Békés Megyei Hírlap, 1994. szeptember (49. évfolyam, 206-231. szám)

1994-09-01 / 206. szám

| 1994. szeptember 1., csütörtök NAGYVILÁG 1 tsu Jelentse, aki tud az orosz maffiáról! Aki tényeket, vagy akárcsak pletykákat tud az orosz maffi­áról, kéretik a New York-i FBI-hoz, az amerikai Szövet­ségi Nyomozó Irodához for­dulni. Ezzel a szöveggel jelent meg egy hirdetés egy orosz nyelvű amerikai lapban. Az amerikai szövetségi rendőr­ség mind keményebb küzdel­met vív a szervezett orosz bű­nözéssel. A legutóbbi 20 évben csu­pán New Yorkba 200 ezer orosz emigrált. A Brighton Beach nevű negyed Brooklyn déli részén orosz településnek számít. Legalább 2000-re rúg azoknak a száma, akiket az FBI szeretne rács mögött lát­ni, csupán bizonyíték hiányá­ban nem csukathatja le őket. Az orosz bandák egymással is harcot vívnak. A legújabb áldozat az FBI szerint Naum Raichel volt, akit a nyílt utcán három pisztolylövéssel agyonlőttek. Ugyanazon a na­pon félholtra verték Raichel fivérét is. Az FBI nehezen jut infor­mációkhoz az orosz maffiá­ról. A Szovjetunióból érkezett régi emigránsok nem mernek tanúnak jelentkezni, bár Ame­rikában létezik egy úgyneve­zett tanúvédelmi törvény, amelynek értelmében tanúk más személyazonosságot kaphatnak és más városba köl­tözhetnek. Ez azonban nem működik ebben az ügyben, mert a legtöbb orosz Brighton Beachen kívül nem hajlandó másutt élni — írja a DPA né­met hírügynökség. Az oldal külpolitikai tudósításai az MTI hírei alapján készültek Berlini búcsúztató Helmut Kohl katonai tiszteletadással üdvözölte Jelcint Borisz Jelcin orosz elnök és Helmut Kohl német kancellár tegnap Berlinben együtt bú­csúztatta a Németországból távozó orosz csapatok utolsó egységét. A majdnem ötven évig tartó korszakot lezáró történelmi nap eseményei Európa egyik legszebb terén, a Gendarmen­markton kezdődtek. A számos találkozó révén egymást jól is­merő és keresztnevén szólító orosz elnök és a német kancel­lár baráti öleléssel köszöntötte egymást. Kohl ezt követően katonai tiszteletadással üdvözölte az orosz államfőt, aki kedden este érkezett a német fővárosba. A két nemzeti himnusz elhang­zása és a Bundeswehr díszegy­ségének tisztelgése után Mat- vej Burlakov vezérezredes, az egykori NDK területén állo­másozott szovjet nyugati had­seregcsoport utolsó főparancs­noka tett jelentést Jelcin el­nöknek és Kohl kancellárnak arról, hogy az államközi szer­ződésnek megfelelően au­gusztus 31-éré befejezték az orosz csapatok kivonását Né­metországból. Három év és nyolc hónap alatt 550 ezer embert, vala­mint haditechnikát irányítot­tak vissza Oroszországba, il­letve a FÁK tagállamaiba — közölte Burlakov és köszöne­tét mondott tisztjeinek, kato­náinak a feladatok pontos és fegyelmezett végrehajtásáért, az orosz és a hémet kormány Milosevic kész Slobodan Milosevic szerb el­nök állítólag mégis kész arra, hogy meghatározott feltéte­lekkel engedélyezze nemzet­közi megfigyelők állomásoz- tatását Jugoszlávia és Bosz­nia-Hercegovina határán. Ezt tegnap jelentette a Bor­ba című jugoszláv napilap orosz diplomatákra való hivat­kozással. Milosevic ezzel meghajlott a nemzetközi nyo­másnak és Andrej Kozirev támogatásáért, valamint a né­met hadsereg által nyújtott se­gítségért. „Az ideiglenes állo- másoztatás befejeztével kivo­nult csapatoknál az erkölcsi ál­lapot kifogástalan, készek az újabb feladatok teljesítésére” — fejezte be jelentését az orosz főparancsnok. Jelcin elnök, mint az orosz fegyveres erők főparancsnoka nyugtázta a jelentést és az elő­zetes programtól eltérve rövid beszédet rögtönzött. Ebben még egyszer hangsúlyozta, hogy a kivonulást a megálla­podásoknak megfelelően pon­tosan végrehajtották és a bonni kormány is megtartotta szavát, kifizette a kivonuláshoz ígért pénzügyi segítséget. A háború utáni korszak le­zárását, a német—orosz kap­orosz külügyminiszter követe­lésének — írja. Milosevic azt a feltételt szabta, hogy megfigyelőknek a Drina folyónál való állomá- soztatásával egy időben ellen­őrök tartózkodjanak a bosz- nia-hercegovinai—horvát határon az Una folyónál is. Utóbbiaknak az lenne a fela­datuk, hogy ellenőrizzék a boszniai kormánycsapatokkal szemben életbe léptetett fegy­csolatok erőteljes fejlesztését szorgalmazta Jelcin orosz el­nök és Kohl német kancellár az orosz csapatkivonulás befe­jezése alkalmából rendezett szerdai ünnepségen. Európa háború utáni törté­nelmének kiemelkedő esemé­nyeként méltatta a csapatkivo­nulás befejezését Helmut Kohl. Hangsúlyozta, hogy Né­metország Európa szabad és egyenjogú népei közötti jó­szomszédi kapcsolatokért