Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-16-17 / 242. szám

8 ★ EMBERMESÉK ★ 1999. október 17. nKTÓBEB TVihVtó'® P*"1«*'*9* i VírusoK tamau<*: Extázisba hozta a világot I Atajgatitka *ArA# mm 1, 1914. augusztus 1.: Többszöri jegyzékvál­tás után az Osztrák- Magyar Monarchia jú­lius 28-án hadat üzen a nótában is csak „ku­tya Szerbiának" hívott balkáni országnak. Megindul a mozgósí­tás mindkét oldalon. A császár memorandu­mot ad ki augusztus első napján, amivel megindokolja dönté­sét: „Népeimhez! Leg­hőbb vágyam voit, hogy az éveket, ame­lyeket nekem Isten ke­gyelme osztályrészül juttat, a béke művé­nek szenteljem, és Né­peimet a háború sú­lyos áldozataitól meg­óvjam. A gondviselés akaratából más hatá- roztatott... Mindent meggondoltam és megfontoltam." A valóságban, Euró­pának ezen a felén egyetlen ember volt, aki valóban mindent meggondolt, és elle­nezte a háborút: gróf Tisza István magyar miniszterelnök. A család minden tagjának széli A televízió - és rádióműsorok részletes, képes ismertetésén kívül gyógyító horoszkópot, heti időjárás-előrejelzést orvosi tanácsot, rejtvényeket és rengeteg olvasnivalót is tartalmaz. Már szombaton kérje a hírlapárusoktól! FELMENT A MINISZTERHEZ... A szekusok majdnem agyonverték • Egy éjszaka a jeges Szamosban • Yoko Ónét is meggyógyította Évekig csak dolgozott. A betegek áldották a tudását, a talp megfelelő pontjára, idegvégződésére tapintó ujjait, cikkek jelentek meg elért eredményeiről, és senkinek sem volt útjában. Aztán néhány hónapja „felfedezte" a sajtó, a televízió. Az volt a veszte, hogy ráirányult a fény? Lehetséges... Vargha Zoltán reflexológusból hirtelen „ügy” lett. Marosvásárhelyen szerzett speciális orvos-termé­szetgyógyász diplomáját ugyan honosították, de ha­zai szakorvosként nem tudják hová besorolni. Kérdé­sessé vált, tudja-e itthon folytatni a munkát az a gyó­gyító ember, akit az Amerikai Orvosi Akadémia ideg- gyógyászati tagozata állandó tagjai sorába válasz­tott. Talpalt, érvelt. Tárgyalt az államtitkárral, leg­utóbb meg felment a miniszterhez, hogy találjanak közösen valami jó mégol- dást. Most ott tart az ügye, hogy október végén vizsgát kell tennie. Nem csi­nál ebből hiúsági kérdést. Fejet hajt. Majd levizsgázik. Ha formaság, ha idő­húzás, akkor is tartsuk be a törvényeket. Csak a betegeit ne érje csalódás, nekik ne legyén káruk az ő tortúrájából. * Alleen Getty, az amerikai olaj­mágnás dédel­getett lánya biztosan min­dent megka­pott az élettől. De az egészségét csak ettől az Erdélyből szár­mazó, magát csakis Budapesten otthon érző, kicsit rosszul halló és ne­hezen beszélő embertől kaphatta vissza ■ * ff'.. . ni R itka fénykép, amely John Lennon hajdani szobájában, az enekes híres 0 fehér zongorája előtt készült. Yoko Ono és Sean Lennon közrefogja Vargha Zoltánt, aki speciális módszere segítségével meggyógyította Yokót- Messziről és mégis nagyon közelről jöttem: Erdélyből. Marosvásárhelyi srác voltam, négyévesen egy sima skarláttól majdnem elpatkoltam. Leta­padtak a szívizmaim, és csak akkor gyógyultam meg, amikor egy ameri- kás magyar olyan berendezést ajándé­kozott a vásárhelyi kórháznak, amivel ezeket fel tudták lazítani. A sors úgy rendezte, hogy harminchárom év múlva Clevelandben én gyógyítottam meg azt az egykori adományozót!- Negyvenöt éves. Milyen volt gyerekként?- Égetnivaló. Doboltam, sportol­tam, felgyalogoltam a Hargitára, min­den télen megfürödtem a jeges Ma­rosban, síeltem, végül válogatott vízi­pólós lettem.- Ki vezette rá a gyógyszerek nélküli, ideggyógyászati reflexo- lógiára?- Vásárhelyen élt egy fantasztikus gyerekgyógyász, a családunk barát­ja, a kilenc nyelven beszélő Glück Imre. Tőle hallottam először, hogy a betegeket nem kell rögtön a patikába küldeni. Folyton piszkált, hogy mi­ért nem tanulok, miért csavargók. Engem kamaszként bosszantott, hogy neki mindig, mindenben igazat adnak. Figyelni kezdtem: hol tudom „elkapni”, hogy ellentmondhassak neki. Ezzel rengeteg tanultam, nőtt az ambícióm.- Az ő példájára ment az orvosira?- Nem. De addigra átitatódtam Imre bácsi tudásszomjával. Az egyetemen Dorgo professzor kiszemelt, és felvett egy speciális, öt évig tartó tanfolyam­ra, ahol orientalista gyógyászatot is oktattak. Gondoljon bele, Romániá­ban akkor alig volt gyógyszer! Mi megtanultunk anélkül gyógyítani.- Ne haragudjon, hogy felemlí­tem: rosszul hall és nehezen be­szél. Miért?- Mindannyian politizáltunk, per­sze titokban. Összejöttünk egyikünk lakásán, vettünk egy kiló tökmagot, azt vacsoráztunk, és közben beszél­gettünk. Én csíptem a szekusok sze­mét, mert a betegek révén ismert let­tem, és a nevemet válogatott sporto­lóként sem akartam románosítani. Figyeltek is, mert Sütő András szom­szédja voltam. 1985-ben azzal vittek be, hogy elárultam Ceausescut. Be akartak szervezni, de nemet mond­tam. Bilincsbe vertek. Negyvenen estek nekem. Legalább nem fértek mind hozzám! Szétverték négy csi­golyámat, a bordáimat, az állkapcso­mat, orrom és fogaim rámentek, le­bénultam! Azóta hallok rosszul, és beszélni sem tudok tökéletesen.- Mikor és hogyan tudott Ma­gyarországra jönni?- Jönni? Szökni! 1986 áprilisában kimentem a Szamoshoz, a jeges víz­ben este tíztől reggel nyolcig az éle­temért úsztam Szamossellyéig. Sej­telmem sem volt, hol vagyok, retteg­tem, hogy román területen kerülök partra. Horrorfilmbe illő, kékülő „ví­zi hullaként” látott meg a kompos, Fogarasi Pál. Mire megmosakodtam, összeszaladt a fél falu, hoztak tojást, kolbászt, pénzt gyűjtöttek. Csodála­tos emberséget tapasztaltam. S a sza­badság érzését! Vonatra ültettek, a kalauz gondjaira bíztak, így érkez­tem Budapestre.- Itt hogy kezdte? A semmiből?- Akkora szobám volt, hogy ha fel akartam venni a kabátomat, ki kel­lett nyitni az ablakot. Úszómester lettem, pedikűrös mellett dolgoz­tam. Egyszer bekopogott a pici szo­bába egy magyar diplomata felesé­ge, hogy petefészek-daganata van, gyógyítsam meg. Kikezeltem. Ők vitték a híremet Amerikába. Ott az­tán hirtelen a legfelső körökbe ke­rültem, partikra hurcoltak...- Sosem játszott el a gondolattal, hogy kint marad?- Amerikában fényes életem van, de jövevény vagyok! Eleget éltem kisebbségben, nem akarok újra ide­gen lenni. Itt vagyok itthon...- Merre járt a világban?- Chicago, Los Angeles, Rio de Ja­neiro, Sao Paolo, Dél-Amerika, Malaj­zia, az Amazonas deltája... Az Egye­sült Államokban klinikát alapítottak nekem, sokat járok Kaliforniába, most Seattle-be várnak, hogy az ottani orvo­sokat megtanítsam a módszeremre. Németországba is sokszor járok...- Kik voltak eddigi leghíresebb páciensei?- Lennon özvegye, Yoko Ono, a milliárdos olajmágnás lánya, Aileen Getty... Itthon is számtalan művész, író, énekes, sportoló... Gyurkovics Tibor és Csoóri Sándor a miniszter­hez is elkísért. Biztosan nem fognak megharagudni, ha azt mondom: a „névtelen” pácienseim kedveseb­bek! A kilencéves, agydaganatból meggyógyult Dani, a vak Ágnes, aki miután visszanyerte látását, írásban is érettségizett.- És most? Le fog vizsgázni, és...- Nekem minden beteg előtt vizs­gázni kell. Hiszem, hogy előbb-utóbb a magyar egészségügyben is elfogad­ják az én bizonyítottan hatásos és ol­csó módszeremet, hiszen már az egyetemi szintű oktatását is tervezik. És akkor nem lesz tovább Vargha-ügy, csak Vargha-gyógymód, és meg­gyógyult páciensek. Somos Ágnes Ferenc József császár hadat üzent Szerbiának

Next

/
Oldalképek
Tartalom