Békés Megyei Hírlap, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-08 / 287. szám

1998. december 8., kedd VILAGTUKOR írékés megyei hírlap Magánjellegű programmal zárult tegnap Firenzében Göncz Árpád olaszországi látogatása. A köztársaság elnök a hét vé­gén a toszkánai Pistoiában egy keresztény szellemiségű béke- és szolidaritási díjat vett át. Írásos nyilatkozatot juttatott el Magyarország a Nemzetközi Bírósághoz a bős-nagymarosi per ügyében. Hágában csak ezt követően döntenek arról, hogy elkezdik-e az eljárást, vagy to­vábbi részleteket kér a bíróság a felektől. A magyar álláspont szerint Pozsonynak Budapest elmarasztalása helyett kizáró­lag a tavalyi döntés értelmezé­sét kellett volna szorgalmaznia. Békefenntartó gyakorlat kezdődött Bulgáriában négy NATO-tagállam és 9, a Part­nerség a békéért programba be­kapcsolódott ország, közöttük Magyarország részvételével. Kedvezően fogadta Izrael azt a javaslatot, hogy Clinton ameri­kai elnök e héten kezdődő kö­zel-keleti látogatásakor csúcs­értekezleten találkozzék Netan­jahu izraeli kormányfővel és Arafat palesztin elnökkel. Öt bányász életébe kerül min­den egymillió tonna szén ki­termelése Ukrajnában. Idén de­cember 1-jéig 344 bányász halt meg munkavégzés közben, s ez kilencvennel haladja meg a ta­valyi halálos áldozatok számát. Éles bírálatok érték az atom­erőművek biztonságának növe­lésére szánt uniós segélyek ke­zelésének rendszerét. Brüsszel­ben megerősítették, hogy ké­szek hozzájárulni a kelet-euró­pai atomerőművek üzembiz­tonságának javításához. Brit segítségre számíthat ha­zánk a szervezett bűnözés el­leni harcban. Nagy-Britannia az Európai Uniótól azt a feladatot kapta, hogy segítse a szervezett bűnözés terjedésének megállí­tását Magyarországon. Ligeti Györgyöt tagjai sorába választotta a Francia Művészeti Akadémia. Az erdélyi szárma­zású magyar zeneszerzőn kívül az akadémia külföldi zenemű­vész tagja Rosztropovics és Yehudi Menuhin is. Tíz dollár alá esett a Kőolaj - exportáló Országok Szervezete által (OPEC) termelt olaj ára. A hétféle olajfajtából számított át­lagár a múlt héten 9,69 dollár volt hordónként. Jelentősen nőtt az ország ki­vitele azóta, hogy Ausztria csat­lakozott az Európai Unióhoz. Idén 12,1 százalékos osztrák exportnövekedést regisztráltak. Az osztrák uniós kivitel értéke 1998-ban meghaladta a 316,6 milliárd schillinget. Jelcin átalakította hivatalát, majd visszatért a kórházba Moszkva adósságkönnyítést kér Az orosz elnök háromórás villámlátogatást tett a Kremlben Mindössze három órát töltött a Kremlben az orosz elnök, de ezalatt „lefejezte” hivatalát, irányítása alá vonta az igazság­ügy-minisztériumot és az adóhivatalt. Ezután visszatért a kórházba, ahol már 16. napja kezelteti tüdőgyulladását. A hivatalvezető és három he­lyettesének leváltása arra utal, hogy Jelcin erősen kézben tartja a hatalmat. A most „megkapa­rintott” igazságügy-minisztéri­ummal és adóhivatallal együtt az államfő öt minisztériumot, hat szövetségi szolgálatot, és négy bizottságot felügyel köz­vetlenül. A felmentések a Kreml holdudvarának átrendeződésé­hez vezethetnek, és ezzel jelen­tősen visszaszorulhat Borisz Berezovszkij orosz ipar- és saj­tómágnás befolyása is. Azt, hogy a személycserék nem irá­nyultak Primakov kormányfő ellen, az is jelzi, hogy az elnök különbizottságot hozott létre a külfölddel folytatott hadiipari együttműködés fejlesztésére, s ennek élére az orosz kormány­főt nevezte ki. Jelcin azzal indokolta in­tézkedéseit, hogy mindent meg kíván tenni a politikai stabilitás és a társadalmi béke megőrzése érdekében a 2000- ben esedékes elnökválasztá­sokig. Az új hivatalvezető, Nyikolaj Borgyuzsa olyan uta­sítást kapott, hogy tegyen ja­vaslatokat az elnöki admi­nisztráció hatékonyságának növelésére, továbbá a korrup­FOTÓ: FEB/REUTERS ció felszámolására a felső ál­lami vezetésben. Moszkvai keltezésű az a hír is, hogy adósságkönnyítést kér hitelezőitől Oroszország, mert jövőre 17 milliárd dollár adós­ságot kellene visszafizetnie. Ebből mintegy 8 milliárd dol­lár a Szovjetuniótól örökölt teher. A kormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy megállítsa az adósság növeke­dését, aminek egyik oka a ru­bel elértéktelenedése. Az orosz jegybank hivata­losan harmincszázalékos inf­lációra számít jövőre, de a pénzintézet 1999-re szóló mo­netáris tervezete elismeri, hogy ha a fejlemények nem a szándékok szerint alakulnak, 55 százalékos áremelkedés sem elképzelhetetlen. Gigantikus „legóépítés” az űrben. Tizenhét méteres robotkarjával az Endeavour „megragadta” a Zarja nevű orosz modult, majd az amerikai űrrepülőgép személyzete össze­kapcsolta a Zárját a most felvitt saját - Unity nevű - modullal. fotó: feb/reuters Hírháttér Diplomáciai mérföldkő Ünnepi beszédekben és felköszöntőkben bizonyára nem lesz hiány a héten, amikor a világ az emberi jogok egyetemes nyilatkozata ki­bocsátásának 50. évfordulójára emlékezik. Ami nem is csoda, el­végre a diplomáciatörténetben is mérföldkőként számon tartott do­kumentum 1948. december 10-ei megszületése valóban napjainkig szóló hatást gyakorolt a nemzetközi politikára. A fél évszázados évforduló légkörére természetesen a méltatások nyomják rá bélyegüket. Párizsban Jacques Chirac államfő nyitja meg az ünnepséget, New Yorkban pedig csütörtökön az ENSZ Köz­gyűlés tart rendkívüli ülést, amelyen Bili Clinton amerikai elnök is felszólal. Pedig őszintébb pillanataikban az államférfiaknak és a szakértőiknek egyaránt be kell vallaniuk: az emberi jogokkal kap­csolatban ma is sokszor csak az elvek szintjén vannak rendben a dolgok, megvalósulásukat illetően már kevésbé. Hiába szól ugyanis megannyi nemzetközi konvenció a szólásszabadságról, a bőrszín, a vallás, a faj szerinti megkülönböztetés tilalmáról, a nők egyenjogúságáról, a gyerekek jogairól vagy a menekültek védel­méről - érvényre jutásuk nap mint nap csorbul világszerte. Pedig megannyi testület és fórum hivatott a magasztos alapelvek betartásán őrködni. Ám emlékezhetünk, milyen hosszú előkészü­letre volt szükség ahhoz, hogy legalább két témakörben, a jugo­szláviai és ruandai népirtás ügyében felálljon egy-egy ítélkezésre hivatott törvényszék. Egy átfogóbb jogkörű, állandó nemzetközi bí­róság létrehozása azonban - noha idén megindult a magas szintű egyeztetés - korántsem bizonyult ilyen egyszerűnek. (szondy) Lezárul az ügynökbotrány Havel nem kér bocsánatot Zilktől A cseh elnök nem kér bocsá­natot Helmut Zilktől azért, mert a volt bécsi polgármes­ter - a korábbi ígéretek elle­nére - végül mégsem kapott tőle magas kitüntetést. „Az államfő sosem mondta azt Helmut Zilkről, hogy ügynök volt, csupán a médiák és Václav Benda, a Kommunizmus Bűn­tetteit Vizsgáló Hivatal volt ve­zetője tájékoztatása alapján vál­toztatta meg a kitüntetésről ho­zott korábbi döntését. Ezért az államfőnek nincs miért bocsá­natot kérnie” - jelentette ki Václav Havel politikai fő­tanácsadója, JiríPehe. Zilk egyébként kedden az el­nök meghívására Prágába láto­gat, ahol az államfőn kívül Mi­los Zeman miniszterelnök is fo­gadja. A meghívólevélben Ha­vel értesítette az osztrák politi­kust az őt ért vádak megalapo­zatlanságáról: „Sajnálatunkat fejezzük ki az ügy felett, és saj­náljuk azokat a bonyodalmakat, amelyeket ezeknek a megala­pozatlan híreknek a terjesztése önnek okozott” - írta Havel. Zilknek azonban Prágában nem lesz lehetősége, hogy meg­tekintse a volt kommunista tit­kosszolgálat róla vezetett ak­táit, mert ezt a cseh törvények nem teszik lehetővé. Jiri Grusa, Csehország bécsi nagy­követe ugyanakkor a külügy­minisztérium nevében már bo­csánatot kért Zilktől. Hercegi kezdeményezés a „tiszta bankokért” Monacói pénzmosoda Tizenkét év börtönre ítélte kábítószerügyletekből szár­mazó pénzek birtoklása miatt Rainier monacói herceg bíró­sága Moshe Binyamint. Az olasz származású pénzmosó az első, akit ebben a minőségé­ben jogerősen el is ítéltek. Most először maradt alul a monacói igazságszolgáltatás, amely hal­lani sem akart arról, hogy pénzmosás folyik a Földközi­tenger menti miniállamban. A Binyamin ügyét vizsgáló bírónak sikerült elérnie, hogy Párizs hívja vissza az általa ki­küldött Carrasco főügyészt. Az uralkodó, Rainier herceg és főminisztere - Paul Dijoud ­közben meghirdette a „Tiszta bankokat!” akciót. A tét a vá­rosállam ötven pénzintézete, ahol legalább 117 milliárd francia frank szunnyad. Alighanem kapóra jött a mo­nacói hercegnek és bírójának a kétes ügyletekbe bonyolódott izraeli állampolgárságú férfi esete. Jó egymilliárd forintnak megfelelő összeget akart névte­lenül monacói bankban elhe­lyezni. A pénz kábítószer­csempészetből és -kereskede­lemből származik. Ezért a bűn- cselekményért távollétében Brazíliában 9 évet kapott. A bo­líviai államügyészség azzal vá­dolja, hogy 800 kilogramm ko­kaint csempészett Európába. Tanulmány karácsonyra Mutasd, az üdvözlőlapodat - megmondom, ki vagy Cary Cooper, a manchesteri egyetem lélektani tanszékének ve­zetője hivatásának megfelelő nézőpontból vizsgálta a közelgő karácsonyi ünnepeket. Tanulmányában azt állítja, hogy az ün­nepi levelezőlapok árulkodnak küldőjük személyiségéről. „Mutasd a kocsidat, megmon­dom, ki vagy.” Cooper profesz- szor szerint ehhez hasonlóan a levlapokból is sok mindenre le­het következtetni. Minthogy az ilyen üdvözletek küldése sok­szor az alig létező kapcsolat to­vábbi takaréklángon tartásának a formája, a feladónak fontos, hogy a címzett előnyös képet alkosson róla, de nem mindig tudja, hogy ezt mivel érje el. Ezért árul el sokkal többet a küldemény a küldőjéről, mint amennyit maga tudatni szeretne a külvilággal. A kutató szerint a sznob valamilyen „művészi motívumot” választ, a külvárosi lakótelepen élő pedig behava­zott palotát. Az, aki talán ma­gának sem bevallottan, igen­csak szürke lénynek érzi magát, sokkal gyakrabban küld nagy formátumú, „csicsás” üdvözlő­lapot, mint magabiztosabb, si­keresebb embertársai. Vizsgázik a feladó jó ízlés­ből is. A mai lapválaszték - persze főleg a fejlett nyugati országokban - bővelkedik pél­dául az úgynevezett vicces üd­vözletekben. Aki a békesség és a csend ünnepén ilyet választ, az az esetek jó részében a hét­köznapokon is a görcsösen ne­vettetni igyekvő, gyakran szá­nalmas „jópofa” közismert tí­pusához tartozik - véli a pszi­chológia professzora. Azok, akik a legismertebb motívumokat választják, a rén­szarvastól a betlehemi jászolig, vagy a háromkirályokig, alig­hanem az életben is a jól ismert fakírkategóriához tartoznak. Ama szerencsések közé, akik semmiből nem csinálnak külö­nösebb gondot, jóformán nem ismerik a stresszt. Egyszerűen kipipálják, amiről úgy érzik, hogy túl kell lenniük rajta. Gyarlóságainknak - mondja Cooper -, több nyoma van az üdvözlőlapokon, mint annak, aminek az ünnepe a karácsony: a szeretetnek. (harmat) Ha kedd, akkor Kiskegyed! • Másodszor az elsővel • A fogorvos köszöni, most lovat patkói • Az amerikai Lagzi Lajcsi • Koplalni csak kettesben szabad Kiskegyed — a legolvasottabb női magazin

Next

/
Oldalképek
Tartalom