Békés Megyei Hírlap, 1998. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

Körké Második oldal 1998. február 1., vasárnap Kurázsi már van, de a hang még gyönge Hazánkban több mint százezerre tehető az ön­kéntes állampolgári kezdeményezésre létre­jött civil szervezetek, pártok, egyházak, szak- szervezetek, szövetsé­gek, alapítványok, egye­sületek, klubok száma. Együttesen több alkalmazot­tat foglalkoztatnak, mint a Magyar Posta, az általuk gyűjtött, illetve osztott támo­gatások milliárdos nagyság­rendűek. Sokszor mégsem találják igazi helyüket a tár­sadalomban. Leginkább azt sérelmezik, hogy - intézmé­nyes keretek híján - hangjuk ritkán jut el a törvényhozás szintjéig. Február elseje a Civilek Napja. Ebből az alkalomból Nemoda István kormányta­nácsadó, a Miniszterelnöki Hivatal civilreferense el­mondta lapunknak: a polgári szerveződések skálája évről évre bővül. 1995-ben csupán a cégbíróságon bejegyzett nonprofit szervezeteket szá­ma meghaladta a 43 ezret, je­lenleg 48 000 ilyen tömörülés­sel számolnak. A nonprofit szervezetek bevételeinek 25-28 százaléka az államtól származik, de sok be nem jegyzett klubnak, tár­saságnak saját bevételeiből kell gazdálkodnia. Számos szervezet nagyobb egységbe tömörülve igyekszik könnyíteni gondjain: a Nonprofit Humán Szolgáltatók Szövetsége például 90 szerve­zetből áll. A szakszervezetek közül az MSZOSZ számlálja a legtöbb tagot, a második-har­madik helyen a SZÉF és az Au­tonómok osztoznak. T. M. Rólunk, a tengerentúlról Nyilvánosságra hozta éves emberi jogi jelentését a washingtoni külügyminiszté­rium. Magyarországot szabadon választott törvényhozással rendelkező parlamenti de­mokráciának minősíti, ahol gazdaságpolitikájával a kor­mány „tanúbizonyságot tett a piacgazdasági átalakulás mel­letti elkötelezettségéről”. A beszámoló megállapítja, hogy a magyar hatóságok ál­talában tiszteletben tartják az emberi és polgári szabadság- jogokat, de nem minden eset­ben biztosítják maradéktala­nul a törvényes eljárásokat. A jelentés kitér arra, hogy a cigányokkal szembeni társa­dalmi megkülönböztetés és az élet szinte minden terüle­tén megnyilvánuló hátrányos helyzetük továbbra is súlyos problémát jelent. Az emberi jogi csoportok állítása szerint a cigányok nem mindig része­sülnek másokkal egyenlő el­bánásban az eljárások során. A jelentés ugyanakkor alá­húzza: csökkent az antiszemi­ta és fajüldöző indíttatású in­cidensek száma. Említést tesz a Szabó Albert ellen lefolyta­tott perről. Beszámol az elkob­zott zsidóvagyonok és a holo­caust áldozatainak kárpótlását célzó alapok létrehozásáról, il­letve a Vatikánnal az egyházi javak visszaszolgáltatásáról született egyezményről. Tisztelgés - könyvekkel Magyar szabadelvűek cím­mel tizenhárom kötetes soro­zat lát napvilágot az 1848/49- es forradalom és szabadság- harc 150. évfordulója alkal­mából - jelentette be tegnap Magyar Bálint művelődési miniszter. A kötetek szerzői sokféle módon egyazon ügyért, a sza­bad polgári Magyarország megteremtéséért munkálkod­tak. A sorozat első részeként Március-áprilisban jelenik meg öt-hat kiadvány, a továb­biak ősszel kerülnek a bol­tokba. Tavasszal megjelenik: Haj­nóczy József - szerkesztője Poór János; Deák Ferenc - Molnár András összeállítása; Jókai Mór - Fábri Anna gon­dozásában; Kölcsey Ferenc, sajtó alá rendezte Kulin Fe­renc; Szemere Bertalan, szer­kesztő: Hermann Róbert, Szé­chenyi István, szerkesztő: Gergely András. Irak: küszöbön a fegyveres csapás Elrejtett rakéta- és vegyifegyver-arzenál a bagdadi rezsim számláján Végéhez közeledik az ira­ki válság békés megoldá­sára fordítható idő - je­lentette ki a brit kor­mányfő és az amerikai külügyminiszter szomba­ton. Madeleine Albright londoni tárgyalásain a politikusok arra figyel­meztették a bagdadi re­zsimet, hogy számítani­uk kell katonai megtor­lásra, ha tovább akadá­lyozzák az ENSZ fegyver­ellenőrzési tevékeny­ségét. Tony Blair brit miniszterelnök közölte: a világszervezet el­lenőrei a öbölháború vége óta 48 Scud rakétát találtak elrejt­ve, emellett 38 ezer vegyi- fegyvertöltetet, 30 olyan raké­tafejet, amelyet vegyifegyver- alapanyaggal lehet feltölteni és 690 tonna olyan nyersanya­got, amelyből vegyifegyvertöl- tet készíthető. Sajtótájékoztatóján Made­leine Albright, az amerikai dip­lomácia irányítója hangsúlyoz­ta: „gyorsan fogy az az idő”, - majd hozzátette: „Kétségeim vannak afelől, hogy a nemzet­közi közösség az eddigi eszkö­zökkel képes jobb belátásra bírni Szaddám Huszeint”. Robin Cook brit külügymi­niszter szerint az Egyesült Ál­lamok és Nagy-Britannia eltö­kélt, hogy „elkötelezetten har­col a győzelemig”. Cook egyér­telműen utalt arra, hogy a két hatalom kész katonai eszkö­zök bevetésére is. Londoni értékelések szerint ezúttal valóban komolyabb ka­tonai akcióra kell felkészülnie a bagdadi rezsimnek, nem olyan „szurkálásokra”, amilye­nekkel az Egyesült Államok a korábbi konfliktusok idején operált. Brit stratégák nem tartják kizártnak, hogy Huszeint a ka­tonai beavatkozás után állam­csíny távolítja el a hatalomból, mivel a fegyveres csapás cél­pontjai között szerepelnek az elnyomó rendszer intézmé­nyei, például a köztársasági gárda és a különleges belbiz­tonsági szervezet is. A kikapós nálunk nem kap ki. Magyarország engedékeny ország - mondja a szociológus Amerikában válságról beszélnek, Európa Inkább csak derül Clinton szexbotrányán. Soha Ilyen stabilan nem állt gazdaságilag és politikailag a lábán az Újvilág, az elnök megbuktatása tehát igencsak kemény dió, ám a korlátlan lehetőségek hazájában nem lehetetlen, hogy e dió föltöréséhez elegendő egy-egy Intim kaland rész­leteinek megszellőztetése. Magyarország a szexualitás kérdésében meglehetősen en­gedékeny - politikai, vallási el­kötelezettségtől függetlenül. Legalábbis ez derül ki egy nemrég készült fölmérésből. Csepeli György szociológust, a vizsgálat egyik résztvevőjét ar­ról kérdeztük: a mi közvélemé­nyünket mennyire rázná meg egy Clintonéhoz hasonló ügy.- Valószínűleg semennyire. A honi politikai kultúráról sok rosszat el lehet mondani, de prüdériával nem vádolha­tó. Ennek az elnéző magatar­tásnak vannak persze a törté­nelmi múltban gyökerező okai is. Hogy csupán egyet említsek: jelképesen szólva egyfajta pogányság jellemez bennünket. Históriánk során jelentős vallásváltások zajlot­tak le, hiszen a török időkben az ország javarészt protestáns volt, majd az osztrák uralom egycsapásra ismét katolikussá tette az országot. Ám ilyen jel­legű hitéleti fordulat csak ott következhet be, ahol a néze­tek, felfogások meglehetősen rugalmasak. Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy nálunk a szexua­litás nem tartozik a szégyellni való tulajdonságok, vagy ép­pen a bűnök kategóriájába. A tapasztalatok szerint még a szexuális másság sem vált ki tömegméretű háborgást. A hazai közélet több ismert alakjáról is keringtek, kerin­genek különféle mendemon­dák. Meggyőződésem azon­ban, hogy ezekből, még ha igazak lennének is, nemigen kovácsolhatók hatásos politi­kai fegyverek - állítja Csepeli György. Szálóky Eszter A válságvírus Európában nem hat? A davosi Világgazdasági Fórum résztvevői a hét végén sürget­ték a nemzetközi pénzügyi pia­cok jobb ellenőrzését, és haté­konyabb felügyeleti rendszer életre hívását. A tanácskozáson több hozzászóló is csekélynek minősítette az ázsiai gazdasági válság kihatását Európára és az Egyesült Államokra. Ugyanakkor Washingtonban az amerikai pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az amerikai gazdaság is megszen­vedheti a valutaválság megoldá­sára tett nemzetközi erőfeszítés esetleges kudarcát. Mint mond­ta, a pénzügyi válság átterjed­het a világ más térségeire is, és csak nagy nemzetközi befekte­tésekkel lehet elhárítani a kór terjedését. Szakács-remeklések. Az ország minden részéből érkezett konyhaművészek mutatták be tegnap kompozícióikat a budapesti Vendéglátóipari Főiskola ételkiállításán és versenyén. Az ízmesterek - köztük a nagycenki győztes, Krauszpek Ferenc(képünkön) - kizárólag az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő „művekkel” versenyeztek. Esélylatolgatás Az MSZP hiteles pártként jó választási eredmény reményében kezdheti a kampányt, s esélye van a választások megnyerésére - jelentette ki Gál Zol­tán tegnap egy debreceni gyűlésen. Az Országgyűlés elnöke hozzátette: az el­lenfelek taktikája, a lakosság hangula­ta még sokat változhat az elkövetkező hetekben. Létrejöhet egyfajta teljes jobboldali összefogás, amely eljuthat a „kormányképes nagyságig is”. Orbán a gazdaságról A személyi és vagyonbiztonság erősí­tését, a korrupció mérséklését, a feke­tegazdaság arányának csökkentését, valamint a jogalkotás minőségének javítását és a kiszámíthatóságot sorol­ta Orbán Viktor a következő kormány sikeres gazdaságpolitikájának fel­tételei közé a Fidesz szombaton meg­tartott gazdasági konferenciáján. A pártelnök szerint évi 7 százalékos gazdasági növekedés szükséges az Európai Unió tagországaihoz való fel­zárkózáshoz. A hóhér akasztása? A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hiva­tal eljárást indított, amelynek kereté­ben házkutatást tartottak a Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezett bű­nözés elleni osztályán, a kábítószer­részleg hivatali helyiségeiben. A hírek szerint az osztály három nyomozóját őrizetbe is vették - ezt azonban a BRFK sajtófőnöke nem erősítette meg. Szlovénia és a kisebbségek Szlovénia nem fogja az alkotmányban elismerni nemzeti kisebbségként az ország német ajkú állampolgárait, de biztosítja azokat a jogokat, amelyeket más, nem szlovén anyanyelvű állam­polgárainak is nyújt. Drnovsek kor­mányfő hangsúlyozta: Szlovénia né­met ajkú lakosai nem alkotnak homo­gén csoportot, hanem az egész ország­ban szétszóródva élnek. A szlovén al­kotmány nemzeti kisebbségi státust biztosít az országban élő magyarok­nak és olaszoknak, és egy-egy parla­menti mandátumot tart fenn számuk­ra a törvényhozásban. Koalíciós vita Romániában Petre Roman, a Demokrata Párt elnö­ke ismételten kijelentette: szükséges a miniszterelnök menesztése. A román politikus szerint pártja nem kötelez­hető arra, hogy mellőzze a bizalmat­lansági indítvány benyújtását a Ciorbea-kormány ellen. Lapértesülé­sek szerint kevés a valószínűsége an­nak, hogy hétfőig sikerrel záruljanak a tárgyalások a koalíciós együttműkö­désről, így a parlament ülésszaka anélkül kezdődhet, hogy a koalíciós szabályokat meghatározták volna, ho­lott a kabinetnek csak a demokraták­kal együtt van többsége a törvényho­zásban. I Bevetésre készül az amerikai repülőgép-anyahajó legénysége az Öböl-térségben

Next

/
Oldalképek
Tartalom