Békés Megyei Hírlap, 1997. május (52. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

Ünnepségek világszerte Az évszázados május elsejei hagyo­mányokat őrizve, világszerte megem­lékeztek a munka ünnepéről. (2. oldal) Ballagási melléklet 5—8. oldal Jubileumi tárlat a múzeumban A XXX. Alföldi Tárlatot tegnap nyi­tották meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. (3. oldalon) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT IMS MEGYEI HÍRLAP 1997. MÁJUS 2., PENTEK ÁRA: 35 FORINT (3,75 FORINT AFAVAL) LII. ÉVFOLYAM 101. SZÁM j Promo-lndra ísssng .— kedvezményes, kedvezményes, hosszú lejáratú részletfizetés, már havi 10 958 F»-»ól. Békéxsaba, Bartók B. út 33. fszt. 3. ? Telefon: 06 (66) 453-680. S Előzetes telefonos időegyeztetést kérünk! Kommandósok szállták meg Sarkad városát. Az ORFK különleges szolgálatának helikoptereiből kommandósok ereszkedtek le a földre, s avatkoztak be a tűzpárbajba... (Tudósí­tásunk a 3. oldalon) fotó: fazekas László Válságban a mezőgazdaság Somogyországba került a százezret érő szablya A mezőgazdasági kistermelők re­gisztrációjának hiányossága is sok gondot és szabálytalanságot okoz. Ez azonban csak egy ok a sok közül, amiért dr. Kiss Zoltán földművelés­ügyi államtitkár azt mondta oroshá­zi fórumán, hogy igen, válságban van a mezőgazdaság. — Az agrárágazat állapota gerjeszti az indulatokat, a jövőt viszont csak akkor lehet megha­tározni, ha az összefogás szándé­ka megfogalmazódik — vélte az előadó, aki-a Magyar Szocialista Párt meghívására érkezett az al­földi városba. Az agrártámogatá­sok kapcsán belátta, sok pénz nem jut el azokhoz a gazdákhoz, akik valóban rászorulnak. Igaz, a paraszt nem azért van, hogy könyveljen, de valahol meg kell jelennie — és erre jó az őster­melői igazolvány —, hogy ki, mi­vel foglalkozik. Szerdán Kósáné Kovács Mag­da is Orosházán vendégeskedett, ő volt ugyanis az agrárszocialista megmozdulás 106. évfordulójára emlékezők szónoka. Az időjárás azonban nem fogadta kegyeibe az ünneplőket. Felhőszakadás kísé­retében a városi könyvtár előtt az MSZP országos ügyvezető elnöke emlékeztetett arra a Kossuth-téri pillanatra, amikoraz amerikai elnök a zord idő miatt széttépte beszédét és rögtönzött a tömeg előtt. Kósáné jelképesen tette ugyanezt és kérte az ünneplőket, hajtsanak fejet azok előtt, akik 106 éve bátorságukat bi­zonyították. A rövid ünnepség ko­szorúzással és a szokásos fáklyás menettel, utcabállal ért véget. Csete Ilona Hírek Kitüntetettek, (m) A Tűzoltók Napja alkalmából április 30-án Kuncze Gábor, a Magyar Köztársaság belügy­minisztere nyugállományú tűzoltó ezredessé léptette elő Szöllősi Pál alezredest, a Gyu­lai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság nyug­állományú parancsnokát. Sar- kadi Dániel zászlóst, a Békés­csabai Hivatásos Önkor­mányzati Tűzoltóparancsnok­ság megbízott szolgálatpa- rancsnok-helyettesének pedig „Bátorság Érdemjelet” ado­mányozott, s egyben jutalom­ban részesítette. Társastánc bajnokság, (n) A Békés Megyei Művelődési Központ május 3-án, szomba­ton 15 órától rendezi meg az országos A osztályos társas­tánc bajnokságot a Békéscsabai Sportcsarnokban. A műsorve­zető a hagyományokhoz híven Felczánné Nyíri Mária lesz, akitől megtudtuk, hogy most 27. alkalommal rendezik meg a bajnokságot, a rendezés jogát pályázat útján nyerték el. 35 pár nevezett, akik standard és latin-amerikai táncokból mé­rik össze tudásukat, fellép­nek a Békés megyei táncklu­bok, mintegy 300 verseny­táncos. A rendezvény sztár­vendége a latin-amerikai tán­cokban bajnok páros, Jánosi Viktória és Dudás Tibor. Nótaest. (cs) A Csorvásiak Baráti Társasága, a Csorvási Általános Művelődési Köz­pont és a helyi önkormányzat jótékonysági célú magyar nóta estet rendez Gál Gabriella, Hatvani Kiss Gyöngyi, Koltai Zoltán, Tamai Kiss László, va­lamint Oláh Kálmán és népi zenekara közreműködésével ma 19 órai kezdettel a torna­csarnokban. Az est fővédnöke dr. Vastagh Pál országgyűlési képviselő, igazságügy-mi­niszter. A rendezvény bevéte­lét az autista gyerekek részére épülő tábor támogatására ajánlják fel. Szarvasnyomok Mágor-pusztán elnevezéssel a vésztő-mágori történelmi emlékhelyen -— a Csaba Lovas íjász Kör, az Életfa Alapítvány és a helyi polgár- mesteri hivatal szervezésében — május elsején hagyomány­teremtő céllal nagyszabású tör­ténelmi rendezvényt tartottak. A nap fő attrakcióját az I. Országos Nomád Gyalogos íjászverseny jelentette. A visegrádi várjátékokkal egyenértékű rendezvénynek köszönhetően a vésztő-mágori emlékhelyen több ezer ember Bizonyára sokakban él még a hajdani május elsejei felvonu­lások emléke. Nos, a Média Centrum Kft., az Alföld és á Róna Rádió szervezőinek jó­voltából Békéscsabán a hagyo­mány tovább él; immár má­sodszor került sor a városban nosztalgia felvonulásra és ma­jálisra. Talán a rossz idő, vagy a korai időpont miatt készültek komo­lyan a nagy eseményre, minden­esetre — a régmúlt hagyomá­nyaihoz nem túl híven—legtöb­ben csak nézőként jelentek meg a meghirdetett találkozón. A volt pártház erkélyéről szemléző Pap János polgármester és dr. Simon Mihály jegyzőnek így nem volt nehéz dolga eldönteni, kinek adja a Csuta Galéria által felajánlott festményt: a Pepsi hosszú gépkocsisora érdemelte ki a fődíjat. Ennek átadásakor pezsgő ömlött az égből, vagyis a multikáron magasba emelt BMZ kezéből, majd a sor to­vábbhaladt a Széchenyi-liget felé, az egésznapos majálisra. A délelőtt nagy slágere volt a Fiume által mért 3,60-as pohár sör, (melyért sokan demizsonnal jöttek) és a ligetben árult szintén fordult meg tegnap. Az egész napos gazdag program első­sorban a magyar hagyományok, a kultúra iránti érdeklődést éb­resztette fel a résztvevőkben, s IX—XI. századi hangulatot va­rázsolt az esemény színhelyére. Az I. Országos Nomád Gya­logos íjászversenyre nevezettek korhű felszereléssel és ruhában versenyeztek. Majd az ered­ményt Tárkány vezér (alias Ko­vács József) ismertette. A ver­seny győztese, Reiner György (Kaposmérő) 100 ezer forint ér­tékű, honfoglalás kori szablyát 3,60-as kenyér a Burek pék­ségtől. Amúgy volt minden, mi szemnek-szájnak ingere: a Kór­ház utcában vidámpark, do­dzsem, szlalomverseny bevá­sárlókocsikkal és asztfalt-rajz- verseny, a ligetben ugrálózsiráf, kapott. A második helyezett Gyarmati Norbert (Gyula) egy íjat, a harmadik helyen végzett Nagy Zoltán (Pápa) egy kis íjászszobrot vehetett át át. Ám a rendezvény nemcsak versenyekből állt. A nap folya­mán például IX-XI. századi vi­seletbe és fegyverzetbe öltözött gyalogosok és lovas harcosok tartottak bemutatót. Ezenkívül íjásztanítás, vásári komédiák, népzene, néptánc és