Békés Megyei Hírlap, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-08 / 287. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Erdős Attila, békéscsabai hivatásos ka­tona szerint az óvodában még nem érde­mes idegen nyelvet tanítani. (5. oldal) Évszakok A Magyar Országos Kozmetikus Szek­ció sminkversenyt rendezett, ahol Kor­csok Krisztina negyedik lett. (7. oldal) Nyisztor: rekord... Budapesten rendezék meg a junior fér­fi és női súlyemelő versenyt, ahol a csa­baiak remekül szerepeltek. (10. oldal) HÍREK Danes balesete, (ö) Sportbaleset érte vasárnap Danes Lászlót, Gyula polgár- mesterét, amikor is az önkor­mányzat csapata focimeccset játszott a parlamenti váloga­tottal a Kinder FC Mikulás Kupán. Danes Lászlót teg­nap a megyei kórház trauma­tológiáján értük utol. A pol­gármester elmondta, dr. Bán­ki Erik országgyűlési képvi­selővel összecsúszott, a kép­viselő nem sérült meg, neki azonban eltörött a bokája. Vasárnap este megműtötték a kórházban, lába gipszben van. A december 14-ei kép­viselő-testületi ülésen bizto­san nem lesz ott — vonta meg a mérleget a polgármes­ter. Centenárium, (i) Száz éve készült el a Füzesgyar­mat—Püspökladány közötti vasút. A centenáriumi évfor­duló alkalmából ma 11 óra­kor a füzesgyarmati vasútál­lomáson ünnepi megemlé­kezést tart a MÁV Rt. vész­tői regionális vasútja. Hangverseny, (z) A bé­kési zeneiskola növendékei, a művelődési központ zene­óvodás csoportja, a zeneis­kola hangszeres előkészítő csoportja, az 1-es iskola és „Bokrétás” néptánccsoport­jai, a Tücsök zenekar, a ka­mara együttesei és szólistái karácsonyi hangverseny ke­retében léptek, illetve lépnek közönség elé a zeneiskola nagytermében. Tegnap a koncert első részét mutatták be, holnap délután öt órakor a második részt láthatják és hallhatják az érdeklődők. Jól teljesítettek, (i) Vésztő idén 565 millió 189 ezer forintból gazdálkodhat. A költségvetés háromne­gyed éves tárgyalásakor ki­derült, hogy ez idő alatt 456 millió 12 ezer forint volt a bevétel, ami 81 százalékos Irodalmi díjkiosztó gyerekeknek, (u) Lobmayer Nelli a pályázat egyetlen óvodás résztvevője és testvére, az első osztályos Lobmayer Lili (képünkön) mindketten díjazottak let­tek. (Tudósításunk a 3. oldalon) fotó: kovács erzsé­Helyszínelők a hóesésben Egyetlen napon öt baleset történt Mezőkovácsháza térségében December első hétvégéje fekete dátumként vonul be a Mezőko­vácsházi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya történetébe, mivel szombaton öt balesethez kellett kivonulnia a helyszínelőknek, ahol a hideg és a hóesés nehezítette a munkát. A nap végeredménye egy halálos, egy súlyos és három könnyű sérült. — A latyakos időt követően a hirtelen jött fagy szinte korcso­lyapályává változtatta az utakat, és a váratlan hóesésre sem ké­szültek fel a gépkocsivezetők — figyelmeztetett Nagy Lajos százados, a közlekedési osztály vezetője és Fülöp Ferenc zászlós, aki részese volt a bal­esetek vizsgálatának. Mint mondták, reggel kapták az első bejelentést, hogy Battonya és Mezőhegyes kö­zött, a 63-as kilométerkőnél egy román állampolgár Fiat Regatta személygépkocsija összeütkö­zött a vele szemben jövő VW Jetta autóval, és három személy megsérült. Útközben derült ki, hogy a balesetnek halálos áldozata is van. A vizsgálatkor beigazoló­dott a gyanú, hogy a román ve­zető figyelmen kívül hagyta a megváltozott útviszonyokat, gyorsabban hajtott a megenge­dettnél, és a havas, síkos úton megcsúszott, áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, ahol összeütközött a szemből jövő tótkomlósi lakos autójával. A sérülteket csak a helyszínre ér­kező tűzoltók tudták kiszedni a járművekből. A román gépko­csi utasa életét vesztette, a ma­gyar gépkocsi vezetője könnyű, utasa súlyos sérülést szenve­dett. Az anyagi kár több, mint 700 ezer forint. — Reméltük, hogy a tragédia után lezárul a nap — mondták — ám még javában folyt a helyszí­nelés, amikor néhány kilométer­rel arrébb, Mezőhegyes felé egy Suzuki Vitara terepjáró csúszott az út menti csatornába. Itt a men­tés okozott nehézséget, a Ménesbirtok Rt. egy Rába Steigerrel sietett a segítségünkre. Alig melegedhettünk meg, máris új helyszínre kellett sietni: Me­zőkovácsháza és Kaszaper kö­zött egy Lada személygépkocsi futott az árokba, de szerencsére, személyi sérülés nem történt. Eközben Battonya belterüle­tén is két gépkocsi összekoc­cant, illetve a délután még egy sérüléses balesetet tartogatott. Nagykamarás belterületén fel­borult egy Citroen, ahonnan két könnyű sérültet kellett a gyulai kórházba szállítani. Itt is hely­beli segítséggel tudták az egyébként tűzveszélyesen a feje tetetjén álló autót a kerekeire fordítani. A történtek másnap reggelig tartó munkát adtak a közlekedési osztály dolgozói­nak. (Halasi) Konferencia Kunos elítéltről Popper Péter, a közismert pszichológus és társai konfe­renciát szerveztek Kunos Pé­ter bankár ügyének valós megítélése érdekében. A Bu­dapesten tegnap megtartott tanácskozáson számos közsze­replő fejtette ki véleményét Mindenki hangsúlyozta, hogy a bíróságok ítéletei nem tár­gyai kritikájuknak, az első fo­kon bűncselekmény hiányá­ban felmentett, majd másod­fokon bűnösnek talált Kunos Péternek a törvények hiányos­ságai miatt nem biztosították a fellebbezés jogát. Továbbá az igazságügyi miniszter alkot­mánysértő módon korlátozta a köztársasági elnök kegyelem- gyakorlási jogát. A kormánynak azt a sanda politikai szándékát is felfe­dezni vélték az ügyben, hogy a közvéleményt szembefordít­sák a gazdasági elittel. Ezzel a politikai elit iránt kívánnak, kívántak bizalmat kelteni, s a politikusokat akarják feltün­tetni az erkölcs bajnokaiként. A jelenlévők levélben keresik meg a köztársasági elnököt és az igazságügyi minisztert an­nak érdekében, hogy Kunos Péter szabadlábon készülhes­sen a felülvizsgálati eljárásra. K. A.J. Fegyelmezetlen földtulajdonosok és fuvarozók Sártenger a közutakon A sárfelhordás okozta a leg­több gondot az elmúlt hetek­ben Békés megye közútjain — hangzott el a Közlekedés- tudományi Egyesület Békés megyei csoportjának tegnapi sajtótájékoztatóján Békéscsa­bán. A földtulajdonosok és a fuvarozók fegyelmezetlensége miatt több útszakaszon csak hóekével tudták megtisztítani a sártól az úttestet. A néhol sártengerré változott utakon több koccanásos és borulásos baleset is történt A földtulajdonosoknak köte­lességük lenne a bekötőutakat úgy kialakítani, hogy a mun­kagépek, teherjárművek sár­mentesen érjenek ki a köz­utakra. A fuvarozóknak pedig tudomásul kell venniük: sáros kerékkel nem lehet közútra felhajtani, illetve minden esetben gondoskodni kell a felhordott sár eltakarításáról, mivel a sáros út csúszik, ve­szélyezteti a közlekedés biz­tonságát. Bállá Béla, a közút­kezelő közhasznú társaság ügyvezető igazgatója el­mondta: ilyen mértékű sárfel­hordással a társaság nem ké­pes megbirkózni. Bár több feljelentést tettek a rendőrség felé, és a szabálytalankodók kemény szankciókra számít­hatnak, lényeges javulás csak a szabályok betartásától vár­ható. Bállá Béla elmondta: a köz­útkezelő fölkészült a télre. Az elmúlt hét végén péntek haj­naltól vasárnap estig több, mint 480 tonna sót szórtak le a megye útjain. A csúszásmen­tesítést az előírt időn belül tel­jesítették. Az igazgató hang­súlyozta: Békés 1450 kilomé­ternyi úthálózatából 400 kilo­méteres szakaszon kell bizto­sítaniuk a teljes csúszásmen­tességet, további 200 kilomé­teres útpályán pedig a veszé­lyes szakaszok biztonságossá tétele a feladat. Ez a megye útjainak 40 százalékát jelenti. Az úthálózat fennmaradó sza­kaszán pedig elsődlegesen a hóeltakarításra kell majd kon­centrálniuk. K. A. 7V) A LEGOLCSÓBB <áshion Indiai, hongkongi, kínai divatáruk és cipők! ♦ Pamut-, polár- és zsenília PULÓVEREK a legolcsóbb árakon! ♦ FérfiINGEKET már 399 Ft-tól! ♦ NYAKKENDŐKET 199 Ft-ért! ♦ Indiai BŐRTÁSKÁKAT 1350 Ft-ért! ♦ HÓTAPOSÓKAT már 1495 Ft-tól. ♦ SÍKESZTYŰKET 399 Ft-tól. Gyermek-, női és férfiDZSEKIKET MAPIil 'KABÁTOKAT már DZSEM- 990 F.-tó.! I Egyes dzsekikhez egy 500 Ft-os vásárlási utalványt adunk ajándékba! ♦ BÉKÉSCSABA, KARAT CENTRUM VOIT CSABA CEN1RCM! ♦ GYULA, HÉT VEZÉR U. 5. ♦ OROSHÁZA, CSILLAG ÁRUHÁZ Sztriptíz a főiskola klubjában Félmeztelen igazság A húszéves lány tágra nyitja a szemét. A főiskolán sztriptíz? Micsoda világ! Bár a fiúk bizonyára élvezik a csinos, fiatal lány produkcióját. A klubfoglalkozást akarják színesíteni egy éjszakai lokálba és nem főiskolára illő, meztelenül vonagló fi­atal lánnyal? Miért kell ezt a lányoknak is végig nézni? Nem kell, dönti el, és becsapja maga mögött az ajtót. Elmeséli szü­leinek, milyen „traumán” ment keresztül. A szülők hajlamo­sak elhinni még azt is, hogy ártatlan leányukat — ahogyan ál­lítja — kábítószeres cigarettával kínálták meg. Kikérik ma­guknak. S elküldik felháborodott levelüket az összes létező szerkesztőségnek. Mit ne mondjak, természetesen névtelenül. Mert félnek a retorziótól. Nem szeretünk névtelen levelekkel foglalkozni. Csakhogy, ha a hír igaz, mégiscsak tenni kell va­lamit. Mondom, ha igaz! A Körös Főiskola aulájában nyü­zsögnek a fiatalok. Megtudjuk, a klubfoglalkozásokat László Tibor főiskolai hallgató szervezi. Kész­séggel ül le, hogy a levélről be­szélgessünk... A fiatalember rend­kívül értelmes, szimpatikus és ami a legfőbb erényének látszik: korrekt. Nem akarja szépíteni a dolgokat, bármire válaszol, bár furcsának tartja a levél tartalmát. — Mondja, nem szokatlan egy főiskola klubjában sztriptízt szervezni? — Az én fogalmaim szerint a sztriptíztáncos meztelenre vet­kőzik. A lány, akit felkértünk, hogy néhány percet táncoljon, csak a végén vette le: a melltar­tót. A tanga mindvégig rajta maradt. Nem értem, mi ebben a felháborító? — Máskor is rendeznek ha­sonló bulikat? — Többet is. Például tetszett, amikor pizsamás bálát rendez­tünk, s az is, amikor begipszelt végtagokkal diszkóztunk. De a meghirdetett énekversenyre is sokan jöttek el. Igyekszünk olyan összejöveteleket rendezni, amik eltérnek a megszokott, si­ma diszkóktól. Ez, a legutolsó záróbuli volt, s emlékezetessé akartuk tenni. (Folytatás a 3. oldalon) :ujMiyiEíftzÁiL; SSvmBi«atoi • Parker írószer készletek • Golyóstollak • Rollerek és töltőtoll: • Egyéb tollak és tolikészletek 7^ AMÍG A KÉSZLET TART! Békéscsabán: Papirusz Kisáruház, Szabadság tér 2. Tel.: (66) 441-247. Gyulán: Papír-nyomtatvány Bolt, Kossuth tér 27-3 lj. Tel.: (66) 362-956. Orosházán: Papír-nyomtatvány Bolt, Győri V. tér 1. Tel.: (68) 411-775.

Next

/
Oldalképek
Tartalom