Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-30-31 / 253. szám

8 HÉTVÉGI MAGAZIN 1999. október 30-31., szombat-vasárnap Verselő Halotti beszéd Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már. Akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló, kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, mint egy ereklye s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette: ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok ha­rangja a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: „Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”, vagy bort ivott és boldogan meredt a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére és futott, telefonált és szőtte álmát, mint színes fonált: a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,' a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak őnem. Többé soha nem gyűl ki halvány-furcsa mosolya. Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez épen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak órája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: ,,Hol volt...", majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt s mi ezt meséljük róla sírva: ,Nem volt...” Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer. November 2-án emlékezünk a ha- lottainkra, előtte való nap minden­szentek napja, a katolikus egyház ünnepe. Kosztolányi Dezső szép versével örökre eltávozott hozzátar­tozóinkat idézzük. A Fiumei úti sírkert Európa egyik legteljesebb Nemzeti Panteonja Mestersége címere: temetői idegenvezető A több hétig tartó tévé-vetélkedően kiválóan állta a sarat egy natal lány. Szil­ágyi Rita középiskolai tanár, temetői idegenvezető. — Temetői idegenvezető? Hogyan lett az? — Még 1993-ban történt, egy hirde­tésben kínáltak másodállást. — Hol kellett jelentkezni? — Kicsit meglepett, hogy a Kerepe­si temetőben, de mikor megtudtam, hogy temetői idegenve­zetésről van szó, már meg is tetszett a dolog. — Mivel jár ez a megbízatás? — Bel- és külföldi csopor­tokat vezetek rendszeresen a Fiumei úti sír­kertben (közis­mert nevén: a Kerepesi temető­ben) és a Farkas­réti temetőben. Főként tavasszal és ilyenkor ősz­szel van nagy igény ezekre a programokra. A belföldi csopor­tok iskolások vagy felnőttek, leginkább nyug­díjasok. Külföldiek pedig főként Né­metországból, Hollandiából, Amerikából jönnek. Mindenkit más ér­dekel, hiszen a temető olyan, akár egy múzeum. — Történelem szakos tanár számára talán különleges feladat is ez... —‘ így igaz. A Fiumei úti sírkert egész Európában az egyik legteljesebb Nemzeti Panteon, ahol történelmünk és kultúránk nagy alakjai, politikusok, művészek, tudósok nyugszanak. Jön­nek érdeklődők az ország minden ré­széből. Van, aki Arany János oroszlános szar­kofágjára kíván­csi, van, akit ép­pen Ganz Ábra- hám mauzóleu­ma vonz, vagy a Deák mauzóle­um, Erkel Ferenc síremléke vagy Fadrusz Jánosé, Veres Péteré, esetleg Szabó Lőrincé, de so­rolhatnám a töb­bi hírességet is. Akad, aki az épí­tészeti megoldá­sokban gyönyör­ködik, mások kertészeti cso­dákra kíváncsi­ak, megint má­A tavasz jött a parttalan időben s megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten Aletta van der Maet nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. S amíg dalolt, a századokba néztem s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére Aletta van der Maet meleg nevére. (Részlet Áprily Lajos: Tavasz a Há­zsongárdi temetőben Apáczai Csere Jánosné, Aletta van der Maet emléké­nek című verséből.) sok csupán késői kegyele tűket akarják leróni itt a csodásán megmunkált márványok és bron zok között. De ugyaneze­ket lehet mon­dani a Farkas­réti temetőről is, ahol kiváló művészek nyugszanak, Rózsahegyi Kálmántól Kibédi Ervi­nig, Sulyok Máriáig, Tő­kés Annáig, Bajor Giziig. Kodálynak és Bartóknak is itt a nyughelye, a híres művészparcellában Bulla Elma, Honthy Hanna, Mensáros László, Páger An­tal, Ruttkai Éva, Rátonyi Róbert, Szécsi Pál hamvai — és sorolhatnám még irodalmi, mű­vészi életünk jeles képviselőit. A Makovecz által tervezett híres ravata­lozó, a fülkés, közel százéves sírbolt­sor, a sírszobrászat remekművei, a fő­út kőrisfa sora mind-mind felejthetet­len látvány. Persze másként kell mind­ezt bemutatni egy távoli vidékről jött iskolás gyereknek, és másként annak, Nagy zeneszerzőnk, Erkel Ferenc síremlékét is gyakran keresik fel iskolások és felnőtt csoportok aki tudja, ki volt Aba Novák Vilmos, Pátzay Pál és Szervátiusz Je­nő. Hiszen, ha kül­földön jár az em­ber, ott is elmegy a temetőbe, ha­csak teheti, nem? — kér­dezi Rita. És mennyi­re igaza van. Akit nem csak a fényes áruházak ér­dekelnek, az semmiképpen nem tud eljönni Párizsból, .hogy ne látná Napóle­on sírját, London­ból, hogy ne látogat­ná meg Marx sírem­lékét, Moszkvában elza­rándokol a novogyevicsi teme­tőbe, ahol többek között Gogol, Cse­hov és Majakovsz­kij hamvai nyugszanak. És Kolozsvá­rott nem hagyja ki a Házsongárdi te­metőt sem, mert látni kell Apáczai Csere János, Jósika Miklós, Dsida Jenő és Áprily Lajos sírját, meg a többi nagy magyarét, akik hírünket öregbítették túl az országhatárokon is. L. Gy. Az elmúlás és a kegyelet megőrzendő néprajzi értékei Fejtől való fa - azaz kopjafa Ha kopjafás temetőkről hallunk, hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy ezek kizárólag Magyarország erdélyi részem létesültek. Holott a,Tejtől” (fűtől) való fa, azaz a kopjafa a református és unitárius temetőknek volt a sírjele. Márpe­dig reformátusok bőven élnek a mai Magyarország területén is. Helyenként az evangéükus magyarok is kopjafát állítottak halottaik sírjára. Noha bizonyos kopjafa-formák történeti hátterét keresve egyes kutatók a honfoglalás előtti te­metkezési szokásokig nyúltak vissza, a ma ismert fejfa típusokat csak a XVIII. századtól követhetjük, hiszen a fa romlandó, régebbről nem maradt ránk. A kopjafát díszesen faragták vagy fű­részelték, másokat véstek. Gyakran korommal vagy szurokkal kenték be, esetleg barnára, kékre, zöldre festették. A festésnek életkort jelző szerepe volt. A fekete öreget, a fehér és a kék fiatal halottat jelölt. Az erőszakos halállal meghalt fejfája vörös színt kapott. A néprajztudomány a fejfák három alaptípusát különbözteti meg: a fatön- kös fejfát, amely csaknem természetes állapotban hagyott fatönk, az oszlopos fejfát, amely minden oldalán egyforma kiképzéssel faragott, négyzet, téglalap vagy kör alaprajzú, és a táblás fejfát, amelyet deszkából fűrészeltek ki. Az oszlopos kopjafák néhány kuta­tó szerint a kopjás temetés emlékét őr­zik. Hosszúságuk egy-másfél méter, néha elérik a két métert is. A földbe kerülő részt megszenesítik vagy be­kátrányozzák, hogy tartósabb legyen. A kopjafa felső, legszebben megmun­kált része a homlok vagy fej, alatta van a fejet kiemelő nyak, majd a váll és a törzs — néhol derék —, s a föld­be kerülő mintegy harmadrész a láb, esetleg talp. Régebben a halott hozzátartozója faragta, később a faragást értő bognár, ács, faszobrász, mindig egyetlen da­rabból. Többnyire rávésték az elhunyt nevét, esetleg csak nevének kezdőbe­tűit és valamilyen sírverset. A kopjafa faragása és ékesítése a guzsalyéhoz hasonló: mind a négy oldalát egyfor­ma, mértani elemek díszítik. Csúcsa általában virág, gömb, buzogány, láng, szív és más stilizált formában végződik, amely néha a halott nemét jelzi. Találunk például Pest megyében úgynevezett ember alakú fejfákat is, ezek azok, amelyek fejjel, nyakkal, törzzsel készülvén az emberre emlé­keztetnek. Ilyenek vannak többek kö­zött Kosdon, ám ezek a táblás fejfák csoportjába tartoznak, és fűrésszel gazdagon csipkézettek, áttörtek. Fi­gyelemre méltóak a monori és az aszódi fa­ragott kopjafák vésett díszítései is. Hosszan elnyúlik Ócsa kopjafás temetője, ahol az öreg, düledező, repedezett-hasadozott fejfák között újabbakat is láthatunk, ami mutat­ja, hogy — bár csak el­vétve — de él még a fa­ragott kopjafás temetke­zés dicséretes, ősi ha­gyománya. Az alber- tirsai temetőben csupán néhány régi kopjafa őrzi a hagyományos fejfaál- lítást, viszont a nagy pándi és monori refor­mátus sírkertben a régi­ek mellett nagyon szé­pen megmunkált, barná­ra festett új kopjafák vi­gyázzák a földben por­ladók álmát. Bár csak ne merülne feledésbe ennek a kü­lönleges, egyedülálló, ősi magyar fejfaállítási szokásnak a gyakorlata! dr. Csonkaréti Károly Ma már elsősorban történelmi események színhe­lyének megjelölésére helyeznek el kopjafákat (Ké­pünkön: szerkesztőségünknek a világosi síkon idén nyáron elhelyezett díszesen faragott kopjafája) FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER „Ezernyolcszäznegyvennyolc, te csillag” Gyulai koszorúk Csokonyavisontán Az 1848—49-es forradalom és szabadságharc emlékére indított fejtörő játékunk 48. kérdése: Melyik magyar tábornok tartotta legtovább várát a csá­száriak ellen? a) Damjanich b) Klapka c) Kiss Ernő Ha részt kívánnak venni a játékban, legkésőbb kedden egy levelezőlapon küldjék be a helyes megfejtést vagy annak betűjelét a szerkesztőség cí­mére (5600 Békéscsaba, Pf. 111.) A levelezőlapra ne fe­lejtsék el ráírni: Ezer­nyolcszáznegyvennyolc, te csillag. A helyes meg­fejtők között hetente há­rom tollat sorsolunk ki, a rejtvénysorozat végén pedig „ráadás” húzást tartunk, amelyen 1848— 49-es témájú könyveket, versesköteteket nyerhet­nek. Előző heti feladványunk megfejtése: a) Kazinczy La­jos. Egy-egy tollat nyertek: dr. Andrásy Gyula (Békéscsaba), Hídvégi Petra (Békés), Sike Andrásné (Gyomaendrőd). Komárom várának védője Kaposváron a Keleti temetőben felesége, a francia származású Lazarine asszony mellett nyug­szik a századelő festőóriása, Rippl-Rónai József. Talán a leglátogatottabb sír ez, s a Lá­nyi Dezső készítette mellszobor elé mindig tesznek néhány szál virágot. Mint ahogy Molnár Csilla, a tragikus sorsú szépség­királynő síremléke előtt is gya­kori a tömeg. Főleg, most, ha­lottak napja közeledvén. Több­nyire fiatalok keresik fel a Melocco Miklós faragta sírkö­vet. Nagybajom — Csokonai kedves faluja — arról is híres, hogy itt született Gyergyai Al­bert irodalomtörténész, műfor­dító — az Anyám meg a falum s A falutól a városig című, szo­ciografikus regényeiben szülő­helyének állít emléket —, aki alapítványban gondoskodott arról, hogy az iskolában jutal­mazzák a kiemelkedő teljesít­ményt nyújtó diákokat. Azokat a tanulókat, akik versben vagy prózában „énekelték meg” szü­lőföldjüket. Sírját egy nyugdí­jas könyvtáros gondozza, de mások is gyakran mécsest gyújtanak. A balatonszemesi temető­ben egy derékba tört kőtömb jelképezi Latinovits Zoltán életét. A Bujtor-család és az önkormányzat tartja rendben a sírt, amely szinte zarándok- hely. Eperjes Károly minden balatoni útján elmond egy csöndes imát a színészkirály sírjánál. Berzsenyi, a „niklai reme­te” egy obeliszk tövében alus­sza örök álmát. Sírját a niklaiak tartják rendben. Míg élt dédunokája, Piroska, gyak­ran kisétált a temetőbe, ám már ő sincs, így helyette is a budapesti rokonok jönnek. Csokonyavisontán a gyulaiak tesznek koszorút Nagyatádi Szabó István sírjára, aki a re­formátus temetőben nyugszik. A parasztvezér csontjai felett egy szoborkompozíció magas- lik, amelyet minden évben megkoszorúz a kisgazdapárt helyi szervezete és az önkor­mányzat is. (P. A.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom