Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-12 / 136. szám

1998. június 12., péntek HAZAI TÜKÖR Többlépcsős béremelés Elkészült a kormány leltára Kész a leltár - jelentette be Kiss Elemér közigazgatási állam­titkár a kormány tegnapi ülése után, miközben rámutatott az asztalon sorakozó kötetekre. Az ország elmúlt négyéves fejlődését, a kabinet tevékenységét, a következő kormányra váró feladatokat tartalmazó anyagot az új miniszterelnök és miniszterei hamarosan megkapják. A 110 oldalas szűkített változat a jövő héten a honatyákhoz is eljut. A kabinet tegnap első olvasat­ban tárgyalta az 1999. évi költségvetés tervezetét, a- melyre a június 25-ei ülésen még visszatérnek, de azt már az új kormány nyújtja majd be a parlamentnek. A választási eredmények ismeretében döntés született a pártok idei költségvetési tá­mogatásáról is. Mint megtud­tuk a 2,1 milliárdos keret 25 százalékát a T. Házba bejutott 5 párt között egyenlő arány­ban osztották szét, míg 75 szá­zalékából az 1 százalék fölötti eredményt elért 9 politikai erő kapott a választáson elnyert szavazatai arányában. Kormányrendelet született a taxizás feltételeiről: a jövőben a kereskedelmi és iparkamara akkor adhat ki engedélyt, ha a kérelmező bizonyítja megbíz­hatóságát, szakmai alkalmas­ságát, nincs köztartozása és megfelelő az autója. Rendel­keztek azoknak a betegeknek a jogairól is, akik bizonyos egészségügyi kezeléseket visszautasítanak. Kiss Elemér bejelentette: az agrárkivitelt korlátozó lengyel intézkedésekre válaszul a ka­binet visszavonja a keményí­tőre vonatkozó eddigi behoza­tali kedvezményeket. Kér­désre válaszolva az államtitkár cáfolta azokat a híreket, me­lyek szerint a gabona-túlter­melés 40-50 milliárdos költ­ségvetési intézkedéseket igé­nyelne. Mint mondta, a kor­mány által korábban vállalt tárolási és hitelkamat-támoga­tás révén megoldódnak a gondok. (takács) Orbánék Torgyánéknál ebédeltek Június 18-án talán már az új kormány is bemutatkozik Befejeződött a parlament alakuló ülésének előkészítése. Teg­nap Göncz Árpád köztársasági elnök hivatalosan is össze­hívta a parlament alakuló ülését június 18-án 10 órára. Arra is van esély, hogy aznap bemutatkozzon az új kormány. Az elkövetkező kormányzati ciklusban olyan váltásra van szükség a felsőoktatás-politi­kában, ami a mennyiségi fej­lesztést a minőségi szempon­tokkal egészíti ki - mondta Pokorni Zoltán, a Fidesz ok­tatáspolitikusa, országgyűlési képviselő a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) tegnap megtartott küldöttgyűlésén. Álláspontja szerint a bérkérdést nem lehet egy lépésben 20-30- 40 százalékos emeléssel meg­oldani az oktatásban. Ugyanak­kor az új kormánynak köteles­sége, hogy már a ciklus elején növelje a reálbéreket. A Fidesz szándéka és javas­lata szerint ez az emelés az első két évben egyaránt 8-8 százalé­kos lesz. A bérfejlesztési prog­ramot azonban csak akkor lehet A NATO-csatlakozás kap­csán a legtöbb pénzt a techni­kai háttérre kell majd költeni, de a katonai felsőoktatás mi­nőségére is nagy figyelmet kell fordítani - jelentette ki Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rek­torhelyettese. A „Hadkötelezettség vagy hiva­tásos hadsereg?” című konfe­rencián Oscar Hoffmann, a Bundeswehr alezredese el­mondta: a legtöbb NATO-tag- állam az önkéntes hadsereg mellett döntött, s mindössze öt országban akarják fenntartani a hadkötelezettséget. Az előb­biek úgy tartják, hogy a köte­lező katonai szolgálat korlá­befejezni 2001-ben, illetve 2002-ben, ha valóban beindul a gazdasági növekedés — fejtette ki a tárca várományosa. Véleménye szerint a béreme­lést differenciált módon, azaz nem mindenhol és nem min­denkinél azonos mértékben kell megvalósítani. Pokomi Zoltán ismételten szólt a Fidesz felső­oktatás-politikájának további fő elemeiről: az önálló oktatási és tudományos minisztérium lét­rehozásának tervéről és az első diploma megszerzésének tan- díjmentessé váltásáról. Utóbbi kapcsán megje­gyezte: túlzónak tartják a Vi­lágbankkal kötött kölcsönmeg- állapodásnak azt a feltételét, hogy az egyetemeknek és főis­koláknak bevételeik 20 száza­lékát tandíjakból és az önkölt­séges hallgatók befizetéseiből kellene fedezniük. tozza az állampolgárok szabad­ságjogát, a munkaerőpiac ter­heltebbé válik és adókiesést is okoz. Németországban a had­kötelezettség mellett szóló érv, hogy egy esetleges válság ese­tén 680 ezer főre bővíthető Bundeswehr Európa fő védere- jeként szolgál. Több katonai felmérésből tudható, hogy Magyarországon a lakosság mintegy fele ellenzi a hadkötelezettséget - hangsú­lyozta Csapody Tamás, az Álba Kör képviselője. A tanácskozás második nap­ján a magyar Határőrség hiva­tásos állományra való áttérésé­nek tapasztalatait, a hivatásos magyar hadsereg lehetőségeit vitatják meg a résztvevők. „Orbán Viktor és felesége nem tárgyalást folytatott Torgyán Józseffel, hanem a Független Kisgazdapárt elnöke és fele­sége ebédmeghívásának tett eleget, a kisgazdák vezetőjé­nek hétvégi házában, Leányfa­lun.” így pontosította a két pártelnök találkozójáról meg­jelent hírt Pataki Eszter, a Fi­desz elnökének sajtótitkára. A csaknem ötórás megbe­szélésen természetesen átte­kintették a még nyitott koalí­ciós kérdéseket, megállapod­tak abban, hogy szakértői szin­ten a legrövidebb időn belül igyekeznek tisztázni a létező nézetkülönbségeket. Várha­tóan már június 18-án bemu­tatják az új nemzeti koalíciós kormányt. A parlament alakuló ülésé­nek előkészületeiről Budapes­ten Áder János, a Fidesz-MPP alelnöke, a házelnöki poszt vá­rományosa nyilatkozott, azt követően, hogy a parlamenti frakció alakítására képes pár­tok megbeszélést folytattak az Országházban. A MIÉP kép­viselője megfigyelőként volt jelen a megbeszélésen. Áder közölte, hogy minden olyan kérdésben megállapodtak a pártok, ami az alakuló üléshez szükséges. Ugyanakkor je­lezte, a bizottsági helyek el­osztásával kapcsolatban még nézeteltérések vannak, de ezeknek a kérdéseknek nem feltétlenül kell szerepelniük az alakuló ülés napirendjén. Az előző ciklusban tizenki­lenc állandó bizottság műkö­dött, bejelentették, hogy a Fi­desz az FKGP-vel és az MDF- fel együtt most 21 parlamenti bizottság felállítását kezde­ményezi. Elmondta: az integ­rációs bizottság elnöki poszt­ját nem kívánják átengedni az ellenzéknek. Duna: döntés később. Egy hónappal meghosszabbítja a Duna-vízlépcsőrendszer vizs­gálati elemzésére kiírt tender eredményhirdetését és értéke­lési idejét az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz tartozó dunai rehabilitációs koordináló iroda - közölte Fenyvesi Béla, az iroda főigazgató-helyettese. A határidő meghosszabbítását in­dokolja, hogy a tender ügyében a végső döntést már az új kor­mány hozhassa meg. Munkát a romáknak! Zala megye mintegy 17 ezres roma kisebbsége körében több mint 20 százalékra becsülik a mun­kanélküliek arányát. A helyzet javítására a megyei munkaügyi tanács csütörtöki ülésén prog­ramot fogadtak el, amelynek lényege az, hogy a korábbinál nagyobb mértékben vonják be ebbe a feladatba a cigány ki­sebbségi önkormányzatokat. Táborozás - alanyi jogon. Mind az igények, mind a lehe­tőségek adottak ahhoz, hogy néhány éven belül a diákok alanyi jogon táborozhassanak nyáron - mondta Varjú László, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumi el­nöke. Szerinte ma már javarészt adottak az ehhez szükséges for­rások, csupán arra volna szük­ség, hogy a pénzt valóban a fia­talok üdültetésére fordítsák. Villát vesznek. Németországi segítséggel várhatóan a jövő év őszén megnyílhat a magyaror­szági németek kulturális és saj­tóközpontja - jelentette be Kemer Lőrinc, a Magyaror­szági Németek Országos Ön- kormányzatának elnöke. Az anyaország 1,5 millió márkát nyújt a budapesti, Lendvai utca 22. szám alatti villaépület meg­vásárlására és a leendő központ kialakítására. Hadkötelezettség vagy önkéntes hadsereg? A hivatásos katona adózik is Bronchológiai világkongresszus Budapesten „Beszippantott” tárgyak Tiszta képlet - egyértelmű felelősség A Fidesz-MPP és a kisgazdapárt által is szorgalmazott, úgy­nevezett „tiszta minisztériumok”, vagyis hogy egy-egy tárca vezetőjét és politikai államtitkárát is ugyanaz a párt adja, a felelősség egyértelmű megállapítását tennék lehetővé - véle­kedik Bozóky András. Ám a politológus csak tippelni tudott: miként valósulna meg a gyakorlatban a tervezett kölcsönös ellenőrzés, ami végső soron a Fidesz pozícióit erősítené. A hörgők, a légcső, illetve a nyelőcső megbetegedései, rendellenességei és ezek gyó­gyítása a témája a Budapes­ten vasárnap kezdődő 10. bronchológiai világkongresz- szusnak. A tanácskozáson kiemelt he­lyen szerepelnek a fejlődési rendellenességek gyógyítási le­hetőségei, valamint azok a mo­dem műtéti eljárások, ame­lyekkel eltávolíthatók a gyere­kek által gyakran „beszippan­tott” idegen testek - mondta el előzetesként Székely Edgár, a kongresszus elnöke. Hazánkban évente átlagosan 200 esetben fordul elő, hogy egy gyerek légcsövébe idegen test kerül, sőt ilyesmi felnőt­tekkel is megtörténik. Ilyenkor a gyors - esetenként műtéti - beavatkozás életet menthet - hangsúlyozta a professzor. A kongresszuson szó lesz természetesen a felnőtteknél előforduló hörgő-, légcső- és nyelőcső-megbetegedésekről, amelyek között a leggyakorib­bak a daganatos betegségek. A tanácskozás több mint 500 résztvevője ezzel kapcsolatban kiemelten foglalkozik a korai diagnózis, az eredményes keze­lés jelentőségével, valamint az­zal, hogyan javíthatók a már igen rossz állapotban lévő be­tegek életkörülményei. A világkonferencia után az érdeklődők tanfolyamokon ve­hetnek részt a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben, ahol „élőben” végezhetnek broncho­lógiai gyakorlatot. Bozóky szerint a Fodor Gábor (SZDSZ) egykori kultuszmi­niszter és államtitkára, Jánosi György (MSZP) közötti konf­liktus jól példázta, hová ve­zethet a tárcák „kétfélesége”. A más párthoz tartozó, de egymás mellett dolgozó veze­tők ronthatják az alájuk vagy föléjük rendelt kolléga tekinté­lyét, ráadásul folyamatosan szoronghatnak, hogy a másik netán „kémkedik” utánuk. Tisztább helyzetet teremt a most körvonalazódó struktúra, amelyben egy-egy tárca leg­felsőbb vezetői ugyanannak a koalíciós pártnak az emberei lesznek (például az MDF-es igazságügy-miniszter Dávid Ibolya mellett az ugyancsak MDF-es Sepsey Tamás volna a politikai államtitkár). Ebben a felállásban a kor­mányfő teljes egészében koa­líciós partnerére háríthatja az adott minisztériumban elköve­tett hibákért a felelősséget - vélekedik a szakember -, ha pedig súlyos a baj, bármikor le is cserélheti a minisztert. Ha a tárca gazdájának számító párt tud a kormányfői igényeket is kielégítő tartalékembert állí­tani, a koalíciós konfliktus is elkerülhető. A politológus azt azonban egyelőre nem tudja, miként valósulna meg a gyakorlatban az a most megszellőztetett módszer, miszerint a Fidesz, az MDF és az FKGP egymás minisztériumait ellenőrizné. Valószínűbbnek tartja, hogy a teljes rálátás csak a Fidesznek, illetve a megerősítendő Mi­niszterelnöki Hivatalon ke­resztül a kormányfőnek adatik meg. Bozóky úgy véli: ebben a kormányzati struktúrában a miniszterelnök jobbkeze a kancellária vezetője lesz. Takács Mariann Oscar-díj állatokért. Az idei Zoo-Oscar-díjat Palugyai Ist­ván szakíró, az „Azok a csodá­latos állatok” című televíziós műsor vezetője érdemelte ki. A kitüntetett a díjat a fővárosi ál­latkert tegnapi „tanévzáró ün­nepélyén” vette át. Rablás a kenyérgyárban. Félmillió forint jutalmat ajánl fel a Pesti Sütőipari és Keres­kedelmi Rt. annak, aki segít a nyomára akadni a Hungária körút 95. szám alatti kenyér­gyárból elrabolt mintegy 12 millió forintnak - és persze a rablónak. A pénz több száz dolgozó havi fizetése volt - mondta el a cég gazdasági igazgatója. Megnyílik a határhíd. Ma déltől ismét megindulhat a közúti forgalom a magyar-hor- vát határ drávaszabolcsi átke­lőhelyén, miután befejeződött a határhíd felújítása. Cégalapítási láz. A jövő héten életbe lép a társasági törvény új rendelkezése. Eszerint új kft.-t legalább 3 millió forintos alaptőkével lehet alapítani. Azok, akik még a régi feltételek szerint szeretnének vállalkozásba fogni megtehetik, ha hétfőig beadják a szükséges papíro­kat. A Fővárosi Cégbíróság előtt százak vártak sorukra. fotó: feb/diósi imre A FŐNYEREMÉNY EGY DAEWOO T1C0 GÉPKOCSI! ÉS MÉG KÉTSZÁZEZER FORINTNYI NYEREMÉNY! A címlapon Tom Cruise, a szívdöglesztő mesebeli királyfi, aki alól már csak a fehér ló hiányzik. Többet is megtudhat róla az Ügyes 12. számából. A családi kastélyt - a népszerű tévésorozatot - is megismerheti közelebbről, és megtudhatja, hogyan vélekedik a műről a főszereplő Danielle Darrieux. Ha eddig nem lettek volna pontos értesülései a világhírű angol színész, Hugh Grant szexbotrányáról, most képbe kerülhet az üggyel kapcsolatban. A hazai sztárok közül a különös nevű Deborah Kim Jávort és Juhász Illést mutatjuk be a Família Kft.-bői, Csákányi Esztert köszöntjük születésnapja alkalmából. Ezenkívül olvashat még szexis reklámokról, régi históriákról, budavári hangulatról, kisded játékokról, és - figyelem! - megtudhatja, milyen az ideális férfi. Tehát mint mindig, ezúttal is hazai és külföldi hírek, pletykák, müveltséggyarapító információk, rejtvények, fejtörők, horoszkóp, krimi, 101 vicc - ezt mind kínálja az ÜGYES női rejtvény- és viccmagazin. JÚNIUS 12-TŐL KAPHATÓ AZ ÜGYES 12. SZÁMA

Next

/
Oldalképek
Tartalom