Békés Megyei Hírlap, 1996. december (51. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-24-26 / 300. szám

cyan magenta yellow black 1996. december 24-26., kedd-csütörtök szolt, parányi borítékban volt a levélke, ma is tudom kívülről: „Kedves, nagyon ki­csi lány! A képet szemlélve, gondolatait olvasva biztos va­gyok benne, hogy ön nem lesz színésznő, máris az, csak még nem próbálta, mint cigány a hegedülést.” — Jelentkeztem is a Színmű­vészeti Főiskolára, elsőre fel­vettek. Megírtam neki, és küld­tem egy ballagási képet is. Ott­hon látták rajtam, valami történt. Apám (dr. Balogh János, [84] Kossuth- és Széchenyi-díjas, a biológia nemzetközi hírű pro­fesszora — a szerk.) polgári ér­tékrend szerint nevelt, kétszere­sen is kétségbeesett, egyszer, hogy színésznő lesz a lánya, má­sodszor, hogy szerelmes a nála 36 évvel idősebb Sárdy Jánosba. „Lányom, én biológus vagyok, higgyél nekem, ebből semmi jó nem jöhet ki” — mondta, de hiába, engem elbontott a szere­lem. Most már csak látni kellett volna a nagy O-t, mert eddig Sárdy János egy 1958-asfotón, amint épp kottát tanulmányoz Hol volt, hol nem volt, Zamárdi-felsó'n is túl, egész pontosan az állomási kilométerkőnél állt egy csitri szőke lány. Az összes elhaladó autós lefékezett előtte. Am o, arcán földöntúli mo­sollyal, mindenkinek azt válaszolta: én várok valakit. Egyszer csak megállt a vajszínű Opel, vezetője napszemüvegén át cso­dálta a szőke lányt, kinyitotta a kocsi ajtaját, maga mellé ültette és elhajtottak. A lány végigmérte a férfit, igen, ilyennek képzel­te, még a lába ujja is tetszett neki. Azután kérte, vegye le a napszemüvegét. Megtette. A lány tudást látott a szemében. A férfi mindent szeretett volna, ám a lány többet akart. A röpke óra után elváltak, a férfi mosolyogva utánaszólt: majd Pesten telefonozok. Az eset 1961. július 17-én esett, a lány neve Balogh Judit, a férfié Sárdy János. Sárdyné A magyar daléneklés egyik leg­nagyobbika jövőre lenne 90 éves, ám 1969 óta halott. A lány, akivel nyolc boldog évet töltött, ma Budapesten él, az Erzsébet térrel szemben, a Sárdy-házban. A lakásban antik bútorok, a fo­telben, amelyben elhelyezke­dem Honthy Hanna. Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert és más nagyságok ültek valaha, amikor vendégségben jártak Sárdyék- nál. A díszlet áhítatot parancsol, a történet, amit hallok és tovább­adok, mesébe illő. — Harmadikos gimnazista voltam, amikor megláttam Sárdy Jánost a tévében, a Gül- babából énekeltek részleteket Gyurkovics Máriával. Azon nyomban elhatároztam, leve­let írok neki. Úgy kezdtem, hogy én egy nagyon kicsi lány vagyok, de erős az elhatározá­som, hogy színésznő legyek. Borítékba tettem egy fényké­pet is. Hetekig lestem a postát, jött-e válasz. Hol elkesered­tem, gondolva, hogy tucat­számra kap hasonló leveleket és talán el sem jutott hozzá az enyém, hol meg reményked­tem, hátha a kezébe kerül és elolvassa. így történt. Vála­mindössze ábrándoztam róla és őriztem a levélkét. Ám eljött az alkalom, Sárdy egyik ismerőse elvitt az Operettszínházba, ahol a Leány vásár ment. Nem emlék­szem semmire a darabból, csak azt tudom, hogy amikor az előadás után bementem hozzá Sárdy János 1936-ban szerződött az Operaház­ba. Első fellépése a Bánk bánban volt, Ottó szere­pében, majd a Pillangó- kisasszony és a Szöktetés a szerájból következett ugyanabban az évben. Fellépett a Nürnbergi mester dalnokokban (1938), utána a Farsangi lakodalom és a Denevér (mindkettő 1939-ben), a Mosoly országa (1940) következett. Azután az egyik legnagyobb siker, a János vitéz, a feledhetet­len Kukorica Jancsi. 1957-ben lett a Fővárosi Operettszínház tagja. Az operettirodalom vala­mennyi szerepét elját­szotta. Csaknem két tucat filmben szerepelt, közü­lük a legemlékezetesebb a Déryné, a Mágnás Mis­ka, a Leányvásár, a Ka­lotaszegi madonna, melyben a Rózsalevél című dallal végleg belop­ta magát a közönség és a szakma szívébe . „Engem elborított a szerelem ” Az álompáros: Sárdy János, Balogh Judit az öltözőbe, jól megnézett és azt mondta, majd írok. Úgy is lett. A levélben ennyi állt: Július 17-én Zamárdi-felső felé fogok autóz­ni, ha ráér, jöjjön ki az állomási kilométerkőhöz. Ráértem... — Ahogyan megígérte, Pes­ten telefonozott. Érdekes, az­után is mindig ezt a kifejezést használta, soha nem mondta azt, Sárdy születésének 80. évfordulóján emlékszobát avattak szülőhelyén, Nagykónyiban. A gondolatot az özvegy vetette fel és a helyi vezetők támogatták. Az ünnepség szónokának Rátonyi Róbertét, a régi bará­tot kérték fel, aki örömmel elvállalta, pedig már súlyos szívbeteg volt. A gépkocsi háztól házig vitte, ez volt utolsó vidéki közszereplése. —Az emlékszoba a művelődési ház egyik terme — mondja Poszpis Róbert, az intézmény igazgatója —, és itt helyeztük el a művész személyes használati tárgyainak egy részét. Legértékesebbjei a fotók, a pianínó, melyen gyakorolt, íróasztala, szekrénye. Az emlékkönyvben sok-sok bejegyzés tanúsítja, mennyi­re tisztelték, szerették Sárdy Jánost. Igyekszünk mél­tóképpen őrizni e hagyatékot és jövőre, születésének 90. évfordulóján nagyobb nyilvánosságot adni neki. Sárdy János 1907. július 26-án született a Tolna megyei Nagykónyiban. Édesapja kereskedő volt, ám tönkrement és vándo­roltak egyik helyről a másikra. Ahol éppen él­tek, ott járt iskolába az ifjú Sárdy, akinek külö­nösen édesanyjával volt bensőséges kapcsolata. Jó eszű gyerek lévén elvé­gezte a pápai tanító­képzőt és Dunaföldvárra került osztálytanítónak. Itt ismerték fel csodála­tos adottságát és hamar­jában a város, no meg a lányok kedvence lett. Ta­nított, tanult, énekelt — és boldog volt. Élete vé­géig megőrizte vidékisé- gét, ízes beszéde nem máz volt rajta, ő eredeti maradt. hogy majd hívlak, majd telefo­nálok, h^nem telefonozok. Mintha ma is hallanám. Sokáig kellett vámom a telefonozásra. Akkor még nem tudtam, miért. Amikor végre felhívott, azzal mentette ki magát, hogy több hónapig külföldön szerepelt. Csak később tudtam meg, hogy halálos beteg feleségét ápolta. Sárdy ugyanis nős volt, ám a mi kapcsolatunk csak felesége ha­lála után kezdődött. Ecker Lili több évtizeden át volt a társa, és nehéz időket is átéltek. A zsidó­üldözés idején Sárdyval közöl­ték, vagy elválik a feleségétől, Sárdy igen kedvelt ven­dége volt a különböző ma gyár nótaesteknek, ahol igen nagy sikerrel énekelte különösen a csárdásokat — írja Ha­dai Győző Sárdy János­ról szóló könyvében. Sok­oldalúságát bizonyítja, hogy operettfelvételei mellett igen sok nótafel­vétel is készült vele, s ezek a lemezei is rendre elfogytak. S hogy mi volt a titok nyitja? Talán az, hogy őa sokak által lené­zett műfaj egyes darabja­it képes volt valami meg­fő galmazhatatlan, má­sok által utánozhatatlan módon, amúgy „sárdy- san” énekelni. Soha nem nézte le a könnyűműfajt. vagy nem léphet fel többet az Operaházban. S hogy milyen nagyszerű ember volt, bizonyít­ja amit erre válaszolt: „Akkor inkább én is felvarrom a sárga csillagot!” Katonaruhát öltött, bement a Dohány utca környéki gyűjtőbe, ahonnan kimentette anyósát és még néhány embert. Feleségéről Jancsi megismerke­désünk első heteiben beszélt ne­kem. Nem tekintettem Lilit hol­tában sem riválisomnak, már csak azért sem, mert akkor még nem tudtam, mi is lesz velünk valójában. Sok időt töltöttünk együtt, akkor már feljártam hoz­zá és a Rózsadombra, ahol Jancsinak volt egy nyaralója. Boldog órákat töltöttünk itt. Ne­kem, a 18 éves lánynak valami fantasztikusát jelentett az ő fizi­kai közelsége. Egy délután, itt a nyaralóban elkezdett mesélni az édesanyjáról. Kinyílt, megosz­totta velem legbensőbb érzéseit. Akkor már tudtam, ő is többet akar. — Nem bírtam tovább, be­mutattam őt apáméknak, és kö­zöltem, nem vagyok hajlandó nélküle élni. Hozzáköltöztem, ebbe az épületbe, amit azóta is Sárdy-háznak hívnak. Nem él­tünk nagy társasági életet, bár Jancsit körülrajongták kollégái. Nagyon szerették őszintesé­géért, nyíltszívűségéért. Soha senkit meg nem bántott, min­denkihez volt egy mosolya. Az a bizonyos Sárdy-mosoly. Elő­adások után elmentünk vacso­rázni és kettesben sétáltunk haza. Olykor vendégeket hív­tunk, akik mondogatták Jan­csinak, micsoda szerencséd van ezzel a lánnyal, mire én elpirul­tam, ő meg magához ölelt és megcirógatott. Ilyenkor alig vártuk, hogy elmenjenek a ven­dégek. — Három év után, 1964 nya­rán kötöttünk házasságot, vagy ahogyan ő mondta, össze- íratkoztunk. Jancsi nem sokkal ezután beteg lett, súlyos ízületi bántalmak gyötörték. Hol job­ban, hol rosszabbul volt, de vál­tozatlanul fellépett. Egyszer Sopronban volt a kórházban, amikor hirtelen mindketten ugyanarra gondoltunk: nincs gyerekünk. A sors azután meg­adta, és megszületett a lányunk. Jancsi nagyon szerette, bár ak­kor már egyre többet feküdt kór­házban, a tüdejével volt problé­Sárdy egyszer Eleken, ebben a négynyelvű ha­tárközségben lépett fel. Az első sorban egy 12- 13 év körüli, kipirult arcú kislány ült. Áhítat­tal nézte Jancsit és le nem vette róla a szemét. Észrevette ezt Sárdy és a következő számot évődve egyenesen neki énekelte: O, leányka, ó leányka... Szünetben a kislány édesanyja be­ment az öltözőbe, hogy autogramot kérjen tőle. Sárdy megjegyezte: nem baj, hogy a kislány nem mer bejönni, hisz úgyis találkozom még vele. Ennek a lelkes kis arcocskának a tulajdo­nosát az Isten is színésznőnek teremtet­te. A jóslat annyiban beteljesedett, hogy Győri Márta — ő volt a kislány — a ,,Nyílik a rózsa” egyik nyertese, később előadóművész lett. ma. Nappal ott voltam vele, este rohantam haza a gyerekhez. Hosszú ideig ment ez így, akkor már tulajdonképpen minden nap ajándék volt. Halottak napján, amikor nála voltam a kórház­ban, azt mondta, vigyek a Lili sírjára virágot, mert ő már nem tud menni. Nem sokkal utána meghalt. Azt hittem, megbolon­dulok. A sírnál Honthy és Rátonyi támogattak. Néhány barátunk segített a nehéz időkben, aztán valahogy talpra álltam. Az ő emléke adott erőt ehhez. Életemben nem találkoz­tam ilyen tiszta emberrel. Sokan és sokat írtak róla. Nekem Abody Béla egy mondata tet­szik, ez jellemzi legjobban: Sárdy János egyszeri etikai cso­da volt. — További sorsom úgy ala­kult, hogy lányunkat felnevelve újra férjhez mentem. Muzeoló­gus vagyok, tanítok egy iskolá­ban. Kiegyensúlyozott életet élek. Néha álmodom, ilyenkor látok egy vajszínű Opelt köze­ledni. Seleszt Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom