Békés Megyei Hírlap, 1996. március (51. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

1996. március 1., péntek VILÁGTÜKÖR A bosnyák-horvát rend­őrség átvette a hatalmat csü­törtök reggel Ujjasban, Sza­rajevó eddig szerb kézen lévő elővárosában. A nem­zetközi szervezetek becslé­sei szerint összesen mintegy 50 ezer szerb hagyja majd el a boszniai fővárost és kör­nyékét. Columbo hadnagy azaz az őt alakító Peter Falk a francia Művészeti Érdem­rend lovagja lett. A hama­rosan hetvenéves színész úgy nyilatkozott Francia- országban, hogy nem kí­vánja befejezni a népszerű tévéfilmsorozatot, s el tudja képzelni a nyomozó figuráját öregesen is. Bírálta az Egyesült Álla­mok bukaresti nagykövetét Ion Iliescu román államfő a Mediafax hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Alf­red Moses a közelmúltban kijelentette: a román kor­mánykoalícióban szélsősé­ges pártok is részt vesznek. A román államfő szóvivője később ügy nyilatkozott, hogy a hírügynökség félre­értette az elnök nyilatkoza­tát, és a nagykövet Románia barátja. Borisz Jelcin csütörtökön megfeddte minisztereit lanyha munkakedvük miatt. Az orosz elnök azt nehez­ményezte, hogy a kabinet tagjai korán hazamennek. A Washington közelében lévő Wye Plantation konfe­renciaközpontban szerdán folytatódtak az izraeli-szí- riai előkészítő konzultációk. A megbeszélések témái: a Golán-fennsíkról való izra­eli kivonulás időpontja és mértéke, a békeszerződés tartalma és az új határvonal mentén létrehozandó biz­tonsági rendszer jellege. Visszatért a Földre csü­törtökön a Mir űrállomáson járt huszadik űrexpedíció. A Szojuz TM-22 űrhajó le­szállóegysége Kazahsztán területén ért földet kora dél­után. Az Euro-Mir expedí­ció három tagja a tervezett 135 napnál negyvennéggyel többet töltött az űrben. Súlyos állapotban van Bettino Craxi volt olasz mi­niszterelnök - közölte csü­törtökön az AFP francia hírügynökség. A 62 eszten­dős Craxi bal lábán súlyos fertőzés alakult ki, amely­nek kezelését megnehezíti az évek óta cukorbetegség­ben szenvedő politikus szervezetének leromlott ál­lapota. Simon Peres* fogadta Keleti Györgyöt. Az izraeli kormányfő csütörtökön hiva­talában megbeszélést folytatott a háromnapos hivatalos izraeli látogatáson tartózkodó ma­gyar honvédelmi miniszterrel. fotójeb/reuter Románul tanácsos beszélni Markó Béla az anyanyelvről és a megbékélés esélyéről A román képviselőház úgy döntött, hogy a tanácsüléseket az ál­lamnyelven, vagyis románul kell lefolytatni ott is, ahol jelentős számú más anyanyelvű kisebbségi él. Markó Béla, az RMDSZ elnöke szerint ez a határozat is bizonyítja, milyen akadályok tornyosulnak a román-magyar történelmi megbékélés előtt. Markó Béla úgy vélekedett: nem lehet ésszerű magyarázatot találni arra a döntésre, amely­nek értelmében egy magyarok­ból álló helyi tanácsban a kép­viselők nem használhatják anyanyelvűket. Az RMDSZ el­nöke szerint a parlament állás- foglalása azt mutatja, hogy nincs politikai akarat a kisebb­ségi kérdés megoldására. Mindez akkor történik, amikor Bukarestben intenzív szakértői tárgyalások folynak a ro­mán-magyar megbékélési do­kumentumokról, s a hónap első felében sor kerül az alapszer­ződés megvitatására is. A román-magyar megbeszé­lésekkel kapcsolatban a szövet­ség elnöke elmondta: az RMDSZ szeretne részt venni a kétoldalú tárgyalásokon azok­nak a kérdéseknek a megvitatá­sában, amelyek a romániai ma­gyar kisebbséget érintik. Ma­gyar részről ez elé eddig sem gördítettek akadályt, de a ro­mán félnek hiába javasoltak ilyen megoldást. Szó van ugyan arról, hogy Melescanu külügyminiszter ta­lálkozik az RMDSZ küldöttsé­gével, de az eszmecserére eddig nem került sor. Markó szerint az ilyen talál­kozások semmiképpen sem pó­tolhatják a magyarság képvise­lőinek jelenlétét a tárgyaláson. Észak-Amerikában kétszázmillió lőfegyver van forgalomban Negyvenezer golyó általi halál Az Egyesült Államok egyik befolyásos szervezete, a National Rifle Association (fegyverviselők szövetsége), amelynek mint­egy 3,3 millió tagja van. Mindannyian törvénytisztelő ameri­kaiak, akik szerint a szabad fegyverviselés alapvető emberi jog. Az Újvilágban most minden korábbit meghaladó mértékű a bűnözés, és így bárki rászorul­hat, hogy védekezzék rablók, betörők, kábítószer hatása alatt álló potenciális gyilkosok vagy ámokfutók ellen. Védekezési lehetőségben nincs hiány: a 260 millió lakosú országban körülbelül kétszáz- millió lőfegyver van forgalom­ban. A szigorítások, ellenőrzé­sek ellenére az, aki akar, meg­felelő pénzért nemcsak revol­verhez, vadászpuskához, ha­nem a legkorszerűbb géppisz­tolyhoz is könnyen hozzájut. így nem meglepő, hogy 1992- ben több mint 37 ezer, 1993- ban és 1994-ben már negyvenezer ember halálát okozták lőfegyverek évente. Csaknem ugyanannyiét, mint amennyi halálos áldozatot a közlekedés követel évente. A halálesetek fele gyilkos­ság, másik fele öngyilkosság, benne ezer halálos baleset is. Például olyan, amikor kisgye­rekek játszottak a kezükbe ke­rült fegyverrel. A fegyverviselők szövetsé­gét, amelynek élén - 125 éves történetében először - tavaly óta hölgy áll, nem igazán zavar­ják ezek az adatok. Ők arra mu­tatnak rá: abban a 28 államban, amelyben már engedélyezték, hogy az emberek ne csak ott­hon tarthassanak, hanem ma­gukkal is hordhassanak fegy­vert, lényegesen kevesebb az ilyen bűncselekmény, mint a többi 22 államban. Ahhoz, hogy valaki fegyvert vásárolhasson, igazolnia kell büntetlen előéletét, kötelező lő- gyakorlaton és lélektani képzé­sen kell részt vennie. Ennek el­lenére ijesztő mértékű a fiatal­korúak lövöldözéses bűnözése, lopott, vagy illegálisan szerzett eszközökkel. A fegyverviselés hívei és el­lenfelei között heves nyilvános küzdelem folyik, amely kihat az idei elnökválasztásra is. Azok, akik a fegyvertartás mellett vannak, túlnyomórészt a társadalom tehetősebb réte­geiből kerülnek ki. Anyagi és erkölcsi támogatásukra a kon­zervatív republikánus jobboldal jelöltjei számíthatnak. Heltai András Hírháttér Hága: a vádlottak padja Meglehetősen vontatottan halad a háborús bűnökkel gyanúsított délszláv katonatisztek és politikusok perbe fogása. Egyelőre nem túl nagy az esélye annak, hogy a főbünösként emlegetett két bosz­niai politikus, Radovan Karadzsics és Ratko Mladics tábornok egyhamar a holland fővárosban működő ENSZ-bíróság színe elé kerül. Pedig a hágai törvényszéket elvileg épp az exjugoszláviai háborús bűnök kivizsgálása végett hozta létre 1993 tavaszán a Biztonsági Tanács. Főügyészét és 11 bíróját 1993 végén iktatták be tisztségébe, ám - jellemző módon - több mint egy évig még egy kihallgatásra sem tudtak sort keríteni, nemhogy vádemelésre. Hi­ába világosak ugyanis a (nürnbergi és tokiói mintára alakult) nemzetközi bíróság feladatai, ha eszközei meglehetősen szűkre szabottak. A BT-határozat értelmében minden országnak együtt kell működnie vele, de a dolog a gyakorlatban elég döcögve halad. Az IFOR-erők elvileg készek a körözött személyek őrizetbe véte­lére, de nyomozást folytatni utánuk például már nem kötelesek. Maradna tehát a politikai nyomásgyakorlás: Washington poli­tikai s gazdasági ráhatással igyekszik rávenni Belgrádot, érje el a fő felelősök letartóztatását a boszniai szerb területeken. A szakértők a jövőt illetően sem túl derűlátóak. A bíróság ha­lálbüntetést eleve nem szabhat ki, távollétében pedig egyetlen gyanúsított felett sem ítélkezhet. Szondy Gábor Egyelőre nincs pénz a sorozatgyártásra A NATO új helikoptere A napokban mutatták be Marseille-ben a NATO új harci helikopterét. Az NH-90 csaknem kilenc tonna súlyú, négy motorjával négy órán át képes a levegőben maradni. Alkalmas teherszállításra és egyéb feladatokra a flottánál, a szárazföldi csapatoknál és a légierőnél. Az új gépet négy NATO-ál- lam együtt fejlesztette ki: a franciák adták a hajtóművet és a pilótafülkét, a németek a törzset és az üzemanyag-el­látó berendezést, a többi az olaszoktól és a hollandoktól származik. 270 milliárd fo­rintnak megfelelő pénzt fek­tettek be a fejlesztésbe. A következő két évben to­vábbi prototípusok készülhet­nek, 1998-ban pedig indul­hatna a sorozatgyártás, hiszen több mint hétszáz darabra lenne rendelés. Előfordulhat azonban, hogy a gyártásra soha nem kerül sor, fogyóban van ugyanis a pénz. Pedig a katonák szerint nagyon is szükség lenne rá: a Balkánon például most is jó szolgálato­kat tehetne. A helikopteripar pang, a költségek magasak. Á német gyártó máris óriási vesztesé­get volt kénytelen elköny­velni, a franciák pedig a kato­nai költségvetés húsz-har­minc százalékos csökkenté­sére készülnek. FEB Győzött a brit korona? Lady Diana beleegyezett a válásba „A walesi hercegnő ezennel eleget tesz Károly herceg kérésének, és beleegyezik a válásba.” Lady Diana régen várt nyilat­kozatát megkönnyebbülten fogadta a válást szorgalmazó II. Erzsébet. Ám a folytatás, vagyis a hercegnői kívánság- lista már korántsem szolgált az uralkodó megelégedésére. Diana a jövőben is részt kíván venni a gyermekei sorsát érintő döntésekben, meg akarja tartani jelenlegi rezi­denciáját, a Kensington-palo- tát, és hercegnői titulusához is ragaszkodik! A királynő szóvivője útján sietett közzétenni: még nem született megállapodás ezek­ben a kérdésekben! És szó sem esett a walesi hercegnő jövőbeni „hivatali teendőiről” - hangsúlyozta a Buckingham Palota nyilatkozata. Egy nemrégiben végzett közvélemény-kutatás szerint a brit alattvalók többsége nem ragaszkodik a királyság in­tézményéhez. A közvéleke­dés megváltozását szinte mindenki a Károly herceg és Lady Diana közötti botrá­nyokkal magyarázza. Az uralkodó és hívei azt remélik, hogy hamarosan vége szakad a nyilvánosság előtt zajló perpatvarnak. Európai családtanulmány A nők keresete fontos a megélhetéshez Európában a dolgozó nők 59 százaléka teremti elő a család fenntartásához szükséges ösz- szeg felét. Az Európára és Amerikára ki­terjedő legújabb felmérés megállapította: a németorszá­gi nők tartanak a legkevésbé attól, hogy elveszítik munka­helyüket. A legnagyobb a spanyol nők bizonytalansága: több mint kétharmaduk azt vallja, hogy bármikor föl­mondhatják az állását. Családjukért a francia höl­gyek tesznek a legtöbbet: a dolgozó nők 72 százaléka maga teremti elő a költségek­nek legalább a felét. A német nőknek csak 65, az olaszok­nak 64 és az angoloknak mindössze 41 százaléka mondhatja el ezt. A megkérdezett asszonyok­nak átlagosan a negyede szí­vesen otthon maradna. Ez az arány alacsony Németország­ban és Angliában is (21 és 26 százalék). A legszívesebben a francia hölgyek járnak mun­kába (18 százalék). Az európai nők döntő több­sége (69 százalék) úgy véli, anyagi okból van szükség a munkájukra. 43 százalék azért dolgozik, hogy végre kikerül­jön a négy fal közül, és ne a háztartással kelljen vesződnie. A nők 12 százaléka pedig azért keres munkát, mert feltétlenül szeretné munkahelyén kama­toztatni tudását, műveltségét. Grammy-díjeső A zenei Oscar-díjat, a Grammyt szerda éjjel adták át Los Angelesben. A „mennyiségi” győztes a ka­nadai Alanis Morissette lett. A 21 éves énekes-szövegíró hölgy négy Grammyt vehe­tett át, közöttük a legjobb rockalbumnak járót. (A Jag­ged Little Pill című nagyle­meze eddig ötmillió pél­dányban kelt el.) Seal is ara­tott: három díjat kapott, s övé az év legjobb dala, a Kiss from a Rose. A műfaj „régi motorosai” közül kapott egy-egy Grammyt Joni Mitchell, a Nirvana és Van Morrison. Stevie Wonder (képün­kön) két kategóriában lett dí­jazott. Az énekes szám sze­rint a 18. és 19. Grammyjét teheti a vitrinbe. Sérvtávműtét Orvostörténeti világpremier zajlott le a belgiumi Brugge- ben. Luc Vanderheyden sebész számítógéppel irányított robot­tal operált meg egy beteget. A páciens 200 kilométerrel távo­labb, a hollandiai Nijvegenben feküdt a műtőasztalon. A be­avatkozást a beteg lágyéksérve tette szükségessé. A brugge-i kórházból kom­puterrel távirányított „gépse­bész” a robothoz illő engedel­mességgel végezte az operá­ciót. A belga orvos képernyőről figyelte és irányította „kollé­gája” minden mozdulatát. Ter­mészetesen a műtőben „igazi” orvoscsoport is bemosakodva állt készenlétben, hogy szükség esetén beavatkozzék. Erre azonban nem volt szükség. A világ első, számítógéppel, robottal végzett távoperációjá­nak előkészítése fél évig tartott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom