Békés Megyei Hírlap, 1999. március (54. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-13-15 / 61. szám

a 1999. március 16., kedd HAZAI TŰKOR-jSjEKES MEGYEI HÍRLAP visszaszorul a belvíz Március idusa üzenete a mához Rekordmagasságú ár a Tiszán, a Bodrogon A hétvégén közel százezer hektárral, 270 ezerre csök­kent a belvízzel borított terü­let nagysága, azonban néhány szakaszon - Felső-Szabolcs- ban, a Bodrogközben és a Hortobágy-Berettyó vízgyűj­tőjén - továbbra is kritikus a helyzet. Még mindig tízezer ember él a belvíz miatt veszé­lyeztetett háromezer házban. A belvíz visszaszorulásával egy időben sajnos súlyosbo­dott az árvízveszély. Hat megye 232 településén ün­neplés helyett több mint 36 ezer ember a szivattyúk mellett és a gátakon töltötte a tegnapi na­pot, néhány helyen az éjszakát is: védekeztek az árvíz és a bel­víz ellen - tájékoztatta lapunkat Schieber József, a Polgári Vé­delem Országos Parancsnoksá­gának szóvivője. A veszélyeztetett házakból 450 embert kellett kitelepíteni, A február elején bevezetett háromhetes parlamenti ülé­sezési rend szerint az ország- gyűlési képviselők mától a bi­zottságokban folytatják a törvényhozói munkát. Az alkotmányügyi testület mai ülésén megvitatja a felsőokta­tási intézmények integrációjá­ról szóló törvényjavaslatot és a társasházi törvény módosítását célzó indítványt. A költségvetési bizottság ugyancsak kedden hallgatja meg Pepó Pál környezetvé­delmi minisztert a Központi Környezetvédelmi Alap 1998. évi gazdálkodásával kapcsolat­ban. A költségvetési bizottság szerdán kihelyezett ülést tart a Magyar Nemzeti Bankban, ahol a képviselők meghallgatják a közülük sokan egyáltalán nem térhetnek vissza a víz által ösz- szedöntött otthonukba. A Tisza jelenleg Tokajnál, Tiszadobnál árad, a vízszint mintegy 30, illetve 13 centimé­terrel haladja meg az eddig mért legmagasabb értéket. A folyó felső szakaszain már megindult a lassú apadás, de a középső és az alsó szakaszon elhúzódó áradásra számítanak a szakemberek - tudtuk meg az Országos Vízügyi Főigazgató­ság ügyeletesétől. Tokaj után most Szolnokon válhat kritikussá a helyzet. A vízügyi dolgozók arrafelé is minden eddigit meghaladó ma­gasságú áradásra számítanak. Tovább romlott a helyzet a Bodrogon: a vízszint 45 centi­méterrel magasabb az eddig mért vízállásoknál. Az áradásnak eddig két áldo­zata van, akiket szombaton To­kajnál sodort el az ár. (- s -) 1999. évi monetáris politikai irányelvekről és az aktuális jegybank-politikai kérdésekről. A testület csütörtöki ülésén Torgyán József földművelés- ügyi miniszter számol be az ag­rártámogatások 1999. évi rend­szeréről. Ma tartja első ülését a válasz­tási rendszer reformját előké­szítő bizottság. Az egészségügyi és szociális bizottság kedden hallgatja meg Selmeczi Gabriella politikai ál­lamtitkárt az egészségbiztosítás helyzetével és a kétszintű biz­tosítási rendszer bevezetésével összefüggésben. A foglalkoztatási és munka­ügyi bizottság is ma tart ta­nácskozást. A képviselők meg­hallgatják Pulay Gyulának, a Szociális és Családügyi Minisz­térium közigazgatási államtit­(Foly tatás az 1. oldalról) Emléktáblákat avattak Erkel városában Gyulán, az ünnepi megemléke­zés csendes koszorúzással kez­dődött a Kossuth-szobomál, majd folytatódott Petőfi szobrá­nál, ahol Danes László polgár- mester mondott beszédet. Az ünnepi műsort az Erkel Ferenc Gimnázium énekkara és irodal­mi színpada adta, a nemzeti ün­nepre emlékezés koszorúzással zárult. A városháza dísztermében, ünnepi testületi ülésen Danes László polgármester a képvise­lő-testület által adományozott kitüntetéseket nyújtotta át. Ki­váló Polgár kitüntetést vehetett át helytörténeti munkásságáért D. Nagy András, az Erkel Fe­renc Társaság titkára, Gál And­rás, a Gyulai Kertészeti Vállalat nyugalmazott vezetője, a Virá­gos Gyuláért mozgalom létre­hozója és dr. Libor János, a III. Belgyógyászat nyugalmazott osztályvezető főorvosa, a diabetológiában, a gasztro- enterológiában, s az általános belgyógyászat különböző terü­letein kifejtett tevékenységéért. Gyula Város Díszpolgára kitün­tetésben részesítették Gerhard Stengelt, Bad Vilbel önkéntes tűzoltóságának parancsnokát, Frankfurt 5. számú hivatásos tűzoltó-parancsnokságának he­lyettes vezetőjét a városnak jut­tatott önzetlen adományaiért. Gyula Város Közszolgálatáért kitüntetést vehetett át Roxin Györgyné, a Dürer Albert Álta­lános Iskola tanára, Balogh Ti­bor, a polgármesteri hivatal épí­téshatósági csoportvezetője, Krasznahorkai Géza, a Mogyoróssy János Könyvtár igazgatója és Nagy Márton, az 5. Számú Általános Iskola taná­ra. Ezen a napon emléktáblákat avattak a Kossuth u. 30. számú házon Erkel Ferencné Adler Adél és Erkel Rudolf 1848— 49-es honvédorvos tiszteletére. A gyulai tűzoltóságon pénteken délután adta át jelképesen an­nak a korszerű gépjárműfecs­kendőnek a kulcsát Danes Lász­ló polgármester Dudaszeg Jó­zsef parancsnoknak, melyet az önkormányzat a tűzoltóság ille­tékességi területe települései­nek támogatásával az elmúlt év­ben pályázott és nyert meg. A Mercedes Rosenbauer gépjár­műfecskendő mintegy 55 millió forint értékű. A három évvel ez­előtt indult kormányprogram a tűzoltóságok műszaki fejleszté­sét célozta a mintegy 220 kor­Erkel Ferencnére halálának szá­zadik évfordulóján Jenei Kál­mán, a polgármesteri hivatal fő­tanácsosa, Erkel Rudolfra szü­letésének 180. évfordulóján D. Nagy András emlékezett. Ez­után a városháza dísztermében a Filharmónia Kht. és az Erkel társaság közös, X. történelmi hangversenye kezdődött, a mű­sort dr. Bónis Ferenc zenetörté­nész, az Erkel társaság elnöke vezette. A koncertet, melyen közreműködött Somorjai Paula (ének), Kassai István (zongora), az Aradi Filharmónia énekkara, vezényelt Gizella Chirilovici és Rázga József, a Bartók Rádió élő adásban közvetítette. Kossuth nénit nem feledik a gádorosiak Gádoroson, az új temetőben Udvardi Kossuth Lászlóné szü­letett Holtzer Hedvig síremlékét szentelték fel tegnap. Kossuth néni 1889-ben született Miskol­con, férje Kossuth László kirá­lyi és császári törvényszéki bíró volt, a Kossuth család leszár­mazottja. Trianon után nem tu­dott belenyugodni Erdély el­vesztésébe. Kossuth Lászlóné hosszabb ideig Budapesten élt, majd ro­konai, ismerősei javaslatára 1938-ban Gádorosra költözött. A második világháború végéig tagja volt a nőszövetségnek, részt vett az ínségkonyha mű­ködtetésében, majd maga is megtapasztalta a szegénységet. Az ötvenes évek elején ugyanis férje múltja miatt megvonták tőle az özvegyi nyugdíjat. Kos­suth Lászlóné életében találko­zott a Kossuth és a Petőfi név. Holtzer Hedvig ugyanis unoká­ja annak a Cancimyi Emíliá­nak, aki Petőfi Sándor első szereim volt. Kossuth néni 1977-ben halt meg Gádoroson. Neve élete lassan feledésbe ment volna, ám a helyiek ezt nem hagyták. Pongó Bertalan helytörténész kezdeményezésé­re helyreállították a síremlékét. szerű, nagy értékű gépjármű­fecskendő pályázati lehetőségé­vel. A pályázó önkormányzat­oknak 10 százalékos önrészt kellett állnia. Gyula még egy pályázatot nyújtott be és azzal is nyertek, így a mostani 2 köb­méter víztartályos Mercedes Rosenbauer mellett egy 4 köb­méteres gépjárműfecskendőhöz is jutnak, remélhetőleg még eb­ben az évben átvehetik. A tegnap átadott Mercedes Rosenbauer most már „szolgálatba léphet”, mert bár január óta a parancsnokságon Az ünnepen Prozlik László pol­gármester méltatta Kossuth Lászlóné életútját, majd Szújó Antal római katolikus plébános felszentelte a helyreállított sír­emléket. Garancia a stabilitásra Orosházán térzene és lovas hu­szárok fogadták a Kossuth szo­bor elé kilátogató polgárokat, akik együtt emlékeztek 1848- ra. A Jókai Színház művészei­nek műsora után dr. Varga Ist­ván országgyűlési képviselő emlékezett a 151 évvel ezelőtti eseményre, majd szólt Magyar- ország jelenéről, A NATO- csatlakozás garantálja majd az ország stabilitását — mondotta. Felidézte Antall József minisz­terelnök emlékét, akinek vitat­hatatlan érdemei vannak a NA- TO-csatlakozás előkészítésé­ben. A XX. századot a szélső­séges diktatúrák évszázadának nevezte, amelynek végére azonban kialakultak a demok­rácia intézményei. A ma ifjúsá­gának feladata lesz a következő évszázadban a polgári Magyrország kiépítése, amely már rajtuk múlik, hogy milyen lesz. Poszthumusz dijat adományiztak Csorváson ünnepi testületi ülé­sen emlékeztek a forradalomra. Szilágyi Menyhért polgármes­ter kiemelte Táncsics Mihály személyét, akinek — a térség országgyűlési képviselőjeként — személyes kötődése is volt Csorváshoz. A tavaly elhunyt Csarejs Jánosné Hrabovszky Ilonát kitüntették a Csorvás nagyközségért Emlékéremmel, amelyet a férje vehetett át. A ki­tüntetett avatott mestere volt a tolinak, az ecsetnek és a citerá- nak, az éneklésnek. Oklevelét az élet írta, a közönség aranyoz­ta. Személyét a község lakóinak megbecsülése övezte. Both Imre — Kovács Erika — Szőke Margit van, kezelését vizsgához kötöt­ték. A jármű saját áramfejlesz­tővel, víz- és haboltóanyaggal, szivattyúval, két nagynyomású gyorsbeavatkozó sugárral, mű­szaki mentőfelszereléssel ren­delkezik. Az áramfejlesztő le­hetővé teszi az elektromos esz­közök helyszíni üzemeltetését. Mint Dudaszeg József parancs­nok fogalmazott az ünnepsé­gen, tűzoltóságuk Közép-Euró- pa egyik legmodernebb techni­kájával léphet a XXI. század­ba. Sz. M. Szabad Sajtó-dijak. Az a ha­talom előbb-utóbb mindig pó­rul járt, amelyik szavakban ugyan vállalta 1848 márciusá­nak örökségét, de a gyakorlat­ban mégis megpróbálta korlá­tozni a demokráciát és a sza­badságot - hangsúlyozta Ko­vács László, az MSZP elnöke hétfőn a Pilvax kávéházban, a Szabad Sajtó Alapítvány díj­átadó ünnepségén. A Szabad Sajtó-díjat az idén Bíró Bélá­nak, a romániai Brassói Lapok kulturális rovatvezetőjének, Szigeti Lászlónak, a szlovákiai Kalligram Kiadó vezetőjének és H. Bíró Lászlónak, a Nép­szava főszerkesztőjének ítélték oda. A kollektív díjat az Eszmé­let című folyóirat kapta. Az SZDSZ panaszt emel a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorának március 14-ei adása ellen - közölte Pető Iván, az Országgyűlés kulturális bi­zottságának alelnöke. Az SZDSZ álláspontja szerint a Vasárnapi Újság szerkesztői és riporterei „Budapest főpolgár­mestere elleni uszításra” hasz­nálták fel a műsort. A média- törvény megszületése óta az SZDSZ először él panasszal va­lamelyik műsor ellen. Megállt a föld. Hollóházán kezd stabilizálódni a helyzet a március 6-ai földcsuszamlás után, a lakosság lassan meg­nyugszik - állapította meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Védelmi Bizottság. A hegyoldal megcsúszását az ed­digi vizsgálatok szerint az okozta, hogy az évtizedek óta nem tapasztalt magasságú hó­ból a gyors olvadás miatt jelen­tős mennyiségű víz jutott a talajba. Tárgyi bizonyítékok. A rendőrség lőszerrel és robbanó­anyaggal való visszaélés gya­núja miatt vádemelési javaslat­tal fordult az ügyészséghez a „bombagyárosként” ismert né­met állampolgárságú Dietmar Clodo és két társa ellen. A há­rom férfi nem tett vallomást, el­lenük kizárólag tárgyi bizonyí­tékok szólnak. Diplomata balesete. Súlyos, életveszélyes sérüléseket szen­vedett hétfőn kora délután az angol nagykövet politikai má­sodtitkára egy balesetben a Veszprém megyei Devecser és Ajka között. A diplomata a Széki tónál a követség gépko­csijával egy tíz méter mély sza­kadékba zuhant. Hazalndnltak a gólyák. Az igazi tavasz közeledtét jelzi, hogy afrikai telelőhelyükről észak felé vették útjukat a fehér gólyák - tájékoztatott a Magyar Madártani és Természetvé­delmi Egyesület. Magyaror­szágra az idén 4800 pár fehér gólyát várnak a szakemberek. A táppénzigénylés szabályai Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylésével kap­csolatos szabályok 1999. január 1-jével nem változtak. A bizto­sítottak táppénzt és terhességi­gyermekágyi segély igényét to­vábbra is a Megyei Egészség- biztosítási Pénztárak — vagy azok kirendeltségei — bírálják el és folyósítják. A foglalkoztatottak igényei­hez a foglalkoztató állít ki fog­lalkoztatói igazolást, és azt a keresőképtelenséget igazoló or­vosi igazolással együtt a telep­helye szerint illetékes MEP-hez vagy a kirendeltséghez köteles továbbítani. Az egyéni vállal­kozó saját igényéhez igénybele- jentés című nyomtatványt köte­les kitölteni és azt a telephelye szerinti MEP-hez vagy kiren­deltséghez kell továbbítania. Megyénkben a Gyulai Kiren­deltség feladata ebben a tekin­tetben nem változott. Azon fog­lalkoztatók és egyéni vállalko­zók tehát, akiknek telephelye a Gyulai Kirendeltség illetékes­ségi területén van, az igényt to­vábbra is oda kell leadni vagy postán megküldeni. Igen gyakran előfordul, hogy a táppénzigényt az APEH járulékigazgatóságának címe­zik, ez az igény elbírálását kés­lelteti, ugyanis az APEH járu­lékigazgatóságnak nincs hatás­köre táppénz, terhességi-gyer­mekágyi segély igényt elbírál­ni, az továbbra is a MEP hatás­köre. Mercedessel a tűzbiztonságért Bizottsági munkaprogram Göncz Árpád tegnap délután a Parlamentben átadta a Széchenyi- és a Kossuth-díjakat A nemzeti ünnep az alkotóké Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 151. évfordulója alkalmából huszonhármán ve­hettek át tegnap az Országház­ban Kossuth-díjat, s huszon­hármán részesültek Széchenyi- díjban. Az Orbán Viktor mi­niszterelnökjavaslatára odaítélt kitüntetéseket Göncz Árpád köztársasági elnök adta át, aki beszédében hangsúlyozta: szá­mára a nemzeti ünnep legszebb mozzanata, amikor arra érde­mes alkotókat tüntethet ki. Az elnök szerint azok kap­nak díjat, akik olyan értéket al­kottak, amelyek a magyar nem­zet lelkét, tudatát gazdagítják, hírét öregbítik. Göncz Árpád a magyar alkotóképesség napjá­nak nevezte március 15-ét. Törőcsik Mari Másodszor részesült Kos- suth-díjban Törőcsik Mari nemzetközileg is elismert élet­művéért, nemzeti kultúránk gazdagításáért, a közönség odaadó és igényes szolgálatá­ért. A színművésznő lapunknak elmondta: ez a kitüntetés külö­nösen fontos számára, hiszen munkásságának nagy részét a rendszerváltozás előtt végezte, s most úgy látszik, hogy a de­mokráciában is elismerik, amit tett.- Egy színész akkor színész, amikor él, nem számít, melyik korszak is az. Én Ferenc József, vagy Horthy Miklós alatt is színész lettem volna, s a kitün­tetésnek ugyanúgy kellett volna örülnöm. Ez most mégis más, ez a legszebb kitüntetés - mondta a színművésznő. Az operairodalom basszus szerepeinek kiváló megformá­lásáért, a hazai zeneirodalom értékeinek nemzetközi képvise­letéért kapott Kossuth-díjat Gregor József Liszt Ferenc-dí- jas operaénekes, kiváló művész.- Az öröm mellett mától egy Gregor József hihetetlen súly is nehezedik rám. Újra bizonyítanom kell, hogy megérdemeltem a díjat, még magasabbra kell helyez­nem a mércét. Ezért én nem is nézek vissza, hogy mivel érde­meltem ki a kitüntetést, tudom, hogy mindig előrébb kell lép­nem. Hiszen az operaéneklés­ben nincs csúcs, amely elérhető - nyilatkozta lapunknak az ope­raénekes.- Büszkeséggel tölt el, hogy a fél ország ismer, méghozzá a jobbik fele, a gyerekek - nyi­latkozta lapunknak Csukás Ist­ván József Attila-díjas író, aki magas színvonalú költészetéért, közvetlen szavú, ember- és természetszeretetre nevelő mű­veiért és a kortárs gyermekiro­dalom megújításáért vehette át az államfőtől az elismerést. Az elsősorban meséiről is­mert szerző elmondta: a Kos- suth-díj számára olyan érzés, mint „amikor az ember a víz Csukás István FOTÓK: feb alól kidugja a fejét és levegőt kap”.-Az író ember hiúságának szüksége van ilyen elismerésre, hiszen ez abban a hitemben erősít meg, hogy amit csinálok, azt jól csinálom. A boldogság mégis azért tölti el szívemet, mert nem csak engem díjaztak, hanem a műfajt is, amit én mű­velek: a mesét. (sts)

Next

/
Oldalképek
Tartalom