Békés Megyei Hírlap, 1997. március (52. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-17 / 63. szám

kRÉKÉS MEGYEI HÍRLAP­MEGYEI KÖRKÉP 1997. március 17., hétfő A kamuti római katolikus templomot Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök szenteltefel fotó: kovács Erzsébet Templomszentelés Kamuion Honfoglalásunk 1100. évében készült el és március 15-én ke­rült felszentelésre Kamuion a Szent Gellért nevét viselő római katolikus templom. A gazdag történelmi múlttal rendelkező, mintegy ezerötszáz lelkes tele­pülésnek korábban volt már temploma, s talán ez is közreját­szott abban, hogy 1517 és 1552 között a vármegye székhelye volt. A Pauló László és felesége, Dömény Anna építész házaspár tervezte templom kivitelezésére Vígh Imre békési építési vállal­kozó kapott megbízást. Az alap­követ ’94. március 20-án helyez­te el és most szentelte fel a temp­lomot Gyulay Endre, szeged- csanádi megyés püspök. Az eseményen közreműkö­dött a település erdélyi testvér­községének, a hétezer lakosú Ditrónak a 43 tagú kórusa, ott voltak a környező települések polgármesterei is. Miután a tervező bemutatta a templo­mot, Vígh Imre átadta a me­gyés püspöknek annak kulcsát. Ezt követően Gyulay Endre a tervezésben, a kivitelezésben és a lebonyolításban részt ve­vőknek átnyújtotta a Szent Gellért Emlékérmet. Szent be­szédében szólt arról is, hogy a mintegy 50 millió forintos be­ruházást a hívek adományai és a külföldi támogatások nélkül a egyház nem tudta volna megva­lósítani. Szólt a közösség össze­fogó erejéről, a szentírás igazsá­gairól és Szent István intel­meiről. Miután a szeged-csanádi megyés püspök felszentelte a templomot, kívánta a híveknek, hogy találják meg ott lelki béké­jüket, erősödjön a keresztény élet, benne a keresztény normák­kal és erkölccsel. A szentmise után a templom kertjében elültet­ték az a négy lucfenyőt, melyet a ditrói küldöttség a Hargitáról ho­zott ajándékba a falunak. —szekeres— Petőt tapssal fogadták Gyulán Kitüntetés megyénk rendőreinek A Békés Megyei Rendőr­főkapitányságon is megemlé­keztek az 1848-as forradalom és szabadságharc 149. évforduló­jából. Az ünnepséget a Him­nusz, majd Juhász Gyula „Már­cius idusán” című verse nyitotta. A nemzeti ünnep alkalmából az Országos Rendőr-főkapitány­ságon rendezett központi ün­nepségen március 14-én Buda­pesten a polgári nemzetbizton­sági szolgálatok tárca nélküli minisztere dicséretben és juta­lomban részesítette a Békés Me­gyei Rendőr-főkapitányság és a Nemzetbiztonsági Szolgálat eredményes együttműködési te­vékenységéért dr. Gál László dandártábornok urat, a megyei főkapitányság vezetőjét. A Magyar Köztársaság bel­ügyminisztere soron kívül ezre­dessé léptette elő dr. Hajdú An­tal rendőr alezredest, a Bűnügyi Igazgatóság igazgatóját, vala­mint dicséretben és jutalomban részesítette Gulyás György Páratlan lehetőség... (Folytatás az 1. oldalról) Emlékeztetve a Román Köz­társaság miniszterelnökének, Victor Ciorbeának a romániai magyarsághoz intézett március 15-ei üzenetére, Vastagh Pál így zárta ünnepi beszédét: — Van esélyünk arra, hogy szót értsünk egymással, és hogy az eleink által megálmodott kor­szerű demokratikus Magyaror­szág egy kiszélesedő európai in­tegráció keretében mindannyi- ónk számára valósággá váljék. Az ünnepi beszédet követően dr. Simon Imre, a megyei köz­gyűlés elnöke átadta a Kuncze Megemlékezés Békéscsabán rendőr alezredest, a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét és Balázs András rendőr zászlóst, a Bé­késcsabai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának őrparancsnokát. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője dicséretben és jutalomban ré­szesítette Huszár Endre rendőr őrnagyot, Telek József, az anya­gi-ellátó osztály dolgozója pe­dig, a rendőrség állományában végzett eredményes tevékeny­ségéért, életútja elismeréseként, nyugállományba vonulása al­kalmából a Magyar Köztársaság belügyminisztere által adomá­nyozott emléktárgyat vehette át. A Békés Megyei Rendőr­főkapitányságon megrendezett megemlékezésen a megyei főkapitányság vezetője, munká­juk elismeréseként soron kívül előléptetett 12 főt, dicséretben és jutalomban részesített 27 főt, a megye rendőrállományának tagjai közül. —Both— Gábor belügyminiszter adomá­nyozta Eszterházy Miksa-em- lékérmet Gőcze Máriának, a Körösi Csorna Sándor Főiskola tanszékvezető testnevelő taná­rának. Nemzeti ünnepünk alkal­mából Göncz Árpád köztársasá­gi elnök Mezőhegyes polgár- mesterét, Kassai Bélát, aki 1973 óta áll a város szolgálatában, a Magyar Köztársaság Arany Er- demkeresztjével tüntette ki. A magas elismerést Vastagh Pál igazságügy-miniszter nyújtotta át az ünnepi megyegyűlésen a Hild-díjas település első polgá­rának. Ménesi György Tárcsái festők, (z) A Köröstarcsáért Baráti Kör ren­dezésében szombaton a helyi művelődési házban Papp Zoltán mezőberényi festőművész nyi­totta meg a köröstarcsai festők közös kiállítását. A tárlaton Baji József, Kolarovszki Zoltán, D. Szabó Pál, Szabó Károlyné Petrovszky Klara és Végh Judit mutatkozik be alkotásaival. Új támogató, (y) Nemrég tartotta a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület nőnapi ün­nepségét. A kedves ünnepségen túl az egyesület elnöke bejelen­tette, hogy a városi nyugdíjas­egyesület új támogatója a Hun­gária Biztosító lett. Egészségklub. (1) A mező­kovácsházi művelődési házban működő egészségklub márciusi találkozóját 26-án 16.30 órakor tartja, ahol dr. Török Julianna fül-orr-gégész és Be ne Ildikó gyógyszerismertető a TENA-tól tart előadást a klubtagoknak és az érdeklődőknek. Őrszolgálat, (i) Füzesgyar­maton a mezőgazdasági őrszol­gálatot tavaly hat közmunkással erősítette meg az önkormányzat, s ez az idén is így lesz. A föld1 használóknak pedig — a kép­viselő-testület döntése alapján — a földterület kataszteri tiszta jövedelmének minden aranyko­ronája után évenként 30 forintot kell fizetniük az őrzésért. 23 tűzeset, (u) Csütörtök este óta 23 alkalommal riasztották a megyei tűzoltókat nyílt láng okoz­ta kisebb-nagyobb avar-, nádas- tűzhöz. A tüzek — a tűzoltóság jelentése szerint — kár nélküliek voltak. Betöréseit, (u) A hét végén Pósteleken betörtek egy tanyára, ahonnan húszezer forint értékben permetezőgépet, gázpalackot és horgászbotokat vittek el. ♦ Gerlán egy Fecske sori hétvégi házba törtek be, ahonnan ötven­ezer forint értékben tulajdonítot­tak el 2 gázpalackot és 7 zsák lu­cernát. ♦ Békéscsabán a Korrekt Kft. Hajnóczy utcai telephelyére tör­tek be, ahonnan 10001 üzemanya­got, egy olajemeló't és egy rádió­magnót vittek el az ismeretlen tet­tesek, 160 000 forint értékben. „A VÁRAKOZÁS OTT CSAL MEG, AHOL LEGTÖBBET ÍGÉR; S AKKOR SIKERÜL, MI­KOR A REMÉNY CSÜG- GEDÉSBE HÜL.” (Shakespeare) Bár a gyulai ellenzéki pártok kifo­gásolták, hogy a március 15-i vá­rosi ünnepség meghívott szónoka az SZDSZ elnöke, baljós előjelek terjengtek, minden a legnagyobb rendben zajlott a Petőfi-szobor- nál. Az ünneplők sem voltak ke­vesebben mint korábban, sőt ta­lán valamivel többen is. Pető Ivánt tapssal fogadták a gyulaiak. —Az ünnep hányatott története a bizonyság arra, hogy a szabadság és nemzet fogalmainak szétvá­lasztása, szembeállítása csak csonkolásra és nem önkiteljesí­tésre nyújt lehetőséget. Az igazi magyar hagyomány szabadság­központú tradíció, az igazi sza­badelvű magatartás nemzeti — mondta a szónok. Kifejtette, hogy a modem magyar politika ’48- ban született meg, s akik akkori lényegét tagadták, azok is inkább jónak látták kisajátítani... Amikor 1848. március 15-én megjelent a 12 pontot tartalmazó röplap, írói rá egy kérdést illesztettek: Mit kíván a magyar nemzet? Mielőtt elkezdték volna a pontokat sorol­ni, jól olvashatóan odaírták: Le­gyen béke, szabadság és egyetér­tés. Azt írták, ami miheztartás végett nekünk is szól — fejezte be tapssal fogadott beszédét. A Bay Zoltán Gimnázium diákjai­nak ünnepi műsora, a koszorú­zás után ünnepi testületi ülés kezdődött a városháza díszter­mében. Lebenszky Attila polgár- mester Kiváló Polgár kitüntetést adott át Kiss Anikó nyugalma­zott gimnáziumi tanárnak, törté­nésznek, muzeológusnak, Bie- lek Gábor címzetes apátplébá­nosnak maradandó gyulai mun­kásságáért és posztumusz id. Christián László testnevelésta- námak, a sportélet kiemelkedő személyiségének. Először adta át a polgármester a Gyula Város Közszolgálatáért emlékérmeket Becsyné dr. Szabó Márta al­jegyzőnek, Arató Sándornénak, a Béke Sugárúti Óvoda óvónő­jének, Brandt Szilveszternének, a Dürer Albert Általános Iskola magyartanárának és Kozma An­talnak, az V. számú általános iskola igazgatójának. Március 15-e gyulai ünnepsé­ge a Nemzeti Filharmónia és az Erkel Ferenc Társaság 8. történel­mi hangversenyével zárult ugyancsak a városháza díszter­mében. A gyulai március 15-e törté­netéhez hozzátartozik, hogy ér­tesüléseink szerint a város pol­gármestere antiszemita kije­lentésektől hemzsegő, mocsko­lódó levelet kapott. írója kilá­tásba helyezte, paradicsom­mal vagy mert az túl drága, tojással dobálják meg a szóno­kot. Állítólag példátlan biz­tonsági intézkedés kísérte a városi ünnepséget. Tény, hogy a város rendőrkapi­tánya levélben fordult a képviselő-testülethez, tegye­nek meg mindent az ünnep méltóságának megőrzése ér­dekében. Azon túl, hogy az ellenzéki képviselők a pénte­ki ülésen úgy foglaltak állást, nyilatkozatuk megtétele szükséges volt, az utcai poli­tizálást nem tartották kívá­natosnak. A testület elfogad­ta a javaslatot, hogy a jövő­ben együttesen döntenek ar­ról, ki legyen a városi ünnep­ség szónoka. (Szőke) (Folytatás az 1. oldalról) művészei, a Balassi tánc- együttes és a Fiatal Színház- művészetért Alapítvány nö­vendékei szolgáltatták. Pap János, Békéscsaba megyei jogú város polgármestere ün­nepi beszédében hangsúlyoz­ta: Kossuth csak álmodott a szabad és demokratikus Ma­gyarországról, mi azonban a XX. század végén tehetünk érte, ekképp méltó emléket ál­lítva az 1848-as forradalom és szabadságharcnak. Fontos a béke, az egyenlőség, hisk oly sok elnyomást, pusztítást ta­pasztaltak már az emberek. A rendezvényen a polgár- mester adta át a Békéscsabáért és Békéscsaba Sportjáért ki­tüntetéseket is. Idén Békés­csabáért kitüntetést kapott dr. Ambrus Zoltánné, az Orszá­gos Filharmónia Békés Me­gyei Kirendeltségének veze­tője, dr. Borbola József nyu­galmazott belgyógyász főor­vos, aki, mint megtudtuk az országban elsők között szer­vezte meg a cukorbetegek rendszeres gondozását. Bé­késcsaba Sportjáért kitünte­tést Cemann Ferenc, az atléti­kai klub dobó szakágának edzője, Gregor László, a lakó­telepi SE edzője és a József Attila Általános Iskola testne­velési munkaközösségének tagjai kaptak. A Szózat el­hangzása után a városi önkor­mányzat, majd a kisebbségi önkormányzatok, végül a pár­tok és társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a meg­emlékezés virágait a Kossuth- szobor előtt. Both Imre Pető nem befolyásolja... A Magyar Sajtó Napján A MIÉP gyulai szervezete pén­teken este tartotta a Petőfi-szo- bomál megemlékezését nem nagy számú érdeklődés mellett. Az ünnepi összeállítást Győri Béla, a Vasárnapi Újság főszer­kesztője vezette, a szónok ifj. Hegedűs Lóránt refonnátus lel­kész, a MIÉP elnökségi tagja volt. A megemlékezésen részt vevők között a Magyar Fórum rendkívüli kiadását osztogatták, egy verset is terjesztettek, a Szó­zat átírt változatát. Ifj. Hegedűs Lóránt a magyar nemzet talpra- állását, összefogását sürgette, az isteni igazságra, szeretetre épülő társadalmi rend megvalósítását. Hangoztatta, nem azok a magya­rok, akik az alapszerződéseket aláírták a szomszédos államok­kal. A hazaáruló elitet ki kell söpörni az állami pozíciókból, népirtók ők, akik elherdálták legfőbb értékeinket. Sz. M. Az SZDSZ gyulai szervezete is átadta volt irodahelyiségét a Petőfi téri épületben a levéltár céljaira, az onnan eljövő pártok közül utolsóként alakíthatták ki új helyüket a Hétvezér utcában. Ezzel a képviselő-testület dön­tése szerint a város valamennyi működő — parlamenti vagy azon kívüli — pártjának elhe­lyezése megoldódott. Az épület önkormányzati tulajdon, a város költségvetéséből hozatták rend­be az SZDSZ helyiségeit is. Az első napját élő iroda ven­dége volt Pető Iván, az SZDSZ elnöke, aki itt találkozott a sajtó képviselőivel március 15-ének délutánján. Az elnök a kérdések­re válaszolva elmondta: fel­tételezhetően a gyulai ellenzéki pártok nyílt levele politikai ak­ció volt, amely a nemzeti ünne­pen úgy látszik, nem találkozott a helyi ünneplőközönség véle­ményével. Az MDF gyulai elnö­kével nem váltottak szót, régóta nincs érdemi kapcsolatuk. A Bay gimnázium igazgatójával levelezésben áll, hozzá is fordult támogatásért. Láthatta, valóban mostoha körülmények között működik az iskola. Áz intézmé­nyért küzdő igazgató elszántsá­ga követendő mások számára is, ugyanakkor a gimnáziumépítés a helyi képviselő-testület dönté­se volt, s messziről jött ember nem befolyásolhatja azokat. A közelgő választásokról úgy vé­lekedett, az a kérdés, lehet-e biz­tos többséggel kormányt létre­hozni. Lehetséges, hogy a következő hárompárti kormány lesz. Kérdés az is, folytatható-e a jelenlegi kormány politikája vagy valami egészen más követ­kezik. Az utóbbinak véleménye szerint nincs esélye. Dr. Szécsi István bejelentette, kéthetente, csütörtökön délutánon­ként jogsegélyszolgálatot nyújt az SZDSZ-irodában. Az első nap március 20-a lesz. (ö) A Békés Megyei Hírlap munka­társai és a Népújság Kft. dolgozói —a szép hagyományt követve— az idén is megemlékeztek a Ma­gyar Sajtó Napjáról. Március 14- én, pénteken a békéscsabai Fiume Szálló éttermében ünne­peltek hozzátartozóik és a meghí­vott vendégek társaságában. — Március 15. a magyar tör­ténelem legszebb ünnepe, mert a 48-as márciusi ifjak akkor mondták ki először a szabadság, egyenlőség, testvériség jelsza­vát, akkor indultak először ál­maikért, a független Magyaror­szágért, a polgári fejlődésért csatába. Nekünk, újságíróknak, lapszerkesztőknek különösen kedves ünnep, hiszen a követe­lések között kiemelt helyen sze­repelt a szabad sajtó kivívása — mondta többek között ünnepi beszédében Niedzielsky Katalin felelős szerkesztő. — Tudom, a nyugalom, a kiegyensúlyozott világ az, amelyben a szakérte­lemmel és tisztességgel végzett munka számít, nem más. Ahol a szép szó győz meg, nem a han­gos, az emberség, nem a túlerő — szólt kollégáihoz, erőt, sikert kívánva a további közös munká­hoz. Sajtónapi hagyomány a kitün­tetések átadása is. A Pálffy Albert díjat ezúttal Kiss A. János szer­kesztő, az Unicum díjat Szőke Margit újságíró vehette át dr. Árpási Zoltán főszerkesztőtől. Dr. Tóth Miklós igazgató pénzju­talomban részesítette Mészáros Béla tervezőszerkesztőt, Fülöp Miklósnét, Kocsis Andrásnét és Plavecz Pálnét, a kiadó munka­társait. A Békés Megye Testkul­túrájáért kitüntetést Christián László, a gyulai terjesztési ügy­nökség vezetője kapta. A báli szórakoztatóműsorban fellépett a Milla Trió Humortár­sulat, Balázs Pali, a zenéről a Fiume zenekar gondoskodott. (n) Jehova körzetkongresszus Autóbuszok sokasága jelezte, Orosházán a sportcsarnok nagy­szabású rendezvénynek biztosít helyet a hét végén. Mint megtud­tuk, körzetkongresszusukat tar­tották a Jehova Tanúi szombaton a Csongrád megyei, vasárnap pe­dig a békési tagjaik részére. A közel 3 ezer résztvevő aktív köz­reműködésével ének, ima, zene és előadás szerepelt a program­ban, ami rávilágított, hogy a bibli­ai tanítás gyakorlati segítséget nyújt. Alkalmazásával javíthatunk életünk minőségén érzelmileg, er­kölcsileg és szellemileg. A keresz- telkedők nagy száma is bizonyította az isteni tanítás eredményességét. Az Istennek való önátadók csatla­koztak ahhoz az 5 millió 200 ezer tanúhoz, akik világszerte prédikáló­munkájukról ismertek. cs. i. MIÉP: nemzeti újjászületést!

Next

/
Oldalképek
Tartalom