történelmi beszélgetés szerepelt a vésztő- mágori történelmi nap gazdag kínálatában. Magyári Barna lufi sárkány és egyéb „amit- akártok” készítés, munkakutya­bemutató, kötéltolóverseny, májusfamászó-bajnokság és fel­sorolni is lehetelen, mi minden várta az ünnepelni vágyókat. A.Gy. A fiatalabb korosztály legfeljebb a szülőktől hallhat a régi május elsejék hangulatáról fotó: kovács ERZSÉBET Kenyér 3,60-ért, vagy amit akartok Nosztalgia felvonulás és majális Békéscsabán KÜLÖNÖSEN KÜLÖNLEGES ő&rd ES A ♦ Szervokormány. Vezető' légzsák. <9* Légkondicionálás. Ködlámpa, alufelni. Elektr. ablakemelő. •í ♦ Központi zár, stb. tj Szuper ár.__________ É rdeklődjön személyesen ! FORD Békés Mobil, Békéscsaba, Szabolcs u. 38. Tel.: (66) 322-012, 451-150. Lökd ide a sört...! Május elsejét a múlt század vé­gén ünnepelték meg legelő­ször, és azóta minden évben megemlékeznek a munka nap­járól világszerte. A rendezvé­nyek tartalma, hangulata per­sze a társadalmi rendszerek és nemzeti szokások függvényé­ben sokat változott az évtize­dek során. Én még jól emlék­szem arra, amikor az iskolá­soknak kötelező volt a felvonu­lás és az integetés a tribün előtt; a nagy eseményre hetekig gya­koroltunk, elmaradtak az órák. Mindez mára múlté, a fiatalabb korosztálynak, gyermekeim­nek csak mese. Bevallom, akkor nem sze­rettem a május elsejéket, és főleg a felvonulások miatt. Mert miféle ünnep az, amikor korán kell kelni, vezényszóra menetelni meg énekelni?! A majális más: népünnepély, vi­gadalom, piknik a szabadban, az kellemes, ha szép az idő és jó a társaság. Május elseje meg­ünneplése kezdettől a dolgozó emberek kenyérért, békéért és szabadságért vívott küzdelmé­nek jelképe az egész világon, tehát politikai tartalmú. A ha­gyományoknak megfelelően a szakszervezetek kiveszik ré­szüket a rendezvényekben, a fórumokon, találkozókon fel­lépő szónokok a kormányokat bírálják, jobb munkakörülmé­nyeket követelnek, több szoci­ális vívmányért emelik fel hangjukat. Á foglalkoztatás, munkahelyteremtés, adórend­szer, nyugdíjreform, esély- egyenlőség és érdekvédelem kulcsszavak; a jobb megélhe­tést, a magasabb életminőséget hirdető táblák jellemzőek itt­hon és külföldön. S még azt mondják, hogy mi, magyarok vagyunk hajla­mosak a nosztalgiázásra? Pe­dig ami a május elsejei meg­mozdulásokat illeti, úgy lát­szik, ez nem csak nálunk szo­kás. Szlovákiától Horvátorszá­gig, Szerbiától Ausztriáig, Né­metországtól Japánig utcára vonult a nép, megragadva az alkalmat, hogy kifejezze elége­detlenségét a kormánnyal szemben, illetve hangot adjon különbözőköveteléseinek. Éh­ben nagyon hasonlítanak egy­másra az emberek, éljenek a világ bármely pontján. S még valamiben: szívesen politizál­nak, megvitatják az ország dol­gait sör és virsli mellett. Niedzielsky Katalin Hirdetményi Felhívjuk Békéscsaba és egészségügyi területi ellátási körzetébe tartozó telepü­lések lakosainak figyelmét, hogy az 1997. május 5-ére meghirdetett, ,,Az egészségügy helyzete és lakossági megítélése térségünkben” c. lakossági fó­rum technikai okok miatt egy későbbi időpontban kerül megrendezésre a városhá­za nagytermében. Az új időpont: 1 997. május 8. (csütörtök) 15 óra. Jllinden érdeklődőt szeretettel odrunk.. Békéscsaba Megyei Jogú Város ? Közgyűlésének egészségügyi bizottsága «

Next

/
Oldalképek
Tartalom