Békés Megyei Hírlap, 1998. április (53. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

Megkérdeztük olvasóinkat... Megállítható-e a népesség csökkenése? Szociális intézkedésekkel igen — válaszolt Szekeres Sándor. (5. oldal) Heti TVR-mösoR melléklet Acélmagnóliák, premier pénteken Kun Zsuzsa rendezésében Harling Acélmagnóliák című művének bemuta­tójára készül a Jókai Színház. (6. oldal) 1998. ÁPRILIS 1., SZERDA ÁRA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 77. SZÁM CITY ©/fax: 06 (66} 44(3481. OROSHÁZA, Rákóczi u 6. . ®/íax: 06 (68) 472-878. _ HIVATALOS VISZONTELADÓ Használt mobil telefon- készülékeket vásárolunk, i A CSABACENTRUM ÁRUHÁZ teljes árukészletét 20—30—40—50% engedménnyel VÉGKIÁRUSÍTJA. Profilváltozás miatti rend­kívüli lehetőség, ahol: •> a pénz fel­»► az áru leértékelődik. Békéscsaba, ? Szent István tér 14. § HÍREK Miniszter a Sárréten, (i) Keleti György honvédelmi mi­niszter — Matuska Sán­dornak, a régió országgyűlési képviselőjének meghívására — látogat a Sárrétre április 4- én. A miniszte'r 14 órától a szeghalmi Alma Mater étte­remben választási nagygyűlést tart. 16 órától Vésztőn (a Kóti úti iskolában), 18 órától Déva- ványán (a művelődési házban) vesz részt nagygyűlésen. A rendezvény házigazdái az adott települések polgármeste­rei. Orbán Szeghalmon. (i) Orbán Viktor, a Fidesz- Magyar Polgári Párt országos elnöke április elsején Szegha­lomra látogat. A pártelnök 14 óra 30 perckor a Szeghalom Városi Művelődési Központ­ban találkozik az érdeklődők­kel. Kökösdiek Bucsán. (i) Bucsa és az erdélyi Kökösd testvértelepülési kapcsolata több éves. Április 2-án, csütör­tökön két napra nyolc kökösdi pedagógus érkezik Bucsára, a helyi II. Rákóczi Ferenc Általá­nos Iskola meghívására. Az er­délyi pedagógusküldöttséget fogadja a község képviselő-tes- tülete is. Másnap délelőtt a kökösdi pedagógusok szakmai programokon vesznek részt, délután színjátszó találkozó lesz Bucsán. A Kuzma-ügyről. (e) A megyegyűlés tegnapi ülésén Krőzsel Károly, az ORFK főosztály- vezetője tájékoztatta a testületet a Kuzma Mihály öngyilkosságával kapcsolatos vizsgálatról. (Tudósításunk a 3. oldalon) Csabai lányok a kamerák előtt Folytatódik a Homok titkai, a nagy sikerű brazil filmsorozat Augusztusban ismét látható lesz a népszerű brazil sorozat, a Homok titkai. Margarída Pereira nagy sikerű regényéből ezúttal is 180 részt láthat a nagyérdemű. A huszonöt perces szériák szinkronizálása már el is kezdődött, így kedvence­ink, Thonio és társai „eredeti” hangjukon szólalnak meg. Ez a hír és még sok más hangzott el a Magyar Televí­ziók Országos Társulása — mely immáron a legnagyobb kereskedelmi televíziós tár­saságokat is magába foglalja — minapi sajtótájékoztató­ján. A társuláson belüli West-En-Com-Line Vállal­kozás, mely 4 Star Produkci­ónak is nevezi magát, készíti majd a honi harmincperces szériákat. A brazil és mexi­kói sorozatok eltérő felfogá­sukkal megmutatták, nem kell sziporkázni, lassú höm- pölygésű történetekkel is ki lehet vívni a nézők rokon- szenvét. Magyarország kis ország ahhoz, hogy holly­woodi szuperprodukciók ké­szüljenek, de a dél-amerikai sorozatok kis költségvetése bebizonyította, a honi televí­ziózás számára ez megvaló­sítható példa. Évente tizenöt­húsz sorozat készül majd, a Balaton-parti, a német, gö­rög, olasz és spanyol tenger­parti helyszíneken. A május végén forgatandó történetben, mely a Nyár, tenger, napfény címet kapta, nyolc barátnő keveredik kü­lönféle kalandokba. Cuccai- kat ellopják, szépségkirály- nő-választáson és táncverse­nyen vesznek részt, egyikük — szerelembe esik egy Forma—1-es pilótával, má­sik egy híres focistával, egy minden lében kanál társnőjü­ket a kábítószer-maffia ra­bolja el, társnői több részen át követik, míg sikerül kisza­badítaniuk... A filmet népes, nemzetközi szereplőgárdával kívánják leforgatni. A felvé­telek júniustól kezdődnek. Azok a tizennyolc és huszon­két év közötti, szép, okos, kellemes megjelenésű, jó mozgású, csinos lányok, akik kedvet éreznek a filmes kar­rierhez és szívesen vállalná­nak statisztaszerepet a ten­gerparti jelenetekben, vagy szívesen eljátszanák a nyolc lány valamelyikét napi 250 dollár napidíj ellenében, ma délután kettőkor jelenjenek meg a békéscsabai Árpád strandfürdő bejáratánál a 4 Star produkció válogató bi­zottsága előtt, mely ezen a napon még Kaposváron, Győrben és Nyíregyházán tart válogatót. Személyi iga­zolványt, útlevelet, valamint egy- vagy kétrészes fürdőru­hát hozzanak magukkal! Pánics Szabó Ferenc Beiktatták a Kövizig új igazgatóját A Körös-vidéki Vízügyi Igaz­gatóság vezetői posztjára kiírt pályázat eredményét tegnap hirdették ki Gyulán, a Kövizig-székházban. A közle­kedési, hírközlési és vízügyi miniszter 1998. április 1-jei hatállyal Bak Sándor eddigi víziközműosztály-vezetőt bíz­ta meg az igazgatói teendők ellátásával. Bak Sándor az ünnepélyes beik­tatáson röviden szólt vezetői el­képzeléseiről, a tárca megjelent képviselői pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a vezetőgar­nitúra között korrekt munka- kapcsolat alakuljon ki. Az eddi­gi megbízott igazgató, Pálinkás Lajos a jövőben is igazgatóhe­lyettes főmérnökként dolgozik a cégnél. Az ünnepség után rövid be­mutatkozásra kértük Bak Sán­dort, aki elmondta: 43 éves, deb­receni születésű, Miskolcon vég­zett, mint hidrogeológus, majd a budapesti műszaki egyetemen szerzett szakmérnöki képesítést. Első munkahelye a Kövizig, ahol 1978 óta dolgozik, és 1985 óta a víziközműosztály vezetője. Lapunk kérdésére, hogy tervez-e nagyobb horderejű változásokat, azt válaszolta: elképzeléseiről csak azt követően szeretne be­szélni a nyilvánosság előtt, miu­tán a kollektíva azokat megis­merte. Pénteken tartanak egy ér­tekezletet, ahol már a fel­adatokról lesz szó. (t) Jogi keringő egy elárverezett vendéglő körül A fizetési szándék változatlan Ez az ügy már túlnőtte a ke­reteit. Itt már nem elsősor­ban Czerjak János adósról van szó, hanem a szarvasi jo­gásztársadalomban elural­kodott állapotokról. Ez kész­tetett arra, hogy kivételesen a nyilvánossághoz forduljak és elvállaljam az adós jogi képviseletét — fogalmazott tegnapi sajtótájékoztatóján dr. Kóczy Miklós ügyvéd, Czerjak Jánosnak, a tavaly december 31-én elárverezett szarvasi Almáskert vendéglő tulajdonosának jogi képvise­lője. Dr. Kóczy Miklós elmondta, a végrehajtási szabályok az adós és a végrehajtást kérő ér­dekét egyaránt védik, s ezek a szabályok ügyfele esetében sérültek. — A decemberi árverés elha­lasztását kérő kérelem elutasítá­sa nem volt jogerős. Erre az el­járó bíró is figyelmeztetéssel élt, az árverést mégis megtartot­ták. A másik, amire még felhí­vom a figyelmet, szabálytalan képviselettel rendelkező fél nyerte meg az árverést, s ezt az üggyel foglalkozó jogorvoslati vizsgálati szervek egyike sem észlelte, amelyet igen súlyos hi­ányosságnak tartok—jelentette ki az ügyvéd. Dr. Jerkovics Sándor, a vég­rehajtást kérő személy jogi képviselője megkeresésünkre elmondta, a végrehajtási tör­vény szerint általában egy bíró­sági határozat ellen benyújtott jogorvoslatnak halasztó hatálya van a végrehajtásra. Ám ez alól a törvény eltérően rendelkez­het. Jelen esetben a jogorvosla­tot elbíráló bíró mérlegelési jogkörébe utalja azt a kérdést, hogy fel keli-e függeszteni vagy sem a végrehajtást. Itt az eljáró bíró úgy döntött, nem függeszti fel a végrehajtást. Mivel a végrehajtóhoz nem ér­kezett be felfüggesztő végzés, neki folytatnia kellett a végre­hajtást, illetve ennek keretében az árverést. (Folytatás a 3. oldalon) ST/HL CÍMÜNK: Danszki—Csiszér Kft., Gyula, Béke sgt. 54. Tel./fax: (66) 361-024.06 (30) 551-531. FIÓKÜZLETEINK: Homok és Posztós mezőgazdasági bolt: Orosháza, Csorvási út 26. Tel.: (68) 312-376. ÁFÉSZ vas-műszaki bolt: Szeghalom: Tildy Z. u. 1. Tel.: (66) 371-762. Szetteli Béla műszaki bolt: Gyomaendrőd, Fő u. 161. Tel.: (66) 284-907. Nevessünk együtt, gyerekek! Bombaként robbant a mai hír: Horn Gyula — Jelcin példáján felbuzdulva — menesztette a kormányt. A romokon új koa­líció alakul, jelszavuk: „Hogy tartsuk a jó irányt — hittel, erővel, tisztességgel — se jobbra, se balra.” Hosszú vajúdás után meg­alakult a megyei országgyű­lési képviselői frakció, és a választások előtti utolsó ne­kibuzdulásként képviselőink — pártállástól függetlenül — kilobbyzták: kétszintes — vasúti és közúti — tiszaugi híd épül, megkezdődik egy — az elkerülő utakkal együtt — 99,99 kilométer hosszúsá­gú autópálya építése és bein­dul a rendszeres hajózás a Körösökön. A kisebbségek önálló képviselethez jutnak és a hágai bíróság vissza­ereszti a vizet a Dunába. A Fradi megvásárlásától vissza­lépett olasz cég — igaz jóval kevesebb, csak 250 milliós ajánlattétel után — megveszi és profi csapattá alakítja az Előrét is. A megegyezés eredményeként több olasz veterán, mint del Pierro, Roberto Baggio, Vialli, Baresi, kezdi meg az edzése­ket az Előre-pályán. A helyi kezdeményezések eredményeként, úgy tűnik, mégse kell fizetni a sarkadi Gyepes-csatorna román vizéért. Több ideiglenes ha­tárátkelő nyűik — például a Gyula II. és a Battonya II, Dombegyház, Lökösháza, Méhkerék és Körösnagyhar- sány —, ahol a román vásáro­zók átvihetik a Magyarorszá­gon vásárolt baromfihúst, kolbászt, műszaki cikkeket és egyéb termékeket. Az európai uniós normákhoz igazodva a seftelők kötelesek az áru 10 százalékát saját maguk lebuk­tatni. A parlament ma rendkívüli ülést tart, ahol Gál Zoltán ház­elnök bejelenti: még 640 nap és itt van kétezer. És már csak 29-et kell aludni a parlamenti választásokig. Különben is, ma április el­seje van, az elmúlt négy év meg csak tréfa volt. Nevessünk együtt, gyere­kek! K. A. H Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Részvénytársaság Pf El E5 Oktatói és Informatikai Központja a következőket kínálja Most induló számítástechnikai tanfolyamaink: «ALAPFOKÚ számítógép-kezelői • UNIX-ismeretek rendszergazdák számára « szövegszerkesztés és táblázatkezelés. Szolgáltatásaink: «irodai dokumentumkezelő rendszerek kiépítése ■ rendszerintegráció «honlapok és prezentációk készítése. Érdeklődni: (66) 321-155, vagy Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. Honlapunk: httpv7 www.szuv.bekes.hungary.net

Next

/
Oldalképek
Tartalom