Békés Megyei Hírlap, 1995. június (50. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-07 / 131. szám

Pedagógusnapi kitüntetések Békéscsabán tegnap 27 pedagó­gusnak, adtak át kitüntetést. (3. ol­dal) Ma: Szeghalom és környéke Megyei lapszámunkban Szeghalomról tudósítunk, békéscsabai olvasóinknak készült a Csabai Napló. (7. oldal) Túlélni és talpon maradni Nagyszénáson a Járműjavító Kft. négy éve lépett az önállóság útjára. A részvények 5 százaléka a dolgozóké. (9. oldal) 1995. JÚNIUS 7., SZERDA ÁRA: 19,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 131. SZÁM Június 19-én lesz a köztársaságielnök-választás Kukorica mintegy százezer hektáron terem az idén megyénkben. A hűvös idő miatt lassabban fejlődött a vetés májusban, és ahol nem történt meg a vegyszeres alapkezelés, ott erősebben gyomosodott a tengeri. Felvételünkön: kukoricatáblában dolgozikakultivátor Békéscsaba határában Fotó: Such Tamás Vastagh-borítékot kapott a zsadányi elnök-képviselő Pácban a miniszter? A köztársaságielnök-válasz­tás időpontját június 19-re, hétfőre tűzte ki Gál Zoltán. Az Országgyűlés elnöke a tör­vényhozás keddi plenáris ülé­sének kezdetekor jelentette be döntését. A titkos szavazás akkor vezet eredményre, ha a képviselők legalább kéthar­mada ugyanarra a jelöltre adja le szavazatát. Ha ezt a többsé­get nem sikerül elérni, akkor második, szükség esetén har­madik fordulót is tartanak. Ezek időpontja június 20., ille­A Békéscsabai Román Orto­dox Templom újraszentelését — melyre hazai és romániai neves vendégeket egyaránt meghívnak — az ortodox Mária-ünnepének hetén, augusztus 19-én (szomba­ton) tartják — tudtuk meg tegnap a megyeszékhely ro­mán önkormányzatának ülé­sén. A román templom rendbe­hozatalát taglaló kérdések megvitatására Argyelán Pál vikárius, a Magyarországi Ro­mán Ortodox Egyház vezetője is meghívást kapott, ám a vi­kárius urat az egyházi szolgá­lat egy méhkeréki temetésre szólította. Grósz György el­nök elmondta: Szmola Imre műszaki szakértő a közel­múltban feltérképezte a temp­lom állapotát. A legfontosabb teendők: a lábazat külső és belső vakolása, valamint a kúpcserepek rögzítése. A templom körbekerítésére eb­ben az esztendőben biztos Kötélhúzás ruhaipari módon... Nagy esemény kezdődik ma, Bé­késcsabán, a Ruhaipari Szak­munkásképző és Kollégium ki­emelt tanévzáróján. Ruhaipari napokat szerveztek az iskola ta­nárai és tanulói. A háromnapos rendezvény szerdán 16 órakor Patay Pál festőművész kiállítá­sával kezdődik. Csütörtökön reggel a diákok munkáiból lát­hatnak bemutatót. Lesz smink- verseny és leányfoci, diákfó­rum, virágkötészet, kötélhúzó és fánkevő verseny. Érdekesnek ígérkezik a tanár-diák foci, és a diákpolgármester, valamint az év tanárának megválasztása is. Az utolsó nap, pénteken nemzetközi divatbemutató ko­ronázza meg az eseményt, ami­kor is a trencséni, székelyudvar­helyi vendégek részvételével lépnek fel az iskola diákjai. tőleg 21., s a harmadik fordu­lóban már az egyszerű többség is elegendő lesz a köztársasági elnök megválasztására. A köztársasági elnök sze­mélyére vonatkozó ajánláso­kat június 15-én 15 óráig kell benyújtani, az esetleges má­sodik forduló esetén az új ajánlásokat június 20-án 9 óráig. Gál Zoltán bejelentette azt is, hogy az FKGP frakciója közölte: nem kíván részt ven­ni a köztársaságielnök-vá- lasztáson. nem futja, hisz az a kerítés, amelyet a műemlékfelügyelet is jóváhagyott, hárommillió forintba kerülne. A városi önkormányzat szervezési és működési sza­bályzatának kisebbségi önkor­mányzatokra vonatkozó feje­zeteit dr. Molnár Zsoltnak, a jogi és ügyrendi bizottság el­nökének jelenlétében tárgyal­ta meg a testület. A Békéscsabán élő román pedagógusok a közelmúltban egy megbeszélésre gyűltek össze. A megjelent pedagógu­sok a román nyelv és kultúra ápolása terén segítséget ígér­tek. Ez alapján a román köz­gyűlés tegnap ügy döntött, hogy egy felhívást ad közre: azok a szülők, akik román nyelvoktatásra szeretnék já­ratni gyerekeiket, augusztus 15-éig jelentkezhetnek a ro­mán önkormányzat címén (Békéscsaba, Szabadság tér 11—17., III. em. 15.). (Magyari) Hírek Konferencia. A tavalyi hídrehabilitációs program eredményeiről, a hídépítés múltjáról, jövőjéről, hídeszté- tikáról tanácskoznak többek között az immár hagyományos országos hídmémöki konfe­rencián, amelynek ezúttal a gyulai Erkel Szálló ad otthont ma és holnap. A találkozót dr. Gyurkovics Sándor, a Közle­kedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára nyitja meg ma 10 órakor. A vendég délután a megyei közlekedési felügye­leten megbeszélésen vesz részt, 17 órától pedig szűkkörű szakmai konzultációra várják a Garzon szállóban. Választ6 Kétegyháza. Stégermayer Györgyné jegyző­nő tájékoztatása szerint lezárult a jelöltállítás a kétegyházi idő­közi polgármester-választás­nál. A szavazólapon a követke­ző hat név fog szerepelni: Ár- gyelán György független; Finna Sándor független; Gulyás György MSZP—Munkás­párt—Nagycsaládosok; Ko­zinszky Zoltánná SZDSZ — FKGP; Lempert László függet­len; dr. Muntyán György füg­getlen. Rangos gárda állt a rajt­hoz: található köztük volt ta­nácselnök, volt polgármester, jelenlegi alpolgármester, tsz-el- nök Június 25-én választhatnak a nagyközség polgárai. Személyi döntések. A medgyesegyházi önkormány­zat tegnap este napirendmódo­sítással zárt ülésen döntött két személyi kérdésben. Az általá­nos iskola igazgatói posztjára három pályázó közül öt évre Kálmán János végegyházi je­löltet választották. A med­gyesegyházi hírlap felelős szerkesztője két jelölt közül határozatlan ideig Baukó Ildi­kó medgyesegyházi lakos lett. Egy Békésen folyó per kap­csán az egyik mezőgazdasági termelő és szolgáltató káefté jogtanácsosa azt írja dr. Mát­rai Mihály gyulai ügyvédnek: ,flem teszek javaslatot egyez­ségre..." mert „... a felülvizs­gálat társaságunkat sikerrel kecsegteti, mivel a birtokom­ban van az igazságügyi minisz­ter úr állásfoglalása (így — a szerk.), amely szerint a kárpót­lási földekért a birtokba adá­sig haszonbér nem jár, azt a használó gazdálkodó szerve­zet ingyenesen használhatja." Az ügyvéd egy zsadányi gaz­dát képvisel az ugyancsak zsa­dányi Magyar—Lengyel Barát­ság Szövetkezettel szemben, melynek elnöke történetesen Matuska Sándor országgyűlési képviselő. A gazda haszonbér megállapítását kérte a szövet­kezettel szemben, mert az általa 1994. március 3-án kárpótlási jogosultként árverésen vett 37,8 hektár szántóját 1994. július 31 - ig a szövetkezet ingyen használ­ta. Perre mentek, s a Szeghalmi Városi Bíróság ítéletében arra kötelezte a szövetkezetét: adjon át a gazdának 48 230 forint ér­tékben 58 mázsa 81 kilogramm étkezési búzát. A Békés Megyei Bíróság — a téesz fellebbezése után — helybenhagyta a szeg­halmi bíróság ítéletét. Matuska Sándor levélben kért tájékoztatást pártbeli kép­viselőtársától, az MSZP-s dr. Vastagh Pál igazságügymi­nisztertől, aki azt írja többek között: ,,... a szövetkezet föld- használati joga a határozatho­zatalkori gazdasági év végével szűnik meg. A szövetkezet te­hát betakaríthatja a termést, és földhasználata is ingye­nes”. Hogy miért? ,,A kárpót­lási árverésen szerzett föld tu- I ajdonjogának megszerzésé­hez nem elégséges az árverési vételár kifizetése, hanem a tu­lajdonjog ingatlannyilvántar­tásba való bejegyzése is szük­séges." Csakhogy nem az ál­lampolgár tehet arról, hogy a földhivatalok nem képesek a törvényben meghatározott ügyintézési határidő alatt be­jegyezni a tulajdonváltozást! ,,... nincsen jogi alapja azok­nak— a levélben is kifogásolt — állításoknak, hogy ilyenkor a szövetkezet haszonbérfizeté­sére lenne köteles" — olvas­hatjuk a miniszter levelében. Az Alkotmánybíróság egy 1992-es határozata szerint: a mi­nisztériumoktól és egyéb közpon­ti állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalások és más informá­lis jogértelmezések kiadása, va­lamint az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes. (Folytatás a 3. oldalon) Amire a fakopáncsok figyelmeztetnek Vessenek meg érte, de én a fakopáncsokkal tartok. Tud­ják, a két szorgos madárral, amelyek most azon „kuncog­nak”, hogy beleszóltak, pon­tosabban belekopogtak az űrprogramra. Történt, hogy — miközben Amerikában, a Kennedy Űrközpontban a Discovery űrrepülőgép hol­napra tervezett startjára készülődtek — a két jó madár nagy titokban valóságos ementáli sajttá lyuggatta az űrrepülőgép külső üzem­anyagtartályának habszivacs burkát. Pontosan százhar- mincöt lyuk hirdeti a harká­lyok diadalát az emberi tudo­mány felett, igy el kellett ha­lasztani a Discovery startját. Természetesen tisztelem a teremtő emberi tudást, cso­dálattal adózom az űrkuta­tásnak, mélyen megrendít minden űrhajós szerencsét­lenség. S hogy akkor most miért a harkályoknak fogom pártját? Mert finom intés­nek, a természet figyelmez­tetésének találom a madarak ösztönös • viselkedését. Jel­nek, amelyből — miként az ókorban hitték — olvasni le­het és kell is. A két madár talán éppen azért rakott fészket a csúcs- technika fellegvárában, hogy „kikopogja” nekünk: a természet határt tud szabni bármely teremtményének, megálljt tud parancsolni cselekedeteinknek. Le­gyünk őszinték, rászolgál­tunk erre az intésre; „dere­kasan” rongáljuk kék boly­gónkat, a jó öreg, béketűrő Földet. Ami honi dolgainkat ille­ti, az Országgyűlés — vég- re-valahára — az elmúlt hé­ten elfogadta a környezetvé­delmi törvényt. Azért — biztos, ami biztos — a ma­gam részéről üzenem a két fakopáncsnak: tartanák szemmel törvényünk betar­tását, és ha valami hibádzik, kopogtassanak csak bátran az államhatalom neogóti­kus, Kossuth téri palotájá­nak kupoláján is... Tóth Ibolya BERUHÁZOK, ÉPÍTKEZŐK, FELÚJÍTÓK FIGYELEM! Wienerberger téglagyár termékei, betongerendák, áthidalók, Bramac-cserepek gyári áron befizethetők! SZÁLLÍTÁS, ÜGYINTÉZÉS A HELYSZÍNEN. Fagyálló olasz padlólapok, csempék óriási választékban Magyar cement telepi áron 920 Ft/q 30 q felett házhoz szállítva 945 Ft/q Import cement telepi áron 780 Ft/q (Viszonteladóknaktovábbi kedvezmény!) 30 q felett házhoz szállítva .» 805 Ft/q Hejőcsabai diszpozíció befizethető 750 Ft:os áfás áron. Szállítás saját fuvareszközzel. Fenyő fűrészáru, szigetelők, nyílászárók széles választékban. Nemesvakolatok, natúr farostlemezek, natúr és laminált faforgácslapok, orosz pala, 300-as eternitcsö, pertu, kőpor, műkő, oltott és darabos mész, sóder, homok, kapható. Kémény béléscső, úvegtégla érkezett. TÜZELŐK NAGY VÁLASZTÉKBAN, AKCIÓS ÁRON! ARAINK AZ A FAT IS TARTALMAZZAK! Kisebb tételek házhoz szállítását is vállaljuk! VÁRIUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT SZEMÉLYESEN ÉS TELEFONON! Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. Telefonszámaink: (66) 441-264, (66) 453-687. Borbély Gáborné tüzelő- és építőanyag-kereskedő Augusztusban újraszentelik a csabai román templomot Várják a nyelvoktatásra jelentkezőket

Next

/
Oldalképek
Tartalom