Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-30-31 / 253. szám

A Békés Megyei Hírlap Melléklete A temetői idegenvezető A Fiumei úti sírkert Európa egyik legteljesebb Nemzeti Panteonja Fejtől való fa Az elmúlás és a kegyelet megőrzendő néprajzi értékei Agykontroll M : W 1V 1 Mr1 Dr. Dómján László az elme működésének kevéssé ismert területeiről q T) Elvették tőlünk az egyenes beszéd lehetőségét Fekete Pál huszonnyolc éves volt, nős és két gyermek édesapja, amikor öt­venhatban a Forradalmi Bizottság elnökének választották Békés megyében. A fiatal történelem—orosz szakos tanár tudta, hogy mit kockáztat: önmaga és családja életét. A humanista tanító ember mindent elkövetett azért, hogy ne legyenek ártatlan áldozatok Békéscsabán. — 1956-ban huszonnyolc esztendős voltam, és Békéscsabán tanítottam tör­ténelmet és oroszt egy kísérleti iskolá­ban. Emellett mint TIT-előadó jártam a megyét, és a magyar történelem sors­fordulóiról beszéltem. Nagyon sok ba­rátot szereztem. Az emberek bíztak bennem, s elmondták a panaszaikat. — Kegyetlen világ tárulkozott föl előttem. Rádöbbentem, hogy az egész Szovjetunió-imádat nem más, mint ha­zug illúzió, hiszen mind morálisan, mind a társadalom- és gazdaságfejlő­dés szempontjából olyan csapdába es­tünk, amely katasztrófához vezet. Nem csak a nemzeti jelvényeinket, de a csa­ládi közösség melegét, á nyílt és egye­nes beszéd lehetőségét is elvették tő­lünk. Találkoztam olyan emberekkel, akik az '50-es évek elején-közepén jöt­tek viszsza a Pecsora-vidéki rabtábo­rokból, onnan, ahol ezrek és ezrek pusztultak el. Az otthonról hozott sze­mélyes élmények — apámat málenkíj robotra hurcolták el — és az emberek­kel történő beszélgetések megértették velem: itt olyan hazug világ épült ki, amelyről minden tisztességes és jóaka- ratú ember érezte, hogy megfojtja a lelkét. Ennek alapján mondhatom, hogy a forradalomban való részvételem nem pillanatnyi föllángolásnak, hanem las­sú érési folyamatnak volt az eredmé­nye. Amikor Pesten kirobbant a forra­dalom, nagy értelmiségi gyűlést ren­deztek a békéscsabai Balassi kultúrott- honban. A gyűlésre — amelyen én is kifejtettem a nézeteimet — a megye minden részéből jöttek az emberek. Bár én nem akartam vezető lenni, en­gem választottak meg a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökének. — Abban az időben különleges had­testtel együtt — amely páncélosokból, légi erőkből és belügyi alakulatokból állt — tizennyolc hadosztály, körülbe­lül hatvanezer orosz katona állomáso­zott Magyarországon. A szovjet csapa­toknak két helyre kellett erősen kon­centrálniuk: Budapestre és a Tiszántúl­ra, azon belül is Békéscsabára. Azért kellett Békéscsabára figyelniük, mert itt volt a tiszántúli magyar haderő köz­pontja, s kérdésessé vált, hogy ki mel­lé áll a katonaság. Nekünk sikerült el­érnünk, hogy a hadosztály-parancs­nokság és az egész törzs a forradalom mellé álljon. A pártbizottság agitáció- jára azonban egyik napról a másikra szembefordult velünk a parancsnok­ság. Megerősítették a laktanyákat, s begyűjtötték a forradalmi bizottság tagjait. Már akit megtaláltak. A katonai puccs hírére harmincezer ember kísé­retében elindultunk a laktanyába, hogy kiszabadítsuk a foglyokat. Itt Tóth Ist­ván alezredest, a tiszántúli haderők pa­rancsnokát meggyőztem arról, hogy ebben a történelmi helyzetben nem mi fogunk dönteni. Nekünk azt kell bizo­nyítani, hogy összetartozunk, hogy szabadságot és demokratikus társadal­mat akarunk. Mint ahogy én, úgy Tóth is tudta, ha itt harcra kerül sor, akkor nagyon sok vér fog folyni. Az alezre­des kiengedte a forradalmi bizottság tagjait. Ennek ellenére a tömeg szét akarta tépni. Ekkor felmentünk a ta­nácsháza erkélyére, ahol elmondtam: garantálom, hogy Tóth István és a ka­tonák velünk vannak, majd megölel­tem az alezredest. A téren összegyűlt felajzott tömeg lenyugodott. Ezt köve­tően Tóth István hűségesen kitartott mellettünk. — A forradalom alatt végig kapcso­latban álltunk Debrecennel és Nyíregy­házával. Onnan kaptuk a hírt október végén, hogy jönnek az oroszok. Az egyik szovjet hadosztály Munkács, míg a másik Temesvár felől közelített Békéscsaba felé. Tisztában voltunk az­zal, hogy a hatalmas katonai erővel szemben nem tudjuk felvenni a harcot. Az oroszok egyre jobban közelítettek felénk. Én elébük mentem, hogy tár­gyaljak velük. A parancsnoknak el­mondtam: nem tartjuk ellenségnek az orosz népet, s ne higgyenek annak, hogy itt fasiszta felkelés zajlik, a ma­gyarok egyszerűen csak jobb világot szeretnének maguknak. Megegyeztem velük, hogy a városon kívül maradnak, ahol megvárják az események végét. A gépesített hadosztály — aminek a pa­rancsnokával többször tárgyaltam — Békéscsaba határában telepedett le. November 3-án megbeszélést tartott a forradalmi bizottság, amikor jelentet­ték, hogy Jamina felől egy szovjet pán­célozott harci jármű közeledik, amiből néhány perc múlva két tiszt és egy tol­mács szállt ki. Elmondták, hogy segít­sünk nekik, mivel elfogyott az enniva­lójuk és a tüzelőjük. Tudtuk, azért jöt­tek, hogy terepszemlét tartsanak, en­nek ellenére segítséget ígértünk, ők pe­dig megfogadták, hogy továbbra is a városon kívül maradnak. A tolmács szeméből azonban látszott, hogy vala­mi nagyon nincs rendben. A munkácsi származású magyar fiú meg is szökött aznap éjjel, hogy értesítsen bennünket a támadásról. Bár minden jel arra utalt, hogy az oroszok napokon, órákon belül támad­ni fognak, nem hittem, hogy meg me­rik tenni. November 4-én hajnalban megindultak az orosz tankok Jamina felől. Az első gránát oda csapódott be, ahol előtte fél órával fejeztük be a megbeszélést. Én a vasútállomás előtt jártam, s ordítani kezdtem oroszul, hogy a város vezetője vagyok, üljünk le tárgyalni, csak ne lőjenek, ne ontsa­nak vért. Bevittek a vasútállomás for­galmi irodájába, ahol azok voltak, akikkel már korábban is tárgyaltam. Mondtam nekik, hogy nem ezt ígérték, miért csaptak be bennünket. A pa­rancsnok magából kikelve, ordítva mu­tatta a térképen, hogy miket lövet szét a városban. Ebben a pillanatban meg­jelent M. J., ávós őrnagyból lett me­gyei párttitkár — aki kijelölte a térké­pen, hogy mit kell szétbombázni a sa­ját városában, a rendőrség és a színház mellett iskolákat is —, s rám mutatott, mondván: én vagyok a főbűnös, akit agyon kell lőni. Kértem a parancsno­kot, hogy győződjön meg a valóságról, ne lövesse szét a várost, ne kezdjen mészárlásba, hiszen itt ártatlan embe­rek alszanak, akik nem tanúsítanak el­lenállást. A parancsnok közölte, hogy ennek elkerülésére egyetlen lehetősé­get lát: nekem kell menni a tankoszlop elején, s ha csak egyetlen egy lövést is leadnak a szovjet menetoszlopra, ab­ban a pillanatban szitává lőnek. Elindultunk. *** Fekete Pál, a Békés Megyei Forradal­mi Bizottság elnöke életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Tíz hónapig tartott a kihallgatása, amelynek során az ávósok nem egyszer eszméletlenre verték. Megnyomorítói közül sokan még ma is élnek. Fekete Pál megjárta az összes hírhedt magyar börtönt. Egy évig ült a budapesti Kisfogházban a másodfokú — halálos — ítéletre vár­va, miközben a társait sorban kivégez­ték fel mellette. Emlékszik, 1958. ápri­lis 4-én hajnalban huszonegy embert akasztott fel a hóhér. Amikor hét év után 1963-ban kiengedték, Szegedre költözött. Azóta is ott él. A tanár úr so­ha többé nem taníthatott. Huszonöt esztendő kényszermunka után 1988- ban fizikai munkásként ment nyugdíj­ba. 1980-ban 52 évesen hazalátogatott Békéscsabára. A visszaúton civil ruhás nyomozók figyelmeztették a vonaton: ha még egyszer be meri tenni a lábát Békéscsabára, börtönben találja magát. Fekete Pált 1999. október 20-án forra­dalmi tevékenysége elismeréseként Aranyéremmel jutalmazta a köztársa­ság elnöke. Sz. C. Sz. — ITlhl.IT l l lll.ItI > A TÁBORNOK ÉS A SZÉK Gál László a héten lelépett. Amint hírlik, ezt megelőzően négy­szer ajánlotta fel távozását, de — mivel a titkos és nem titkos megfigyelések tisztának találták — lemondását nem fogadták el. A tábornoknak mostanra végképp elege lett az egészből, csi­nálja más, amíg ártatlansága bebizonyosodik. Mélyen meg van győződve arról, hogy nem követett el bűnt. Legfeljebb szakmai hibákat vétett. Az állampolgár, aki hetek óta figyeli a televíziók, és olvassa a lapok híradásait, ez­zel szemben elégedetten hátradől a széké­ben: na végre! Az ítélő nép fejeket akar, s addig nem csendesedik, amíg nem lát a porban két-három ko­ponyát. Most megkapta, s nem érdekli, jogosan zuhant le a guil­lotine vagy sem. Ami történt, tanulságos. Annak is, akinek nyakába akasztot­ták a céltáblát — mint a tábornoknak — s azoknak is, akik el­lene szurkoltak. Utóbbiaknak azért, mert az elmúlt hét történé­sei szerint ők is lehetnek áldozatok. Nem kell hozzá más, csak egy tévécsatorna, néhány újság és egy szavahihetőnek tűnő személy. Ott tartunk, hogy pillanatnyi jogi következmények nélkül bele lehet mondani a kamerába, hogy X. Y. pedoftl, korrupt, bűnözőkkel paktál, kétes hírű vállalkozókkal komá- zik, elsimít olajos ügyeket, öngyilkosságnak álcáz gyilkossá­gokat, bírákkal, ügyészekkel és vád alá helyezett igazgatókkal dajdajozik. Az illető aztán mondhat amit akar. Inkább hisznek erőszakos riportereknek, szenzációéhesen tálalt, alig valami tényanyagot tartalmazó „objektív” riportoknak, mint neki. A gyanúba kevert persze indíthat pereket is, ám mire ítélet szüle­tik, az illető kikészül, a felesége tönkre­megy, a gyereke éjszakánként bepisil. Az élet nagy dilemmája, mit tegyen ilyenkor az ember. Félreálljon az első arculköpésnél, vagy állja a sarat. Ha félre­áll, az isten le nem mossa róla, hogy pedoftl volt, hogy korrupt volt, hogy bűnözőkkel összejátszott. Idővel mindenki csak arra fog emlékezni, hogy piszkos ügyek miatt megbukott. Ha marad, akkor viszont rámegy. O is, a családja is. A közelmúltban vetítettek egy filmet a tévében, az Atlanti­óceánt elsőként átrepülő Lindbergh kisfiának gyilkosáról. Pon­tosabban a vádlottról, akinek bűnösségét nem sikerült bizonyí­tani, s aki mindvégig ártatlannak vallotta magát. De mert a har­mincas évek Amerikájának közhangulata azt kívánta, halálra ítélték. Kivégzése előtt felajánlották, ha beismeri a gyilkossá­got, életfogytiglanra változtatják a büntetését. Hauptmann a vil­lamosszéket választotta. A „bűnös” meglakolt, a nép pedig elé­gedetten hátradőlt a székében. Arpási Zoltán Az ítélő nép fejeket akar. Békéscsaba, 1018. M. kir. selyemfonóda. A város ipari negyede. Ma már egy kicsit kereskedelmi negyed is — alaposan megváltozott arculattal

Next

/
Oldalképek
Tartalom