Békés Megyei Hírlap, 1994. szeptember (49. évfolyam, 206-231. szám)

1994-09-23 / 225. szám

1994. szeptember 23., péntek NAGYVILÁG Ivan Gasparovic: A magyar pártokkal nem! Ivan Gasparovic, a leköszönt szlovák parlament — Vladi­mír Meciar mozgalmához tar­tozó — házelnöke a Demokra­tikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS) nyitrai kampánygyű­lésén határozottan elzárkózott attól, hogy pártja a választások után olyan magyar politikai erővel működjék együtt, ame­lyik az autonómia megterem­tésére törekszik. A HZDS lehetséges koalíci­ós partnerei közé sorolta azo­kat a politikai pártokat, amelyek készek kinyilváníta­ni a Szlovák Köztársaság ön- rendelkezését és önállóságát, s tenni akarnak az ország nem­zetközi elismeréséért. A TA SR szlovák hírügynökség je­lentése szerint a HZDS egye­bek között azért is szorgal­mazta az előrehozott parla­menti választások kiírását, mert a korábbi ellenzék a ma­gyar pártok képviselőivel „cimboráit” annak érdekében, hogy parlamenti többséghez jusson. „Ez természetesen nem volt ingyen” — jegyezte meg Gasparovic, aki nagyra becsülte, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) egyedül indult a választásokon. Hozzá­tette: a HZDS a választások után az SNS-sel koalíciós part­nerként számol. Mint mondot­ta, a választási koalíciót sem a szlovák baloldallal, sem pedig a szlovák kereszténydemokra­tákkal nem vállalhatják, amennyiben azok a szlovákiai magyar pártokkal fognak ro­konszenvezni. . A szélsőségesen magyarel­lenes álláspontot képviselő SNS-t, a Vladimír Meciar ve­zette mozgalom a választások előtt annak ellenére sem vál­lalta fel partneréül, hogy ez év márciusáig, a Meciar-kabinet távozásáig közösen kormá­nyoztak. Kínai vétó Tajvan ENSZ-felvétele ellen Kína szerdán ismét megakadá­lyozta, hogy New Yorkban az ENSZ Közgyűlésének 49. ülésszakán napirendre tűzzék Tajvan tagfelvételi kérelmét. Az AFP szerint a szigetor­szág ENSZ-tagságának megvi­tatását mindössze 14 latin-ame­rikai, karibi és afrikai ország támogatta. Az ülésszak napi­rendjének kidolgozásával meg­bízott munkacsoport végül kon­szenzussal utasította el a kérel­met. A bizottság ülésén felszó­laló kínai ENSZ-képviselő „tel­jesen elfogadhatatlannak” mi­nősítette a tajvani csatlakozási kérelmet, és sajnálatosnak ne­vezte, hogy e kérdés egyáltalán felmerült. Li Csao-hszing sze­rint ez súlyosan sérti országa szuverenitását és beleavatko- zást jelent a kínai belügyekbe. A diplomata azzal vádolta Taj- pejt, hogy „dollárdiplomáciát” folytat, kis államokat nyer meg ügyének támogatására anyagi ellenszolgáltatásért. Tajvan egyébként 1971-ig tagja volt a világszervezetnek, és státusát azt követően veszí­tette el, hogy Kínát felvették. J T V kézbesítésére munkatársat keresek. Olyan korán kelő, pontos, megbízható jelentkezőt várok, aki TÓTKOMLÓSON naponta eljuttatja az újságot az előfizetőknek, beszedi a díjat és új előfizetőket szervez. JELENTKEZNI LEHET A Békés Megyei Hírlap ügynökségén Pataki Antal ügynökségvezetőnél, Orosháza, Szabó Dezső u. 4. sz. alatt. Telefon: 06 (60) 388-326. C BÉKÉS MEGYÉÉRT VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI a l a p í t v Any I 56COBáfcéecytx], Kinis uX.t9l:(6ó)442-520 FacttflMMM I A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felhívja a megye vállalkozóinak figyel­mét arra, hogy támogatást tud nyújtani olyan üzletemberek számára, akik kis- és középvál­lalkozásuk képviseletében részt szeretnének venni az Europartenariat '94 elnevezésű konfe­rencián Spanyolországban. A rendezvény célja: az európai országok, kiemelten az Európai Unió és Közép-Kelet-Európa országai kis- és kö­zépvállalkozásainak üzleti, termelési kapcsolatai fejlődésé­nek segítése. Főbb területek: élelmiszer-ipar, textilipar, nyomdaipar, gép- és építőipar. A konferencia helyszíne Bilbao, időpontja: november 21—22. A repülőgépes utazáshoz alapítványunk 50%-os támogatást biztosít. Jelentkezési határidő: szeptember 27. / / Halállal fenyegették meg Rabint A „Dávid kardja” szélsőséges föld alatti zsidó szervezet több napja terjesztett röpiratán Ji- chak Rabin izraeli kormányfő meggyilkolására szólított fel — vált ismeretessé tegnap. A szer­vezet egyúttal lázadást sürgetett „a katasztrófakormánnyal szemben”. A titkos mozgalom — mely a múltban több palesz­tin megölését vállalta magára — jelezte, hogy Rabint „zsar­noknak és árulónak” tartja, aki „el akarja adni a szent Jeruzsá­lemet és palesztin terroristák kezére kívánja játszani a zsidó­kat”. Giszjordániai és gázai zsi­dó települések tanácstagjai nemrég arra figyelmeztettek, hogy zsidó szélsőségesek me­rényleteket követhetnek el az izraeli kormány tagjai ellen. a stern írja Emberóceán oázisai A „zöld forradalmakat”, amelyek révén az elmúlt évtizedek­ben megduplázódtak a búza- és a rizshozamok, nem lehet tetszés szerint megismételni. A harmadik világot kitűnően ismerő Paul Hamson arra számít, hogy 64 ország már az ezredforduló előtt sem lesz képes eltartani egymilliárdnyi lakosát. A biológus Paul Ehrlich attól tart, a „népességrobba­nás” miatt több százmillió ember éhen fog halni. Az optimistábbak azt hitték, hogy már megfékezték az Apokalipszis lovasait, a háborúkat, a pestist, az éhínséget és az erőszakos halált: 1960 óta—nem utolsósorban a modem orvostudománynak köszönhetően — 46 évről 63 évre nőtt a várható élettartam a harmadik világban. De néhány ország, melynek népessége 2025-ig meg fog kétszereződni, máris az anarchia és a zűrzavar figyelmeztető jeleit mutatja: polgár- háborúk és tömegmészárlások Angolában, Szudánban, Li­bériában és Afganisztánban. A zsarnokság és az aszály további terrort és halált szül milliószámra. Az egyenlítő mentén évente hárommillió ember hal meg maláriában. ENSZ-becslések szerint a következő tizenegy évben 5,6 millió ember esik áldozatul az AIDS-nek Ugandában, Zabé­ban, Tanzániában és Zambiában. Ennek ellenére Ugandában 2025-ig 20 millióról 46 millióra nő a lakosság lélekszáma. A kétségbeesés tömeges meneküléshullámot fog kiválta­ni. A vidéken élők elözönlik a városokat, melyekből — mint azt a húszmilliós Mexikóváros már ma is mutatja — torz megalomonstrumok jönnek létre. Kínában a városi lakosság 25 év alatt a mostaninak kétszeresére, 700 millióra fog duzzadni. A szegénység nomádjainak — a harmadik világ­ból származó sok millió menekültnek, menedékkérőnek és illegális bevándorlónak — legáhítottabb célja továbbra is a jólét két nagy oázisa, Nyugat-Európa és Eszak-Amerika lesz. Figyelem! ■Paradicsompaprika-termelők! A ,,MANTAR" Kft, a következő helyen és időben vásárolja fel termékeiket: Szabadkígyós, Ókígyósi u. 90., vasárnap 7 órától. Nagykamarás, Dózsa u. 77., szerda—vasárnap 7—12 óráig. FELVÁSÁRLÁSI ÁR: piros zöld ár — I. 0. 32 Ft I. o. 28 Ft — II. o. 28 Ft II. o. 23 Ft Fizetés készpénzzel, azonnal. Zöld 8 cm-től szeptember 28-ától folyamatosan. Felvilágosítás: 06 (60) 352-266-os telefonon. ! Állásbörze Ä 'Adj esélyt!" __________ BÉKÉSCSABÁN A Békés Megyei Munkaügyi Központ az „Adj esélyt!” program keretében állásbörzét szervez a Békés me­gyei pályakezdő munkanélküliek számára 1994. október 12-én (szerdán) 10—15 óra között, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban (Békéscsaba, Haán Lajos utca 2—4. sz.). A rendezvényen élő állásközvetítést, tanácsadást (képzési, pályaorientációs, pszichológiai, vállalkozó­vá válási, külföldi munkavállalási, jogi) tartanak a szakemberek. Az érdeklődők az említett szolgáltatások igénybevé­telén túl megtekinthetik a vetélkedőt a legjobb állá­sért, továbbá a központ által szervezett munkaerőpia­ci tanfolyamokon végzettek termékbemutatóját. Tom­bolahúzáson vehet részt mindenki és meghallgathatja a Jazz Mine együttes koncertjét. Várjuk azoknak a munkáltatóknak előzetesen a Mun­kaügyi Központ kirendeltségein vagy a helyszínen történő jelentkezését, akik állást tudnak felajánlani a pályakezdő munkanélkülieknek. Számítunk mindazokra, akik valamilyen formában tá­mogatni kívánják a rendezvényt. Békés Megyei Munkaügyi Központ Hírek A pápa nem utazik. Ke­zelőorvosai tanácsára lemondta októberre tervezett New York-i útját II. János Pál pápa. A katoli­kus egyház abból az alkalomból szólalt volna fel az ENSZ köz­gyűlésének idei ülésszakán, hogy a világszervezet 1994-et a család évének nyilvánította, s a Vatikán a jelenlegi időszakban a család védelmét az egyik leg­fontosabb és legidőszerűbb kül­detésének tartja. A New York-i út elhalasztását a pápa kezelőor­vosai sürgették, akik szerint II. János Pál áprilisi műtétét köve­tően kíméletes életvitelre szo­rul. Az olasz sajtó a közelmúlt­ban a pápa minden nyilvános megjelenésekor külön felhívta arra a figyelmet, hogy II. János Pál pápa szemlátomást nagy fájdalmakkal küzd, minden egyes fellépés komoly fizikai erőfeszítést és nagy akaraterőt követel. Vereslóy az elnök. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátu­si frakciója a szerdán este megtartott belső szavazáson Verestóy Attila hargitai szená­tort választotta az őszi ülésszak idejére a csoport el­nökévé. Az MTI tudósítójának értesülése szerint a 12 szenátor közül heten szavaztak Veres- tóyra, négyen Szabó Károlyra és egy fő tartózkodott. Elhalasztóit elnöki út. Andrej Kozirev orosz külügy­miniszter csütörtökön meg­erősítette, hogy Borisz Jelcin elnök október elejére tervezett ukrajnai látogatását hozzáve­tőleg egy hónappal elhalasz­tották. Mindennap feladhatja hirdetését 50%-os felárral, ha azt szeretné, hogy a másnapi újságban megjelenjen. Hirdetését személyesen adhatja fel a Békéscsaba, Munkácsy u. 4. szám alatti irodában 8—16 óráig, valamint a Mednyánszky u. 8. szám alatt 8—13 óráig. FiatTipo 1.7 D Digit 1989, borult, eladó. Telefon: 06 (60) 388-645. Felvásárolunk hízómarhát, vágólovat, csikót, bárányt. Érdeklődni: kedd 8—12, péntek 14—17 óráig, a 458-033-as telefonon vagy Csor- vás, Nefelejcs u.13. AKCIÓ A MODA PICO BÉLLÓBAN. Minden BIG STAR farmer 30%-os árengedménnyel kapható. Üzletünk a Gyóni G. u. 21. szám alatt található. Kínai Dong Hűi Kft. diszkontáruházba 18—25 év közötti lányokat eladói munkára felveszünk. Érdeklődni hétfőtől péntekig 9—18 óráig, szombaton 8—13 óráig. Békéscsaba, Kazinczy u. 12. Telefon: 441- 714. • Egyházi iskolák: vissza a tanulópénzt? • Lengyel adósságok: ki mit engedett? • Új lakáshitelek: adnak vagy vesznek? • Mark Palmer: hogyan jön vissza? Iffl ...egyszerűen minden

Next

/
Oldalképek
Tartalom