Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

1998. június 2., kedd VILAGTUKOR Pünkösdi bénultság. Hétfőn erőpróba kezdődött a francia légitársaság, az Air France vezetése és 3200 pilótája között. A személyzet sztrájkja 15 napig is elhúzódhat, és megegye­zés híján a franciaországi labdarúgó-világbajnokság idején is tarthat. fotó: feb/reuters GFKU Gyermekek követelték a függetlenséget Koszovóban Fogyatkoznak Milosevics hívei A Milo Djukanovics montenegrói államfő mögött álló „Éljünk jobban koalíció” diadalmaskodott a vasárnapi montenegrói parlamenti és helyhatósági választásokon. A hétfő estig közzétett adatok szerint a Szocialisták Demokra­tikus Pártja, a Néppárt és a Szociáldemokrata Párt által al­kotott pártszövetség kapta a szavazatok túlnyomó többségét a montenegrói választáson. A második helyen a vártnál rosz- szabbul szereplő, Momir Bula- tovics jugoszláv miniszterelnök vezette Szocialista Néppárt végzett, amelyre a választók 34,38 százaléka voksolt. Az eredmények azt jelentik, hogy a Szlohodan Milosevics jugoszláv elnök szövetségesé­nek tekintett montenegrói poli­tikai erők kiszorultak a kiseb­bik jugoszláv tagköztársaság irányításából. Bulatovics janu­árban elvesztette az elnökvá­lasztást, s most a kormányt is azok a pártok hozhatják létre, amelyek a Montenegrónak na­gyobb függetlenséget akaró Djukanovicsot támogatják. A választásokat megfigyelő bel- és külföldi szervezetek is úgy vélekedtek, hogy a szava­zás menete nem hagyott kí­vánni valót maga után, s így a választópolgároknak alkalmuk nyílt arra, hogy szabadon dönt­senek arról, melyik pártot tá­mogatják szavazatukkal. Milosevicsnek tehát fogy a támogatottsága, pedig inkább az szolgálná az érdekét, ha nem újabb „frontra”, hanem a ko­szovói válság megoldására tudna összepontosítani. Tegnap mintegy ezer koszovói albán érkezett Albánia területére a hét végén kiújult harcok elől me­nekülve. Ez a legnagyobb me­nekülthullám a koszovói erő­szakcselekmények februári ki­robbanása óta. Hétfőn mintegy húszezer ko­szovói albán gyerek vonult fel Pristinában, a Szerbiához tar­tozó, többségében albánok lakta tartomány fővárosában. A „Nekünk is van jogunk az életre” mottóval szervezett de­monstráció résztvevői léggöm­bökkel, amerikai és albán zász­lókkal, szabadságot és függet­lenséget követelő és a Koszo­vói Felszabadítási Hadsereget éltető táblákkal vonultak fel. Bonyodalmak az űrállomáson Kis híján későbbre halasztódott a Discovery amerikai űrrepülő­gép e héten esedékes találko­zása a Mir-rel, a fedélzeti szá­mítógép hibája miatt. Az orosz űrállomás legénységének azon­ban földi közreműködéssel si­került beindítania a rakoncát- lankodó komputert. Az űrállo­más tájolását szabályozó számí­tógép szombati hibája miatt a Mir két napig sodródott a Föld körüli pályán, s ennek követ­keztében az űrállomás energia- ellátásában is gondok támadtak. Miután az űrhajósok nem tud­ták megjavítani a számítógépet, vasárnap éjszaka kicserélték a berendezés meghibásodott ré­szét. Az orosz-amerikai le­génységnek most az elektroni­kus tájolórendszer segítségével megfelelő irányba kell állítania az űrállomást. Terjedő gyermekmunka Az öt-tizennégy éves gyerme­kek egynegyede dolgozik vi­lágszerte teljes munkaidőben vagy félállásban, gyakran igen nehéz körülmények között - áll a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által nyilvánosságra hozott jelentésben. Mintegy 250 millió gyermek dolgozik a fejlődő országok­ban, ebből 61 százalék Ázsiá­ban (153 millió), 32 százalék Afrikában (80 millió) és 7 szá­zalék Latin-Amerikában (17,5 millió). Kétharmaduk veszé­lyes körülmények között dol­gozik és a legtöbbjük igen ala­csony bért kap. A gyerekek fő­ként a mezőgazdaságban, az építőiparban, bányákban, ke­rámia- vagy üveggyárakban, a mélytengeri halászatban, illetve mint cselédek dolgoznak. Lőfegyverek a világban Egy minapi tanulságos felmé­résből kiderült, hogy az Újvi­lágban átlagosan hatszor annyi áldozata van a lőfegyvereknek, mint Ázsiában vagy Európá­ban. Az Egyesült Államokban százezer emberre egy év alatt 14,24 lőfegyver okozta halál jut - Japánban 0,05. Világátlagban a lőfegyverek áldozatainak 43 százaléka amerikai. Az 1994. évi adatokra tá­maszkodó statisztika figye­lembe veszi a gyilkosságokat, az öngyilkosságokat és a bal­eseteket is. Ebből az követke­zik: az Egyesült Államokban azért rendkívül magas az áldo­zatok száma, mert könnyen hozzáférhetők a lőfegyverek. Tovább bővülhet az aggasztóan népes atomklub / Eszak-Korea lesz a következő? A dél-koreai kormány illetékesei attól tartanak, hogy az atomfegyverek előállítására képes Észak-Korea lesz a követ­kező ország, amely bekapcsolódik az India és Pakisztán által elindított fegyverkezési versengésbe. Észak-Korea számára félre­érthető üzenetet hordozhatnak az indiai, illetve a pakisztáni kísérleti atomrobbantások. Phenjan ezután úgy gondol­hatja: fölöslegesen tartja ma­gát a nukleáris fegyverek ti­lalmára vonatkozó megálla­podásokhoz. A szöuli kor­mány illetékesei úgy tudják, hogy a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság korábban Pakisztánt rakétatechnológiá­val, esetleg kész rakétákkal látta el. Észak-Korea 1994-ben ál­lapodott meg arról, hogy befa­gyasztja és nemzetközi ellen­őrzés alá helyezi kétesnek tar­tott atomprogramját, ha más országok két biztonságos atomerőművet építenek fel a számára. A KNDK azonban a közelmúltban e megállapodás felmondásával fenyegetőzött. Pakisztáni hírek szerint folytatódik egy 2000 kilomé­teres hatótávolságú, atomrob­banófej hordozására is alkal­mas rakéta kifejlesztése, s a munkálatok már olyan előre­haladott állapotban vannak, hogy a rakéta valószínűleg nagyon rövid időn belül mű­ködőképes lesz. A fegyver 700 kilométer hatótávolságú első változatát, amely szintén ké­pes nukleáris töltet célba jutta­tására, a napokban tesztelik. Pakisztán mindamellett haj­landó tárgyalni Indiával - an­nak ellenére, hogy mindketten atomrobbantásokat végeztek a közelmúltban - jelentette ki Navaz Sarif. A pakisztáni mi­niszterelnök leszögezte, hogy országa nem készül újabb kí­sérleti robbantásra, és megerő­sítette, hogy nem szándékozik atomfegyvert alkalmazni. Hírek röviden Magyar kulturális központ Tegnap Kijevben megkezdte működését a Ma­gyar Ház. Az ukrán állami támogatással létre­hozott központban kap helyet az ukrajnai ma­gyarság országos szervezetének, az Ukrajnai Magyarok Demokrata Szövetségének és a Ma­gyarok Kijevi Egyesületének irodája is. Palesztin készülődés Felgyorsították katonai felkészülésüket a pa­lesztin fegyveres szervezetek arra az esetre, ha az Izrael által megszállt területeken összetű­zésbe kerülnének az izraeli hadsereggel. A pa­lesztinok mesterlövészeket képeznek ki, felké­szülnek a közelharcra, zsidó telepek, illetve iz­raeli hadállások megtámadására, és harckocsi­elhárító rakéták kezelésére. Földrengés Afganisztánban Mintegy 4000 halálos áldozata van a szombati északkelet-afganisztáni földrengésnek. Tahár tartományban 45 ezer ember maradt hajlék nél­kül. Az ÉNSZ hatalmas mentőakcióba kezdett, de nehezíti munkáját, hogy az országrész he­gyes, és el van szigetelve a külvilágtól. „Elhurcolt gyerekek” Pozsonyban egy játszóház falán emléktáblát lepleztek le, amely azoknak a szlovák gyere­keknek állít emléket, akiket felvetések szerint a századfordulón a magyarok erőszakkal elhur­coltak az akkori Magyarország magyarok lakta területeire, és ottani nevelőszülőknél elmagya­rosították őket. Utazási tilalom Suhartóéknak Suharto volt indonéz államfő és rokonai kül­földi utazásaira azonnali tilalom elrendelését javasolta Amién Rais, Indonézia egyik legis­mertebb muzulmán szervezetének vezetője. A mozgalom vezetője azt is sürgette, hogy a volt államfő adja vissza „nagy részét” annak a va­gyonnak, amit uralma alatt összeszedett. Sertésdada tigriseknek. Thaiföldön azt szeretnék, ha a korábbi szintre állna vissza a vadon élő tigrisek száma. Az egyik állatvédelmi alapítvány ötletét valósítja meg a srirachai ál­latkert, ahol sertéskoca szoptatja az újszülött tigriseket. fotó: feb/reuters Csempészek paradicsoma Sok a dolga a román rendőröknek A korrupció elharapózása és a szigorú törvények hiánya miatt Románia a csempészek paradicsomává vált. Kábítószer, cigaretta, alkohol, kávé, fegyverek, avagy radio­aktív anyagok, sőt helikopte­rek: a romániai csempészek skálája évről évre szélesedik.- Áz ismertté vált esetek száma az 1990. évi 46-ról 1997-re kétezerre emelkedett - nyilatkozta az AFP francia hír- ügynökségnek a rendőrség egyik vezető munkatársa. Nyolc év alatt 6500 személy el­len indítottak vizsgálatot csem­pészet vádjával, és ezerötszá- zan kerültek letartóztatásba. A nemzetközi maffiahálóza­tok ádáz harcot folytatnak egymással. A csempészett ciga­retta Ciprusról, Görögország­ból, a bulgáriai Burgasz sza­badkereskedelmi övezetéből, sőt Antwerpen belgiumi kikö­tővárosból is érkezik. A rend­őrök Konstanca kikötővárost, Bukarest nemzetközi repülőte­rét, a bolgár, a jugoszláv, az uk­rán és a moldovai határt ellen­őrzik a legszigorúbban. Szakér­tők szerint a rendőrség által le­foglalt tételek feltehetően csu­pán a csempészett árumennyi­ség tíz százalékát jelentik. A bűnözők által leggyakrab­ban használt módszer az, hogy az illegális árut konténerben he­lyezik el, vámkezelésre bejelen­tett, ártalmatlan árucikkek alá rejtve. Márciusban például 6000 karton cigarettát talál­tak Konstancában, csokoládés­dobozok mögé dugva. Nem fekszik a kémeknek az új feladat A CIA rendre melléfog Az amerikai kémeket Clinton amerikai elnök kormányra kerülése után a gazdasági hírszerzés világába küldték. A washingtoni kormányzat arra szólította fel a CIA-t, hogy szenteljen kiemelt figyelmet az ország gazdasági érdekeinek. A kémszervezet ezt meg is pró­bálta, de nem nagy sikerrel: a katonai-politikai kérdésekben képzett szakemberek nem na­gyon voltak járatosak a gazda­ság világában. Az amerikai próbálkozások viszont új lendületet adtak az ipari kémkedésnek a másik ol­dalon. Nemcsak oroszok és kí­naiak, de francia, izraeli, dél­koreai és német kémek is pró­bálkoznak amerikai gazdasági titkok megszerzésével. Időn­ként „klasszikus” eszközökkel: például az Air France légitársa­ság New York-Párizs járatának gépein az első osztályú he­lyekre a franciák mikrofonokat építettek be, hogy lehallgathas­sák amerikai üzletemberek be­szélgetéseit. A ipari hírszerzés háborús­kodásai további érdekes fejle­ménnyel jártak Amerikában: kormányszolgálatból a magán- gazdaságba vándorolnak a leg­jobb szakértők. James Kallst- rom, az FBI New York-i fő­nöke, aki kiemelkedő sikereket ért el a maffia elleni harcban, három évvel nyugdíjazása előtt csendben visszavonult. De nem pihenni, hanem a magánszek­torba, ahol korábbi fizetésének háromszorosát kapja. Ferenczy Europress Katasztrofális örökség A pilóták csak gyengén tudnak angolul A szovjet Aeroflot a maga 11 ezer gépével, 400 ezer fős személyzetével még egy év­tizede is a világ legnagyobb légitársaságának számított. Napjainkban több száz cég osz­tozik a szovjet utódállamokban az Aeroflot örökségén, és a helyzet - a szó szoros értelmé­ben - katasztrofális. Néhány példa a legutóbbiak közül: Thesszalonikinél hegynek üt­között egy ukrán gép, mind a hetven utasa meghalt. Jellemző eset egy sztavropoli cég An-24-es gépének kataszt­rófája. A több mint 41 ezer órát repült 24 éves gép hátsó részét megette a rozsda, s az egysze­rűen levált a törzsről. A tragédiák nem ritkák a lé­gierőnél sem: legutóbb Szibéri­ában mondták fel a szolgálatot egy óriás szállítógép hajtómű­vei. Az An-124-es lakóépületre zuhant, és 68 ember halálát okozta. A vizsgálatok szerint majd minden második balesetet em­beri hiba okozza. Ami nem meglepő, mert a FÁK-államok pilótái közül sokan csak gyen­gén értik, illetve beszélik a lé­giközlekedés nemzetközi nyel­vét, az angolt. Emellett rend­szeresen túlterheltek: nem él­hetnek az előírt pihenőidővel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom