Békés Megyei Hírlap, 2000. november (55. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

2. OLDAL - 2000. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK KÖR K É P Leszerelések és elbocsátások a honvédségnél 350 millió forintot fordítanak jövőre a tisztek átképzésére Több ezer fiatal szerelt le két nappal ezelőtt a honvédségtől. A sorállomány­ból alig kéttucatnyian akartak szerző­déses katonaként továbbszolgálni, ami Heiling Ottó, a Honvédszakszervezet alelnöke szerint nem is csoda, hiszen még mindig hiányoznak a pályát vonzóbbá tévő intézkedések. Budapest Mintegy ötezer sorállományú katonát sze­reltek le kedden a honvédségtől kilenc hó­napos kiképzési idejük lejárta után. Azok­nak is jelentős a száma - mintegy hatszáz- ötven fő akiket valamilyen különleges indokra hivatkozva már a rendes katona­idő lejárta előtt elbocsátottak a seregből. Közülük a legtöbbet egészségügyi okok miatt mentették fel a további szolgálat alól, de sokan vannak olyanok is, akiknek megszületett a második gyereke, ezért « csak három hónapot kellett a laktanyák­ban tölteniük. Az Országos Hadkiegészítési Csoport- főnökségen tudósítónknak elmondták, hogy a honvédség már érdeklődött a köz­lekedési vállalatoknál az esetleges rend­bontásokról, de szerencsére sehol nem történt komoly incidens. - Vidáman, de botrányok nélkül tértek haza a leszerelést általában már az első naptól váró fiatalok - fogalmazott a leszerelést felügyelő pa­rancsnokság egyik munkatársa. Nem mindenki tartja azonban kötelező rossznak a katonai szolgálatot; vannak, akik úgy gondolják, hogy nemcsak új ta­pasztalatokat, de új barátságokat is lehet szerezni, ám többségükben ők sem gon­dolnak rá, hogy a katonai pályán maradja­nak. Noha a hadsereg próbálja csábítani a fiatalokat, az eredmény messze elmarad a kívánatostól, a leszereléshez érkezett sok ezer férfiból csupán huszonkilencen akar­tak hivatásos tiszthelyettesek lenni. - Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a had­erőreform részét képező, úgynevezett Ötezren vethették le a mundért kedden a sorállományúak közül pályántartó programból egyelőre vajmi ke­vés valósult meg - mondta el lapunknak Heiling Ottó. A hivatásos tisztek életkörül­ményeinek és bérezésének javítására ed­dig nem történtek valódi lépések. A kecs­keméti honvédségi pilóták sem véletlenül fontolgatják a sereg elhagyását - tette hoz­zá az érdekvédelmi szakember. Igaz, sokaknak még ez a döntési lehe­tősége sincs meg, mert a tisztfelesleg mi­att mindenképpen elküldik őket a katona­ságtól. Az ő sorsuk rendezéséről szóló tárgyalásokon ugyan történt némi előrelé­pés, de csak akkor lehet megnyugodni, ha az ígéreteket már beváltotta a kor­mány, mert vonzó tervek korábban is vol­POTÓi EUROPRESS/ DIÓM IMRE tak, mégsem lett belőlük semmi. A jelen­legi megállapodás szerint a nem önként távozó tisztek átképzésére a kormányzat a jövő évi tá­mogatással együtt 350 millió forintot fog juttatni. Nagy szükség van a többletpén­zekre, mert az eredeti elképzelések, ame­lyek szerint a tiszteknek más fegyveres testületeknél lehetne munkát biztosítani, várhatóan nem valósulnak meg. Ennek oka az, hogy a magas rangú katonáknak elsősorban csak tiszthelyettesi állásokat tudnának biztosítani - például a börtö­nökben, vagy a rendőrségnél -, ezt pedig csak kevesen vállalják el. ________ - w ­Német „nem” Palesztinára Meglőtték a CNN hírtelevízió munkatársát Közel-Kelet Gerhard Schröder szerdán a Jasszer Arafat palesztin vezetővel folytatott gázai tárgyalásai után a független palesztin állam egyoldalú kikiáltása ellen foglalt állást, tekintettel az izraeli-palesztin véres összetűzésekre. A német kancellár Arafattal foly­tatott egyórás megbeszélése után közölte: az Európai Unió a német elnökség idején kijelentette ugyan, hogy a palesztinoknak kétségtelen joguk van önrendel­kezésre, de okos volna minden­nemű egyoldalúságot lehetőség szerint kerülni, mert ezek nem segítenék a békefolyamatot, ha­nem inkább hátráltatnák. Schröder, aki Arafatnál tett látogatásával fejezte be ötna­pos közel-keleti útját, bejelen­tette, hogy kormánya az embe­riesség jeleként a közeljövőben németországi gyógykezelésre visz 50 súlyosan sérült palesz­tin gyereket. Megsebesült a CNN amerikai hírtelevízió tudósítója izraeli ka­tonák és palesztinok tűzharcá­ban kedden a Gázai övezetben. Ben Wedemant csípőn lőtték, ál­lapota kielégítő. A lövedék ép­pen a golyóálló mellény alatt ha­tolt be az újságíró testébe, és anélkül távozott, hogy csontot sértett volna. Az izraeli katonák az utóbbi napokban egyre gyakrabban használnak éleslőszert - arra hi­vatkozva, hogy őrájuk is mind többször lőnek a palesztinok. Az izraeli hatóságok ismét lezártak a gázai paleszün repülőteret. ■ Jugoszlávia az ENSZ-ben Négymilliárd euróba kerül az újjáépítés Belgrád Az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden egyhangú­lag elfogadta azt a határo­zatot, amely javasolja a világszervezet közgyűlésé­nek Jugoszlávia felvételét. Jugoszlávia 1945-től volt a világ- szervezet tagja volt, ám tagságát 1992 szeptemberében felfüg­gesztették, mert Belgrád megkí­sérelte erővel megakadályozni az egykori Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság tagköz­társaságainak függetlenné válá­sát. A BT legutóbbi döntése értel­mében a Szerbiából és Monte­negróból álló Jugoszláv Szövet­ségi Köztársaság felvételi kérel­mét haladéktalanul továbbították az ENSZ Felvételi Bizottságához. A BT a tagfelvételek esetében szokatlan gyorsasággal - mind­össze öt nappal a Vojiszlav Kos­tunica jugoszláv elnök által alá­írt kérelem benyújtása után - döntött. A következő két-három évben 4 milliárd euróba kerül Jugoszlá­via újjáépítése az Európai Beru­házási Bank (E1B) becslése sze­rint. Az első szakaszban az inf­rastruktúra-hálózatot kell rendbe hozni, így az utakat és a hidakat - mondta a bank alelnöke, Ewald. Nowotny egy rádióinterjúban. Emellett a magángazdaságot is induló hitellel kell támogatni. Eh­hez az Európai Uniónak meg kell nyitnia piacait a régió termékei előtt, hogy a külföldi befektetők­nek érdemes legyen jelen lenni. Csupán állami pénzeszközökkel nem biztosítható a tartós fellen­dülés - mondta Nowotny. Emlékezés 1918-ra A Civil Fórum, az ’56-os Emlék- bizottság és a Károlyi Mihály Társaság felhívására mintegy ez­ren gyűltek össze kedden este a Parlament melletti téren a má­sodik magyar köztársaság elnö­kének szobránál, hogy megem­lékezzenek az 1918. évi ősziró­zsás forradalomról. A résztve­vők között voltak történészek, politikusok (magánemberként), így például Litván György, Sza­bó Iván, Vitányi Iván és Kovács László is megjelent. A 82 évvel ezelőtt október 30- án este kikiáltott köztársaság el­nökének - az első magyar köz- társasági elnök - szobránál a megemlékezők virágokat és gyertyákat helyeztek el. Károlyi- Mihály emlékművét aznap dél­előtt ismeretlen személyek vö­rös festékkel leöntötték. A bronzból készült alkotás fej­részét és arcát a Budapest Galé­ria munkatársai a megemléke- zés idejére megtisztították. ■ Új NISSAN ALMERA 3, 4 és 5 ajtós modellekre 250 OOO Ft-os árelőny, | azonnal megvásárolhatja a raktárkészlet erejéig! RÁADÁSKÉNT A CASCÓT, KÖTtltlŐ ÉS BALESETBIZTOSÍTÁST 1 ÉVIG ÁTVÁLLALJUK ÜGYFELEINKTŐL! CSAK NÁLUNK! KÖRÖS Q1 KFT., 5600 Békéscsaba, Gyulai út 96. Tel.: (66) 528-060, fax: (66) 528-062. Bármilyen út is álljon Ön előtt. [ NISSAN ) XT“7' _________ Horgászhíradó____________ Csak közösségben lehet érvényesíteni a horgászérdekeket Beszélgetés dr. Hunya Miklóssal, a Felügyelő Bizottság elnökével (II.)- Ha most az előbbi követelmé­nyek teljességével nézzük a MOHOSZ-t, milyen képet ka­punk?- Talán közelebb kerülünk az olvasó érdeklődéséhez, ha meg­próbálom a dolgokat történetisé­gükben megközelíteni, mert azok összefüggnek, s bizonyos előzmények ismerete nélkül a következmények is nehezebben érthetők. Kezdjük azzal, hogy a rendszerváltás után az országos szövetségben, a területi és me­gyei szövetségekben, de az egye­sületekben is meg kellett szaba­dulni a régi beidegződésektől, más szellemben, más módsze­rekkel kellett elkezdeni dolgozni. Egy idő után kiderült, kiben mek­kora a kezdeményezőkészség, ki a jó, ki pedig a kevésbé jó szerve­ző. Mindez megmutatkozott az eredményességben. Vagyoni kü­lönbségek, ebből fakadóan né­zetkülönbségek is keletkeztek: kinek mije van, azt hogyan, mi­ből szerezte. Utólag visszanézve az egészre, a dolog azért érthetet­len, mert azon túl, hogy nem va­gyunk egyformák, mindenki igyekezett megőrizni, sőt gyara­pítani a horgászvagyont, amely megvolt a nyolcvanas években, megvolt a kilencvenesekben, és néhány kényszerű eladástól elte­kintve megvan ma is.- A HOKÉV azért a vagyon­vesztés listáján szerepel.- Egyes vagyonelemek a rend­szerváltást követően elértéktele­nedtek, így például a HOKÉV, amely termékeivel az azt megelő­ző időszakban érthetően egyed­uralkodó volt a hazai piacon. A gombamód szaporodó magánke­reskedésekben azonban megje­lentek a világ legismertebb horgászcikk-gyártó cégeinek fel­szerelései, s ebben a verseny­helyzetben nem tudott gazdasá­gosan talpon maradni a HOKÉV. Az, hogy a sorsa úgy alakult, ahogy, ahhoz nem kis mértékben hozzájárult az is, hogy az akkori MOHOSZ-vezetés nem ismerte fel időben ezt a helyzetet, nem foglalkozott vele komolyan, pe­dig amíg a HOKÉV-nak neve volt, míg a horgászok körében ismer­tek voltak a termékei, még jó áron el lehetett volna adni. De ez már egy lefutott történet, utólag okosnak lenni pedig könnyű.- Mit mutatott a teljes körű lel­tár?- Azt, amit már említettem, hogy sem a MOHOSZ-ban, sem a megyei, területi szövetségek­nél lényeges vagyonvesztés nem történt, s ami még fontosabb, hogy a vagyontárgyak nem men­tek át semmiféle különös átala­kuláson, a horgászok használa­tában vannak, s fontos, hogy ott is maradjanak. Van néhány gép, egyéb eszköz, ami a most elké­szített leltárnál nem került elő, ezeket tovább kell keresni, mert nyomtalanul semmi nem tűnhe­tett el. Összességében azonban az a véleményem, hogy most már felesleges vájkálni a múlt­ban. A jelenre, még inkább a jö­vőre kell koncentrálni, mert ezekben a hetekben dől el pá­lyáztatással a vizek sorsa: hogy ki kapja a következő években a vízkezelői jogot. Ami a múltat illeti, azokban az ügyekben, ahol ez szükséges volt, megtettük a büntető felje­lentéseket, a többi a rendőrség és a bíróság dolga. Az APEH is teljes körű revíziót hajtott végre a MOHOSZ-ban. S ami az adóhiva­talnak járt, megfizettük. A kése­delmi kamatokról még folyik egyeztetés. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium­nak is kifizettük a visszavont pá­lyázati pénzt. Ezzel egy nagyon nehéz korszak lezárult, amit jobb mielőbb elfelejteni. (A Magyar Horgász októberi számából) TÁJÉKOZTA TÁS ______________ A Délkábel Kft. ezúton értesíti tisztelt Előfizetőit és partnereit, hogy beolvadás következtében a cég neve MATÁVkábelTVKft.-re változott. Al ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK CÍME, TELEFONSZÁMA ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE VÁLTOZATLAN. ___________________________P Az előfizetői szerződések továbbra is érvényesek, mert a MATÁVkábelTV Kft. mindenben jogutódja a Délkábel Kft.-nek. ZAHORAN GYÖRGY és MACZÁK JUDIT ma ünnepük házasságkötésük Í55Ü évfordulóját. Ezúton szeretettel SS köszönti Okét családjuk. ‘Bovyibßzxi tPETStfirr 2. születésnapján nagyon sof^szeretettd kpszönü apa, anya, tata, mama, didi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom