Békés Megyei Hírlap, 1996. március (51. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

Megtartották az utolsó földárverést Mezőhegyesen tegnap befejeződött a 2-es számú földalap árverése. (4. oldal) ________ _____ KÖRÖS-VIDÉKI Z SAIR&J melléklet I-IV oldal Rajtol a férfi kézilabda NB IB A bajnoki rajt előtt az együttesek vezetőitől négy kérdésre kerestük a vá­laszt. (16. oldal) 1996. MÁRCIUS 1., PÉNTEK ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Hová lett a falu pénze? ,,Nyomozásba fogott” a geszti cigány kisebbség Geszt alig ezer lelket számlál, közülük 218-an (55 család) cigány. Érdekeiket egy háromtagú kisebbségi önkormányzat képviseli: az elnök Balogh Sándorné, a helyettese Seres Mihályné és az egyetlen funkció nélküli tag, Balogh Barna. Legutóbbi testületi ülésük előtt az elnökhelyettes hívott fel telefonon. Izgatott hangon beszélt: „Kérem feltétlen jöjjön ki az újságírónó', mert itt nagyon nagy problémák vannak!” A hófúvás azonban nálam is nagyobb úr, így a cigány kép­viselőikkel csak pár nappal a testületi ülés után találkozhattam személyesen... Seres Mihályné és családja egy kétszintes házban lakik Kis- geszten. Itt találkoztunk vele és Balogh Sándoméval, a kisebb­ségi önkormányzat elnökével. Elmondták, hogy a legfőbb gondjuk a nagy önkormányzat­tal van. Úgy érzik, a települési önkormányzatnak sokkal job­ban kellene gazdálkodnia, és a meglévő pénzeket igazságosab­ban kellene elosztania. Példák egész sora következett ezután. (Folytatás a 6. oldalon) Első fokon ítéletet hirdettnek a Dudás-ügyben Kokavecz nem bűnös a gyilkosságban Majdnem megérte a második évfordulóját a békéscsabai Dudás Zoltán elleni gyilkosság bírósági ítélet nélkül, ám tegnap Gyulán — ha nem is jogerősen — lezárult az ügy, amely annak idején sokáig foglalkoztatta a közvéleményt. A Békés Megyei Bírósá­gon Ágostonná dr. Pfaff Mária tanácselnök bíró hirdetett ítéletet első fokon, amelynek kétségtelenül a legfigyelemreméltóbb pontja az a megállapítás volt, hogy a sértett megölésében felbúj- tással vádolt Kokavecz Pál semmilyen módon nem vett részt a bűncselekményben. A bíróság az elsőrendű vádlot­tat, Gyányi Lajost előre kiter­veltem nyereségvágyból, kü­lönös kegyetlenséggel elköve­tett emberölés, lőszerrel vissza­élés bűntettében, 4 rendbeli köz­okirattal visszaélés és lopás vét­ségében találta bűnösnek, s ezért halmazati büntetésül 15 évi fegyházbüntetésre ítélte. A másodrendű vádlottat, Pohner Mátyás Attilát bűnsegédként, előre kitervelten, nyereség- vágyból elkövetett emberölés bűntette miatt 10 évi fegyház­büntetéssel sújtotta. A harmad­rendű vádlottat, Kokavecz Pált felmentette a bíróság a felbuj­tóként, előre kitervelten. nyere­ségvágyból elkövetett ember­ölés miatt emelt vád alól, de bű­nösnek találta a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, így 200 napi tétel pénzbüntetés­re ítélte. (Egy napi tételt ezer forintban állapították meg, így ezt a büntetést Kokavecz a hosszan tartó előzetes fogva tar­tása során 1994. március 31-től 1994. október 17-ig voltakép­pen már megfizette. Az előze­tes fogva tartása egyébként 1994. március 31-től 1996. ja­nuár 11-ig, majd idén február 5-től február 21-éig tartott.) (Folytatás a 3. oldalon) Hírlap-délután Medgyesegyházán A vetélkedő öttagú győztes csapata a Magic-Bulls lett (balról jobbra): Szabó Emília, Molnár Erzsébet, Bodnár Andrea, Abai János és Krizsán Pál, akik kezükben a nyert kabalával és a puzzle játékkal, hírlapos pólóban büszkén ültek a fényképezőgép elé FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Jó hangulatú, vidám játékokkal tűzdelt program keretében ta­lálkoztak tegnap délután la­punk vezetői a medgyes- egyházi iskolásokkal és a felnőttekkel a helyi művelődési házban. A Hírlap-délutánra szervezett és nagy érdeklődést kiváltó családias vetélkedőn 8 csapat mérte össze tudását szin­te fej-fej mellett haladva az eredményekben. Emellett a jelenlevő felnőttek a települést érintő csalafinta kérdésekre vá­laszolhattak. A győztesek a Telebingó Kft., a med- gyesegyházi „Kristóf’ trafik és több békéscsabai szponzor jó­voltából sok hasznos nyere­ményt kaptak. A program má­sodik felében dr. Arpási Zol­tán, lapunk főszerkesztője, dr. Tóth Miklós, a kiadó igazgató­ja, valamint terjesztési ügy­nökségvezetőnk és munkatár­saink válaszoltak a lakosság kérdéseire. A kötetlen beszélge­tés sok érdekes témát és haszno­sítható javaslatot hozott felszín­re, másrészt érdeme, hogy így közelebb kerülhetett a lapké­szítő, szerkesztő, a lapterjesztő az olvasóhoz. A sikeres délutánt szeretnék legközelebb más tele­pülésen is megismételni. H. M. Hírek Cs. Tóth képviseli, (y) A Magyar Alkotóművészek Or­szágos Egyesülete választott tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A napokban Kádár János Miklós festőművész, az egyesü­let elnökének részvételével Bé­késcsabán lezajlott választás eredményeként az egykori alap­tagokat dr. Cs. Tóth János művé­szeti író képviseli az országos választmányban. Észtorna, (m) Ma tartják a Zrínyi Ilona Matematikaver­seny megyei fordulóját Békés megye kilenc általános iskolájá­ban. A versenybe 83 iskola 2124 tanulója nevezett be. Az ered­ményhirdetés március 13-án lesz a szervezést felvállaló Sar- kadi 1-es Számú Általános Isko­lában. A mai fordulón legjobb eredményt elért tanulók képvi­selik majd megyénket az április eleji országos döntőn Kecske­méten. Testvérkapcsolat, (i) Szeg­halom és az erdélyi Kalota- szentkirály az elmúlt évben léte­sített testvértelepülési kapcsola­tot. Az együttműködés még szo­rosabbá tétele céljából március 2-án Kosaras Béla polgármester vezetésével szeghalmi küldött­ség utazik Kalotaszentkirályra. Befagyasztva (r). Lemond­tak a március elsejétől ez évre eső tiszteletdíjukról tegnapi ülé­sükön a gyomaendrődi képvise­lő-testület tagjai. A lépést a tele­pülés idei költségvetésében mu­tatkozó hiány nagysága indo­kolta. A tiszteletdíjak, illetve költségtérítések befagyasztásá­ból a város mintegy hatmillió forint megtakarítást remél. Az egyházé, (i) Szarka László szeghalmi tiszteletes a közelmúltban az egyházi ingat­lanok visszaadásának kérelmé­vel fordult a város vezetéséhez. A helyi képviselő-testület a leg­utóbbi ülésen úgy döntött: a re­formátus egyház részére az ön- kormányzat átadja az Újtelepesi és az Arany János utcai iskolá­kat, valamint az Epreskerti és a Gyarmatoldali temetőt. Szavalóverseny Arany János születésének 179. évfordulója alkalmából tegnap ismét megrendezték Geszten az Arany János Szavalóversenyt. A geszti iskola, a sarkadi önkor­mányzat és a városi könyvtár által megrendezett versenyen 39 Sarkad térségi és nagyszalontai általános iskolás vett részt. A 7—8. osztályos kategóriában a következő tanulók hozták el a pálmát: Bondár Katinka (Sar­kad, 1-es iskola), Ökrös Erzsé­bet (Okány), Boldog Ilona (Sar­kad, 2-es iskola). Az 5—6. osz­tályosok közül Kovács Katalin (Sarkad, 1-es iskola), Galambos Andrea (Nagyszalonta), Papp Éva (Méhkerék) és Papp Adri­enn (Mezőgyán) szerepeltek a legjobban. A legkisebbek közül pedig Orodán Sándor (Sarkad- keresztúr), Czere Erika (Körös- nagyharsány) és Jánk Ildikó (Méhkerék) bizonyultak a leg­jobbnak. —ria Magánügyből nemzeti sorskérdés Sokadik házassági évfordu­lónkat ünnepeltük a minap. S mivel első gyermekünk a há­zasságkötés után három és fél évvel született, a húga meg­kérdezte: Addig mit csinálta­tok? Meglepett a számonké­rés, de igyekeztem megma­gyarázni a dolgot: Tudod, mi úgy gondoltuk, hogy először legyen saját lakásunk, rendes otthonunk és minden, ami a kisbabának kell. Persze, nem minden család így „működik”, a családterve­zés magánügy. Vagy mégsem? Amióta a világ világ, a család fogalmáról és szerepéről kü­lönféle irányzatok és felfogá­sok váltották egymást; a szent családtól a nyitott házasságon át a „falkában” élő közösségig számos változat fel-, majd le­tűnt, de a család intézményénél jobbat mindmáig nem sikerült kitalálni. A gyerekeknek sem­miképp sem. Sajnos a gazdasá­gi, társadalmi átalakulások so­rán a család — mint létbizton­ságot, lelki támaszt adó közös­ség —sokat sérült. Megjelent a csonka család, az elszegénye­déssel, a munkanélküliséggel, az alkohol, a drog következté­ben a veszélyeztetett, a halmo­zottan hátrányos helyzetű csa­lád. Mindez előrevetíti: az ilyen környezetből problémás gyermekek kerülnek az iskolá­ba, a társadalomba, súlyos beil­leszkedési zavarokkal küsz­ködnek. A népesség egészségi állapota, halálozási statisztiká­ja aggasztó, kedvezőtlen a nép- szaporulat, a jövőkép drámai. Bebizonyosodott: a jólét és a gyermekvállalási kedv nincs egyenes arányban. Sőt, általá­ban több gyermeket vállalnak a*szegény családok. S még va­lami: a hosszú távú, hatékony családpolitika a mindenkori kormányzat felelőssége. így lesz a magánügyből nemzeti sorskérdés. S manapság mint­ha vagy nem látnák, vagy alá­becsülnék a veszélyt, olyan túl sok szociális érzékeny­ségről, ember- és családköz­pontú szemléletről nem tesz­nek tanúbizonyságot a politi­kusok. Gyorsan hozzáteszem: a szociális érzékenység ter­mészetesen nem merülhet ki a családi pótlék garantálásá­ban, mint ahogyan a családpo­litika sem jelentheti csupán a segélyezés rendszerét. Niedzielsky Katalin Akciós áron, Grundig video Spanyol automata mosógép Móra gáztűzhely Samsung TXTes televízió Hajdú, keverőtárcsás mosógép Hajdú centrifuga DeLonghi M31 takarítógép DeLonghi olajradiátor 49 900 Ft helyett 39 920 Ft 50 400 Ft helyett 42 900 Ft 31 900 Ft helyett 27 900 Ft 63 900 Ft helyett 59 890 Ft 15 370 Ft helyett 10 990 Ft 12 490 Ft helyett 10 990 Ft 44 900 Ft helyett 34 990 Ft 12 550 Ft helyett 9 999 Ft 20% előleggel, 6—12—18 havi részletre teljes kínálatunk megvásárolható az ÉÜ ELEKTROHÁZ üzleteiben: 5 Békéscsaba, Baross u. 10. * Gyula, Városház u. 12. Mezőberény, Kossuth tér 2. * Elektro City, Békéscsaba, Andrássy út 24. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom