Békés Megyei Hírlap, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

1999. szeptember 1., szerda GAZDASÁG Röviden Közösen takaríttatnak. (i) Körösladányban három or­vos az önkormányzattól kö­zösen bérel egy épületet. A doktorok most azzal a kérés­sel fordultak az önkormány­zathoz, hogy szeptember el­sejétől közösen szeretnék megoldani az épület takarítá­sát, ezért annak kiadásait az önkormányzat vonja le a re­zsiköltségből. A képviselő- testület a napokban teljesítet­te az orvosok kérését. Pénzbeli támogatás, (i) Vésztőn a Szabó Pál Általá­nos Iskola Tehetséges Diák­jaiért Alapítvány 1996 óta támogatja a helyi tanulókat. Az alapítvány kuratóriuma nemrég összességében 43 430 forintot osztott szét az arra érdemes diákok között. Beiskolázásra. (i) Kertészszigeten a képviselők döntöttek a beiskolázási se­gélyek mértékéről. Az óvo­dások 1000 forintot, az álta­lános iskolások ingyen köny­vet, a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben ta­nulók pedig 4000 forintot kapnak. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre forintban) Angol font 384,71 EURÓ 253,60 Francia frank 38,66 Német márka 129,66 Olasz líra (1.000) 130,97 Osztrák schilling 18,43 Svájci frank 158,48 USA-dollár 240,70 (lálGÉIü Gépalkatrészek, csapágyhelyek felújítása fémfelszórással. Törött öntvény alkatrészek szakszerű javító hegesztése. Szivattyúk és villanymotorok (Rb-s ki- vltelbenjs) felújítása, karbantartása. OLAJGÉP Ipari Karbantartó és Szolgáltató Kft, 5945 Kardoskút, Pf. 5. Tel.: (68) 429-220/64269-es mellék, fax: (68) 429-030. E-mail: 0LAjGEP@mail.datanet.hu FELVESSZÜK A RITMUSÁT CIB BANK 5600 Békéscsaba, szent István tér Z. Telefon: (66) 454-293 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1. Telefon: (68) 510-240 Érvényes: 1999. szeptember Hótól BETÉTI KAMATOK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Lekötési idő Éves kamat, 1M Ft telett (%) (EBKM) 1 hét 8,000 (8,11) 2-3 hét 10,500 10,65) 1-2 hó 12,500 12,67) 3 hó 12,500 12,67) 6 hó 12,000 12,17) 12 hó 11,500 11,66) Folyószámla 3,00 MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE (3,08 50 E Ft-5 MFt 5-10 MFt 10 M Ft telett Betétek éves kamat (%) EBKM éves kamat (%) EBKM éves kamat (%) EBKM 1-2 hó 13,000 (13,18) 13,125 (13,31) 13,250 (13,43) 3 hó 13,000 13,18 13,125 13,31 13,250 13,43 6 hó 12,500 12,67 12,625 12,80 12,750 12,93 12 hó 12,000 12,17 12,125 12,29 12,250 12,42 Lejárat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjával megegyező. CIB Classic Magánszámla CIB XL Átutalási Magánszámla XL/Classic sávos kamatai: éves kamat (%) EBKM 0-100 EFt-ig 3,500 3,61/3,60 100 E Ft-500 E Ft 6,000 6,26/6,22 500 E Ft felett 10,500 11,18/11,08 CIB Takarékszámla (min. 50 E Ft) sávos kamatai: éves kamat (%) EBKM 0-50 E Ft-ig 3,500 3,61 50 E Ft-500 E Ft 8,500 8,97 500 E Ft felett 12,500 13,44 A KINCSEM betét kamata magánszemélyek részére (min. 50 E Ft) éves kamat (%) EBKM 3 hónap 13,500 13,69 6 hónap 13,000 13,18 12 hónap 12,500 12,67 Lejárat előtti visszaváltás esetén a bank kamatot nem fizet. A KINCSEM 2000 kötvény (min. 100 E Ft) éves kamat (%) EHM' 1 hó 13,000 13,00 3 hó 13,500 13,50 6 hó 13,000 13,00 12 hó 12,500 12,50 ‘ Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezőek. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK Érvényes: 1999. szeptember 1-iétől HUF prime rate Éves kamat (%) 16,250 Folyószámlahitel Éves kamat (%) 24,00 Betetörző hitel 19,00 Lombardhitel 20,00 Ingatlanfedezetes hitel 23,00 CIB^\o640 242242 A BANCA COMMERCIALS ITAUANA - CSOPORT TAGJA Rendeljen tőlünk — mérleget kap! A kedves olvasó bizonyára már találkozott hasonló hirdetéssel, melyben valamelyik csomagküldő szolgálat hasonlóan hangza­tos címmel kínálta termékeit. A cikk tanulsága lehet, hogy ér­demes alaposan elolvasni a reklámanyagot, és csak olyan ter­méket választani, amelyet az üzletekben és a boltokban nem le­het kapni, de legalábbis pontos információval kell rendelke­zünk a termékről. A levelet, melyben kérte, hogy nevét és címét mellőzzük, egy békéscsabai háziasszony küldte lapunknak. Levelében a követ­kezőket írta: „A Mester Kiadó a Nők Lapjában hirdetett egy kis mini mérleget és különféle re­ceptkártyákat. Tudtomon kívül a kislányom elküldte a címün­ket, és most a kiadó háromezer forintot követel tőlünk. Még végrehajtással is fenyegetőzik”. Most nézzük meg: pontosan mi is állt abban a bizonyos hir­detésben! Nagy sárga betűk hirdetik, ha az olvasó 14 napon válaszol, akkor teljesen INGYENESEN konyhai mérleget kap ajándék­ba. A hirdetési felület másik ol­dalán egy teljesen más szöveg­rész hasonló betűtípusból arra biztat, hogy a leendő megrende­lő egészítsen ki egy piknikhe­lyet ábrázoló képkirakót. A másik szóróanyag szelvé­nyén a következő szöveg olvas­ható egyes szám első személy­ben: „Ha a részvételi szelvényt beküldőm, jogot szerzek arra, hogy — a képkirakóba bera­gasztott elemek számától függő­en — 24, 48 vagy akár 72 Mes­terszakács receptkártyát kapjak postai úton a Mester Kiadótól. Ezenkívül kapok még egy prak­tikus tárolódobozt, 32 csoporto­sítókártyát és 12 üres kártyát a receptjeimhez. A receptkártyák számától függetlenül az induló­készletért rendkívül kedvező, mindössze 490 forintos árat fi­zetek. (Most azonban nem kül­dök pénzt, hanem az induló­készlettel együtt érkező csekken fizetek.) A hátoldalon levő, ren­deléssel kapcsolatos tájékozta­tót elolvastam. Az indulókészle­tet— kifizetése után — minden­képpen megtarthatom, függetle­nül attól, hogy a gyűjtés folyta­tása mellett döntök vagy sem." Békéscsabai háziasszonyunk elmondása szerint a kedvező fel­tételek a gyakorlatban nem ép­pen a felsoroltak szerint érvé­nyesültek. Hamarosan megkapta a mérleget, majd egy értesítést, később egy felszólítást hétszáz­ötven, majd ezerötszáz forintról, végül egy felszólítást arra vonat­kozólag, hogy fizesse ki a mér­leg árát, a háromezer forintot. Arról egyik családtagja sem tud, hogy kártyákból kapott volna a kiadótól, amelyik legutóbb vég­rehajtással is fenyegetőzött. A Mester Kiadó ügyfélszol­gálati csoportvezetője, Viszlai Aranka faxon a következőt írta: ,,Kétféle reklámhordozón hirdetünk. Különböző újságok­hoz csatolunk reklámanyagot, vagy névre szóló bemutatkozó levelet küldünk. Ezek bemutat­ják a terméket, leírjuk a gyűj­téssel kapcsolatos tennivalókat, és küldünk egy megrendelőszel­vényt is. A tudnivalókat az első csomaghoz csatolt levélben újra megismételjük. Megrendelés esetén amennyiben nem érkezik befizetés, illetve a megküldött csomagot nem küldi vissza ügy­felünk, figyelmeztetjük erre. Amennyiben hosszú ideig nem kerül a számla kiegyenlítésre, megterheljük azt késedelmi díj­jal is.” A Fogyasztóvédelmi Főfel­ügyelőség előző félévben vég­zett vizsgálatából kiderül, hogy a legtöbb panasz olyankor érke­zett hozzájuk, amikor az ügyfe­lek már a sokadszori írásbeli és szóbeli lemondás után sem bír­tak „megszabadulni” az árukül­dő szolgáltató ajánlataitól, cso­magjaitól, sőt, a jogtalanul ér­kező fizetési felszólításoktól. A leggyakoribb esetek éppen a rendszeres csomagküldésnél fordultak elő, például a recept- kártya-sorozatoknál. Annak el­lenére történt mindez, hogy a fogyasztók a tájékoztatónak megfelelően eljárva telefonon vagy levélben kérték, hogy szá­mukra további csomagokat ne küldjenek, és töröljék a nevüket a nyilvántartásból. A kérésnek azonban a szolgáltató nyilván­tartási hiányosságai miatt nem tett eleget, a megrendelést sem törölték. Az ennek ellenére ki­küldött csomagot a fogyasztó visszaküldte, ám a visszaküldés tényét nem regisztrálták a nyil­vántartásban, ezért a számlát megküldték a fogyasztó részé­re. A felügyelőség munkatársai olyan esettel is találkoztak, hogy a szolgáltató annak ellené­re számlázott a fogyasztónak, hogy ki sem küldte az árut. A jelentés példaként a Mester Ki­adót említi. Nagyon sok esetben előfordult, hogy a fogyasztó ál­tal befizetett összeget újból ki­számlázták, mint hátralékot, és havonta fizetési felszólítást küldtek késedelmi kamattal nö­velve a tételt. A „zaklatásnak”, ahogy a jelentés nevezi, végül a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő­ség utasítására sikerült véget vetni. A jelentés azt is megjegyzi, hogy a megyei fogyasztóvédel­mi felügyelőségekhez viszony­lag kis számban érkeztek a té­mával összefüggő fogyasztói panaszok és megkeresések. Akadt olyan megye is, ahol ilyen panasszal nem is találkoz­tak. Ennek elsősorban az az oka, hogy hat megyében, Haj- dú-Bihar, Komárom-Eszter- gom, Nógrád, Szabolcs-Szat- már-Bereg, Tolna és Zala me­gyében nem is működik cso­magküldéssel foglalkozó szol­gáltató szervezet. Természete­sen ezekben a megyékben is megjelentek a főleg fővárosi te­lephellyel rendelkező szolgálta­tók katalógusai, hirdetései, me­lyek ott is vásárlásra biztatják a fogyasztókat. Á legtöbb panasz a fővárosi felügyelőségekhez érkezett, hi­szen ezek a szolgáltatók főleg fővárosi székhelyűek, de termé­szetesen országszerte értékesítik áruikat. 1998-ban mintegy nyolc csomagküldő vállalkozás forgal­mazási tevékenységére, reklám­jaik tartalmára, áruik minőségé­re, illetve ügyintézésükre futott be panasz. A Mester Kiadó Kft. neve másodikként szerepel azoknak a cégeknek nevei kö­zött, akiknek tevékenységével a legtöbb probléma merült fel. A Mester Kiadó Kft.-re 13 panasz érkezett. A panaszok fő­leg nyilvántartási problémákra voltak visszavezethetők. Min­den panasz elrendeződött a cég megkeresése során. A csomagküldő szolgálatok, mondja a felügyelőség munka­társa, szinte minden esetben in­gyenes ajándékot kínálnak ter­mékeik megvétele esetén vagy „Ön nyert!” felkiáltással szimp­la válasz esetén is. Érdemes azonban elgondolkodni rajta, hogy mit adnak ebben a mai vi­lágban ingyen! Pánics Szabó Ferenc A kormány minden segítséget megad A családi vállalkozások óriási erőfeszítésének köszönhetően robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az elmúlt években a szőlő- és bortermelés. A kormány minden segítséget megad ah­hoz, hogy a következő években javuljon az ágazat jövedelme­zősége — hangsúlyozta Sümegen az agrártárca irányítója. Torgyán József, a földművelés- ügyi és vidékfejlesztési minisz­ter bejelentette: tárcája az új szőlők telepítési költségének öt­ven százalékát vissza nem térí­tendő támogatásként juttatja a termelőknek, hitelfelvétel ese­tén pedig a kamatok negyven százalékát vállalja át az állam, így szeretnék ösztönözni a ter­melőket, hogy jó minőségű, versenyképes borokkal jelen­hessenek meg a külpiacokon. További segítséget jelent, hogy az elfekvő készletek miatt érté­kesítési gondokkal küszködő bortermelőket az idén is támo­gatják. Az FVM a közelmúlt­ban 262 ezer hektoliter bor le­párlását rendelte el. A miniszter ezzel egyide­jűleg elmondta: minőségi búzát egymillió hektáron célszerű vetni, a belföldi szükségleteken felüli mennyiség biztonsággal értékesíthető a külpiacokon. A termelőket támogatással ösz­tönzik a jó minőségű, fémzárolt vetőmag vásárlására. A Budapesti Árutőzsde hírei A keddi tőzsdenapon zárultak a szeptemberi határidők. A búza 22 950 Ft/t-án, az árpa 18 520 Ft/t-án, az Euro vágósertés I. 1228 Ft/kg-on és az Euro vágósertés II. 228 Ft/kg-on plusz áfa történik a kiszámlázás. A búza- és kukoricaárak enyhe árkor­rekción mentek át, a napraforgó árai szilárdultak, az árpa köze­li határidőkben 300 forintot emelkedett. Bővebben az interneten: http// www.szikszi.hu/~ballai Hó Elszámoló ár Vételi Eladási ajánlati ársáv Üzletkötés Kukorica Ft/t Október 15 600 15 000-15 300 15 600-16000 — December 15 900 15 500-15 900 15 800-16 800 15 800-15 900 Március 17 100 16 500-17 100 17 100-18 000 17 100 Egységes búza Szeptember 22 950 20 000-23400 22 600-23 000 22 600-23 000 December 26450 25 600-26600 26 500-27 000 26500-26600 Március 29450 28 600-29 450 29 450-30 000 29 450 Takarmányárpa Szeptember 18 520 18 500-18 800 21000 — December 20800 20 000-20 800 21000 * — Napraforgó Október 50450 49 650 50450-51 200 — December 51000 50 200-50 500 51 000-51 800 — Eli. vágósertés I. Augusztus 228 226-228 228 228 Békéscsaba, 1999. augusztus 31. Ballai Pál BÁT-tőzsdetag Szeptember 10—11: Gazdanapok Hidasháton * Vetőmag- és gépvásár Több éves hagyomány, hogy az ősz kezdetén a térség kis- és nagyüzemeinek képviselőit szakmai program keretében látja vendégül a Hidasháti Mezőgazdasági Rt. és partne­rei, felajánlva vetőmag- és gépkínálatukat, szolgáltatása­ikat. A korábbi évekkel ellen­tétben az idei, a szeptember 10-én és 11-én, pénteken és szombaton megrendezésre kerülő gazdanap két napra bő­vül, s a jövőben Gazdanapok elnevezéssel szerepel, s ter­mészetesen a program is gaz­dagodik. Megtudtuk, hogy a rendez­vény első napja — helyszíne az rt. muronyi központja és bakuczi kerülete — szakmai jellegű, melynek egyik elő­adója dr. Szerdahelyi Péter, a kormányzati referatúra veze­tője. Természetesen szót kap­nak a nagyüzem és partner vetőmagkutató intézeteinek, valamint a fajtatulajdonos és gépforgalmazó cégek képvi­selői is. A program helyszíni kukorica fajta- és gépbemuta­tóval folytatódik. A másnapi programoknak a bakuczi kerület ad otthont. Az érdeklődők szakmai fóru­mon, szántóversenyen, kultu­rális rendezvényeken és nép- művészeti kirakodóváráson vehetnek rész, melyekre a szervezők várják a jelentke­zőket. S mint mindig, az idén is, de most már kétnapos ked­vezményes vetőmag- és gép­vásárlást rendeznek. — sz — A legkeményebb versengés A létező legsúlyosabb jár­művek versenye kezdődik szeptemberben. Az európai földmunkagép-kezelői baj­nokságon a homlokrakodók Sumacherjei és a kotrógé­pek Hakinenjei mérhetik össze tudásukat. A nem mindennapi megmérettetést a nehézgépeiről világszerte ismert Caterpillar rendezi. A magyarországi területi dön­tőket a HUNTRACO szerve­zi. Békéscsabán szeptember 15-én, a cég Csorvási út 1. szám alatti telephelyén rende­zik meg. A Caterpillar euró­pai földmunkagép-kezelők versenyét azért rendezik meg, hogy megtalálják a kontinens legbiztonságosabban dolgozó és leggyakorlottabb gépkeze­lőjét. A magyar területi verse­nyek legjobbja októberben a spanyolországi Malagában megrendezésre kerülő viada­lon képviseli majd Magyaror­szágot Európa legjobbjai kö­zött. A versenyről a HUNTRACO központjaiban szerezhetnek bővebb infor­mációkat az érdeklődők, és a területi döntőkre is várják a nézőket a szervezők. (y) A gyerekeknek is, a szülőknek is nehéz az iskolatáska

Next

/
Oldalképek
Tartalom