Békés Megyei Hírlap, 1999. november (54. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

Színházbarátok a Csabai Páholyban A két Bolyai című előadás után a színház- barátokat a Csabai Páholyban neves fővá­rosi művészek szórakoztatták (3. oldal). Mindenkiért érdemes küzdeni fi. A szenvedélybetegek megváltoznak, s valljuk meg, nem előnyükre, lassan felper­'"'Mm zselnek maguk körül mindent (9. oldal). ÜKto, . • Erőemelők családias hangulatban A Békéscsabai Előre Súlyemelő Club­ban rendezték meg az idei középisko­lás erőemelő bajnokságot (11. oldal). 1999. NOVEMBER L, HÉTFŐ ÁRA: 48 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 254. SZÁM 5600 Békéscsaba, Csorvási út 25. Tel.: (66) 449-757, fax: (66) 449-792. Kedvező részletfizetési lehetőséggel vásárolhat üzletünkben! Érdeklődjön kollégáinknálI NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 8—17 óráig, szombaton 9—12 óráig. _____Vasárnap zárva.______? H ÍREK Felmentés, (r) A Szarvasi Bűnmegelőzési Alapítvány ku­ratóriumi tagsága alól azonnali felmentését kéri a város önkor­mányzatától Kozák Ferenc, az Üldözöttek Szövetségének ügy­vivője. Az ügyvivő lépését az­zal indokolta, hogy az alapít­vány eddigi működését nem tartja megnyugtatónak, hiányol­ja a tagság pénzügyi helyzetről és tartalmi munkáról való tájé­koztatását. Halottalt napja, (z) A Ba­ráti Egylet Mezőberényért Egyesület és a Mezőberényben működő történelmi egyházak ma délután öt órakor a Városhá­za előtti Hősi Emlékműnél az I. és a II. világháborúban elesettek és a Szovjetunióba kihurcolt, s ott meghalt polgári lakosok em­lékére halottak napi ökumeni­kus istentiszteletet tartanak. Csabai siker, (z) A hétvé­gén, három napon át Zalaeger­szegen zajlott a VIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, melyen az ország zeneiskolái­ból, a különböző kategóriákban minden eddiginél népesebb ver­senyzőgárda vett részt. A 13 év alattiak mezőnyében a békéscsa­bai Szabó János bizonyult a leg­jobbnak s végzett az első helyen. A tudomány napja A Tudományos Ismeretterjesz­tő Társulat Körösök Vidéke Egyesülete Békéscsabán, no­vember 1-én és 2-án a Tudo­mány Napja alkalmából tudo­mányos előadásokat rendez. Hétfőn délután öt órától „Nemzeti értékeink fejlesztésé­re irányuló kutatási eredmé­nyek” címmel Tirják László, a Körös—Maros Nemzeti Park igazgatója tartja meg beszámo­lóját. Kedden 14 órakor a Kár­pát-medence különleges tájérté­keiről, majd Békés megye ter­mészeti kincseiről és távlati ter­veiről hallhatnak előadást az ér­deklődők. (u) A jövoformálás közös mű. (d) A magyarországi románok kulturális napját rendez­ték Méhkeréken szombaton délelőtt. A vendégek között volt Doncsev Toso, az etnikai hiva­tal elnöke, fellépett jónéhány nemzetiségi amatőr művészeti csoport (írásunk a 3. oldalon) FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Mégis vannak szent és sérthetetlen napok az évben Éjszakai őrjáraton a temetőkben — Szóljatok, ha bármi van! — Természetesen — tette le a te­lefont szombaton este a polgárőrök törökzugi irodájában An­tal János, a Gyulai Polgárőr Egyesület elnöke. A Gyulai Rendőrkapitányság ügyeletén jelentette be, megkezdik 19-től 23 óráig tartó őrjáratukat a város temetőiben. Már szombaton délelőtt feldí­szítve álltak a sírok és folyama­tosan jöttek a halottaikra emlé- kezők újabb és újabb csokrok­kal, koszorúkkal. Szinte egész nap égtek a gyertyák. Este a nappalnál még különösebb csil­lagokként ragyogtak. Talán ezért vannak, akik sötétedés után gyújtanak pici lángocská­kat, de az is lehet, hogy ilyen­kor elmélyültebben lehet gon­dolni szeretteinkre. Bármi is az oka, a gyulai temetőknek van­nak éjszakai látogatói. A pol­gárőrök — bár nemigen hallani kegyeletsértő viráglopásról, in­kább a parkoló kocsik fosztoga­tásáról —, az idén is úgy dön­töttek, megszervezik ellenőrző­figyelő szolgálatukat. Ahogyan az elnöktől hallottuk, megelő­zési céllal, azaz jelenlétük, amely a tisztességeseknek meg­nyugtató, a rosszban sántiká- lókra visszatartó hatású lehet. Bár Mindenszentek napja mára esik, a halottakról megemléke­zésé holnapra, a legtöbben mégis a hétvégén tehették meg, hogy elhunyt hozzátartozóik sírjait felkeressék. Ezért a hét­végi temetői őrjárat. A kettesé­vel, hármasával járó polgárőrök „fegyvere” a zseblámpa, a pol­gárőrség feliratú mellény, a ki­tűző, a szolgálati igazolvány, az URH-rádió s a rádiótelefon. Ezeken kérhetnek segítséget a rendőrségtől, ha szükséges. Az élők miatt. A polgárőrök nem babonásak. Leginkább a női polgárőröktől hallottuk a csodá­lattal adózó szót a gyertyafény­ben úszó temetők láttán: gyö­nyörű... Különösen szép lát­ványt nyújtott a Szentháromság temető közepén álló nagy kőke­reszt, melynek lépcsőin már ek­kor nagyon sok gyertya égett. S megható L.vány volt, hogy az emberi emlékezet nem feledke­zett meg Pfiffher Paulináról, a 28 éves honvéd hadnagyról, aki a szabadságharc bukása, a buj- dosás után elfogatva önmagára lőtt 1853-ban. (Róla mintázták a népszerű Mária főhadnagy cí­mű operett főhősét). Síremléke talapzatán ott volt a fenyőág és égett a gyertya. A zseblámpára nem sok szükség volt a temetőkben, a város fényei, a sírok pici láng­jai miatt nem volt sötét. Az örökzöldek, az égő viasz sajá­tos, méltóságos illatot árasztot­tak. A rideg betonlapok vala­hogy melegebbnek érződtek. Későn éjszaka emlékezők csendesen álltak a hantok mel­lett. Ezen a szombat éjszakán csend és nyugalom honolt a te­metőkben. A polgárőrök úgy mondták, tavaly sem kellett közbeavatkozniuk. Ezek sze­rint vannak még sérthetetlen napok. Szőke Margit Kórusok orosházi találkozója Szokolay Bálint karnagy irá­nyításával 1959-ben alakult meg az Orosházi Madrigál Kórus. Tizenöten csatlakoz­tak akkor az alapítóhoz, az­óta megduplázódott a létszám és a város zenei életének meg­határozójává vált az együttes. Szokolai Bálint 1977-ig vezette a kórust, ezután Mosolygóné Szabó Vera, később Mosolygó Miklós vette át, napjainkban pe­dig Pechan Zoltán szakmai irá­nyításával dolgoznak a kórusta­gok, akik az elmúlt évtizedek alatt többször szerepeltek kül­földön (Németországban, Finn­országban, Svédországban, Ro­mániában) és a Magyar Rádió Kóruspódium című műsorában, a Pécsi Kamarakórus Fesztivá­lon. Az idén az ünneplők szer­veztek kórustalálkozót. Pénte­ken az iskolai kórusok mutat­koztak be, szombaton délután pedig az orosházi Advent Kó­rus, az Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium Pedagó­gus Énekkara, a solymári Szokolay Bálint Nőikar, a sze­gedi Erkel Ferenc Vegyeskar és a vendéglátók együttese lépett színpadra. Csete Ilona Alapítványokat támogatnak A Tótkomlós-Slovensky Komlós Baráti Kör a hét vé­gén tartotta elnökségi ülését, majd az éves közgyűlést közel félszáz tag jelenlétében. Ju­hász Pál polgármester beszá­molt a városban történt köz­életi eseményekről, valamint a millenniumi készülődésről. A komlósiak baráti köre szeretne részt vállalni a 2000. év ünnepség- sorozatában. A tervek között sze­repel a komlósiak világtalálkozó­jának megszervezése: a Komlós­ról elszármazottak (Ausztráliából, Kanadából és Szlovákiából) szí­vesen hazalátogatnának jövőre. Határozat született, hogy a baráti kör támogatja a Komlósi Szlová­kokért Alapítványt, valamint a be­jegyzés alatt álló Komlós Városért Alapítványt. Ä szombati rendezvényen a romániai testvértelepülés, Nagylak öregfiúk focicsapatá­val játszott barátságos mérkő­zést a házigazdák gárdája, majd közös vacsorán idézték fel az emlékeiket. Cs. I. Ötvenéves iskola Szarvason A nemzetiségi hovatartozás erő­sítését, a biztonságot nyújtó csa­ládias légkör megteremtését is­kolánk a legfőbb értékek közt tartja számon. A hagyományok ápolásában, az anyanyelv őrzé­sében a tanintézetünknek nagy szerepet kell vállalni — fogal­mazott a szarvasi Szlovák Álta­lános Iskola és Diákotthon fenn­állásának ötvenedik évforduló­ját ünneplő megemlékezésen Medvegy Pálné, iskolaigazgató. Köszöntőjében arról is beszélt, hogy Szarvason magyarok és szlovákok a korok bölcsességét megértve összetartásban, meg­értésben élnek. A jubileumi ren­dezvényen több szlovák és ma­gyar közéleti személyiség gratu­lált az ünneplőknek. Stefan Markus, Szlovákia magyaror­szági nagykövete, Martin Frone, a szlovák oktatási minisztérium államtitkára a szarvasi szlovák iskola nyelvőrzésben, a nemze­tiségi hagyományok ápolásában betöltött szerepét méltatta. Ba­bák Mihály polgármester a szar­vasi képviselő-testület nevében Szarvas Városért Pedagógiai Díjat adott át Medvegy Pálné igazgatónak és Folytán János nyugalmazott igazgatónak. A tanintézet a jeles évfordulón a Szlovák Köztársaságtól 100 ezer koronát, a Magyar Köztár­saságtól 500 ezer forintot kapott taneszközvásárlásra. Cs.R. Kapcsolatok Köröstarcsa és a kisjugoszláviai Orom testvéri kapcsolatot létesí­tett. Az erről szóló együttműködé­si megállapodást a napokban Köröstarcsán írta alá Széplaki Zol­tán, a Kettős-Körös menti telepü­lés polgármestere és dr. Kurucz Zoltán, a mintegy 99 százalékban magyarok lakta, 2 ezer 800 lelkes jugoszláv település, az Oromi Kö­zösség Tanácsának alelnöke. A két község kezdetben az ön­kéntes tűzoltók révén ismerte meg egymást. A tárcsái és az oro­mi önkéntes tűzoltók két eszten­dővel ezelőtt fogtak öszsze, ta­valy a tárcsái önkormányzat is megerősítette abbéli szándékát, hogy létesítsenek testvér-telepü­lési kapcsolatot. Az oromiak no­vember 12-ére meghívták a köröstarcsaiakat falunapjukra, mely egybe esik a település alapí­tásával és a kisvasút létesítésének 100. évfordulójával. — sz — Halloween party, (z) Az Elektroház az Elektroluxszal és a Philipsszel közösen pénteken Békéscsabán, az Elektroházban rendezte Halloween partyját. Késő délután, az estébe nyúlóan rendezték a jelmez- és a tökfaragó versenyt, a sütőtök szépség- és nagyságversenyt, a vetélkedőket. .Este Cserháti Zsuzsa és a TEA együttes adott koncertet fotó: kovács Erzsébet DAEWOO Jöjjenek el és próbálják ki KISHASZ0N- JARMUVEINKET 2 személyes platós 1.450.000 Ft+áfa-tól! 5 személyes platós 1.690.000 Ft +áfa-tól! l KEDVEZŐ HITELLEHETŐSÉGEK is HASZNÁLTAUTÓ BESZÁMÍTÁS cZ: alfa HIVATALOS SZERVIZ ES MARKAKERESKEDES «"ÓHAz HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZÁHTÓ K. J. U. 149. —— TT (62) 246-568 • 241 -885 • 249-345

Next

/
Oldalképek
Tartalom