Békés Megyei Hírlap, 1998. április (53. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

1998. április 1., szerda VILÁGTÜKÖR Nem voltunk abban a hely­zetben, hogy a választásokat szabadnak és tisztességesnek ismerjük el, hiszen olyan kétsé­gek fogalmazódtak meg a több mint 200 nemzetközi megfigye­lőben, amelyek valójában egy nem európai típusú választás jellemzői - közölte Bársony András, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének alelnöke, az uk­rajnai parlamenti választásokra érkezett megfigyelőcsoport ve­zetője. Főként a titkossághoz fért kétség. Az előzetes számí­tások szerint az Ukrán Kom­munista Párt a szavazatok több mint 25 százalékát szerezte meg; további öt párt - 10 száza­lék alatt maradva - érte el a par­lamenti bejutás küszöbét. Megháromszorozta jöve­delmét tavaly 1996-hoz képest Borisz Jelcin orosz elnök - ez derült ki idei hivatalos jövede­lem- és vagyonnyilatkozatából, amelyet az államfő sajtóhiva­tala kedden hozott nyilvános­ságra. Jelcin adója független számítások szerint körülbelül 40 ezer dollárnak felelt meg. Tiszteletbeli konzul kezdte meg munkáját Bolognában. Mi- liczky Erzsébet Emilia-Ro- magna tartományban képviseli Magyarországot. A klinikai pszichológus 1972-ben ment férjhez Olaszországba. Pekingbe érkezett Kofi An­nan. Az ENSZ főtitkára a Biz­tonsági Tanács állandó tagjait látogatja sorra, hogy biztosítsa támogatásukat a leszerelés el­lenőrzéséről Irakkal kötött megállapodáshoz. Az iraki tö­megpusztító fegyverek leszere­lését ellenőrző ENSZ-bizottság (UNSCOM) tagjai az őket kí­sérő külföldi diplomatákkal együtt az összesen 8 elnöki lé­tesítmény közül hat átvizsgálá­sával végeztek. Kifogásolja Oroszország a Biztonsági Tanácsban a koszo­vói válság miatt Jugoszlávia el­len készülő fegyverszállítási embargót. Albright amerikai külügyminiszter a hét végén még orosz kollégájának támo­gatásáról számolt be. Csökkentik az olajtermelést az OPEC-tagországok, azt re­mélve, hogy a nyersanyag ára ismét emelkedni fog. A nem­zetközi piac azonban kevésnek találja a termeléskorlátozó megállapodást, és az olaj hor­dónkénti ára tegnap több mint fél dollárral tovább esett. Elsüllyedt egy hajó, fedélze­tén 180 Szomáliái menekülttel a jemeni partok előtt. A hajó­törést csupán ketten élték túl. Szomáliában 1991 óta polgár- háború dúl, az ország három részre szakadt, az ENSZ adatai szerint a harcok közepette több mint 300 ezer ember halt éhen. A lehető legkevesebb átmeneti intézkedés segítse a csatlakozást Megnyílt az út az egységes Európába Brüsszelben megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások hazánk és az Európai Unió között. Az unió nevében Ro­bin Cook brit külügyminisz­ter vezette a tárgyalásokat magyar kollégájával, Ko­vács Lászlóval.- A csatlakozási tárgyalások mindkét fél szempontjából si­keres lezárásának meghatá­rozó feltétele, hogy az európai integráció alapelveinek keretei között érvényesüljenek a nemzeti sajátosságok - han­goztatta Kovács László az ün­nepélyes megnyitón. Hozzá­tette: az a törekvésünk, hogy a jogszabályok átvételére kért átmeneti időszakok csupán a legszükségesebb teendők kö­rére és a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjanak. A magyar diplomácia veze­tője részletesen ismertette azokat a központi elemeket, amelyekre a megbeszélések épülnek majd. Elmondta: Ma­gyarország kész arra, hogy al­kalmazkodjon az unióban ér­vényes vámszinthez és keres­kedelempolitikához, azonosul a Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) céljaival. A mezőgazdaság esetében az ország olyan kölcsönösen előnyös megoldást vár, amely lehetővé teszi a magyar agrár­ágazat gyors és teljes mértékű integrálását az unió közös ag­rárpolitikájába. A közlekedés bekapcsolása az ország tran­zitszerepéből adódóan is stra­tégiai fontosságú kérdés, míg Budapest elkötelezett a kör­nyezet védelme iránt is. Ma­gyarország a Nyugat-európai Uniónak is tagjává kíván Robin Cook és Kovács László válni, és az arányosság elve alapján részt kíván venni az Európai Unió intézményeiben. Már most tudni lehet azonban, hogy a közös költségvetésbe folyósítandó befizetések tekin­tetében az ország átmeneti megoldásokat igényel. Robin Cook a tárgyalások megnyitásán egyebek mellett azt hangoztatta, hogy Európa szívében Magyarország döntő szerepet játszott a vasfüggöny lerombolásában és a múltbeli megosztottság kiküszöbölésé­FOTÓ: FEB/REUTERS ben. Elismerte, hogy az uniós jogok és kötelezettségek átvé­tele átmeneti intézkedéseket igényelhet majd, de úgy vélte, ezeket tartalmukban és időtar­tamukban korlátozni kell. A tárgyalások üteme Ma­gyarország saját helyzetétől függ, de minden országot egy­forma kritériumok és elvek alapján kezelik. Brüsszel azt ajánlja, hogy a két fél főtár­gyalói mielőbb találkozzanak, és dolgozzák ki a tárgyalási el­járás pontos részleteit. A Leeds United szerencséje. A brit futballcsapatot szállító repülő egyik hajtóműve kevéssel a felszállás után leállt, és a gép visszazuhant Stanstead repülőterére. A balesetben mindössze ketten sérültek meg könnyebben. fotó: feb/reuters Marad a romániai koalíció? Pártegyeztetések Ciorbea lemondása után A román államfővel folytatott négyórás tanácskozáson hat román párt vezetői megálla­podtak, hogy abban a formá­ban hozzák létre újra az előző hónapok politikai válsága so­rán megrendült koalíciót, amilyenben az 1996 novem­berében megalakult. Markó Béla, az RMDSZ elnöke a tárgyalások után csak annyit közölt a várakozó tudósítókkal, hogy nem hangzott el konkrét javaslat a miniszterelnök sze­mélyét illetően. A bukaresti rá­dió jelentése szerint a paraszt­párt várhatólag ma tesz erre ja­vaslatot a koalíciós partnerek­nek és az államfőnek. A hetekig tartó romániai kormányválság következtében Victor Ciorbea kormányfő hétfő este jelentette be lemon­dását. Emil Constantinescu ál­lamfő a parasztpárti Victor Be­je u belügyminisztert bízta meg az ügyvezető miniszterelnöki teendők ellátásával. Az elnök azt ígérte, hogy csütörtök dél­ben jelenti be, kit bíz meg kor­mányalakítással. A fő esélyes Radu Vasile parasztpárti elnök. „Szorgalmas és hozzáértő” emberként jellemzi a nemzet­közi politikai világ Victor Ciorbeát. Általános vélemény szerint a román miniszter- elnöknek mégis be kellett jelen­tenie lemondását, mivel nem volt elég hatalma. Ha a kor­mányalakítási tárgyalások nem járnak sikerrel, azt a lehetősé­get sem lehet kizárni, hogy Romániában ismét ki kell írni a választásokat. Üj könyv Josef von Ferenczyről A média nagymestere Sokan és sokat írtak már róla, de Peter Glotz, az er­furti egyetem rektora, ismert szociáldemokrata politikus volt az első, aki könyvben rajzolta meg a Magyaror­szágról egykor elszármazott Josef von Ferenczy arcélét. A Bertelsman Kiadó gondozá­sában megjelent művet pén­teken mutatja be München­ben Theo Waigel német szö­vetségi pénzügyminiszter. Peter Glotz találóan jellemzi Ferenczy életét, életfelfogását és munkásságát, amikor így ír róla: „Egy életre beleivódott a fiatalember tudatába a családi címer, amelyen egy magányos farkas látható. Ferenczy élet- filozófiájává vált, hogy egyedül próbáljon megoldani bonyolult problémákat, éspedig úgy, hogy mintegy fókuszba gyűjtse azokat az erőket, amelyek a legalkalmasabbak a feladat el­végzésére.” Ez a törekvés vezérelte, ami­kor hozzálátott egy modern médiastratégia kidolgozásához és megvalósításához. Ennek ke­retében a nyilvánosság, a tö­megtájékoztatás összekapcso­lódik a szervezés, az irányítás bonyolult tudományával, létre­jönnek a médiatervek végrehaj­tásának feltételei, majd az egész gépezet működni kezd a legjobb hatásfokon. Ez a médiamenedzsment, amelynek Ferenczy a nagymestere. Nevéhez fűződik az úgyne­vezett atmoszférikus public re­lations bevezetése, amelynek lényege a sajtóinformáció, a reklám, a marketing és a média összehangolt alkalmazása. Peter Glotz könyvében ki­emeli, hogy Josef von Ferenczy a szociáldemokrata osztrák kancellár Bruno Kreisky, a né­met kancellár Willy Brandt bi­zalmasa volt, s kezdeménye­zője az Európai Dialógusnak. Mi a titka? Helmut Kohl kan­cellár tapintott rá a lényegre: „...nyíltsága, intellektuális ér­deklődése, párosulva az ember­közelséggel.” pt.-ta. Modem technikával toborozzák a híveket Robot-Krisna Újdelhiben A csúcstechnológia betört a vallások világába is. Még­hozzá India fővárosában. A Krisna-tudatú Hívők Nem­zetközi Társasága új templo­mot emeltetett Újdelhiben. A vasárnap megnyíló szentélyt - a nagyobb hatás kedvéért - hollywoodi filmgyári techni­kusokkal terveztették meg. A templomban Krisnát és a hinduk szent írásainak to­vábbi nyolc alakját mechani­kus úton keltik életre. A robo­tok Krisna életének jeleneteit elevenítik meg, és vallásos verseket ismételnek. „Az istenséget jelképező robotot sikerült a múltat, a je­lent és a jövendőt ismerő Krisna összes tulajdonságával felruháznunk” - mondja Dina Nath, a kisegyház egyik veze­tője. A szobrok mozgása töké­letes illúziót kelt. Hangjukhoz hollywoodi és kalkuttai színé­szek kölcsönözték a magukét. A „beruházás” több mint 60 millió forintnak megfelelő rúpiába került. A Krisna-szoborról készült fotók olyan öltözetben mutat­ják az istenséget, amely a Su- permanére hasonlít a legin­kább. Korunk igényeinek megfelelően fiatalabb, mint a régi ábrázolásokon, amelye­ken még fuvolán játszva ifjú pásztorlánykákat csábítgat, „így kívánunk Krisnának újabb hívőket szerezni” - fűzi hozzá Dina Nath vallási vezető. (gyulay) Az első számú brit „közellenség” Az elektronika segítségével kí­vánja a Brit Orvosok Szövet­sége megakadályozni, hogy a 16 éven aluliak füstölnivalóhoz jussanak a cigarettaautomaták­ból. Beépített értelmes chipek „igazoltatnák” a vásárlót, s ha a személyi okmányból kiderül, hogy az illető még nem érte el a kellő korhatárt, megtagadná az eladást. A trafikokban és más eláru­sító helyeken ez a tilalom már egyébként is fennáll. A dohány­ipart „első számú közellenség­nek” tituláló orvosszövetség a törvény megszegőinek súlyo­sabb büntetést követel. Emellett országos kampányba kezdtek, hogy - sok más államhoz ha­sonlóan - a középületekben és a nyilvános helyeken tiltsák meg a dohányzást. Szigorúan ellenőrzött határok Mától Ausztria is teljes jogú tagja a Schengeni Egyezménynek A schengeni megállapodás értelmében mától megszűnik az ellenőrzés az osztrák-német és az osztrák-olasz határon. Ez­zel párhuzamosan azonban megszigorodnak a vizsgálatok Ausztria keleti - így hazánkkal közös - határain. Egy luxemburgi kisvárosban, Schengenben az Európai Unió elődjét képező Európai Kö­zösségnek a legszorosabban együttműködő tagállamai 1985-ben arról határoztak, hogy mélyülő politikai és szé­lesedő gazdasági együttműkö­désüket a belső határok meg­szüntetésével is bővítik. Az egyezménynek jelenleg 13 állam — Belgium, Hollan­dia, Luxemburg, Franciaor­szág, Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Görögor­szág, Olaszország, Spanyolor­szág, Svédország és Portugália — a tagja. Hazánk a ’80-as és a ’90-es években vízummentességről kötött megállapodást az Euró­pai Közösség — köztük a Schengeni Egyezmény - tag­államaival. A közép- és a ke­let-európai térségben Magyar- országon kívül csak Cseh- és Lengyelország, valamint Szlovákia állampolgárai élve­zik annak előnyeit, hogy 30-90 napos időtartamra kü­lön engedély nélkül utazhat­nak turizmus és látogatás cél­jából vagy üzleti ügyben az adott államok területére. A tagországok minden be­utazni szándékozó külfölditől megkövetelnek bizonyos felté­teleket. Ezek közül a legfonto­sabb az útlevél, amelynek ér­vényességét az országok egy­mástól eltérően veszik figye­lembe. (Van olyan ország, amely azt várja el, hogy a be­lépéstől számított 6 hónapon belül az útiokmány ne járjon le.) Emellett az utazóknak bi­zonyos mennyiségű készpénz­zel is kell rendelkezniük. A feltételekről indulás előtt célszerű akár utazási irodák­nál, akár a Külügyminiszté­rium konzuli főosztályán ér­deklődni. (gy. z.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom