Békés Megyei Hírlap, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

1998. december 1., kedd KÖRKÉP Inkább keveset, de azt jól Szlovák önkormányzati tagok konferenciája A békéscsabai Szlovák Kultú­ra Házában tanácskoztak teg­nap a Békés és Csongrád me­gyei szlovák önkormányzatok tagjai. Az összejövetelen Bé­kés megyéből 14 önkormány­zat 62 taggal jelent meg, Csongrád megyéből Szeged és Pitvaros képviselői jöttek el. Dr. Alt Gyula, az Országos Szlovák Önkormányzat elnök- helyettese foglalta össze a kon­ferencia eseményeit. — Az októberi választások eredményeként öt új szlovák önkormányzat jött létre Békés megyében: Csorváson, Geren­dáson, Kondoroson, Medgyes- egyházán és Örménykúton. Eb­ből arra következtethetünk, hogy a megyeiek példaértékűen dolgoztak. Mottónk, hogy az önkormányzatok csak a lakos­ság egyetértésével végezzék munkájukat, tehát inkább keve­sebb cél, de mindenki számára megfelelő kivitelben. Az állam kasszájából előreláthatólag a jö­vő évben félmillió forint áll a kisebbségi önkormányzatok rendelkezésére. Példamutató azonban, hogy sok település sa­ját költségvetéséből is támogat­ja a kisebbséget. Fontos feladat, hogy nagyobb hangsúlyt fektes­sünk a szlovák nyelvoktatásra. Határozat született arról, hogy a Békés megyeiek 53 taggal (ez a megengedett maximum) vesz­nek részt az országos közgyű­lésben. — Felmerült a „kisebbség” fogalmának nega­tív csengése. Hogyan küszöböl­hető ki a lekicsinylő jelentéstar­talom? — Nem szükséges ezt a szót használni, például a helyiek nyugodtan mondhatják, hogy Békéscsabai Szlovák Önkor­mányzat. Borsos Gabriella Kongresszusra készülve Az MSZOSZ kongresszusa meghatározó lesz abból a szempontból, hogy a piacgaz­dasági viszonyok között mi­lyen módon tudják a szak- szervezeti struktúrát alkal­massá tenni az érdekek meg­jelenítésére, a munkavállalók képviseletére - jelentette ki Rabi Ferenc. Az alelnök elmondta, hogy a Magyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetsége december 18-19-én tartja IV. kongresszu­sát, amelynek dokumentumait a szövetségi tanács november 16- ai ülésén véglegesítette. Ezek­ben úgy ítélik meg: a következő évek feladata, hogy a gazdaság erősödése mellett a társadalom szociális stabilizációja is meg­valósuljon. Ezen a szakszerve­zet elsősorban a foglalkoztatás, a bér, a nyugdíjak, a szociális ellátás kiszámíthatóságát, va­lamint az érdekegyeztetés eu­rópai szintű lebonyolítását érti. Rabi Ferenc szükségesnek tar­totta, hogy az európai uniós in­tegrálódásnál a szociális di­menziók előtérbe kerüljenek, és határozottan megjelenjenek az érdekegyeztetésben a munka- vállalók, a nyugdíjasok érdekei. A kongresszus személyi kér­désekben is dönt. Schalkham­mer Antal, a jelölőbizottság el­nöke közölte, az elnöki posztra egy javaslat érkezett: Sándor László, az eddigi elnök szemé­lyére. A két alelnöki pozícióra három jelölt van: Wittich Ta­más, Rabi Ferenc eddigi alel- nökök és Hajdtíné Lovász Edit, a Szekszárdi Húsipari Rt. egy­kori szakszervezeti titkára. A jelölés még nem zárult le. A kisgazdák nem ajánlanak új jelölteket A Torgyán család visszalép Visszaadta megbízását teg­nap Hingyi Beatrix, a kisgaz­dáknak a Malév Rt. igazgató­ságába delegált tagja. Ma­mája, Hingyi Lászlóné pedig a Szerencsejáték Rt. feliigye- lőbizottsági posztját utasí­totta vissza. Hingyi Beatrix „visszavonha­tatlan” lépését azzal indokolta, hogy „méltatlan és etikátlan sajtótámadások közepette szakmai munkát végezni nem lehetséges.” Hingyi Lászlóné külföldi utazásáról hazatérve értesült a „rágalmazó tényállí­tásokról”. Nyilatkozott Torgyán József kisgazda pártelnök, miniszter is menye és nászasszonya vissza­lépéséről. Kijelentette, hogy a Független Kisgazdapárt nem delegál új tagot a két testületbe.- Hingyi Beatrixnak meg kellett volna vizsgálnia, miért keletkezett 1997-ben és az idén is két és fél milliárd forint hiány a Malévnál. Rettegtek tőle, hogy majd a mélyére néz a dol­goknak - mondta Torgyán Jó­zsef, aki az újabb delegálások elutasítását így indokolta:-Ha a pártot támadni lehet azért, mert tiszta helyzetet sze­retne teremteni, akkor meg kell gondolni, hogy van-e helye ezekben a testületekben.- Méltányolandó és kulturált megoldás - nyilatkozta Borókai Gábor kormányszóvivő tegnap a lemondásokról. Számháború a parlamentben Tegnap megkezdődött a jövő évi költségvetés általános vitája. Pokorni Zoltán oktatási miniszter a sokakat érintő pedagógusbér-emelésről szólva elmondta, hogy az oktatási normatíva 32 milliárddal nő. Ez benne van az önkormányza­tok állami támogatásának 10 százalékos növekményében. A teljes összeg, amivel az ön- kormányzatok gazdálkodhat­tak, idén 1185 milliárd volt, jövőre 1404 milliárd lesz. Mi­vel a pedagógusok béremelése 23 milliárdot követel meg, ez az összeg kigazdálkodható. Az önkormányzatokat egy kor­mányrendelet fogja rábírni az emelt bér kifizetésére. A mi­niszter felhívta a figyelmet arra is, hogy új elemként az 1100 lakos alatti falvak ön- kormányzatai teljes egészében igényelhetik az óvoda és az iskola fenntartási költségeit. Az ellenzéki képviselők ki­tartottak amellett, hogy ha az önkormányzatok támogatása összességében csak 10 száza­lékkal, az oktatási normatíva pedig csak 16 százalékkal nő, akkor ez nem elég a 19 száza­lékos béremelésre. A Postabank rendbetételé­ről többórás vita bontakozott ki, amit Szekeres Imre felszó­lalása indított el. A szocialis­ták frakcióvezetője azt a meg­oldást vitatta, hogy a kormány az 1998. évi költségvetés hiá­nyát megnövelve még idén akar adni 132 milliárdot a Pos­tabanknak. A további ellen­zéki felszólalások nyíltan ki­mondták: a kormány Fidesz- bankot akar létrehozni, hogy legyen eldugott zsebpénze. Já- rai Zsigmond pénzügyminisz­ter tájékoztatta a Házat arról, hogy a Kormányzati Ellenőr­zési Iroda vizsgálata ugyan még tart, de már most valószí­nűsíthető, hogy törvénysérté­sek sora vezetett el a veszteség felhalmozódásához. Bánk Attila (FKGP) napi­rend előtt úgy foglalt állást, hogy az MSZP-nek el kell ha­tárolódnia a Tocsik-perben fogházbüntetésre ítélt párt- pénztámoktól és hivatalban lévő országgyűlési képviselő­től, Boldvai Lászlótól, mert ha ezt nem teszi meg, a párt ott ül a vádlottak padján Boldvai mellett. (S. Á.) Mindkét fél szeretné újjáépíteni a Mária Valéria-hidat Elvi megállapodás született Pozsonyban Katona Kálmán magyar és Gabriel Palacka szlovák közle­kedési miniszter hétfőn Pozsonyban megállapodott: az Esz­tergom és Párkány közt több mint fél évszázada csonkán álló Mária Valéria-híd felújításának tervéről a műszaki szakér­tők még ezen a héten tárgyalni kezdenek Esztergomban. Szlovákia december első felé­ben aláírja a hídépítés finan­szírozásáról szóló háromol­dalú egyezményt. Ezt a megál­lapodást Magyarország és az Európai Unió már korábban ratifikálta. A szlovák aláírást követően azonnal elkezdőd­nek a hídépítés műszaki terve­zésének előkészületei. A magyar fél évek óta szor­galmazza a híd újjáépítését, de az előző szlovák kormány el­zárkózott ettől, jóllehet az Eu­rópai Bizottság 5 millió ECU-t ajánlott fel Phare-segélyprog­ramjából az újjáépítés költsé­geire. A Mikulás Dzurinda miniszterelnök vezette új szlovák kormány sürgős fel­adatként kezeli a híd újjáépíté­sét. A Dzurinda-kabinet prog­ramjában is leszögezte, hogy mielőbb megvizsgálja a kivite­lezés lehetőségét. Gabriel Palacka szlovák közlekedési miniszter az Új Szó című pozsonyi lap hétfői számában úgy nyilatkozott: nagyon örülne, ha a hidat még az új szlovák kormány négy évre szóló megbízatási ideje alatt személyesen adhatná át a forgalomnak. Palacka szerint a híd helyreállításának és a Duna lehetséges alsó duz­zasztásának összefüggéseiből eredő probléma megoldható. A szlovák miniszter szerint a híd semmiképpen sem aka­dályozza majd egy alsó víz­lépcső építését. Emlékezetes: az előző pozsonyi kabinet an­nak ellenére elutasította az új­jáépítésre vonatkozó magyar javaslatokat, hogy azok a híd- szelvény megemelését is tar­talmazták. Gabriel Palacka je­lezte, hogy a szlovák „közúti infrastruktúra szakértői dol­goznak az anyagon”, így re­mélhetőleg minél előbb konk­rét választ adhat Katona Kál­mán magyar miniszternek. Az új esztendőben jön a gépjárműtörzskönyv Magyar útlevélsiker Párizsban Hamarmunka sose jó, szokták mondani. Bár lassan és ne­hézkesen teljesül a személyi okmányok kicserélésére 1996- ban született kormányhatározat, az új magyar útlevél né­hány napja egy párizsi nemzetközi szakmai konferencián egyértelmű elismerést aratott.- Az új okmánycsalád beveze­tésével szeretnénk olyan iga­zolványokat adni az állampol­gárok kezébe, amelyek kor­szerűek, szépek, könnyen ke­zelhetők és egyáltalán nem utolsósorban nehezen hami­síthatok - nyilatkozta dr. Tóth Zaltán, a Belügyminisztérium miniszteri biztosa. A program első állomása az új útlevél volt, amellyel nem­rég Párizsban, egy nemzetközi fórumon nagy sikert arattak a magyar szakemberek. Mint a miniszteri biztos elmondta, a második lépcső a gépjármű­törzskönyv bevezetése lesz, erre január 1-jétől kerül sor. A törzskönyvet a tulajdo­nosnak nem szükséges állan­dóan magával vinnie, ajánla­tos inkább otthon őriznie. Ez igazolja ugyanis a jármű tulaj­donjogát, és például az el­adásnál nélkülözhetetlen lesz.- A lopást egy papír önma­gában természetesen nem akadályozza meg, de lehetet­lenné teszi az ellopott jármű legalizálását. A szabályos adás-vételnél ugyanis a ható­ság bevonja a törzskönyvet és újat ad ki, a görbe úton szer­zettnél erre nincs mód.- Január 1-jétől csak az új, itthon gyártott, vagy az impor­tált autók kapnak ilyen doku­mentumot - tudtuk meg. A ma még viszonylag könnyen hamisítható személyi igazolványnak is megvannak számlálva ha nem is a napjai, de az évei. 2001. január 1-jétől úgynevezett lézergrafikával készült okmányra cseréli ki azokat a BM. Az új, fényképes „szig” alig valamivel lesz na­gyobb egy bankkártyánál. Az új gépjárművezetői igazolvá­nyok is ugyanezzel az eljárás­sal készülnek, és azok is 2001. január 1-jén kerülnek for­galomba. (k. t.) Kétéves a TOP FM Rádió Ma kétéves a gyulai TOP FM Rádió. A rádiósok az FM 96 MHz-en egész nap sok játékkal, bakiparádéval, váratlan szerep­cserékkel és más meglepetések­kel köszöntik hallgatóikat a születésnapon. Délután a járókelők számíthatnak arra, hogy a város több pontján talál­koznak a rádió „robotem­berével”, s hogy ez mit jelent, ugyancsak meglepetés — tud­tuk meg Illés Márton főszer­kesztőtől. —ö— Adórendőrség. A kormány ál­láspontja szerint a nyomozó hi­vatal a büntetőeljárásról szóló törvény szabályai alapján foly­tatná az eljárásokat, így érvé­nyesülne az ügyészi felügyelet is. A törvényjavaslatban nincs szó az alkotmányos jogok ed­digiektől eltérő korlátozásáról. Gyermekgondozási díj. „Technikai okból” vonta vissza a gyed bevezetésére vonatkozó javaslatát az egészségügyi és szociális bizottságban Frajna Imre fideszes alelnök. Az ere­deti javaslat szerint a gyed egymilliárd forintos forrását a közgyógyellátás és a terhes­ségmegszakítás előirányzatából teremtették volna elő. Ezt azonban kifogásolta a Pénz­ügy-, és a Szociális és Csa­ládügyi Minisztérium is. Egészséges megállapodás. Az egészségügyi miniszter és a Magyar Orvosi Kamara elnöke együttműködési megállapodás­ban rögzítette, hogy szükséges a rendszeres egyeztetés a leg­fontosabb szakmai kérdések­ben. A megállapodásban a MOK kifejezte készségét, hogy az orvosszakmai szempontok érvényesítése érdekében a tár­cával együttműködik az ellátó- rendszer fejlesztésében. Az ’56-os Intézet. A kutatók nyílt levélben fordulnak az or­szággyűlési képviselőkhöz, hogy ne támogassák azt a költ­ségvetési indítványt, amely az intézmény állami finanszírozá­sát a tizedére csökkentené. A javaslat elfogadásával lehetet­lenné válna a kutatóintézet mű­ködése, ugyanis költségvetésé­nek döntő többsége állami for­rásból származik. Odébbállnak. A Fidesz-MPP gödöllői szervezete a feloszla­tásról szóló hivatalos értesítés kézhez vétele után záró taggyű­lést hív össze, ahol a tagság el­dönti majd, melyik környékbeli település fideszes szervezeté­hez kívánnak csatlakozni. Az előzményekhez tartozik, hogy a szervezet az önkormányzati vá­lasztások előtt megyei jóváha­gyás nélkül az MSZP-vel és az SZDSZ-szel együtt támogatta az egyik polgármesterjelöltét. Inkább nem kell az ajándék a szokatlan külsejű jövevénytől Miért fél a gyerek a Mikulástól? A szülők zöme értetlenül áll a jelenség előtt: sok gyerek oly­annyira tart a fehér szakállú Mikulástól, hogy inkább lemond az ajándékról, csak hogy ne kelljen találkoznia vele. A kis száj sírásra görbül, a szemből könny patakzik. A színhely bármelyik ország bármelyik áruháza lehet, az időpont: december első napjai. A leányka anyja előbb megpró­bálja nevetéssel ellensúlyozni a gyerek jól érzékelhető riadal­mát: „Ó, te kis csacsi! A Miku­lástól félsz? Hiszen az ő putto­nyában vannak az ajándékok!” A csöppségek rendszerint nem szavakkal, hanem viselke­désükkel válaszolnak: félnek. Annyira, hogy inkább lemon­danak az ajándékról. De miért kell félni a jóságos, öreg nagy­apótól, akinek piros köntöse, bojtos, piros sipkája van? Jim Hoot, a gyermekpszichológia amerikai professzora azt mondja: a dolog több okból is természetes. A gyerek minden szokatlantól tart, és ez olyan be­letáplált bölcsesség, ami adott esetben életet is menthet. Akkor is eltörik a mécses, ha a szülő a közös fényképezke- dést erőlteti a Mikulással. A csöppségek zokon veszik, ha elszakítják őket a biztonságot jelentő szülői közelségtől, s odaviszik a vadidegen óriás mellé. Hoot doktor tanácsa: áll­jon a gyerek oldalán a lencse elé az apu vagy az anyu is. Jeff Strunk, aki egy New York-i nagyáruházban évtizedek óta Mikulást alakít, igazat ad a pszichológusnak: „Minden má­sodik gyerek elkezd bőgni, ha meglát. Rossz érzés, hogy félnek tőlem, de mit csináljak, ezért fi­zetnek. Megpróbálom nyugtatni őket, ez azonban inkább a kísé­rőknek sikerülhet, mint nekem, a félelem okának. Az én praxi­somban a rekorder az az anyuka volt, aki negyvenöt hosszú per­cen át idomította a kisfiát arra, hogyan kell viselkedni a jelenlé­temben. Mint annyi problémát az életben, ezt is a múló idő ol­dotta meg: a kis Jack, még most is emlékszem a nevére, ennyi megpróbáltatás után kimerültén elaludt.” (harmat) Ha kedd, akkor Kiskegyed! • A kis keblek dicsérete • Vagy én megyek, vagy a víz • Ilyen kis szájjal akar énekelni? • Lányom, ez a gyerek semmire sem jó Kiskegyed- a legolvasottabb női magazin

Next

/
Oldalképek
Tartalom