Békés Megyei Hírlap, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

MEGYEI KÖRKÉP 1999. szeptember 1., szerda Körös-vidéki Zsaru Rozsdás cuccra nem jár áfa! A Vám- és Pénzügyőrség Csongrád és Békés Megyei Parancs­nokságának munkatársai 96 esetben derítettek fel jogszabály- sértő cselekményt összesen 3 millió 746 ezer 786 forint érték­ben az augusztus 23-ától 29-éig tartó héten. Bedobták? (r) Minap be­törőt fogott a rendőrjárőr egy szarvasi élelmiszerboltban. A rendőrség állampolgári beje­lentésnek köszönhetően fülel­te le a jóembert. Az szorult helyzetéből hirtelen költött mesével próbálta kivágni ma­gát. Elpanaszolta, hogy isme­retlenek megtámadták az ut­cán, majd a kirakatüvegen ke­resztül bedobták a boltba. Felfegyverkezett, (w) Geszt Vátyon-pusztai részén egy lakásból ismeretlen tettes ellopott egy Alcatel típusú rá­diótelefont, női karórát és egy régiségnek számító bajonet- tet. A tulajdonosnak okozott kár 100 qzer forint. Fosztogató, (cs) Orosházán a Petőfi Agrárszövetkezet tett feljelentést ismeretlen tettes el­len, aki Szentetomyán, a Tanya 29. szám alatt lévő gépműhely hátsó vasajtaját felfeszítette és onnan több méter elektromos vezetéket, elektromos szek­rényt, rögtörő hengeröntvényt, ajtózárat, lakatot vitt el. Az okózott kár 134 ezer forint. Kocsifeltörő, (cs) Egy orosházi sértett fordult a rend­őrséghez, mert augusztus 15- én, a délelőtti órákban az Ok­tóber 6. utca 23. számú házzal szemben parkoló Audi típusú gépkocsiját ismeretlen tettes kinyitotta és az autóból ellop­ta a tulajdonos személyi iga­zolványát, vezetői engedélyét, horgászigazolványát, fekete pénztárcáját, Nokia 5110-es mobil telefonját. A keletkezett kár 82 ezer forint. Hétvégi házból, (r) Szí­nes tévét, rádiós magnót és éb­resztőórát lopott ismeretlen tet­tes egy szarvasi külterületi la­kásból. A zsákmány értéke 76 ezer forint. A gyomaendrődi Dan-zug egyik hétvégi házába is betörtek. Az ismeretlen tette­sek 20 ezer forint értékben hor­gászfelszerelést és tévét loptak. A jogsértések túlnyomó több­sége (90) vámszabálysértés volt az elmúlt héten; egy-egy esetben csalás bűncselekmé­nye, illetve devizavétség, 4 esetben pedig csempészet bűn- cselekménye miatt indítottak eljárást a pénzügyőrök. Gyulán a vámosok tételes áru- vizsgálata hiúsította meg Sz. I. Pitvaroson, az Arany János utca 10. szám alatti Gabócza 98. Ke­reskedelmi és Szolgáltató Bt. nevében tett feljelentést egy ille­tő az Orosházi Rendőrkapitány­ságon, mert Cs. S. gádorosi la­kos augusztus 10-én Cs. és Tár­sa Bt. nevében elvállalta 600 da­Nem volt hiábavaló az a betöré­si szándék, amit ismeretlenek követtek el augusztus 4-éről 5- ére virradóra Orosházán. A la­kásba ajtóbetörés módszerével jutottak be, és nem távoztak üres kézzel: számos műszaki román állampolgár áfa-vissza­igénylését. A benyújtott számlák alapján Sz. I. új autóalkatrészek és szerszámgépek kivitele után kezdeményezte a visszaigény­lést. Mint kiderült, az alkatrészek használtak, sőt rozsdásak voltak. A lefoglalt áruk értéke 237 ezer forint, míg a ki nem fizetett áfa összege 153 ezer forint volt. rab reklámgyufa elkészítését. Annak árát, 34 ezer 800 forintot át is vette, de a megrendelésnek nem tett eleget. Az APEH köz­lése szerint arra nem is volt jo­gosultsága, mivel a Cs. és Társa Bt. 1998. július 27-én megszün­tette tevékenységét. (cs) cikket, egy férfi arany karika­gyűrűt, egy mikrohullámú sütőt, két motorkerékpárhoz tartozó kulcsot, forgalmi engedélyt, lé­zerceruzát és egy Panasonic te­levízió távirányítót vittek el. Az okozott kár 460 ezer forint, (cs) Lökösházán egy Romániába tartó vonat egyik kocsijának úgynevezett végszekrényében 214 karórát találtak a vámosok. Az órák értéke 250 ezer forint, tulajdonosuk kilétét nem sike­rült megállapítani. Az egyéb szabálysértési el­járások során a vámraktárakba került még 1 ezer 269 karton cigaretta, 206 liter szeszes ital, 53 liter tiszta szesz, 40 kg ká­vé, 250 db papírtáska, 400 Naposin erőfejl'esztő tabletta és 5 gázspray. (gh) A sarkadi biciklitolvajok „el­kötő kedve” az utóbbi időben igencsak elszaporodott. Ked­venc helyeik között tartják nyilván a polgármesteri hiva­tallal szembeni, a cukorgyári vasútállomásnál található és a Gyulai úti bölcsőde előtti ke­rékpártárolókat. Úgy tűnik, nem okoz akadályt a lezárt la­kat sem, az utóbbi napok ter­mése egy 10 ezer forintos női kerékpár, egy tizennyolc se- bességes, 38 ezer forint érté­kű, korláthoz lakatolt Moun­tain Bike és egy Csepel ke­rékpár. Ezeket a bicikliket fé­nyes nappal kötötték el az ed­dig ismeretlen tolvajok, (w) Pincért pofozott a részeg Felpofozta a felszolgálót az egyik vésztől kocsmában az ott it­tasan tomboló személy. A garázda férfi állítólag azért „kapta fel a vizet”, mert ittas állapotban nem szolgálták ki. — Augusztus 19-én 19 óra 20 perc körüli időben érkezett a be­jelentés a rendőrségre, hogy Vésztőn az egyik kocsmában it­tas személy garázdálkodik. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy B. J. helyi lakos ittas állapotban tért be a szórakozóhelyre, ami miatt a felszolgáló szeszes itallal nem szolgálta ki. A férfi elkezdett hangoskodni, majd több pofont adott a felszolgálónak — kezdte az eset feltárását dr. Berke Imre rendőr alezredes, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője. B. J. a pofozkodás után sem higgadt le. Felkapott egy bili­árddákót, azt kettétörte, majd fenyegetőzni kezdett vele, to­vábbi riadalmat keltve a szóra­kozóhelyen tartózkodókban. Ám szerencsére a dákóval már nem okozott sérülést senkinek. Az eset következményeként a harcias B. J ellen garázdaság mi­att indított büntetőeljárást a Szeg­halmi Rendőrkapitányság. M. B. Lakatostól Reklámgyufa „szikra” Félmilliós kirámolás Gyulai bíró a fogathajtó világbajnokságon Sarkad város sportjáért ka­pott kitüntetést Szent István király ünnepén a gyulai Bor­sos Béla, aki a díjat csak a na­pokban vehette át, mivel a kecskeméti kettesfogathajtó világbajnokságon bírásko­dott. — Számtalan .versenyen indult már. A kecskeméti első világta­lálkozón 96-ban minden számot megnyert, a ’98-as Szeged— Szőreg országos meghívásos versenyen Kecskeméti László világbajnokot és több váloga­tott kerettagot is maga mögé utasított. Gyulavári lévén nem gondolt még arra, hogy a für­dőváros színeiben induljon? — A Sarkadi Szabadidő Lovasklub egyik alapító tagja vagyok. Úgy érzem „jó lóra tet­tem”. Evek óta eredményesen működik egyesületünk, ezzel szemben Gyulán kisebb-na- gyobb problémák akadtak, megváltoztatott néven a közel­múltban alakultak újjá. Jól ér­zem magamat Sarkadon, a most kapott erkölcsi elismerés büsz­keséggel tölt el. — A kecskeméti világbajnok­ságon nem fájt a szíve, hogy mint bíró és nem versenyző lá­togatott a hírős városba? — Nem. A bíráskodást is legalább annyira szeretem, mint a fogathajtást. Ilyenkor is ott vagyok a versenyzők között, közelről látom a küzdelmet és még pénzt is kapok, pontosab­ban a szállásért, ellátásért nem kell fizetnem, nem úgy, mint az indulóknak. Most, hogy mind a három számban magyarok vit­ték el a pálmát, különösen elé­gedett vagyok. Másrészt csak Havonta, önköltséges áron 10 ezer forintot,fogyaszt” egy ló, tudtuk meg Borsos Bélától, aki az első kecskeméti világtalálkozón Sarkad színeiben minden kiírt versenyszámot megnyert kettes- és négyesfogatával kovács Erzsébet meghívásos versenyeken lépek pályára, mivel díjhajtásban nem indulok. Oda komoly, nemes lovak kellenek. — Anyagilag hogyan hono­rálják egy bitó tevékenységét? — Teljes mértékben a szer­vezőktől függ, de az összeg csak zsebpénz kategóriájában mozog. — Mióta foglalkozik fogat­hajtással? — A gyulai Munkácsy Ter­melőszövetkezetben kezdtem 1983-ban, saját fogattal ’88 óta büszkélkedhetek. A lószeretetet édesapámtól örököltem. Amíg bírom hobbi szinten tovább akarom folytatni. Az állattartók tudják, hogy az állomány fenn­tartása komoly befektetést igé­nyel. Havonta önköltséges áron lovanként 10 ezer forinttal kell számolni. Egy maraton vagy díjhajtó kocsi félmillió forint, a hozzá való szerszám, melyből egy nem is elég, 400 ezer forint darabonként. Aki versenyen akar indulni, annak mélyen a pénztárcába kell nyúlnia. — Melyik a kedvenc verseny­száma? — A vadászhajtás, mert ott a gyorsaság számít. — A nagy sebesség nem oko­zott rossz élményt vagy balese­tet? — Eddig egyszer borultam fel, és érdekes módom pont ak­kor, amikor lassan hajtottam. Tavaly a romániai Szalontán egy hatakadályos pályán őrült vágtával az ötödik akadály után fölényesen vezettem, ezért nyu- godtabbra vettem a tempót, hogy úgymond besétáljak a cél­ba. A kocsi egy szalmabálára futott, megbillent és felborult. Ilyen egyszerűen lehetnek el­sőkből utolsók. BoGa Valamivel ki kell tűnni A gyulaiak közül valószínűleg nem akad olyan, aki ne ismer­né Kovács Kornélia nevét. A moszkvai úszó ifjúsági Euró- pa-bajnokság kétszeres aranyérmese nemcsak az or­szág, de a világ előtt is letette 15 évesen névjegyét. A syd­neyi olimpiára készülő fiatal tehetséggel beszélgettünk ott­honában. — Sikerült minden vizsgám, végre pár nap erejéig felléle­gezhetek — mondja az öröm­hírt. Februárban ciprusi edzőtá­bor, márciusban az olaszorszá­gi nemzetközi verseny, majd ugyanez Athénben, amit az or­szágos versenyek követtek és az Eb-k, pergetem végig gyor­san az idei eseményeket. Au­gusztusban a jól megérdemelt szabadság helyett tanulás, hogy az Erkel gimnázium magánta­nulója maga mögött tudhassa ezt a félévet is. Képes lennék ilyen áldozatokra, merül fel bennem a kérdés és akkor még nem is latolgattam, hogy egyál­talán fel tudnék-e kelni minden nap hajnali fél ötkor. — Nem probléma — legyint a 15 éves sztár —, már megszoktam, hi­szen nyolcéves koromtól reggel hattól mindig a medencében vagyok. — Hogyan kezdődött a pá­lyafutása? — Nagyon élénk, eleven gyermek volt, nagy mozgás­igénnyel — meséli édesanyja, miközben Kori halkan meg­jegyzi: ez lett a végzetem —, roppant energiáját le kellett köt­ni, így esett választásunk az úszásra. Továbbra sem fér a fejembe a hajnali és a délutáni úszáshoz a napközbeni és a késő esti ta­nuláshoz merített mérhetetlen energia forrása. — Ebben a betáblázott élet­vitelben hol helyezkednek el a barátok, a szabadidő, a magán­élet? — A mai világban muszáj, hogy valamiben kitűnjön, ami sokszor lemondással jár. Az úszótársnő a barátnő, akivel az öltözőben és hajszá­rítás közben sikerül néhány mondatot váltani. Hét végén olykor a kedvenc szabadidős tevékenységre, tévé-, illetve videonézésre is alkalom nyílik — tudom meg —, külön öröm, ha Bruce Willis vagy Sandra Bullock a főszereplő. Zene- hallgatásnál a latin-amerikai ritmusoké — különös tekintet­tel Ricky Martin számaira — az elsőbbség. Az ifjúsági Eu­Többletforrás a A Magyar Demokrata Fórum országos választmányi gyűlé­sén a Békés megyeiek is részt vettek a hét végén. Dr. Erdmann Gyula, az MDF me­gyei alelnöke tegnap a főváro­si ülés eredményeit foglalta össze. — Hamarosan készül a jövő évi költségvetés, melynél min­denképpen érdemes lenne az MDF néhány javaslatát figye­lembe venni. Az egészség­ügyet okvetlen jobb helyzetbe kell hozni. A fejlesztésekhez, az alapellátás javításához ter­mészetesen beruházás szüksé­ges. Az MDF országos vá­lasztmánya két forrást talált ennek finanszírozásához. Rek­lám- és hirdetési adó bevezeté­sével — mérsékelt kulccsal — három-négy milliárd forintot lehet éves szinten összegyűjte­ni. Lényegesen nagyobb bevé­telt jelentene az ötmillió forint fölötti jövedelemmel rendelke­zők 50 százalékos megadózta­tása, ami 50-60 családot érin­Kori roppant energiáját le kellett kötni, így esett vá­lasztásuk az úszásra rópa-bajnok legszívesebben a vidámparkokat látogatná sorra a különböző országokban, me­lyek közül spanyol az első szá­mú kedvenc. Az állatoknál a delfint nem csak szép mozgása miatt csodálja Kori: „irigylem, mert olyan szabad”. Az ételek közül a sajttal töltött pulyka­mell, valamint a sült krumpli mellett a madártej és a geszte­nyés sütik is helyet kapnának a kedvencek listáján, ha a mér­leg nyelve nem nyúlna olykor túl hosszúra. „Sokszor két- szersülttel és joghurttal kell beérnem.” A virágok közül a tulipánt, az ékszerekből az ezüstöt szereti legjobban. An­golul és franciául tanul: „Az utóbbi jobban tetszik”, vallja be töredelmesen. Átnézzük az Isztambulban készült felvéte­leket, miközben megtudom, hogy Güttler Karcsi apaként vette szárnyai alá Kornéliát a felnőtt Eb-n. Búcsúzóul hosz- szan időzök egy szekrény előtt, melyen több tucat kupa sorakozik. Az éremtáblázat mellett elhaladva csak ámulok. — Több mint nyolcvan — vá­laszolja kimondatlan kérdé­semre. „A mai világban ki kell valamivel tűnni”, csengenek fülemben az édesanya szavai. Kovács Kornéliának ez sike­rült. Borsos Gabriella költségvetéshez tene az országban, és 10-12 milliárd forintot jelenthetne az egészségügy számára. Tavaly a legmagasabb bevallott jöve­delem 26-szorosa volt a legki­sebbnek. Az MDF szintén ja­vasolja a tervezett 30 százalé­kosnál nagyobb mértékű gyer­mekek utáni adókedvezmény bevezetését. Meg kell akadá­lyozni a föld további elaprózó­dását, idegenkézbe kerülését és kihasználatlanságát. Szeret­nénk elérni, hogy az állami földalap piaci áron megvásá­rolja a földet azoktól, akik az­zal nem szándékoznak foglal­kozni, illetve eladja azoknak, akik művelni szeretnék. A me­zőgazdaság támogatásra szo­rul, de csak szigorú feltételek mellett érhetünk el eredmé­nyeket. A termékek korszerű­sítését, a struktúraváltást és a nyugati szabványnak megfele­lő produktum előállítását meg kell követelni, hogy verseny- képesek legyünk a világpia­con. B. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom