Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

Megkérdeztük olvasóinkat ~~—­-----­Attémének-e a vegetáriánus étrendre? Sas Imre: Nem. A szervezetnek szüksége van ... t, a húsban lévő tápanyagokra is. (9. oldal) 1 SPORTMAGí \Z) Ü N 5-8. oldal „Az az én világom!” A pedagógus pályával 31 éve köte­lezte el magát az orosházi Káldi Antalné. (11. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT IMS MEGYEI HlKl.AP 1998. JUNIUS 2., KEDD ARA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 127. SZÁM ALKOIÁS^ Gépgyártó és Szolgáltatód 5630 Békés, l\ Szent Pál sor 1. TeL/fax: (66) 341-447,341-798,06 (30) 685-437. MAGTISZTÍTÓ GÉPEK, rostalemezek, gumiköpenyek, gumijavító anyagok, _ görgős láncok. •BIZTONSÁGTECHNIKA­Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./fax: (66) 448-153. Mobil: (30) 451 -541, (30) 451 -441. RIASZTÓ­ÉS TŰZJELZŐRENDSZEREK, VIDEO MEGFIGYELŐRENDSZEREK? MÁR 5 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN! MINDENFÉLE PAPÍRPOBOZGYÁRTÁS hullámlemezből, szitanyomással is. Cím: Békéscsaba, Péki u. 1 ll Telefon/fax: (óó) 321-409.® HÍREK A sérült fiatalokért, (cs) Amikor elkezdték a jótékonysági hangversenyek szervezését Oros­házán évekkel ezelőtt, akkor a helyi evangélikus templom fel­újítására gyűjtötték a pénzt, ta­valy pedig egy májátültetésre vá­ró fiatalasszony javára. Az idén is kezdeményezték a zenei műsort a pusztaföldváriak. Pünkösd előtti szombaton a templomban léptek fel az Orosházi Liszt Ferenc Ze­neiskola egykori és jelenlegi nö­vendékei, tanárai azért, hogy tá­mogassák a Földváron megalakí­tott sérült fiatalok klubját. Nyertek, (r) A Népjóléti Mi­nisztérium 14 millió forinttal tá­mogatta a gyomaendrődi Váro­si Gondozási Központ pályáza­tát. Ezzel zöld utat kapott az ott­hon Mirhóháti úti részlegének fejlesztési terve, az emelt szintű ellátást nyújtó lakrészek kiala­kítása. A képviselő-testület a beruházási munkák szervezésé­vel Gellai Józsefnét, az intéz­mény vezetőjét bízta meg. Majális a Lencsésim.(p) Nyolcadik alkalommal rendezett gyermeknapi majálist szomba­ton Békéscsabán a Lencsési lakótelepen, a Lencsési Közösségi Ház és a lakótelepi tömegsport Egyesület. A gyerekek célbadobhattak, sárkánykészítést tanulhattak, üzemelt a szabadtéri játszóház, a bátrabbak lovagolhattak is. Képünk a Cola-fogó versenyen készült. Kiderült, az sem könnyű mutatvány, pedig nem a sötétlő víztömeg mélyén kellett keresni a zsákmányt. Ügyességre, türelemre szükség van az üyesfajta horgászáshoz is fotó: kovács Erzsébet Végső esetben árvereznek A fűtési szezonban is szüneteltethetik majd a szolgáltatást Négy békéscsabai társasházban szüntetik meg a napokban a gázszolgáltatást a lakók tartozása miatt. A társasházak közös képviseletét ellátó Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. jogta­nácsosát, dr. Pusztai Andrást arról kérdeztük, milyen lehetősé­geik voltak, vannak arra, hogy a tartozókat fizetésre bírják. — Az elmúlt nyáron a társashá­zak egyszer már átélték a gáz­szolgáltatás megszüntetését — mondta Pusztai András. — Ak­kor is gondot jelentett, hogy a tartozók egy része tulajdonos volt, másik része pedig önkor­mányzati tulajdonú lakás bérlő­je. A legnagyobb gondot nem az időszakos kikapcsolás jelen­ti, hanem az, hogy nem javult a fizetési morál. Ha ez így folyta­tódik, akkor a tartozások miatt akár a fűtési szezonban is szüneteltethetik majd a szolgál­tatást. — Mit tudnak tenni a nem fi­zetőkkel szemben? — Tavaly jogi eljárásokat kezdeményeztünk az adósok ellen. Bár a bírósági út nem a leggyorsabb, jelenleg már van­nak jogerős fizetési meghagyá­sok a kezünkben. A tulajdono­sok esetében a fizetési megha­gyásokra végrehajtási jogot je­gyeztethetünk be az ingatlanra. A végrehajtási jog bejegyzése után 45 nap áll az adós rendel­kezésére, hogy rendezze tarto­zását. Utána árverezésre kerül tulajdona. Az új társasházi tör­vény lehetőséget ad az ingatlan tulajdon jelzálogjoggal való megterhelésére, mellyel a tu­lajdonosok megbízásából szin­tén élni kívánunk. A földhiva­tallal sikerült megállapodnunk, hogy ezekben az esetekben a lehető leggyorsabban járjanak el. Bár nem szívesen tesszük, de a nyár folyamán már több jelzálogjog és végrehajtási jog bejegyezhetővé válik. Ebben az ügyben Jakóinkat június 30- áig, körlevélben fogjuk megke­resni. (Folytatás a 3. oldalon) Búcsúparti folytatással Lesz Csabai Páholy az új színházi évadban is A népszerű műsorvezető' ala­posan megtáncoltatta a csinos államtitkár-asszonyt, a ran­gos zenekar elhúzta a közön­ség nótáját, egy vonzó ifjú hölgyet a nyílt színen nyársalt fel a tűz és kard nagy varázs­lója — miután az asztaloknál eltűnt a tányérokról a nyár- sonsült. Mielőtt még rendőrségi tudósí­tásra gyanakodnának, eláruljuk: mindez egy kellemes szombat esti partin történt Békéscsabán, a Jókai Színház Vigadójában. Az 1997—98-as színházi évad ötödik, szezonzáró Csabai Páholy-partiját május 30rán tar­tották. Schiller-—Konter— Papp—Demjén: Ármány és sze­relem című musicaljének előadá­sa után meglepetés várta — vol­na — a Csabai Páholy vedégeit, nevezetesen, a szervezők a szín­ház udvarán kerti partit tervez­tek, rablóhússal, sercegő flekkel- szeletekkel. Az időjárás átren­dezte a helyszínt, ám ez nem be­folyásolta az est sikerét: a Viga­dó nagytermében ünnepien meg­terített asztalok várták a művé­szetpártoló vendégsereget. Az évadzáró parti elegáns, kulturált műsorvezetője — mint a Csabai Páholy-esteken min­den alkalommal — Papp Endre, a Magyar Televízió munkatársa, akit a régi páholytagok már sze­mélyes ismerősként üdvözöltek. A pohárköszöntőre ezúttal dr. Hegyesiné Orsós Éva címzetes államtitkárt, a Nemzeti és Etni­kai Kisebbségi Hivatal elnökét kérték fel a szervezők. Az ál­lamtitkár-asszony szellemes és tanulságos köszöntőt kerekített, azzal az aktuális sommázattal, hogy a művészetek, a színház nem létezett, nem lehet meg ma sem támogatás nélkül. (Folytatás a 3. oldalon) Pünkösdi ünnepségsorozat Kondoroson A kondorosi nyugdíjasház fel­szentelésének harmadik év­fordulójára szervezett ünnep­ségsorozatot az evangélikus gyülekezet a településen. A rendezvények pénteken gyer­mek szavalóversennyel kezdőd­tek, szombaton pedig a felnőt­tek is mikrofon elé álltak, és a templomban a magyar költészet legszebb istenes versei keltettek a helyhez illő áhítatot a szép­számú hallgatóság szívében. Vasárnap ünnepi istentiszte­letet tartottak, melyen a hama­rosan budapesti szolgálatát megkezdő Sztojanovics András még együtt szolgált Kondor Pé­ter lelkésszel. Az ezt követő ün­nepi közgyűlésen Gyurik Kata­lin otthonvezető foglalta cso­korba az elmúlt évek eseménye­it. Kitért a nemrégen befejezett átépítésre is, melynek eredmé­nye 6 új, barátságos szoba. Eze­ket részben az idős lakóik már el is foglalták. A vezetőnő so­kaknak mondott köszönetét, mert a gyülekezet és a község jó része is támogató szeretettel és segítőkészséggel állt a nyugdíjasház mögött. Kedves színfoltja volt az ünnepségsoro­zatnak, amikor a németországi testvérgyülekezet delegációja köszöntötte az ünneplőket, és letette az asztalra a jó szívvel gyűjtött újabb támogatást. Dél­után a fiatalok Ten Sing cso­portja műsorral szórakoztatta az egybegyűlteket. Hétfőn az evengélikus templom régi orgo­náját Széli Éva orosházi kántor szólaltatta meg, és Bach, illetve Walter műveiből játszva szer­zett szép élményt a zenekedve­lőknek. Ny. L. Zengett a város Az orosházi háziasszonyok le­tették bevásárló kosaraikat és megálltak egy kicsit a zene­karok láttán. A gyermekeikkel sétálók is arra ballagtak, amerről a fúvósok zenéje hal­latszott. Márpedig messze csengett a sok szép hang szombaton Orosháza főutcá­ján, ahol évről évre megrende­zik a Liszt Ferenc Iskola kez­deményezésére Zengő Oros­háza címmel a zenei feszti­vált. Ilyenkor a városban mű­ködő zenekarok mutatkoznak be az utcai forgatagban. Az idén a fúvósok, a Dili-dal együttes, a népdalkor, a mad­rigál kórus, a néptáncosok, a zeneiskola ütős együttese és a vonószenekar lépett fel a dél­előtti programon. Nőnemű Atlasz egyensúlyozza Glóbuszunkat? Híreim szerint a napokban is­mét volt egy hetedhét határra zengő relaxációs (jelentése: elernyedés, ellazulás) konfe­rencia, amelyen tudós fők ele­mezték: a két nem közül me­lyik a kitartóbb, a türelme­sebb, az aktívabb? Nem sze­retném, hogy egyoldalúsággal vádoljanak, de ismét csak a „gyengébb nemről” tudták ezeket a nemes tulajdonságo­kat a leghihetőbben bebizo­nyítani, persze a férfiakéhoz hasonlóan más, kevésbé érté­kes „erények” között. Sőt, hogy fokozzam a ha­tást, kénytelen vagyok elárul­ni, a középkorú nőket sorolták a legtűrőképesebbek sorába. A legkülönbözőbb néprétegek példájával igazolták, család- segítők, szociális munkások hozták a hírt, hogy a munka­nélkülivé vált, süllyedő csalá­dok tagjai közül sok férfi te­hetetlenségében, elkeseredett­ségében az alkohol rabjává válik, és sodorja a rosszlét egyre lejjebb. Az asszonya próbál kapaszkodni, ha átme­neti depresszió, kiborulás sújtja is, töri a fejét, lejárja a lábát, a megélhetés lehető és lehetetlen formáit próbálja ki- ötleni saját kis közössége to­vábbélése reményében. Köl­tőien fejezték ki magukat a szakemberek, mert mint a phoenixmadár, mely feltámad égési sebeiből és újra röppen­ni próbál, úgy tesznek a fele­ségek, édesanyák, munkatárs­nők, bárha pénztelenség, munkanélküliség, méltányta­lan támadások, igazságtalan megkülönböztetések sújtják is őket. Igen, ők a korban 40-50 táján járók, akik' még nevelik, taníttatják gyermekeiket, pró­bálják gondozni idős szülei­ket, s elviszik hátukon a csa­lád, a munkahely, a társada­lom terheit, ellentmondásait. A minap szép lányok csa­pata között próbáltunk kollé­ganőmmel átszorongani, hi­szen, mint mindig, most is ro­hantunk két feladat között szatyortömeggel beszerezni a másnapi betevőt. Csinosan, szépen, divatosan pipiskedtek az ifjak vastagtalpú gólyalá­bakon, miközben csípősen utánunk röptették a megjegy­zést: „— Nézd már a nya­nyák, hová húzzák a csíkot?” Lenyeltem a megváltoztatha- tatlant: kislányok, ti is lesztek még (remélem) negyvenen fe­lüliek! Bede Zsóka A Mazda Alu Van most megrendelhető 11,5 vagy akár 14 köbméte­res raktérrel is. Normál, hőszigetelt, hűtött vagy fagyasztós kivitelben, ■■a Vásároljon bármilyen Mazda haszongépjármüvet, kedvezmé- !!! nyes hitelünk keretébe 400 OOO Ft-ót takaríthat magi AKCIÓ Autó-Expanzió Kft., Békéscsaba, Dobozi út 108. Telefon: 06 (66) 430-585. HA ÉN MAZDA LENNÉK Egy mozgékony haszongépjármű, jól kihasználható, hatalmas raktérrel. (cs)

Next

/
Oldalképek
Tartalom