Békés Megyei Hírlap, 1998. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

1998. október 1., csütörtök VILÁGTÜKÖR FOTÓ: FEB/REUTERS Martonyi János az ENSZ szónoki emelvényén Magyarországra odafigyelnek Az Egyesült Államokba várják Orbán Viktort Nagy érdeklődést keltett az ENSZ-ben az új magyar külügy­miniszter bemutatkozó beszéde. Egyesült államokbeli útján Martonyi János tárgyalásokat folytatott a kormányfő küszö­bönálló washingtoni látogatásáról is.-A világszervezet közgyűlé­sén tartott fejtegetésemben aláhúztam, hogy a magyar kül­politika nyitott, s ennek jegyé­ben igyekszünk részt vállalni az egyetemes problémák meg­oldásából - mutatott rá hazaér­kezése után tartott tájékoztató­jában Martonyi János. A magyar diplomácia veze­tője szerint az elmúlt években érthetően nagy súlyt kaptak az eurointegrációs csatlakozással kapcsolatos feladatok, ám - minthogy mind a NATO-felvé- tel, mint az uniós tárgyalások „sínen” vannak - most már több energia marad arra, hogy szembenézzünk a globális ki­hívásokkal. Térségünk prob­lémái egyszersmind össze­függnek a földkerekség legége­tőbb gondjaival, köztük az em­beri jogok védelmével.-E téren még távolról sem mondhatjuk, hogy ideális vi­szonyok uralkodnak - mondta Martonyi, utalva a kisebbsé­gek, a nemzeti közösségek gondjaira. A külügyminiszter tájékoz­tatta Kofi Annan ENSZ-főtit- kárt a bősi vízi erőmű körüli magyar-szlovák vitáról, és ki­fejtette azt a véleményét is, mi­szerint Magyarország „alul­képviselt” a világszervezet szakosított intézményeiben. Je­lenleg mindössze kilenc honfi­társunkat foglalkoztatják. Washingtoni megbeszélé­sein Martonyi kiemelt figyel­met szentelt tárgyalópartnerei­vel Orbán Viktor jövő heti amerikai látogatásának, az eu­rópai gazdasági-politikai vál­ságövezeteknek és a magyar NATO-csatlakozás technikai részleteinek. Ha a védelmi szervezet utolsó tagállama, Görögország is jóváhagyja fel­vételünket, hazánk talán már januárban a NATO tagja lehet, tehát nem kell várnia az áprilisi jubileumi ülésig. Toronyi Attila A VW segélyalapja A Volkswagen vezetése se­gélyalapot hoz létre azon egy­kori kényszermunkások szá­mára, akik a második világhá­ború idején német munkatábo­rokban teljesítettek szolgálatot. Noha a VW-csoportot jogi­lag semmi sem kötelezi arra, hogy humanitárius segítséget nyújtson, mégis úgy érzi, hogy ezt erkölcsi kötelessége meg­tenni - olvasható a vállalat köz­leményében. A cég hangsú­lyozza, hogy a nemzetiszocia­lista diktatúra borzalmait nem lehet a német állam mindenre kiterjedő kártalanításaival meg nem történtté tenni. Az alapít­vány hamarosan ismerteti, hogy az egykori kényszermunkások hova fordulhatnak, és miként, milyen igazolások benyújtásá­val kérelmezhető a segély. * Ratifikálta a holland képvise­lőház a hazánk, valamint Cseh­ország és Lengyelország NATO-csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet. Nincs lehetőség arra, hogy az ENSZ Élelmezési és Mezőgaz­dasági Szervezete (FAO) a ke- let-közép-európai országoknak, közöttük Magyarországnak adott megrendelésekkel enyhí­teni tudná a búza értékesítése területén kialakult feszültsége­ket - jelentette ki Torgyán Jó­zsef mezőgazdasági és vidék- fejlesztési miniszter, miután a szlovéniai Bledben részt vett ti­zenöt kelet-közép-európai or­szág mezőgazdasági miniszte­reinek kétnapos tanácskozásán. Lemondott Zdenka Kramp- lová, a szlovák diplomácia ve­zetője. A pozsonyi külügymi­niszter ezt megelőzően hivata­lában búcsúlátogatáson fogadta Boross Jenőt, hazánk távozó szlovákiai nagykövetét. Konrád György író, a Nem­zetközi PEN Club alelnöke ve­hette át Bécsben az idei Közép- Európa-díjat, amelyet a bécsi Duna-medence és Közép-Eu- rópa Intézet adományozott neki. Erhard Busek volt osztrák alkancellár, az intézet igazga­tója köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a díjjal így kifejezik köszönetüket azért, amiért Konrád György Ausztria érdekében is sok évtizeden ke­resztül ébren tartotta a közép­európai közös szellemet és kul­túrát. A legjobb film diját a VIII. pescarai nemzetközi fesztivá­lon Makk Károly „A játékos” című alkotása nyerte el, ame­lyet az Objektív Filmstúdió ké­szített angol koprodukcióban. A film női főszereplője, Jodhi May kapta a legjobb női alakí­tásért járó díjat. Nemzetközi közvetítők a koszovói rendezés érdekében Milosevics ígér, Jovanovics cáfol A koszovói válság megoldásában közvetítő nemzetközi ösz- szekötő csoport tagállamainak nagykövetei a szerbiai tarto­mányban tett keddi látogatásukon nem látták jelét a szerb biztonsági erők előző nap bejelentett kivonásának - jelen­tette be Jack Zetkulic amerikai diplomata. Paddy Ashdown, a brit liberá­lis demokraták elnöke ígéretet kapott Szlobodon Milosevics jugoszláv elnöktől arra, hogy gyorsan véget vetnek az erő­szakcselekményeknek Koszo­vóban. Ashdown, aki kedd délután tárgyalt Belgrádban a jugoszláv elnökkel, vasárnap és hétfőn az albánok lakta dél­szerbiai tartományban járt. Belgrádi tárgyalásait a jugo­szláv elnökkel a vélemények nyílt cseréjeként jellemezte. Zivadin Jovanovics jugo­szláv külügyminiszter New Yorkban cáfolta azokat az al­bán jelentéseket, amelyek sze­rint a szerb biztonsági erők kedden is folytatták volna a koszovói albán szakadárok el­leni katonai akciókat.- Örömmel közölhetem önökkel, hogy hétfőre sikerült véget vetni a koszovói terro­ristaakcióknak, s a biztonsági erők megsemmisítették az összes fontos terroristaköz­pontot - mondta Jovanovics kedd esti New York-i sajtótá­jékoztatóján. A politikus hoz­zátette: Koszovóban, Szerbia albán többségű tartományában nincsenek harcok.- A különleges erőket visz- sza fogjuk vonni a lakta­nyákba, ám a határokat őrző jugoszláv hadsereg a helyén marad - hangsúlyozta a belg­rádi diplomácia vezetője. Jovanovics azt is elmondta, hogy a belgrádi kormány sze­rint a világ eltúlozza a koszo­vói menekültválság súlyát, s a tartományban egyáltalán nem fenyeget egy humanitárius ka­tasztrófa réme.- Egész más a helyzet a va­lóságban, mint egyes médiu­mok beszámolóiban - tette hozzá a jugoszláv külügyek irányítója, arra célozva, hogy akcióik célja védelmi és nem tisztogató jellegű volt. Tiltakozik az orosz baloldal. Moszkva környékén hét főutat zártak le egy-egy órára a tüntetők - főként a bértartozások kifizetését követelő tudósok akik a politika irányváltását és Borisz Jelcin elnök távozását sürgetik. fotó: feb/reuters Nagy-Britanniában változatlanul jogosnak tartják a nyaklevest Gyerekverési „szabvány” az unióban Csaknem 140 esztendővel ezelőtt úgy ítélte meg Cockburn angol főbíró, hogy a szülőnek jogában áll a csínytevéssel ará­nyos, méltányos és értelmes büntetést kiszabni a gyerekére. Ez az állásfoglalás ma is érvényes a szigetországban. Egy 14 éves fiú beperelte Nagy-Britanniát az Európai Bíróságon, amiért mostoha­apja méteres pálcával „ne­velte”, háromtól nyolcéves ko­ráig rendszeresen ütlegelte, ami a gyerek szerint emberte­len cselekedet. A strasbourgi bírói testület igazat adott a sértettnek, és íté­letében fölszólította Londont: törvényben is mondja ki a gyermekverés és a kiskorúak­kal szembeni méltatlan bá­násmód tilalmát. Paul Boa­teng, az egészségügyi tárca parlamenti államtitkára ugyanakkor leszögezte: a munkáspárti kormány a szü­lőkre bízza porontyaik fe­gyelmezését. A politikus megnyilatkozása szöges ellen­tétben áll az unióban működő emberjogi szervezetek állás- foglalásával. Ha az angol bíróságok jo­gosnak tartják is a gyermekek testi fenyítését, a strasbourgi taláros testület az emberi jo­gok chartájának paragrafusára hivatkozik: „A gyermeknek joga van arra, hogy védelem­ben részesüljön az embertelen bánásmóddal szemben.” A brit kormányt elmarasztaló ítélet tízezer font fájdalomdíjat ítélt meg a fiúnak, a per kétszer ennyibe került. A nyaklevesvita megosztja a brit közvéleményt: a többség továbbra is fenn akarja tartani a testi fenyítést, a szülő jogát arra, hogy belátása szerint fe­gyelmezze a gyerekét. A brit állami iskolákban 1987-ben tiltották be a nádpálca haszná­latát, a magániskolákban, óvodákban viszont csak a jövő szeptembertől lesz tilos. Kulcsár László Lejárt a türelmi idő Huzavona a képviselőház bizottsági ülésén Szerdán lejárt az RMDSZ ál­tal szabott határidő, hogy döntés szülessék az erdélyi magyar felsőoktatás ügyében. A szövetség ettől tette füg­gővé, hogy fölmondja-e a közreműködését a kormány- koalícióban vagy sem. A román képviselőház oktatási bizottságának elnöke szerdán határozatképtelenség miatt fel­függesztette az ülést, így lehe­tetlenné vált, hogy a testület visszatérjen a nemzeti kisebb­ségek anyanyelvén oktató ál­lami egyetemek alapítását tiltó törvénycikkelyre. Egy későbbi időpontban - Ion Diaconescu képviselőházi elnök külön kérésére - a bizott­ság ismét összeült, de Asztalos Ferenc hiába kérte az RMDSZ nevében, hogy tárgyalják meg az egyetemek ügyét, javaslatát egyetlen koalíciós partner sem támogatta. A bizottság elnöke az ülés végén közölte, hogy a testület a jövő hét elején folytatja tanács­kozását, és ha befejezte a tör­vénytervezet megvitatását, ak­kor sor kerülhet az időközben benyújtott további módosító rendeletekre, köztük arra, amelyben a koalíciós pártok képviselőházi csoportjainak vezetői megfogalmazták a nemzeti kisebbségek anyanyel­vén oktató önálló állami egye­temek alapításának jogát. A magyar tannyelvű állami egyetem létrehozását tanulmá­nyozó román kormánybizottság szerint növelni kell a romániai magyarok részarányát a felső- oktatásban. Mandátuma szerint a testületnek október 15-ig kell elkészítenie az ezzel kapcsola­tos zárójelentését. Schröder bemutatkozó látogatása Párizsban Meghatározó kapcsolatok Szerda kora délután a német légierő repülőgépével Pá­rizsba érkezett Gerhard Schröder, Németország le­endő kancellárja, hogy párt­jának vasárnapi választási diadala utáni első külföldi út­ján „ismerkedjék” a francia vezetőkkel. Miután még nem iktatták be hi­vatalába, díszes, de nem a kor­mányfőknek kijáró katonai tisz­teletadás fogadta az SPD veze­tőjét, akit újságírók százai vár­tak megérkezésekor az Élysée- palota elkerített udvarán. Jacques Chirac francia ál­lamfő - aki korábban még nem találkozott az SDP első számú politikusával - az európai veze­tők közül elsőként gratulált va­sárnapi választási sikeréhez, hangoztatva a francia-német kapcsolatok meghatározó jelle­gét a közös Európa kialakítá­sában. A francia sajtó a „kérdések kérdéseként” vetette fel szer­dán, hogy vajon Németország új vezetője a kétoldalú és euró­pai viszonyokban mire fogja helyezni a hangsúlyt. A közös Európa úgy-ahogy üzemel, sí­nen van, bár a várt lendület mostanában sokat veszített - írta a Le Figaro. Szerinte a jövő nagyrészt attól függ, hogy a legnagyobb európai hatalom vezetője mely más meghatá­rozó országokkal akar össze­fogni, s irányt, ütemet meghatá­rozni. A lap megnevezte a Tony Blair vezette Nagy-Britanniát. Utazás egy fillér nélkül Százkilenc nap alatt a Föld körül Egy huszonhét éves olasz di­áknak sikerült 109 nap alatt ingyen körbeutaznia a Földet. Matteo Opennachi csupán útle­véllel, fogkefével, néhány asz­pirinnel és tartalék fehérnemű­vel felszerelkezve indult el au­tóstoppal Rómából. így utazott Ausztrián és Magyarországon át Ukrajnába, Oroszországba, majd Kínába, onnan pedig Dél- Koreába. Többnyire teherautók vették fel, de potyázott teher- vonatokon, máskor kerékpáro­zott. Akadt, aki vonatjegyet vett neki, sőt, enni is meghívta. Invitálás híján Matteo a fák­ról szedett gyümölcsöt evett, vagy a piacok környékén szedte össze a maradékot. így is csak hat kilót fogyott a hosszú út alatt. A kalandos vándorlás so­rán senki nem bántotta, kira­bolni sem próbálták (igaz, nem is lett volna mit), s csak egyszer volt dolga orvossal, amikor Pe- kingben megcsípte egy pók. Dél-Koreában talált egy te- herhajót, amely Amerikába vitte. Azt a kontinenst is át­utazta, majd egy másik hajón - tányérmosás fejében - térhetett vissza Itáliába. Egyedülálló út- jával bekerült a Guinness Re­kordok könyvébe. FEB

Next

/
Oldalképek
Tartalom