Békés Megyei Hírlap, 1998. július (53. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

& 1998. julius 1., szerda VILÁGTÜKÖR BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Szerb siker Koszovóban. A biztonsági erők visszafoglalták a Pristinától 20 kilomé­terre nyugatra fekvő Belacevac szénbányájának egy részét, amelyet koszovói albán gerillák tartottak megszállás alatt. A településről több mint 8 ezren menekültek el. fotó: feb/reuters Nem változik a külpolitika iránya Martonyi János és Somogyi Ferenc az integrációs törekvésekről „Úgy érzékelem, hogy Martonyi János nem csak a magyar külpolitika feladataival, de lehetőségeivel is pontosan tisztában van” - nyilatkozta Kovács László, miután találkozott kijelölt utódjával, a külügyminiszteri poszt várományosával. Magyarország következő kül­ügyminisztere, Martonyi János mind a NATO-val, mind az Eu­rópai Unióval szemben válto­zatlan integrációs irányvonalat ígér, szeretné az Oroszország­hoz fűződő kapcsolatokat, va­lamint a visegrádi államok együttműködését felpezsdíteni, s hangsúlyozza a jó ma­gyar-román kapcsolatok fon­tosságát - emelte ki kedden a Neue Zürcher Zeitung abból a beszélgetésből, amelyet a lap munkatársa készített. Martonyi Magyarország szempontjából különlegesnek mondotta a Koszovóban fellán­golt konfliktust. A jelek szerint ugyanis „előszeretettel” vetnek be vajdasági magyar fiatalokat Koszovóban; Budapestnek vál­tozatlanul tekintettel kell lennie a Vajdaságban élő mintegy 350 ezer magyarra. * „Az Európai Unió cardiffi csúcsértekezlete lehetőséget te­remtett arra, hogy a keleti bőví­tés folyamata dinamikus ma­radjon” - fejtette ki Somogyi Ferenc címzetes külügyi állam­titkár, aki az unió előző, jelen­legi és következő elnökségét képviselő luxemburgi, brit és osztrák külügyminiszterrel, va­lamint Hans van den Broekkal találkozott Luxemburgban. Az államtitkár hangsúlyozta: hazánk felkészülésének folyta­tásával, a közösségi joganyag átvizsgálásának folyamatában való részvétellel igyekszik elő­segíteni azt, hogy a csatlakozási tárgyalások átbillenjenek a má­sodik, érdemi szakaszba. Az angol elnökség e tekintetben el­ismerésre méltó eredményeket ért el, az osztrák külügyminisz­ter pedig az elkezdődött folya­mat folytatását ígérte. Somogyi Ferenc a távozó és az új külügyminiszter felhatal­mazását élvezve megerősítette, hogy ami az ország integrációs politikáját illeti, az eddig kép­viselt irány továbbra is érvé­nyesülni fog. Az Európai Uniótól az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéig Miért Brüsszel a földrész fővárosa Mától plenáris ülést tart Brüsszelben az Európai Parlament, az Európai Unió 626 tagú, ötévenként közvetlenül megvá­lasztott szervezete. A belga főváros Európa fővárosa is, hi­szen több integrációs szervezet székhelyének ad otthont. Hírháttér Átkódolt rakéták A „katonásdihoz”, a fegyverkezéshez vajmi keveset értő újságolva­sónak ugyan mit is mondhat az a hír, hogy Bili Clinton amerikai és Csiang Cö-min kínai elnök Pekinghen megállapodott: országaik atomeszközei ezentúl nem irányulnak a másik ellen. A rakéták cél­pontjait átkódolják - hangzott el a pekingi sajtótájékoztatón -, a halálos terhet szállító interkontinentális lövedékek így immár nem irányulnak sem a fővárosokra, sem más stratégiai körzetekre. A dolognak persze nem katonai szempontból van igazán jelentősége, hiszen - adott esetben - a most megváltoztatandó kódutasításokat a számítógépes vezérlés sebességét ismerve percek alatt újból visz- sza lehet állítani. Am önmagában az a tény, hogy két hajdan dü­hödt ideológiai ellenfél között az egyetértés ilyen szintjét el tudták érni, sokat ígérő. Azt jelzi: Kína is, az Egyesült Államok is tisztá­ban van az új világrend körülményei közt rá háruló felelősséggel, hogy a békés nemzetközi környezet fenntartása kettejükön áll. A gesztus persze nem új, korábban történt már ilyen lépés Moszkva és Washington között. Ha hasonló döntések születnének a nukleáris technika átadásának tilalmáról is (a Fehér Ház a leg­többször a pakisztáni és az iráni atomprogramhoz nyújtott kínai segítséget szokta hibáztatni), az mégis biztató adalék lehetne az ez­redvég biztonságpolitikai kilátásaihoz. Ahhoz, hogy a Föld - az atomklub bővülő taglétszáma ellenére - ne legyen egyre veszélye­sebb lakhely az új generációknak. Szondy Gábor Az ENSZ Ciprus egységéért Határozat a háborús gyerekek védelmében Visszaadta egynyelvű, szlová­kul kiállított bizonyítványát keddig a szlovákiai magyar is­kolák diákjainak több mint a fele. Mintegy félszáz, Észak- Komáromban tiltakozó szülő ellen a járási hivatal .közrend elleni vétség” miatt szabálysér­tési eljárást indított. A magyar hadisírok felkuta­tásában és az emlékhelyek léte­sítésében, illetve gondozásában Oroszországban végzett ki­emelkedő tevékenységéért a magyar honvédelmi miniszter az I. osztályú Szolgálati Jellel tüntette ki Alekszandr Bisztric- kijt, a „Vojennij Memorial” orosz hadisírgondozó egyesület vezérigazgatóját. Rendkívüli ülésszakot hí­vott össze július közepére az orosz alsóház, hogy megvitassa a kormány stabilizációs prog­ramjához szükséges törvény- tervezeteket. Az Állami Duma ma hallgatja meg Szergej Kiri- jenko miniszterelnököt a kor­mány válságkezelő programjá­ról, s kezdi meg az előterjesz­tett csaknem kéttucatnyi terve­zet megvitatását. Megszüntette Románia a gépkocsikra kivetett határkilé­pési illetéket, amely főleg a nyugatra utazókat sújtotta. Az intézkedést négy éve azzal in­dokolták, hogy - akkor - a ro­mán üzemanyag olcsóbb volt, mint külföldön. Erőteljesen bírálta Ezer We- izman izraeli államfő a minisz­terelnököt, Benjamin Netanja- hut. A Jediót Ahronót keddi számában megjelent interjúban az elnök megkérdőjelezte a kormányfő rátermettségét. Elemzők úgy vélekednek, hogy az előrehozott választások ja­vaslatával az államelnök csat­lakozott azokhoz, akik csalód­tak Netanjahuban. Fokozatosan kitiltják a túl zajos repülőgépeket, köztük a Boeing 727, a 737 és a 747 ré­gebbi modelljeit, valamint az Il­jusin és a Tupoljev típusú gé­peket Párizs Charles de Gaulle repülőteréről. Elvesztették a kapcsolatot a múlt héten a NASA amerikai és az ESA európai űrügynökség tudósai közös vállalkozásban működtetett, egymilliárd dollár értékű SOHO műholdjukkal, amely 1995 decembere óta a Földtől másfél millió kilomé­ternyi távolságban felvételeket készített a Napról. Nem okoztak károkat a kör­nyezetben a Polinéziában vég­zett francia atomrobbantások - állapította meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, ám ez nem jelenti azt, hogy további kísérleteket kellene végezni. Brüsszelben működik a NATO és az Európai Unió központja, s ha minden az el­képzelt menetrend szerint ala­kul, itt vonják fel a magyar trikolórt is. Vajon mi az a tu­lajdonsága, amely kifejezetten vonzotta ide ezeket a szerve­zeteket? (Elvégre félévenként még egy fővárosa van az uni­ónak: a soros elnökséget be­töltő országé.) A válasz: Európa számos nemzete, régiója példát ve­hetne Belgiumról. Bár több népcsoport lakja, még sincs többség és kisebbség, az al­Bölcs pedagógusok nem is ha­ragszanak érte igazán. Azt vallják: az a diák, amelyik ve­szi magának a fáradságot, és elkészíti a várható vizsgakér­dések, tételek lényegre törő kivonatát, azaz a puskát, már nehezen bukhat meg. Elvégre elmélyülten foglalkozott a tananyaggal. A manresai puskashow va­lójában tapasztalatcsere, mert másutt ismeretlen, ám hatásos módszerekkel is megismer­kotmány csakis egyenlő jogú közösségeket ismer. A vallo­nok és a flamandok autonómi­ája olyan széles körű, hogy már-már két önálló tartomány alakult ki, miközben Brüsszel mindenkié, sőt egyre inkább egész Európáé. Belgiumról senki sem állít­hatja, hogy a militarizmus ha­zája, a szobrok mégis bakaru­hában ábrázolják /. Albert „ka­tonakirályt”, akinek ország- lása idején dördült el a határon az első világháború első pus­kalövése. A mostani uralkodó, II. Albert is uniformisban mu­kedhet a látogató. A gipszelt bal csukló alá rejtett parányi rádió-adóvevő ma már hét­köznapi trükként értékelhető. Tény viszont, hogy a minden­nemű szakirodalommal föl­szerelt súgó néhány száz mé­teres körzetből segítheti a vizsgateremben izzadó diákot. A blúzban, harisnyában, töltő­tollkupakban elhelyezett, bol- hányi betűkkel teleírt, parányi cédulák módszerét már ókori őseink is ismerték, alkalmaz­tatja magát, ám a honvéde­lemmel kapcsolatos döntése­ket a parlament hozza meg. További érdekesség, hogy Belgium - bár sokáig semle­gességre törekedett - száza­dunk két világháborúja alap­ján belátta: ha szomszédai nem tartják tiszteletben, a semlegesség hiú ábránd. Ezért lett egyik alapítója a NATO- nak, s ezért támogatta a lakos­ság a csatlakozást. A belga fegyveres erőkre a megújulás és a hagyomány- ápolás egyaránt jellemző. Míg a katonai felszereltség a legszi­gorúbb szövetségi előírásoknak is eleget tesz, napjainkban is szentségtörés számba megy nyakkendő nélkül belépni egy tiszti ebédlőbe. T. A. ták, különböző fortélyokért ők sem mentek a szomszédba. A puskaként használt ostya (a lelki erősítés ilyetén módját csak nem tilthatja a vizsgasza­bályzat) már újabb keletű. Előnye: lebukás veszélye ese­tén könnyűszerrel megsemmi­síthető. És persze ízletesebb a papírgalacsinnál... Idegességet oldó cukorka, vagy csokoládé dobozába is jól elrejthető a puska. Szelle­mes ötlet az üdítőitalos palack otthon leáztatott címkéjének hátuljára írt kisegítő. Ahogy fogy az üvegből az ital, úgy tűnik elő a diákok sokszor egyetlen reménysége. Kulcsár László Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ismételten sürgette Ciprus újraegyesítését és határoza­tában elfogadhatatlannak minősítette a szigetország kettéosztottságát. A testület egyhangú határoza­tában nehezményezte, hogy a szigetország török és görög kö­zössége befagyasztotta a tár­gyalásokat a végleges politikai rendezésről. A BT szerint a cip­rusi kérdés megoldását a közös állam illetve az egységes ál­lampolgárság jelentené. A Biz­tonsági Tanács az év végéig meghosszabbította a szigetor­szágban állomásozó ENSZ- csapatok megbízatását. Jelen­leg 1226 kéksisakos teljesít szolgálatot Cipruson. Milliók könnye patakzott, amikor Jack, azaz Leonardo DiCaprio eltűnt az Atlanti­óceán jéghideg vizében. Most vége lehet a szomorúság­nak, a Paramount egyik film­stúdiójában ugyanis titokban, zárt ajtók mögött, teljes gőzzel dolgoznak a Titanic folytatásán. A forgatókönyvírók nagy öt­lete: a jóképű Leonardo Di­Caprio - azaz szerepe szerint Jack Dawson - mégsem vész az óceánba. A hős élete sokáig hajszálon múlik. Egy New York-i kór­házba kerül, kómában. Amikor magához tér, már nem emlék­szik a Titanicra, a borzalmakra. Csak néhány év elteltével de­reng föl neki nagy szerelme, Az ENSZ BT egy másik ha­tározatában aggodalmának adott hangot a fegyveres konf­liktusok által sújtott gyermekek sorsa miatt. A háborúk követ­keztében az elmúlt évtizedben kétmillió gyermek vesztette életét, és hatmillióan szenved­tek súlyos sérüléseket. Egy felmérés szerint 10 millió gyermek esetében okoztak a fegyveres konfliktusok súlyos lelki sérüléseket. A határozat különös hangsúllyal hívta fel a figyelmet arra, hogy meg kell óvni a 18 éven aluliakat a beso- rozástól, a fegyveres összetűzé­sekbe való bevonástól. Olara Otunnu volt ugandai ENSZ- nagykövet elmondta, hogy ma világszerte mintegy negyedmil­lió gyerek van felfegyverezve. Rose. Kideríti, hogy az első vi­lágháború valamelyik csatame­zején ápolónőként dolgozik. A fiatalember természetesen nyomban a keresésére indul... A Titanic és a Vasálarcos ál­tal világsztárrá előlépett Di- Capriónak állítólag 33 millió dollárnyi gázsit ajánlottak föl a producerek a folytatásban való közreműködéséért. Rendező­ként újra megnyerték James Cameront. Megszámláltattak viszont Kate Winslet (alias Rose Dewitt Bukater) napjai. A filmipar nagyhatalmú urai egy szexisebb utódban gondolkod­nak. Három ifjú hölgy is szóba jöhet: Gwyneth Paltrow, Min­nie Driver és Winona Ryder. A forgatást előreláthatólag még ezen a nyáron megkezdik. Kiállítás a diákok leleményességéről — az ókortól napjainkig Hej, te puska, puska vagy! Még csak alig kezdődött meg a vakáció, de máris lehet ké­szülni a következő iskolai évre. A vakáció idejére megnyitot­ták a spanyolországi Manresa városának egyik tanintézeté­ben a puskakiállítást. Iskolai puskát ugyanis a világ minden diákja készít - életében legalább egy alkalommal. Titanic: folytatni muszáj A First Lady Sanghajban. Hillary Clinton, az amerikai elnök felesége a „hölgyprog­ram” során beszédet mondott egy lányiskola tanulói előtt. Az elnöki pár elégedetten nyilat­kozott a kiépülő különleges gazdasági övezetben tapasztaltakról. fotó: feb/reuters

Next

/
Oldalképek
Tartalom