Békés Megyei Hírlap, 1998. július (53. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

Küzdelmes, szép (festői) világ Gergelyné Szőts Erzsébet másodszor vett részt képeivel kiállításon Mezőhegyesen a növénytermesztési napokon (6. oldal) Heti TVR-műsoR melléklet A szenior aranyak csillogása A marokkói Casablancában egy héten át tartott a szenior úszók világbajnok­sága, hölgyek az érmekkel (15. oldal) 1998. JÚLIUS 1., SZERDA ÁRA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 15. SZÁM Csomagolástech­nikai eszközök és anyagok széles választékával állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére! PP-zsák, Raschel zsák. Békés megyében a legkedvezőbb árakon! NET-PACK KFT., BÉKÉSCSABA BARTÓK B. út 63/A. 06 (30) 851­HÍREK Mini buszozás. (k) A gyulai képviselő-testület 8 millió 520 ezer forintos támo­gatást nyújt idén a Körös Vo­lánnak, így nem szűnik meg a városban az autóbuszos tö­megközlekedés. A jelenlegi járatszám megtartásához a Körös Volán 1*5,6 milliós tá­mogatásra tartott igényt, így a megszavazott összeg eredmé­nyeként 14 százalékkal csök­kenteni kell a tömegközleke­dés kilométerteljesítményét. Védnökség, (r) A Hadi- sírgondozó Iroda védnöksé­get vállalt az Üldözöttek Szö­vetsége MUSZ 51-56. Szö­vetség felett. Az iroda többek között vállalja, hogy értékeli és feldolgozza a szövetség ál­tal felkutatott 1848-49-es for­radalom és szabadságharc idejéről való, valamint I. és II. világháborús katonasírokkal kapcsolatos információkat, továbbá a rendelkezésükre bocsát egy márványtáblát, amelyen megörökíthetik az üldöztetések következtében elhunyt társaik emlékét. Új hivatal, (k) Elnöke és helye már van a Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak. A gyulai kép­viselő-testület hétfőn meg­szavazta, hogy a Százéves Cukrászda fölötti összkom­fortos lakást a jövőben iroda­ként használják. Korábban a város ennek az ingatlannak a bérleti lehetőségét ajánlotta fel a DARIB számára. Az első Hírlap-példányok kedden. Előtérben Roszik György elszedő, Betkó György vezető gép­mester, háttal Varga József gépmester FOTÓ: SUCH tamás Utoljára pörgött a csabai Solna... Holnaptól már Kecskemétről érkezik a Békés Megyei Hírlap Véget ért egy korszak lapunk életében. Tegnap este utoljára nyomták a Hírlapot a Cofinec Hungary békéscsabai Kner Nyomdájában és ezzel megszűnt a laprészleg is. Az újság, amit nőlnaptól a kezükben,tartanak a kedves olvasók, már Kecske­méten készül, hajnalban odaindul érte a „széthordó" kocsi. Az ilyen alkalom talán megen­ged személyes emléket is. Úgy tartják, újságíróvá (többek közt) akkor válik az ember, ha megismerkedik az „ólom- tetűvel”... Ne gondoljanak eleddig ismeretlen állatra, ezt a fránya jószágot csak azoknak mutatják meg a nyomdászok, akiket befogadtak maguk kö­zé. Maga a művelet végtelenül egyszerű, nekem például a né­hai mester, Demeter Feri bácsi mutatta meg. A nevezetes ak­tuskor arra kért, óvatosan, de jó közelről hajoljak oda a formát rejtő tepsi fölé. Amikor így tet­tem, egyszer csak kicsapott va­lami a dobozból, de olyan gyor­san, hogy nem láttam semmit, csak a váratlanul kifröccsenő vizes-olajas valamitől prüszköl­tem, hogy aztán összecsapott arccal, mielőbb siessek a kuká­ba dobni az ingemet, másnap nem titkolt büszkeséggel mon­dogatva: láttam az „ólom- tetűt”... Mindez 1972 nyarán történt. Régen nincs már ólom­betű, meg címtepsi sem. Feri bácsi is elment. Ennyi néprajz után vegyük komolyabban a búcsút! Szóval, az utolsó nap Csabán. Egyszer talán a sajtó- történészeknek is adalékul szolgál. Az utolsó laprészleges „csapat”: Czene Zoltán mű­szakvezető, Betkó György ve­zető gépmester, Varga József gépmester, Roszik György és Szabó Lajos elszedők, Sándor Péter, Mihók Ferenc és Csicsely Zoltán expedítőrök. Este hét óra huszonegykor húzódunk ki beszélgetni Czene Zoltánnal az erkélyre, ott csen­desebb. Mint 1977 óta csaknem minden este, feldübörög a jó öreg Solna nyomógép. Előbb csak lassan forognak a henge­rek, hogy beállíthassák az alap­színeket. Apróbb igazításokat is végeznek a gépmesterek, majd még egy gombnyomás — teljes sebességre kapcsol a rotációs masina, és innen kezdve csak akkor áll meg, ha papírt cserél­nek. Akárcsak az első kifli, zacs­kós tej, hajnalban a Hírlap is el­indul a „fogyasztókhoz”. — Tizenhat oldalas lap ese­tén négy, egyenként 490—570 kilós óriásguriga fogy el napon­ta a papírból — magyarázza Czene Zoltán. (Folytatás a 3. oldalon) Egészségügyben kitüntetettek Az egészségügyi dolgozók országos ünnepe Semmel­weis Ignácz emlékére kö­szönti munkatársait. Hétfőn Budapesten, a békés­csabai Hugonnay Vilma Egészségügyi Szakközépis­kola két pedagógusa is része­sült a népjóléti miniszter által átadott kitüntetésben. Közel negyedszázada ala­pítója és majd’ ennyi ideig az egészségügyi iskola igazga­tója volt dr. Hursán György, aki most nyugdíjasként ve­hette át becsületes munkája elismeréseként a Pro Sanitate emlékérmet. Halász Ilona szakoktató, a Népjóléti Mi­nisztérium díszoklevelét kap­ta korát meghazudtoló lendü­letes tevékenységéért, amely­nek során számos nővér, or­vos, ápoló, aszisztens alapoz­ta nála kórházi gyakorlatát. Szakszervezeti titkárként munkatársai és a diákok ré­szére számos kirándulással, színházlátogatással szerzett emlékezetes élményt. (d) A Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta az ítéletet Életfogytig fegyházban Lopás bűntette, előre kiter­velt, különös kegyetlenség­gel, hivatalos személy ellen, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kí­sérlete és közveszélyokozás bűntettének kísérlete miatt életfogytig tartó fegyház­büntetésre ítélte az újkí- gyósi R. S.-t a megyei bíró­ság tavaly augusztus 21-én. Az ítéletet a Legfelsőbb Bí­róság az idén április 22-én helyben hagyta, így az jog­erőssé vált. Az ügy részleteiről tegnap tartott sajtótájékoztatót Gyu­lán dr. Baur Péter, a Békés Megyei Bíróság elnökhelyet­tese. Az ítélet ismertetése so­rán elhangzott, hogy R. S. 1995 szeptember elején Újkí­gyóson egy lakóház alsó­konyhájából ellopott egy gázpalackot. Néhány nappal később hajnalig szórakozott egy helyi diszkóban, s köz­ben meglehetősen sokat ivott. Hazafelé menet a vád­lott találkozott a szolgálatát teljesítő rendőr főtörzsőrmes­terrel, és kérte vigye őt haza a szolgálati autón. Helyette ka­pott egy ütést a hátára a rend­őri gumibottal. Otthon R. S. elhatározta, bosszúból felrobbantja a rendőr házát. A lopott gázpa­lackkal, benzines kannával felszerelkezve a rendőr por­tájánál drótvágóval megbon­totta a kerítést, az udvaron szétlocsolta a benzint, meg­gyújtotta a palackot, majd el­menekült. A tüzet a szom­széd jelezte, a házigazda pe­dig — a tűzoltók iránymuta­tásai alapján — eloltotta a tü­zet. A bírósági ítélet szerint ‘95. szeptember 4-én a vád­lott egy udvarból vascsövet emelt el, utána pedig az úton megszólította a a későbbi sér­tettet. Választ sem várva, a vascsővel fejbe vágta a férfit, majd a szemben lévő füves részre vonszolta, és legalább még ötször a fejére sújtott. Az áldozat a helyszínen meg­halt. Az ítélet értelmében R. S. legkorábban 17 év kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. (e) Belépési ! nyilatkozati i i i i i i iHelység:.....................................1 |út/utca/tér ..............:.....................................I j hsz.............................em....................ajtó. J |S zületési ideje:.........................| l év.......................................hó...............nap. * I NYILATKOZAT: IAlulírolt belépek a Magyar Autóklubba,I laz egyesület alapszabályát elfogadom ésl Ivállalom. hogy az éves tagsági díjat (ter-l Imészetes személy esetén 4400 Ft, nyug-| | díjas esetén 2950 Ft) kifizetem, az utánvé-| jtellel feladott tagsági igazolványt átve-| |szem. | Dátum: t aláírás IBeküldési cím: 5600 Békéscsaba. Szarvasi út S2j Gyulai képviselők tanácskozása — a megszokott koreográfia szerint A szennyvízen elúszhat a testület hitele? Lapzárta után a szennyvíztisztító telep ügyével, s más előter­jesztésekkel folytatódott a gyulai képviselő-testület ülése. Mint írtuk, a polgármester kötbér- és kártérítésigényt nyújtott be a fővállalkozó Purátor Hungária Kft.-nek, s az ülésen elhangzott, hogy az elvetélt próbaüzem után hónaponként emelkedő össze­gű — napi 280, 450, illetve 670 ezer forintos — kötbért kellene fizetnie a Purátornak. Ez a 60 milliós összeg azonban nem folyik be a város kasszájá­ba. A Purátor nem ismerte el a kötbérezés jogosságát. Szerinte a húskombinát és a tejipari cég megengedettnél rosszabb minő­ségű szennyvize okozta a gali­bát, s e cégekkel nem a fővállalkozó, hanem a város áll jogviszonyban. Bor Gábor fel­vetette: ha a Purátor állít vala­mit, bizonyítson ő. A képvise­lők viszont elfogadták a város felelősségét. Valamiért hajlot­tak a nagyvonalúságra, mond­ván, annak idején a Purátor se­gített: kölcsöne nélkül el sem indulhatott volna a beruházás. Az ennek ellenére sértődött Purátor határozott fellépésére ott helyben újratárgyalták az ügyet, s úgy tűnik még a város fizetheti meg a sikertelen pró­baüzem költségeit is... Őri László képviselő ezúttal sem kapott választ néhány kér­désére: mi lett a sorsa a beruhá­zás során számukra „nyoma veszett” mintegy 100 millió fo­rintnak, ki, mikor, miként számlázott le 60 milliós köz­munkát egy egy legfeljebb 3 milliót érő tevékenységért? Ja­vasolta: független szakértők vizsgálják meg a zavaros pénz­ügyi történetű beruházást. Indít­ványát képviselőtársai elutasí­tották. Kiderült, hogy az idén el kel­lett utasítani az összes lakásvá­sárlási és -építési támogatásért folyamodót, mert ilyen (köl­csönpénzt be sem terveztek. Ugyanakkor (s ezt csak tény­ként említjük) tízmilliós pót­támogatást szavaztak meg a sportegyesületeknek. K. A. J. Nem csak elsőként indítottuk el az Internet-szolgáltatást Békés megyében. Nem csak a legnagyobb bérelt vonali hálózatot üzemeltetjük. Hanem a leggy or sabbak is vagyunk! GYŐZŐDJENEK MEG RÓLA! A megyében elsőként már az ISDIVen is elérhető Internet-szolgáltatásunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom