Békés Megyei Hírlap, 1996. július (51. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-25 / 173. szám

Tartanak-e a balesetektől? Maczik Mihály nem tartott a balesetek­* *|if tol, de most vett egy Trabantot, amit az X erősek„ledúrhatnak” az útról. (5. oldal) TVR EXTRA Heti rádió-, tv-műsor Karmester, méltó feladattal Mossóczy Vilmos nyugállományú tűzoltó ezredest kérték fel, hogy két gyulai elő­adáson vezényelje a zenekart. (6. oldal) 1996. JÚLIUS 25., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 173. SZÁM Hozott anyagból, toli­ból, pehelyből, műszál­ból, gyapjúból bébimérettől az extra méretig PAPLANKÉSZÍTÉST vállalok. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8—18 óráig, szerdán 13 órától 18-ig. Karasz Péterné, Békéscsaba V., Ludvigh u. 33. A felnyitott dobozok nagy részében több volt a szesz, mint az uborka FOTÓ: SUCH TAMÁS Éjféli menü: uborka Kakival A gyulai határátkelőnél majd’ 2 milliós csempészáru Uborkát Rákival. Ez volt a menü a gyulai határátkelőn kedden éjfélkor, amikor az ellenőrzésre kiszemelt német kamion rako­mányának titkát felfedték a helybéli vámosok. Profi munka volt, mert az eredeti csomagolású dobozok avatatlan szemek számára semmilyen gyanús körülményről nem árulkodtak. Nem úgy a vámellenőrök előtt! A 400 dobozból csak 109 tartalmazott tisztán savanyított uborkát, a többi csak mutatóban, a tetejére kapott a tartósított zöldségből, alattuk viszont ott lapultak a palackok, bennük a törökök nemzeti italával, a Yeni Rákival. Összesen 2 ezer 619 üveget találtak, értékük 1 millió 833 ezer 609 forint. A kamion Törökországból Né­metországba tartott volna, török sofőrje tagadja, hogy bármit tudna a csempészáruról. A vá­mosok egyébként megkülön­böztetett figyelmükkel tüntetik ki az úgynevezett gyűjtőka­mionokat — a kedd éjfélkor le­bukott is ilyen volt, élelmiszere­ket, különféle cikkeket, sokféle árut szállított —, hiszen hasonló rakományokban találtak már kábítószert, szeszes italt. A tö­rök férfi egyébként TIR-igazol- vánnyal is rendelkezett, ami azt jelenti, hogy a szállított áru után fizetendő vám- és egyéb költsé­gek fedezetéig biztosítékot nyújt a TIR, a nemzetközi fu­varozási szervezet. A látszólag ártatlan uborka­szállítmány az egyik vám- ellenőrnek— aki több mint 20 éves mtinnal pillantotta meg a kamionba pakolt holmit — több szempontból is gyanús volt. A fémdobozok súlya kü­lönbözött, ez puszta emelésre is megállapítható volt. Feltűnt, hogy a dobozok egy részének címkéjére jókora B betűt pe­csételtek, nyilván a megkülön­böztetés szándékával. Hátha még megkopogtatta valaki az uborkás dobozok oldalát! Az egyik teltségről árulkodott, a másik üregesen kongott. Végül is a kiváló felderítési gyakorlat­ra szert tett gyulaiak régóta spe­cializálódtak erre a munkára— összegezte lapunknak Pataki Mihály főhadnagy, a gyulai vámhivatal parancsnokhelyet­tese. A gyulai határállomáson régóta sikeresen dolgoznak a vámellenőrök. Márpedig ha a határon jól dolgoznak — mondtad/". Klavács Antal vám- és pénzügyőr százados, a Vám- és Pénzügyőrség Békés me­gyei nyomozóhivatalának pa­rancsnoka —, az a belterületen csapódik le. A felderítés után ez­úttal is a Békés megyei nyomozó- hivatalnak adják át az ügyet A vizsgálat jelentős költségekkel jár, hiszen tolmácsot, ügyvédet kell az eljárásba bevonni. A minőségi munkához pedig há­rom dolog szükséges: idő, ember és technika. Mindháromból ala­posan szűkölködnek a vámhiva­talok dolgozói. L. E. Kistérségi válságkezelés A Népjóléti Minisztérium szo­ciális programok irodája meg­hívására gyűltek össze tegnap délelőtt a dél-békési régió pol­gármesterei Mezőkovácshá- zán, ahol a kistérségi válság- kezelő program pályázati lehe­tőségeiről esett szó. Mint azt Serafin József, az iroda munkatársa elmondta, har­madik éve hirdetik meg az or­szág leghátrányosabb térségei­ben a területi kiegyenlítő rend­szerű pályázatot. Ez egy olyan segítő jellegű program, ahol az újszerű szociális ellátások, mint aktív eszközök jelennek meg, amely sok területen integrálódik a területfejlesztési tevékenység­hez. A lehetőség tág keretek kö­zött mozog, amely a szociális gondok enyhítésére szolgál. Ide tartozik többek között a szociális infrastruktúra, az ellátáshoz kapcsolódó intézmények fel­szereltsége, egyedi, újszerű szo­ciális programok működtetése, illetve új elemként a szociális földprogram. Természetesen vannak témakörök, amelyek más pályázati lehetőség lévén ide nem sorolhatók be. A tegnapi munkaértekezle­ten máris körvonalazódott né­hány igény, például az étkez­tetés, konyhakorszerűsítés, idősek klubja, házigondozás, illetve komplex szociális ellá­tó rendszerek működtetése, fejlesztése iránt. A pályázatra 8—10 millió forint áll rendel­kezésre, szeptember 30-áig le­het benyújtani az igényeket H. M. Megteremteni a boldogulást Beszélgetés dr. Sümeghy Csabával Hírek Kiss Péter megyénkben, (e) Kiss Péter munkaügyi miniszter ma Békéscsabára látogat. A me­gyeházán szűkebb létszámú pol­gármesteri fórumon vesz részt a tárca vezetője, amely után sajtó- tájékoztató zárja a vendég prog­ramját. Nyugdíjas pedagógusokért (m) A békéscsabai nyugdíjas peda­gógus klub tagjai az utóbbi időben nagyon sok olyan ren­dezvényen vehettek részt, ame­lyet a megyei könyvtár szerve­zett a számukra. Mint a klub vezetői elmondták, lassan már második otthonuknak érzik ezt az intézményt. Ugyancsak sok segítséget nyújtanak a klubnak a KDNP helyi vezetői is, akik he­lyiséget biztosítanak a nyugdí­jas pedagógusoknak. Szaitazug öt éve. (e) Meg­bízatásának lejártával a Szana- zugi Üdülőhelyi Bizottság az el­múlt öt évben végzett munkájáról számol be az üdülőtulajdonosok számára rendezett fórumon szombaton 10 órától Dobozon, a művelődési ház nagytermében. A rendezvényen a nagyközség pol­gármestere az önkormányzati fejlesztésekről, tervekről ad szá­mot, majd az új bizottság elnökét és tagjait választják meg. Németül, (r) A szarvasi NEC Alapítvány a karitatív munka és a szociális képzés mellett nyelvok­tatással is foglalkozik. A Goethe Intézettel közös tavalyi nyelvtan- folyamuk sikerén felbuzdulva au­gusztus 5-től ismét megszervezik a kéthetes német kurzust, ahová még várják a jelentkezőket. Elszármazottak, (m) A sarkadi önkormányzat és a helyi városszépítő egyesület az idén is megrendezi a Sarkadról elszár­mazottak baráti találkozóját. A 3. találkozóra augusztus 17-én ke­rül sor. A résztvevőket a város meghívja az augusztus 18-ai ün­nepi rendezvényre is, ahol Kónya Sándor világhírű operaénekest Sarkad díszpolgárává fogadják. A megye iparában meghatározó szerepet játszó termelő egysé­gek zöme — többek között pél­dául a Gyulai Húskombinát Rt., az orosházi Merian Rt., a Csabai Konzerv Rt., a Volán Rt. — tag­ja a megyei iparszövetségnek Békésben. E szövetség, s egy­ben a Magyar Iparszövetség el­nöke dr. Sümeghy Csaba or­szággyűlési képviselő, a gyulai Giulio Kötőipari Rt. elnöke. A minap beszélgetésre kértük őt, mint az iparszövetség elnökét, s ennek megfelelően a témánk: a szövetség tevékenysége, kap­csolata a kamarákkal, és a szö­vetkezeti törvénytervezet. — Kezdjük a számokkal: Bé­kés megyében mennyi tagja van a szövetségnek, ezek a megye ipari termelését milyen arány­ban képviselik? — Hatvan tagszervezetünk durván 60 milliárdos éves árbe­vételt produkál. Ebből mind­össze 2-2,5 milliárdot, létszám­ban viszont a tagság egyharmadát teszik ki az ipari szövetkezetek— „Csodák pedig nincsenek” — vallja a gazdasági szakember FOTÓ: SUCH TAMÁS sorolja dr. Sümeghy Csaba —. A KSH mintegy 80-90 milliárd fo­rintra becsüli a megye éves ipari produktumát. Ennek több, mint 50 százalékát a tagjaink sorába tartozó cégek — átalakult és új gazdasági szervezetek —, (Folytatás a 5. oldalon) Tűzelhalás A június 18-tól tartó védekezés során eddig több, mint négyezer tűzelhalás-fertőzött gyümölcs­fát vágtak ki Békés megye nö­vénybetegséggel sújtott körze­teiben. Békéscsabán lassan a fe­léhez közeledik, Sarkadon és Gyulán a jövő héten várhatóan befejeződik a házikertek átvizs­gálása, Dobozon már végezték is a mentesítéssel a kiskertek­ben. Az almástermésűek tűzel- halásos betegsége elsősorban a birseket, kisebb részben a körte- és az almafákat, csekély mérték­ben pedig a galagonyát és az egyéb erdei növényeket támadta meg, de szerencsére csak a kis­kertekben és az erdőkben. A me­gye üzemi gyümölcsöseit — például a Békéscsaba határában lévő, fiatal telepítésű körteültet­vényt, amelyet többször is át­vizsgáltak — és faiskoláit nem fertőzte meg a baktérium. (n) Magyar sóhaj: Barcelona, hiányzol! Ha a hazánkban tartózkodó világhírű amerikai popsztár bemenne egy hentesüzletbe, az eladó biztosan lehangol- tan kérdezné: csak nem máj kell, Jackson? Ha pedig a hírességnek látogatása al­kalmából emlékművet állí­tanánk, szerda estig min­denkinek csak a bronzszo­borjutna eszébe. Letargiában az ország. Aránytalanul aránytalan szá­munkra eddig az atlantai olimpia, Barcelonában ilyen­kor már a másik kezünkre vál­tottunk át az első helyek szá­molgatásánál. Bár az angol Independent című újságban jelent meg a sóhajtó mondat: „Barcelona, hiányzol!” — főként az atlantai tömegköz­lekedés kaotikus állapotaira, a számítógépes hálózat műkö­dési zavaraira utalva —, de a tollforgató a szánkból vette ki a szót. Persze, egy olimpiában az a szép, hogy állandóan válto­zik a kép. Elképzelhető: ami­kor e sorokat olvassák, már két aranyéremnek és ezüstök­nek is örülhetünk. És akkor ki beszél majd kétvállra került birkózásról, elúszott „vizes” reményekről, atomjaira sze­dett cselgáncsodról, kardélre hányt vívóról. És még valami. Azoktól vártuk eddig az ara­nyakat, és azokat kritizáljuk leginkább a sikerek elmaradá­sa miatt, akik bizonyítottak már olimpián. Egerszegi, Repka, Szabó, Farkas, Ko­vács nyert Barcelonában, és a győzelem terhe elsősorban rá­juk nehezedett Atlantában is. Már eleve kipipáltuk az úszó-, birkózó-, cselgáncs- és vívó­aranyérmeket. Pedig az emlí­tettek némelyike a katalán vá­rosban esélytelenül, ismeret­lenül diadalmaskodott, és Atlantában eddig éppen a meglepetésszerűen berobba­nó magyar versenyzők hiá­nyoznak. Jobban mondva ilyenek is vannak — például Imre Géza, Kovács Ágnes —, mi azonban a bronzon csak fanyalgunk (kivéve a Charles Bronson), az arany a valami. Közben azt hajtogatjuk, ez nem igaz, nagyon szép bármi­lyen érem, helyezés is, de mi­kor lesz 8,10,12 arany? Nem szeretnék a kajak-ke­nusok bőrében lenni... Nyemcsok László 'W Régi ár Akciós ár — Paloma vákuumos kávé, 250 g-os 347,00 Ft 299,00 Ft — Wiener Extra vákuumos kávé, 250 g-os 325,00 Ft 259,00 Ft — Trappista sajt, 1 kg 696,00 Ft 569,00 Ft — Tej, 2,8%-os, 1 literes (Hajdútej, Zalkatej) 6650 Ft 59,90 Ft — Párizsi felvágott (Délhús), 1 kg 344,00 Ft 249,00 Ft — Africana csokoládé, 30 g-os 2930 Ft 22,00 Ft — Bravo alma-, szőlőital, 12%-os, 2 dl-es 41,60 Ft 32,00 Ft — BB szűrt almaital, 12%-os, 1 literes 118,00 Ft 89,00 Ft — Arany Aszok, 0,5 liters 6250 Ft 55,00 Ft+ü. — Dreher Export és Pils, 0,5 literes 83,00 Ft 75,00 Ft+fi. — Pille papírzsebkendő, 100 db-os 128,00 Ft 69,00 Ft — Túrni Sztár, Timi Sztár Color „Kék Erő” mosópor, 3,6 kg-os, utántöltő 1080,00 Ft 859,00 Ft s ...ahol fő oóiúrolnU

Next

/
Oldalképek
Tartalom