Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-12 / 136. szám

MEGYEI KÖRKÉP 1998. június 12., péntek Körös-vidéki Zsaru Példás rendőri „akció”, (k) „Vér folyt” ismét a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysá­gon: miként tavaly, idén is véradást szerveztek. A főkapitányság tanácskozóterme szerdán va­lóságos egészségügyi „bázissá” alakult. Évente általában kétszer szerveznek ilyen központi véradást, de például az IPA orosházi szervezete is teremtett már hasonló alkalmat odahaza. Tegnapelőtt a megye különböző településeiről 21 rendőr jött el vért adni. Önzetlen áldozat- vállalásuk révén 8 liter vérrel gazdagodott a magyar egészségügy. Képünkön: véradás közben a megye rendőrségi dolgozói fotó: fazekas László A közútkezelő válasza a kamuti csomópont témájában Elvetik a körforgalom indokoltságát Erős emberek, (r) A DATE szarvasi főiskolai kara kollégiumának tetejéről ismeretlenek betonlapokat dobtak le. Az elkövetők a lépcsőfeljáróban, a korlátban és a kukákban összesen 100 ezer forint kárt okoztak. Gyermekbalesetek. (e) Az idén az első öt hónapban 27 gyermek szenvedett sérü­lést közúti közlekedési bal­esetben Békés megyében (ta­valy ugyanebben az időszak­ban 26-an sérültek meg). Má­jus végéig két gyermek (3 és 5 éves) halt meg ütközés kö­vetkeztében, 1997 hasonló időszakában nem érintett tra­gédia kiskorúakat. A balese­tet okozó gyermekek száma a tavalyi 11-ről most 8-ra csök­kent. Pechjük volt. (1) A kül­ső ajtó üvegének betörésével, majd a rajta levő fólia kisza­kításával jutott be két ismerős személy Kunágotán a Kazin­czy utca egyik lakásába, ahol az egyik szoba zárt ajtaját akarták éppen felfeszíteni, amikor — pechjükre — vá­ratlanul hazaérkezett a tulaj­donos és megzavarta őket. A tettesek bár elmenekültek, de a feljelentést követő büntetést nem kerülhetik el. Eladogatta., (ö) Debrece­ni lakos tett feljelentést a Gyulai Rendőrkapitányságon a napokban egy eleki hölgy ellen, aki 1993. és 1998. kö­zött a lakásán tárolta Mitsubi­shi személygépgépkocsiját. A feljelentő szerint az autót al­katrészenként eladta. Az eljá­rás sikkasztás vétségében fo­lyik. Rossz fin. (cs) Az Oros­házi Rendőrkapitányság tájé­koztatása szerint a Kölcsey utca egyik tömbjének lépcső­házából ismeretlen tettesek eltulajdonítottak a kábeltele­víziós rendszerhez nélkülöz­hetetlen berendezéseket. Az okozott kár körülbelül 70 ezer forint. Egy orosházi édesanya tett feljelentést saját fia ellen, mert a fiatalember őt 50 ezer forinttal megkárosította. Tíz baleset, (i) A Szeg­halmi Rendőrkapitányság il­letékességi területén az el­múlt hónapban tíz baleset tör­tént. Ezek közül szerencsére csak egy végződött sérülés­sel, s az is könnyű kimenetelű volt. A koccanások többségét a nem az út- és látási viszo­nyoknak megfelelő sebesség megválasztása, az elsőbbségi jog meg nem adása és a jár­művek nem megfelelő mű­szaki állapota idézte elő. A Muronyt Kamuttal összekö­tő út, illetve a mezőberényi út kereszteződésével kapcsolatos javaslatról nemrégiben írtunk ezeken a hasábokon. A Békés­csabai Rendőrkapitányság egy április 6-ai halálos baleset után kereste meg levélben a közút­kezelő kht. szakembereit. (Tör­tént, hogy Muronyból Kamut felé biciklizett egy férfi, a ke­reszteződésben nem adott el­sőbbséget a herényi úton hala­dó személyautónak, összeüt­köztek, melynek következté­ben a kerékpáros a helyszínen meghalt.) A rendőrség azt indítvá­A sarkadi rendőröknek a mi­nap kétszer kellett kimenniük az egyik helyi italmérőbe, na nem azért, mert szomjasok voltak. A krimóban T. L. nem bírt magával, hangoskodott és rug­dosta a bejárati ajtót, így pró­bálva felhívni magára a tulaj­nyozta, hogy a közútkezelő vizsgálja meg, az érintett herényi úti kereszteződésben és környezetében nem szolgál- ná-e még jobban a közlekedés biztonságát, ha ott körforgal­mat alakítanának ki. Az üggyel kapcsolatban a napokban Vantara Gyula, a Békés Me­gyei Állami Közútkezelő Kht. főmérnöke elmondta, a keresz­teződésben 1991-ig nem volt halálos baleset, súlyos is csak 1993-ban és ’94-ben. Nem túl­zottan jellemzőek tehát a sú­lyos sérüléses balesetek ezen a helyen. A közútkezelő az év elején tárgyalt az illetékes ön­donosnő figyelmét. A hely­színre érkező járőrautó már csak hűlt helyét találta a bátor­talan, ám furfangos T. L.-nek, aki csak arra várt, hogy ismét tiszta legyen a levegő. Máso­dik (viszont)látogatásakor a kocsmaajtó berúgásával indí­tott, majd széktörés volt a kormányzattal, s azt ajánlotta, hogy helyezzenek sárga villo­gó jelzőlámpát a keresztező­désbe, melynek létesítésében az önkormányzat is részt vál­lalna. A körforgalom kiépítése el­leni szakmai érvét Vantara Gyula azzal támasztotta alá, hogy azokon a helyeken cél­szerű körforgalmat kialakítani, ahol az alárendelt út és a főút forgalma közel azonos. A kamuti csomópontban viszont a keresztező forgalom csekély, ezért ott nem indokolt a körfor­galom kiépítése. L. E. menü, amit 3 darab udvari tég­laoszlop kidöntése követett. Az újból helyszínre érkező rend­őrök elől menekülni próbált a garázda. Az üldözés néhány kerítés átugrása után meghozta az eredményt, T. L. horogra akadt. —moj— Ajtót rúgott, széket tört Megkérdeztük olvasóinkat Mi a hosszú élet titka? Bugyik Fe­renc, 47 éves, szeghalmi nyugdíjas tűz­oltó: — Ahhoz, hogy hosszú kort élhessünk meg, vigyázni kell az egészségünkre. A szere­tet lelkileg teszi kiegyensúlyo­zottá, nyugodttá az embert. A megfelelő mozgás, a friss leve­gő mind kedvezően hathat. So­kan azt hiszik, ma már nem él sokáig az ember. Pedig ez nem így van. Közvetlen környeze­temben ismerek egy bácsit, aki 92 éves kora ellenére jó egész­ségnek örvend. Dóczi András, 18 éves, mező­kovácsházi ka­rosszérialaka­tos: Az egészséges életmód sokat segíthet abban, hogy valaki hosszú életet éljen meg. Például dohányzással, alkohollal nem szabad rombolni a szervezetet. A gyógyíthatatlan betegségeket lehetőleg szintén kerülni kell. A sok mozgás is fontos. A ve­szélyhelyzeteket pedig mellőzni kell. De az az igazság, én nem szeretnék nagyon öreg lenni. A 60 éves kor nekem megfelel. Sipos Beáta, 15 éves, szeg­halmi diák: — Aki hosszú életet akar megélni, az ne igyon, ne cigaret- tázon, hisz ez a két — saj­nos igen népszerű — szenve­dély jelentősen rombolja az egészséget. A kellő mozgás, a sport is nagyon fontos. A ko­molyabb járványos betegsége­ket, a balesetveszélyes szituá­ciókat, az AIDS-t szintén ke­rülni kell. Ez mind alapköve­telmény. Én is hosszú életet szeretnék, legalább 80 évet akarok élni. séges legyen. Ez nagyon fontos, hisz a rossz táplálkozás károsan hathat. A testmozgás, a rendszeres orvosi vizsgálat mind segíthet abban, hogy megőrizzük egészségünket. A fertőző betegségek ellen szin­tén védekezni kell. A cigaretta és az alkohol is romboló hatású. Ezért én három éve nem cigaret­tázom, tíz éve pedig alkoholt sem fogyasztok. M. B. FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER A természetes gyógymódok könyve Béky László, e könyv szerzője a hazai természetgyógyászat talán legsokoldalúbb személyi­sége. Mottója: „A természet lassan, de biztosan gyógyít, ha hiszünk benne és hagyjuk”. Szakmai cikkeivel, receptjei­vel, televíziós, rádiós szereplé­seivel már eddig is tízezreknek adott hasznos tanácsokat testi bajokra, lelki-szellemi táplálé­kot az egyéb természetű gon­dokra. A szerző többek között vá­laszt ad könyvében olyan kér­désekre, hogy hogyan kapcso­lódik az orvostudomány és a természetgyógyászat egymás­hoz, mi a bioenergetika és a földsugárzás, mikor kezdődik az öregség, hogyan és mikor fogyókúrázzunk, mit kell tenni meghűléses betegségek esetén. Kitér az egyes szexuális zava­rok okára és gyógyítására, a szakszerű böjt- és méregtelení­tő kúrákra, a különböző beteg­ségek diétáira, gyógymasszá- zsok alkalmazására. Gazdag esettanulmány-tára segítséget nyújt az olvasónak a leírtak gyakorlati alkalmazásához, személyes hangvételük oldott, szeretetteljes hangulatot te­remt. Leginkább azok forgathat­ják haszonnal e kézikönyvet, akik az öngyógyítás természe­tes módszereit szeretnék elsa­játítani. Hétfőtől már megta­lálható Békéscsaba több könyvesboltjában, és a megye más városaiban is terjesztésre kerül. F. M. Minden Marshall, Epiphone, Gibson 10% Korg 8% Roland, Yamaha 250 000 Ft felett 5% kedvez­mény. Iskoláknak, művelődési intézményeknek okta­tási kedvezmény! Magánszemélyeknek személyi igazolvány el­lenében hitel, vállalkozóknak, cégeknek lízing. Hevesi Hdngszerlíolt VP AZ OPEL KÖRÖSNÉL! Június hónapban bármilyen típusú gépkocsijába akciós áron szereljük be a klímát. Ne szenvedjen a hőségtől! Opel Körös Autócentrum, Békéscsaba, Szarvasi út 66. Telefon: (66) 442-082. A Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ NÉMET NYELVI INSTRUKT0RI MUNKAKÖRBE munkatársat keres. Alkalmazási feltétel: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség. A jelentkezésnek tartalmaznia kell: — a szakmai önéletrajzot — a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát. A munkakör 1998. július 10-étől tölthető be. A jelentkezéseket június 25-éig az alábbi címre kérjük eljuttatni: BRMKK, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. Pf.: 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom