Békés Megyei Hírlap, 1996. július (51. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

Aggodalom az eleki román iskoláért Autóbusz-menetrend Megkérdeztük olvasóinkat A Magyarországi Románok Országos Önkor­Mai lapszámunkban az orosházi helyi Mi a véleménye Elek várossá nyilvání­mányzata szombaton közgyűlést tartott Gyulán. A és helyközi menetrendet közöljük. (8—9. tásáról? A kérdésre a 24 éves Papp téma az eleki román iskolaügy volt. (4. oldal) oldal) Zoltán is válaszolt. (5. oldal) 11 [ f 1996. JÚLIUS 1., HÉTFŐ ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM J ___ Hírek M édiahajó. (d)Várhatóan a nyári szünet előtti utolsó kor­mányülésen tárgyalja a kabinet az egészségügyi és az egészség- biztosítási törvény koncepció­ját. A tervezet szerint a szaktárca nem tartja kizártnak, hogy az egészségügyi ellátásokat a jö­vőben állami forrásból, külön adóból finanszírozzák. Ez egy­úttal azt is jelentené, hogy a tb területén a jövőben csak egy, a nyugdíjak és az egyéb pénzbeni ellátások felügyeletével foglal­kozó önkormányzat működne. Minderről Kökény Mihály nép­jóléti államtitkár nyilatkozott az MTI-nek vasárnap az egészség- ügyi médiahajón. A Semmel­weis nap alkalmából rendezett összejövetelen, azt is elmondta: a koncepcióban szereplő egyik alternatíva sem számol a tb-ön- kormányzatok felszámolásával. Emlékhely, (d) Ökumeni­kus szertartás keretében szentel­ték fel szombaton Szajolban azt a kegyeleti helyet, amelyet a MÁV Rt. vezetése állíttatott az 1994. december 2-án történt vasúti katasztrófa áldozatainak emlékére. A szerencsétlenség nyomán összedőlt és azután el­bontott ház helyén emelt emlék­mű, és a hozzátartozó park Kő Pál szobrászművész és Balikó Gyula iparművész alkotása. Az emlékmű betonból kialakított része az égbolt egy letört darab­ját jelképezi, a 31 áttörés az el­hunytak lehullott csillagát örö­kíti meg. Az emlékmű vasszer­kezete a művészi elképzelések szerint a felhőzetet szimbolizál­ja. Nyári akadémia. (ö) Gyulán július elsején, ma 13 órakor kezdődik a Hőforrás Hő­dben a többnapos felnőttok­tatási nyári akadémia, melyet a Bákés Megyei Pedagógiai Inté- ze , a Békés Megyei Önkor­mányzati Hivatal, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Országos Közoktatási Intézet rendez. A nyitóelőadást dr. Báthory Zoltán helyettes állam­titkár tartja A közoktatás és a NA1, különös tekintettel a félne ttoktatásra címmel. Kilométeres kocsisorok A battonyai határátkelőhelyen az idén először haladta meg az uta­sok száma az 50 ezret. Pénteken este, szombaton és vasárnap a ha­zautazó vendégmunkások okozta sorok miatt a várakozási idő 4— 6—8 órára növekedett. Informá­cióink szerint a várakozási időt nagyban növelte a román oldalon dolgozó vámosok és határrend­őrök viszonylag lassú ügyintézé­se. A magyar hatóságoknak 8 sza­bálysértési ügyben kellett eljárni­uk. A szabálysértések összértéke 113 ezer, a kiszabott pénzbírság­oké pedig 25 ezer Ft volt. A vámo­sok üzemanyag-csempészet mi­att lefoglaltak egy román rend­számú Daciát, továbbá 100 liter üzemanyagot, 63 liter szeszes italt, 43 karton cigarettát, valamint számos gépkocsialkatrészt. Az elkövetők állampolgárság szerinti megoszlása: 4 magyar, 2 török, 1 román és 1 osztrák. M. Gy. Várszínház! megnyitó. Az Erkel szobor megkoszorúzását követően korabeli ruhába öltözött menet vonult a várhoz (írásunk a 3. oldalon) fotó: such tamás Ismeretlen személyek lefegyverezték, majd megbilincselték a határőrt Hajnali támadás Sarkadon Alig virradt fel tegnap hajnalban, amikor a Sarkadon, a cukorgyári vasúti megállónál szolgálatot teljesítő két polgári ruhás járőr (a kötegyáni határőrizeti kirendelt­ség állományának hivatásos tag­jai) két gyanús férfira lettek fi­gyelmesek. A vasúti megálló kö­zelében lévő buszmegállónál igazoltatták őket. A román ak­centussal beszélő férfiak csupán egy román igazolványra hasonlí­tó okmányt mutattak fel a járőröknek, amit azok nem fo­gadtak el. A két gyanús személy arra hivatkozott, hogy gépkocsi­jukban hagyták az útlevelüket, a gépkocsi pedig a közelben le­robbant. Azegyikjárőr, rádióte­lefonja nem lévén elindult tele­fonálni, míg a parancsnok a mu­tatott irányba kísérte az idegen állampolgárokat. Mivel azok gyorsra fogták az iramot, a járőrparancsnok többször is fel­szólította őket: menjenek las­sabban. Az idegenek azonban nem változtattak a tempón, sőt, csaknem futólépésben haladtak előre. A járőrparancsnok erre lesprézte őket. Az ettől megva­dult két személy dulakodásba kezdett a járőrrel, leteperték a földre, elvették a kezéből a sprayt, a szolgálati fegyverét (egy tárral és öt lőszerrel), majd megbilincselték. Az „akciónak” egy polgári lakos is szemtanúja volt, aki azonnal értestette a járőrtársat. A megbilincselt pa­rancsnok már csak a tényeket tudta elmondani: az idegenek a vasúton keresztül bemenekültek az erdős területre. Az Orosházi Határőrigaz­gatóság a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bevoná­sával a tagnapi nap folyamán nagy erőkkel kutatta a környé­ket, és ellenőrizte az utakat, s az egyes tereppontokat. M. M. Köszöntjük Elek város lakóit! Az országban 1996. július 1-je nem pirosbetűs ünnep. Eleken e dátum mégis külön jelentő­séggel bír. Mától Elek nagyköz­ség város. — Köszöntöm Elek város la­kóit — mondja Klemm István alpolgármester. Ez a nap a tele­pülés, a lakosság életében egy­fajta újjászületés. Ritkán ada­tik meg, hogy az ember nagy­községi lakosként fekszik le este, és másnap reggel váro­siként ébred. Ha megfelelő módon, hatékonysággal tevé­kenykedünk együtt, közösen, minden helybeli számára kedvezőbb életkörülmények teremthetők. Ma képviselő-tes­tületi ülésünk lesz. Itt is meg sze­retném nyugtatni az aggodalmas­kodókat. A várossá nyilvánítás törvényi kötelezettséggel nem terhel bennünket, nem kell erőn felül fejlesztenünk, a lakosságot nem terhelik plusz adóterhek. (b) Hogyan tovább pályakezdők? Július 1. a pályakezdő munkanél­küliek megváltozott támogatásá­nak nyitánya. A program kezdő napja június 29-én volt, amikor az ország összes munkaügyi köz­pontja nyílt nappal, információk­kal, színes programokkal várta a fiatalokat. Békéscsabán Csetnekiné Sza­bó Mária kirendeltségvezető készséggel tájékoztat a rendez­vényről. — A megyében velünk együtt 8 munkaügyi kirendeltségben, az országban viszont 182 helyen zajlik az élet. Július 1-től a pályakezdő fiatalok már nem ré­szesülnek az eddigi 6 hónapos segélyben, helyette ösztönzőbb, hatékonyabb rendszer lépett élet­be. A fiatalok közvetlenebb kap­csolatban állnak majd a központ munkatársaival, munkáltatókkal. Reméljük, hogy így hamarabb el­helyezkedhetnek. Reggel 8 órától 12 óráig folyamatos programot biztosítunk a pályakezdőknek. A szakmai tájékoztatás mellett is­merkedhetnek az Internet háló­zattal, van szellemi totó, majorett, aerobic bemutató, fellép a Milla Trió. Háromnegyed nyolckor a bejárati kapunál már várakozott három fiatalember, természete­sen beinvitáltuk őket. Délelőtt ed­dig mintegy 400 fiatal és tizen- egynéhány munkáltató kereste fel a kirendeltséget. Eljött közénk dr. Magyar Károly az Országos Munkaügyi Központ gazdasági főigazgatóhelyettese is. Fityik Pál sajtóreferens a szá­mok birodalmába kalauzolt ben­nünket. — A megyei munkaügyi köz­pont békéscsabai kirendeltsé­gén pillanatnyilag 4654 munka- nélkülit tartunk nyílván, közü­lük 582 a pályakezdő fiatal. A megyére vonatkozó adatok a következők: 23 209 a regisztrált munkanélküli, közülük 1500 a pályakezdő fiatal. ' (Folytatás a 3. oldalon) Szalmonellanyomozás lehangoló eredménnyel Pénteken a kora esti órákban gyü­lekeztek a Békés Megyei Rend­őrfőkapitányság előtt a megyei és városi tisztiorvosi szolgálat mun­katársai és az ellenőrző körúton velük tartó rendőrök. Céljuk a vá­ros és környéke melegkonyhával is rendelkező egységeinek rajta­ütésszerű ellenőrzése volt. A fogadás, különösen amikor jövetelük célja is kiderült, kissé nyomasztó hangulatúvá vált a vendéglátóhelyeken. Mint ké­sőbb kiderült, okkal. Az idő múl­tán mind több terhelő adat került a szakemberek jegyzőkönyvébe. Az élelmiszerek szakszerűtlen tá­rolása, a nem fagyasztható cikkek lefagyasztása, a konyhai beren­dezések, eszközök elavultsága, tisztátlansága, az élelmiszerek azonosíthatatlansága, a konyhai dolgozók higiéniájának kifogá- solhatósága, a védőruhák és esz­közök használatának hiánya, a nem megfelelő mosogatási körül­mények, a fertőzöttnek értékel­hető tojásból készített majonéz került a kifogásolható tételek közé. Ellenőrzés közben a köz­egészségügyi dolgozók folyama­tosan „képezték” a vendéglátó­kat, mit, hogyan kell csinálni, mire kell ügyelni. Nagyon kevés tulajdonos érzi a felelősségét, hogy a hanyagsággal a kuncsaf­tok és a maga bőrét is vásárra viszi. Szudár Béláné, valamint Var­ga K. Cecília, közegészségügyi felügyelőket felkértük, értékeljék a helyzetet. Az elmondottakból megtudhattuk, hogy a hétvégi ak­ció —amely szombaton is folyta­tódott — során 24 melegkonyhás egységet, illetve 30 cukrászdát, fagylatozót, pecsenyesütőt ellen­őriztek. Az idegenforgalmi sze­zonban még visszatérnek a ki­emelt egységekbe. A szakembe­rek évről évre rosszabb helyzettel szembesülnek. Nagyon sok egy­ség nyílt új vállalkozók vezetésé­vel, azonban takarékossági szem­pontból kevés és szakképzetlen dolgozókkal üzemelnek. Az ellenőrzés során a legtöbb eset­ben pénzbírsággal éltek. (b) láncú Hunedoara, két fűzfa meg a NATO Egy héttel ezelőtt érkeztem haza Erdélyből a IV. ma­gyar—román polgárfórum­ról, Idáig gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán szóljak-e nyilvánosan erről a háromna­pos gyulafehérvári és nagy- enyedi rendezvényről. „Jót nem írhatok, rosszat meg mi­nek?” Éppen ezért—legalább is addig, amíg magamban fel nem dolgozom tapasztalatai­mat — a hallgatás mellett döntöttem. Most sem hoznám szóba a dolgot, ha nem olvasom a hét­végi lapokban, hogy a szom­szédos országokban élő há­rommilliós magyar kisebbség miatti!) csökkentek hazánk felvételi esélyei a NATO-ba és az Európai Unióba. Elgon­dolom, hogy — sok százezer honfitársamhoz hasonlóan — mindössze egy-két kilométe­ren múlott, illetve múlik az állampolgárságom. Ha csak egy kicsit is vastagabban fo­gott volna a határrajzolók ce­ruzája, most rám is (ránk is!) lehetne ujjal mutogatni: „Mi­attatok göröngyös az út Euró­pába! De majd teszünk róla, hogy járható legyen!” És tesznek! Ha kell, tájide­gen templomokkal, terpesz­kedő katedrálisokkal, isko­lákkal, diplomáciával, teme­tőkkel, múzeumokkal, tö­megkommunikációval, mű­vészetekkel; fölmagaszto- sítva vagy elorozva mindazt, ami az egyiké, sárba tiporva mindazt, ami a másiké. De- ne kalandozzunk el a témától, elvégre éppen azért utaztam Erdélybe, mert — bárkitől is származzék — egyetértek a fórum központi gondolatával: „Történelmi megbékéléssel Európába.” Fehérvárott a Cetate (Vár) szállóban laktunk, néhány száz méterre Hunyadi János nyughelyétől. Zászló és dí­szes felirat emlékeztetett ben­nünket arra, hogy külföldön járunk. A nagyenyedi (aiudi) városházán, a Bethlen Kollé­gium szomszédságában meg­csodálhattunk egy történelmi témájú festményt. Neolatin nyelvű felirata: „Mi több mint 2000 éve itt vagyunk.” Az nem volt kifejtve, hogy miért Aiudon vannak, s nem Euró­pában. Nyilván a később érke­zettek miatt. Ménesi György Amerikai pezsgőfürdők, ellenáramú úszómedencék a mezőberényi Elektroházban. Ma mar nem elerhetetlen alom, hogy ott­honában akár órákig is úszhasson, vagy a szabályozható vízsugarak segítségével masszíroztassa magát és élvezze a pezsgő­fürdő jótékony hatását. Bemutató készletünkből kiárusítunk 4 különböző típusú amerikai medencét 20% hedvezménnyeL Elektroház, Mezőberény, Kossuth tér 2. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig. A mezőberényi Elektroházban üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni az áruház-igazgatónál. Telefon: (66) 352-922.

Next

/
Oldalképek
Tartalom