Békés Megyei Hírlap, 1994. szeptember (49. évfolyam, 206-231. szám)

1994-09-23 / 225. szám

Cél: az iskolai önállóság „A pályázatra a kollégáim beszéltek rá” — mondta Gaál Istvánná, a ka­szaperi iskola igazgatója. (5. oldal) Dollárok és érmek Kossuthról Az első érem még 1848-ban elkészült Kossuth Lajosról, amit itthon és külföl­dön újabb alkotások követtek. (5. oldal) Férjhez megy a Dallas Lucyje A hírek szerint a 35 éves Charlene Tilton féijhez megy a nála 8 évvel fiatalabb Robert Me Grane-hez. (11. oldal) 1994. SZEPTEMBER 23., PÉNTEK ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 225. SZÁM Kéri piknik kóstolóval. A békéscsabai „Kéri" tanulói tegnap tartották iskolanapiukat — kóstolóval és szponzorokkal. (Tudósításunk a 3. odalon.) Fotó: Lehoczky Péter Több baleset - szigorúbb ellenőrzés Átadták a Gyulai Várszínház díjait Tegnap délelőtt a megyeszék­helyen ülésezett a Békés Me­gyei Balesetmegelőzési Bizott­ság, s ezúttal is több téma került napirendre. Dr. Abrahám Béla rendőr alezredes, főkapitány­helyettes, a MBB elnöke kö­szöntötte a megjelenteket, majd Balogh Endre rendőr alezredes, az ÓBB nemzetközi referense adott tájékoztatást a mostani szervezet és elődjének, az OKBT nemzetközi kapcsolata­iról. Ezután Kárpáti Béla rend­őr őrnagy, a MBB titkára me­gyénk közúti baleseti helyzetét értékelte. A tájékoztatóból egyértel­műen kitűnt: az idén az elmúlt esztendő azonos időszakához viszonyítva számottevően romlott a baleseti helyzet, s Békés megye azon néhány megye közé tartozik, ahol az országos átlagnál is kedvezőt­lenebbek a számok. A statisz­tika szeptember 20-áig készült, melyből a következők derültek ki: megyénk útjain az említett időszakban a tava­lyi 560-nal szemben 609 bal­eset történt, a halálos balese­tek száma 27-ről 33-ra nőtt, (Folytatás a 3. oldalon) A magyar dráma napja nem kap kellő figyelmet a hírek kö­zött, pedig nem csupán a szín­házi szakma, hanem az egész kulturális élet ünnepe kellene, hogy legyen. Szeptember 21- én, ezen a jeles napon, a Budapesti Várszínházban Pás- kándi Géza erre az alkalomra írt gondolatai hangzottak el. Ottjártunkkor is érezhetően fél­tek az ott lakók, igazából attól is, hogy ha a nyilvánosságra kerül a helyzetük, nem követi-e ezt megtorlás. Mégis, helyzetüket tarthatatlannak érzik, és a nyil­vánosságtól várnak segítséget. Egymás szavába vágva mesé­lik: tulajdonképpen két család az, amely rettegésben tartja a környéket. — Minden éjjel kalapáccsal alszom. Évek óta mindennapo­sak az életveszélyes fenyegeté­sek, a szomszédom roncstelepet tart fenn, megöli a háziállatai­mat, az összegyűjtött esővizem­be patkánymérget tesz, két év­vel ezelőtt légpuskával a lábam­ba lőtt. Feljelenteni nem mer­Hom Gyula miniszterelnök és Békési László pénzügyminisz­ter jelenlétében ülést tartott csütörtökön a Miniszterelnöki Tanácsadó' Testület. A testület három tagja lemondott tagságá­ról. Az ülést követően Hetényi Az est további folytatásaként került sor arra a bensőséges ün­nepségre, amelynek Tamási Áron Tündöklő Jeromos című darabjának közönsége volt szemtanúja. Dr. Pocsay Gábor­tól, Gyula város polgármesteré­től Várszínházért díjat vett át Bessenyei Ferenc, Kállai Fe­renc és Sinkovits Imre színmű­tem, de sérülésem nyomai még ma is láthatók. Azzal fenyeget­nek, ha nem takarodom el in­nen, megölnek — vallja az egyik lakó, aki egyedül él kis házában. — A másik veszélyes ember egy SZDSZ-es. Meg lehet néz­ni, a háza televan zászlóval, pla­káttal, a legkülönbözőbb falra­gaszokkal. Több nagy kutyája éjjel-nappal szabadon van, ret­tegésben tartja a környéket. Mindenkit fenyeget, a kutyáin­kat megcsonkítja, és arra hivat­kozik^ hogy neki mindent sza­bad. Őt védi a pártja, a polgár- mester, a rendőrség. Van iga­zolványa is, ha azt felmutatja, mindent megengednek neki. István, a tanácsadó testület tagja elmondta: Lengyel László és Gombár Csaba előre jelezték, lemondanak tagságukról a testületben. Bródy András le­mondásáról Hetényi István a sajtóból értesült. Az ülést köve­vész, Shakespeare Lear király című drámájában nyújtott ki­magasló alakításáért. Ezt köve­tően dr. Simon Imre, Békés me­gye önkormányzatának elnöke Iglódi István rendezőnek adta át amegyeNívó-díját.AGyulai Vár­színház által alapított Őze Lajos- díjat ebben az évben Götz Anna színművésznő vette át. Természetesen megkér­deztük az ügyről a városi rend­őrkapitányság és az SZDSZ vé­leményét is. Nagy Tibor rendőr őrnagy kért pár nap haladékot az ügy kivizsgálására, hisz hozzájuk ez idáig kevés információ jutott el az ügyről. A lakók félelmükben nem jelezték nekik a problémát, pedig akkor talán már korábban is intézkedhettek volna. Termé­szetesen most már folynak a vizsgálatok. Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva az SZDSZ helyi szervezete nevében elzárkózott az illetőtől. Még arról sem volt tudomásuk igazán, hogy ez a férfi hol lakik, azt végképp nem tudták, hogy mit csinál. Természetesen sem­miféle védelmet nem élvez a párt­tagsága miatt. Amit tett, azért vál­lalnia kell a felelősséget, mint min­den állampolgárnak. Antal Gyöngyi tőén a testület közleményt jutta­tott el az MTI-hez, mely szerint tagjai a miniszterelnök szemé­lyes felkérésére vállalták, hogy szakértőként tanácsadói, kon­zultációs segítséget nyújtanak a kormányfőnek. Hírek JÖN! JÖN! JÖN! MÁR CSAK 11 NAP, ÉS ITT A SZÍNES TÉVÉÚJSÁG!!! Kner-kiállitás. Levele­zőlapokból nyílik ma 14 órá­tól kiállítás Gyomaendrő- dön, a Kner Nyomdaipari Múzeumban. A magánsze­mélyek és a múzeum gyűjte­ményét bemutató közös ki­állítást dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese nyitja meg. Új víztisztító. Csorváson szeptember 24-én, szombaton 10 órakor dr. Kemény Attila államtitkár a környezetvédel­mi nap keretében átadja a köz­ség új szennyvíztisztító művét. Nem emelkedik lapunk előfizetési díja Előfizetőink kérdésére vá­laszolva közöljük, hogy a Békés Megyei Hírlap elő­fizetési díja nem emelke­dik. Az utóbbi napokban lábra kelt híresztelések va­lótlanok. A Békés Megyei Hírlap az idén változatlan áron és továbbra is a kora reggeli órákban jut el előfi­zetőinkhez. Ez többek kö­zött egyre eredményeseb­ben dolgozó, saját terjesz­tési hálózatunknak kö­szönhető. Lapunk még több érdekes összeállítás­sal, hírrel, szolgáltatással, játékkal igyekszik olvasó­ink kedvében járni. „Fenyegetnek, ha nem takarodom el innen, megölnek!” Félelem a kenderföldeken Békéscsaba-Kenderföld. Az ember azt gondolná, a nyugalom földje. Távol a várostól, a forgalomtól, a bűnözéstől. Mégis kétségbeesett hívás érkezett innen lapunkhoz: a kézbesítőnk csak a legkülönfélébb önvédelmi eszközökkel felszerelve meri — nem is házhoz, csak az utca végéig—elvinni a lapot. Lemondott a tanácsadó testület három tagja Időjárás Nagyrészt napos, száraz idő várható. Többnyire mérsé­kelt keleti szél valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 9 és 14, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet ál­talában 25 fok körül, észak­keleten kevéssel 20 fok fölött alakul. Elsősorban nem ártani! Kétségbeesett hívás a szer­kesztőségbe, levélben panasz­áradat, könnyes szemű öreg­ember kopog be az ajtón. Már hányadszor és egyre gyakrab­ban! Félelemben élnek, a helyzetük kilátástalan, nem tudják, mit hoz a holnap, nincs értelme az életüknek. S nincs, aki meghallgatná őket, aki segítene rajtuk. Nem könnyű naponta szembesülni az emberi nyo­morúsággal, a kiszolgálta­tottsággal, a végső jajkiáltás­sal, azzal a maradék remény­foszlánnyal, amellyel olvasó­ink keresik fel szerkesztő­ségünket, mint utolsó ments­várat. Elég nagy lelki teher végighallgatni a sorscsapáso­kat, felnőttek, idős emberek zokogását. Mindennél már csak az nehezebb, amikor őszintén be kell vallanunk, lehetőségeink behatároltak, ha úgy tetszik, korlátoltak. Nincs zsebünkben a bölcsek köve, nem tudunk igazságot szolgáltatni, gyakran még ar­ra is kevés az időnk, hogy meghallgassuk a szerencsét­len embereket, akiknek pedig fontos lenne, hogy valakinek kiönthessék a lelkűket. A meghallgatás megköny- nyebbülés a számukra, néha orvosság a bajukra. S amikor igyekszünk meggyőzni be­szélgető partnerünket arról, hogy többet nem tehetünk, mint megírjuk az esetet — mivel egyetlen fegyverünk a nyilvánosság —, a rémületük csak fokozódik. Mi lesz velük, ha kiderül, hogy az új­sághoz fordultak?! Biztosan agyonütik őket, hiszen már eddig is oly sokszor megfe­nyegették életveszélyesen. Nem tehetünk többet, mint megírjuk. S ez nem is kevés. Primum non nocere — tartja a latin intelem. (Első­sorban nem ártani.) Ezt tart­juk szem előtt. Nem csám­csogni akarunk azon, ami másnak fáj, nem a jó cím­lapsztorit látjuk benne. Az írott szónak viszont — külö­nösen nagy példányszám­ban kinyomtatva — súlya van, kellő foganatja. Leg­alábbis ebben hiszünk. Niedzielsky Katalin íme, az Opel! BEMUTATKOZNAK AZ ASTRA, OMEGA ’95 ÉVI MODELLJEI az I. országos autókiállításon és vásáron 1994. szeptember 24—25. (Békéscsaba, Városi Sportcsarnok) — melyre minden érdeklődőt — SZERETETTEL MEGHÍV _________________az__________________ O PEL -©- JOLIMÉ MÁRKAKERESKEDÉS, Tel./fax: (56) 361-911.

Next

/
Oldalképek
Tartalom