Békés Megyei Hírlap, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Só és rabszolgasziget II. A Nemzetközi Idegenforgalmi Szövet­ség 32. kongresszusának helyszínéből, Dakarból „kortyolhat” az olvasó. (4. oldal) Alkotó vezetés és a bizalom A városatyák döntése értelmében decem­ber 1-jétől a 41 éves Csongrádi Pál lesz az orosházi tűzoltóparancsnok. (5. oldal) Honda: versenyben a minőség Új színfolt a Honda gépkocsik megjelené­IftFQP se a békéscsabai autópiacon. Jövőre két ti­pussal debütál a fiatal autógyár. (7. oldal) 1998. DECEMBER 1., KEDD ÁRA: 44 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 281. SZÁM íj. (Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám) 1 hirdetésfelvételi irodájának telefonszáma: (66) 446-552, I telefaxszáma: (66) 441-311. Varga Zoltán az orosházi önkormányzat tanácsadója Nem tagadott a politikai háttér Nem sokkal az alakuló me­gyegyűlés után Varga Zol­tán — aki az MSZP színei­ben ezt a tisztséget egy éven keresztül látta el, s a mosta­ni versengésben a fideszes Domokos Lászlóval szemben alulmaradt — lapunknak nyilatkozva sejtetni engedte, nem kíván elszakadni az ön- kormányzatok világától. A megyegyűlés legutóbbi ülé­sének szünetében Varga Zol­tán, a testület gazdasági bi­zottságának elnöke már pon­tos választ adott arra, hol foly­tatja tovább a pályafutását. — Az orosházi önkor­mányzat tanácsadójaként dol­gozom november eleje óta, közvetlenül a polgármester irányítása alatt. A feladatom szerint stratégiai döntések ki­alakításához kell hozzájárul­nom a szakmai ismereteim­mel, tapasztalataimmal. A kö­zeljövőben két, kiemelkedően fontos stratégiai kérdés áll az orosházi önkormányzat előtt, az ipari park kialakításának témája és a vízműkiválás. Előbbinél a jó pályázat a kulcskérdés, az utóbbi lénye­ge pedig a megyei vízmű rt.- ből való kiválás, ma még nyi- ________________i_______ V arga Zoltán stratégiai döntések kialakításához nyújtja szakmai ismereteit tott, hogy ezt egyedül tesszük meg vagy néhány környező településsel. Varga Zoltán nem titkolta, hogy elhelyezkedésének hát­terében a politika is meghúzó­dik, hiszen Orosháza polgár- mestere, Fetser János egyben az MSZP megyei elnöke. A nemrégiben munkába állt ta­nácsadó megerősítette: eddig sem volt titok, hogy a pártel­nökkel mindvégig segítség- nyújtásról, támogatásról bizto­sították egymást. (e) Drasztikusan csökkent a vetésterület Negyvenötezer hektárral kevesebb gabona Győzelemről nincs szó A mezőgazdasági érdekképviselet nem pusztán búzakérdés A battonyai és a környékbeli gazdák vendége volt tegnap Nagy Tamás, a Mezó'gazdasági Termelőit és Szövetkezők Szövetségé­nek elnöke, aki előadásában áttekintette az érdekvédelem lehe­tőségeit és eddigi eredményeit. Drasztikusan csökkent a búza vetésterülete Békésben. Míg tavaly november végére 125 ezer hektáron, az idén az elő­re bejelentett 100 ezer hektár­nál is kevesebb területen, összesen 81 ezer 219 hektáron vetettek kenyérgabonát a gaz­dák. A vetésterületek alakulása az országos átlagot mintázza. A tavalyi 1 millió 200 ezer hektár betakarított búzaföldhöz ké­pest az idén már csak 800-850 ezer hektár az országban az el­vetett búza területe — tájékoz­tatott dr. Papp Tibor, a megyei földművelésügyi hivatal veze­tője. Békés megye 414 ezer hek­tárnyi szántójának 60-70 száza­lékába került eddig — hagyo­mányosan — gabona. A kalá­szos gabona termőterülete a tavalyit megelőző években 150 ezer hektár körül alakult. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Gyermekolvasóknak, (cs) Pusztaföldváron a községi könyvtárban — a Gyermek- könyvhónap sorozat részeként — december 7-én 13 óra 30 perckor Erdősi Géza, a Békés megyei Munkácsy Mihály Mú­zeum munkatársa találkozik az ifjú alkotókkal, akik karácsony­ra díszeket készítenek papírhaj­togatással. Éjjel-nappal, (y) Tegnap­tól éjjel-nappal Burek Békés­csabán, a Szabadság tér 26. szám alatt. A Burek Csemege néven megnyílt kis ABC-ben a Burek pékség összes terméke mellett minden kapható, a ház­tartási vegyi árutól, a mirelit ter­mékekig. S mindez ráadásul 24 órán át, szombaton és vasárnap is. A forgalomra pedig már az első napon sem lehetett panasz. Nappalisok kapják, (i)' Dévaványán az önkormányzat a közelgő ünnepekre való tekin­tettel minden nappali tagozaton tanuló helyi középiskolást, főis­kolást és egyetemistát 1000 fo­rint támogatásban részesít. A pénz kifizetéséhez december 10-ig a polgármesteri hivatal 10-es számú irodájában kell le­adni az iskolalátogatási bizo­nyítványt. Alpolgármester, (i) Bon- dór Károly személyében titkos szavazással megválasztotta Okány alpolgármesterét a helyi képviselő-testület. Rejtvényfejtők. (cs) Szu- perinfó Kupa néven országos egyéni keresztrejtvény-fejtő versenyt rendeznek Orosházán a Petőfi Művelődési központ­ban december 6-án 10 órai kez­dettel. Négy kategóriában lehet nevezni: kezdő, haladó, mester- jelölt, mester. Ez a megmérette­tés egyébként kapcsolódik a bé­késcsabai versenyhez. Az előadót bemutató dr. Karsai József gazdajegyző utalt az el­múlt hónapok gazdatüntetései­re, illetve a minisztériummal kötött megállapodásra. Egyér­telművé vált — mondta —, hogy a mezőgazdasági szövet­kezetek és a magángazdák egy hajóban eveznek, s csak össze­fogással érhetnek el eredményt. Nagy Tamás mindkét csoport érdekeit eredményesen képvi­selte a Torgyán József minisz­terrel és munkatársaival folyta­tott tárgyaláson. A MOSZ elnöke a követke­zőképpen méltatta a battonyai és a Békés megyei gazdák nyá­ri, kora őszi akcióit. — A gazdatársadalom él, és ha nagyon nagy bajban van, ak­kor — a törvény adta lehetősé­gek keretein belül — kinyilvá­nítja érdekeit, és a kormányzat tudomására is hozza azokat. A battonyai kezdeményezés és az azt követő megyei, majd orszá­gos összefogás nélkül Budapes­ten semmilyen eredményt nem értünk volna el. A kormányza­tok ugyanis — függetlenül at­tól, hogy milyen politikai erőt képviselnek — általában csak az erő nyelvén értenek, és kép­telenek felfogni, hogy a józan, figyelmeztető szakmai meg­jegyzések vannak olyan súlyo­sak és érdemiek, mint amikor traktorokkal elbarikádozzák az utakat. Úgy gondolom tehát, hogy 1998 nyarát a magyar ag­rártörténelem úgy fogja meg­őrizni, mint amikor a magyar parasztság, a termelők teljes kö­re egységesen kiállt egymás mellett — mondotta Nagy Ta­más, majd hozzátette: szerinte nincs szó győzelemről, a gazda­társadalomnak legfeljebb a veszteségeit sikerült valame­lyest csökkentenie. Ezt követően az előadó arra kereste a választ, hogy idehaza van-e létjogosultsága a paraszti érdekképviseletnek. Mivel Ma­gyarország alapvetően agrár­ország, a válasz nem lehet két­séges. Nem pusztán a búza-, a szarvasmarha- vagy a baromfi- tenyésztők ügyéről van szó, ha­nem egy életformáról. Arról, hogy a jövő generációnak ott­hona legyen Battonyán, Sza- bolcsveresmarton és a legeldu­gottabb helyeken is ebben az országban — jelentette ki Nagy Tamás, nagy tetszést aratva a helyi és a környékbeli agrárter­melőkből álló közönség köré­ben. Ménesi György A Context Lakástextil Áruház karácsonyi ajánlata a Csabacentrum Aruház emeletén! KARÁCSONYI ÁÜUDÖMPINCl az egyszerűtől az exkluzívig! Átlagon felüli választék, átlag alatti áron! ^AKC1Ó!20-^Q%^ engedménnyel adunk: ■ velúr ebédlő- és összekötő szőnyegeket ■ minden soproni padlószőnyeget ■ bordűrös, 90 cm-es „Viola" futószőnyegeket ■ műszál töltésű kartonpaplanokat ■ takarókat több színben. Krepp ágynemű-garnitúrák (3 db-os) 248077 helyett 2190 Ft. Karácsonyi asztalterítők, dekoranyagok érkeztek! A Visszatérd Vásárló kártyánkra 10% engedményt adunk. Decemberben minden vasárnap nyitva tartunk. O Váijuk kedves vásárlóinkat! g Aláírásgyűjtés a gyulavári tornateremért A gyulai képviselő-testület november 16-i ülésén úgy döntött, novmber 30-i rendkívüli ülésén tárgyalja az ez évi költségveté­si rendelet módosítását. Tegnap külön foglalkoztak a rendelet- módosítás alkalmával azzal, hogy fizessenek-e az önkormány­zati intézményeknél (beleértve a polgármesteri hivatalt is) ru­házati költségtérítést, vagy bruttó húszezer forint jutalom kifi­zetését engedélyezzék az 1999. évi költségvetés terhére. Nagy tetszést váltott ki az ülés­teremben a testületi döntés: en­gedélyezik az 1998. évi ruháza­ti költségtérítést. Külön tárgyal­tak az ez évi intézményi bér­megtakarításról is: nem zárolják azt, amely a helytelen tervezés miatt maradt meg, a folyószám­lahitei csökkentésére fordítják, a gazdálkodásból adódó bérmeg­takarítás felett az intézmények rendelkeznek. Danes László polgármester a gyulavári torna­terem építésének ügyében elő­terjesztette, hogy a területfej­lesztési tanácstól elnyert csak­nem 13 millió forint decentrali­zált támogatásról mondjanak le, közbeszerzési eljárás nem indult meg, nem tudják az idén fel­használni a támogatást. Mivel nem tudnak szerződést kötni, az állami pénz a megye számára el­veszhet, ha Gyula nem lép vissza. Jövőre ismételten nyújt­sanak be pályázatot, elvi ígére­tet kaptak a támogatásra. Dr. Er­dei Zoltán elmondta, Gyulavári­ban aláírásgyűjtés folyik a tor­nateremért, s félő, a támogatás visszamondásával a város ne­vetségessé válik. Danes László hangsúlyozta, kényszerhelyzet­ben vannak, az előző testület nem írta ki a közbeszerzési pá­lyázatot, az új közbeszerzési bi­zottságnak nem maradt ideje. A testület több alkalommal nyilat­kozott, lesz tornaterem, így érthetetlen az aláírásgyűjtés. Végül 21 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a támogatás­ról lemondás mellett döntöttek, hogy más felhasználhassa a pénzt a megyében. A költségvetési rendelet mó­dosításának elfogadása után döntöttek arról, hogy a Gyula TV aláírhatja az ORTT-vel a tízórás műsorszolgáltatási szer­ződést, a polgármester folytas­son tárgyalást az ORTT-vel a pályázati feltételek módosításá­ról, s a tévé további működésé­ről kérjen szakértői véleményt. Sz. M. Peugeot * nál.. egy teljes éri törlesztéssel kevesebbet fizethet ,6 hónappal később is kezdheti a törlesztést csökkentett kamatokkal vásárolhat autót ^^aűBion Kft., Békéscsaba, Gyóni Géza u. 17. Telefon: (66) 454-149. PEUGEOT ASSISTANCE 660-024 ajRÓftÁBÓt HÍVHATÓ: |36| 60466024 PEUGEOT 106, 306, 406, 806, Partner, Expert, Boxer. ...ajándék téli gumiabroncs* is választható Kárpátaljai gyerekek Mezőhegyesen, (gh) „Otthon is vannak lovak, de azok nem ilyen szépek, nem ilyen ápoltak” — mondták a Gátról érkezett gyermekek. (Cikkünk a harmadik oldalon) fotó: lehoczky Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom