 2 046 1030 466 417 175 Összesen 14 023 9 421 6 669 6 483 2 811 KOVÁCS ATTILA Konferencia a teleházakról A „mindenki irodája” főleg a falvaknak segítség Budapest E ste van. A Pesti Színházba még csak szállingózik a közönség, amikor a kulisszák mögött már javában készülődnek a művészek. Kútvölgyi Erzsébet a szemét festi. Ki tudja, hányadszor lép már a színpadra? A héten ün­nepelte ötvenedik születésnapját, vasárnap a névnapját. Budapest Nemcsak a színpadról, a televízióból is­merheti őt a közönség. Sokak szerint az övé az egyik legkellemesebb szinkron­hang.- Sajnos egyre kevesebb a lehetőség - panaszkodik. - És persze sok remek han­gú színész van. Marina Vlady volt életem első szinkronja. Legutóbb Glenn Close magyar hangja lehettem Az elnök különgépe című amerikai filmben.- Miért választotta a színészi pályát?- Minden álmom az volt, hogy gyer­meksebész lehessek. Egy vakbélműtét miatt személyesen tapasztaltam, hogy milyen csodálatos dolog a gyógyítás. Az­tán nem vettek fel az orvosi egyetemre. A Furcsa születésnapi ajándék Beszélgetőpartnerünk: Kútvölgyi Erzsébet színművésznő Színművészeti Főiskolának ugyanakkor kellettem. Ha mindkét helyre felvettek volna, akkor az orvosi pályánál maradok.- A nagyobbik fiát sikerült megfertőz­nie a szakma szépségeivel.- Nem úgy indult, de végül is a digitá­lis filmezés technikája ragadta magával. Remélem, hogy később a szakma más szépségeire is ráérez!- És a kisebbik fiú?- Ő pillanatnyilag azon az állásponton van, hogy Pulitzer-díjas újságíró lesz, és ettől nehéz ma még eltántorítani.- Mostani férjéhez tizenhat évi együtt­élés után ment csak feleségül. Párja - né­hány hónappal ezelőtt - születésnapi ajándékul kapta meg az ön kezét. A leg­nagyobb titoktartás közepette, meglepe­tésként készítették elő az esküvőt. Nem tart attól, hogy hamarosan valami hason­ló, meghökkentő ajándékban lesz része?- Csak azt kértem tőle, hogy lehetőleg ne a válóper legyen a születésnapi aján­dékom!- Nem változott meg az életük azóta, hogy papíron is szentesítették a kapcso­latot?- Én azt hittem, hogy ettől nem válto­zik semmi. De úgy tűnik, még boldogab­bak lettünk.- Miért kérette ennyi ideig magát?- Mert az első házasságot nagyon komolyan vettem. Névjegy: Született: 1950. november 14-én, Budapesten Férje: Zákányi Zsolt, a Magyar Rádió Énekkarának tagja Gyermekei: Iván (22 éves, az előző házasságából született) film szakon tanul egy amerikai egyetemen, Gáspár (14) éves- Hogyan tudta összeegyeztetni az anyaságot a színésznői hivatással?- Az első babával, Ivánnal volt nehéz. Később aztán bébiszitterek nélkül sikerült gondoskodni a másodikról. Persze úgy, hogy a párom és az ő első házasságából származó nagyobb lányok is besegítettek.- Nincs mobiltelefonja és nem járkál hatalmas kalapokban a Vád utcában.- Ez valóban így van. Felesleges dol­gokra sohasem vágytam. Mobiltelefon nélkül is mindenki megtalál, aki akar. Ha pedig választanom kell, hogy magamra költöm-e a pénzt, vagy a fiam egyre na­gyobb lábára, akkor természetesen neki veszek egy új cipőt.- Otthon a szabadidejében mit csinál a legszívesebben?- Pakolgatok, takarítok. Ott, ahol két kutya is van a családban, mindig akad tennivaló. Persze azért jut idő esténként olvasásra, zenehallgatásra is.- Árulja el: mi a legnagyobb vágya?- Szeretnék tudni olyan szinten egy idegen nyelvet, hogy még azt is el tudjam mondani, hogy valakinek „selyem pillan­tása” van. NÉMETH ZSUZSA í

Next

/
Oldalképek
Tartalom