száll síkra. Szavai szerint a német— orosz együttműködés kialakí­tása még csak az elején tart. Európában biztonságot és jó­létet csak Oroszországgal szo­rosan együttműködve lehet biztosítani — jelentette ki a német kancellár. verszállítási tilalom betartá­sát. Andrej Kozirev orosz külügyminiszter, aki a hét vé­gén Belgrádban tárgyalásokat folytatott Miloseviccsel, állí­tólag ezt a követelést elfogad­ta, amennyiben állást foglalt „nemzetközi megfigyelőknek Bosznia belső határain való ál- lomásoztatása mellett” — je­lenti a Borba, amelyet a DPA idéz. határmegfigyelők elfogadására Az ElROPA ARCHIV írja Kétféle kapcsolat „A Nyugat” segíthet, és segítsen is valamennyi posztkom­munista országnak. De ismernie kell e tevékenység lehető­ségeit. És annak következményeit is, amit elmulaszt. Gondolok itt az azt célzó fáradozásokra, hogy a kelet- közép-európaiak visszatérhessenek „Európába”. Kétféle dologról van szó. Az egyik: Oroszország, a kaukázusi és közép-ázsiai köztársaságok, Beloruszia, Uk­rajna, Moldávia, valamint a balkáni államok — Románia, Szerbia, Macedónia, Bulgária és Albánia—modernizálá­sa. Ez nagyobb megbízhatóságot teremt, és esélyt nyújt a kiszámítható partneri viszonyra ezen országok mindegyi­kével. Más dolog azonban Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország, de nemkevésbé a balti államok, Szlovénia és Horvátország „újranyugatosítása”. Nem csak arról van szó, hogy kulturális és történelmi szempont­ból közel állnak „a Nyugathoz”; ők a Nyugat részeként értelmezik magukat. „Ujranyugatosításuk” logikus össze­kapcsolása a Nyugat integrációs struktúráival. Éppen azért, mert lényegében a „modernizálás” és a „nyugatosítás” közötti különbségről van szó, kell a Nyu­gatnak az eddiginél befogadóbban reagálnia a posztkom­munista világ „nyugati országainak” törekvéseire. „Visszanyugatosodásuk”, amelynek révén orientációt és biztonságot akarnak találni, nem irányul Oroszország, Ukrajna vagy Beloruszia modernizálása ellen. Nem sza­bad azonban e modernizálás sikerétől függővé tenni. Ma ténylegesen lehetővé kell tenni az „újranyugatosodást” a lengyeleknek és magyaroknak a cseheknek és szlovákok­nak, és ugyanúgy az észteknek, litvánoknak és letteknek, a szlovéneknek és horvátoknak. Ezt fejezi ki az óhajuk, hogy tagjai legyenek a nyugati integrációs közösségek­nek. Rögzített menetrend, konkrét további lépések nélkül ez az óhaj könnyen áldozatul eshet annak, hogy a Nyugat az új orosz modernizálás sorsához köti a dolgot. Musza-Rabin találkozó Jeruzsálemben Amr Musza egyiptomi kül­ügyminiszter tegnap nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítását sürgette a Közel- Keleten Jichak Rabin izraeli miniszterelnökkel Jeruzsálem­ben tartott találkozója után. — Nincs szükségünk tö­megpusztító fegyverekre — hangsúlyozta, hozzátéve, hogy szeptember végén egyip­tomi küldöttség látogat a zsidó államba a kérdés megvitatásá­ra. Nemzetközi fórumokon Egyiptom több ízben is sürget­te Izraelt, hogy írja alá az atomsorompó-egyezményt, és tegye lehetővé nukleáris léte­sítményeinek nemzetközi el­lenőrzését. A külföldi sajtóban közölt hírek és nyugati katonai szakértők szerint Izraelnek van nukleáris arzenálja: mint­egy 100 atombomba és köze­pes, valamint hosszú hatótá­volságú rakéták, melyek fel- szerelhetők nukleáris töltetek­kel. Izraeli vezetők mindig is tagadták, hogy Izrael rendel­kezik atomfegyverrel, de hoz­záteszik: — Nem Izrael lenne a térségben az egyetlen nukle­áris hatalom. Az izraeli állás­pont szerint a nem hagyomá­nyos fegyverrendszerek korlá­tozásáról csak azután érdemes beszélni, hogy létrejön megál­lapodás a hagyományos fegy­verek csökkentéséről. Rabinnal tartott találkozója után Musza hivatalos egyipto­mi látogatásra hívta meg Ézer Weizman elnököt. Egyetlen utas sem élte túl Moszkva közelében tegnap le­zuhant egy amerikai gyártmá­nyú helikopter, fedélzetén hat orosz állampolgárral. A gép egyetlen utasa sem élte túl a balesetet. Az ismeretlen okból bekövetkezett szerencsétlen­ség a Moszkva melletti Krasz- nogorszk városától három ki­lométerre történt. A helikop­ter, amely az orosz légisport­szövetség tulajdona volt, a Moszkvában zajló helikopte­res világbajnokság színhelyé­ről, Tusino repülőteréről tar­tott az orosz fővárostól mint­egy 200 kilométerre fekvő Vjazma városába. Felfelé tör az Axel Springer Az Axel Springer Verlag AG nettó nyeresége az első fél évben 63 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eredményt. A legnagyobb német lapkiadó csoport, amely Németországban és Kelet-Európábán 23 napilapot ad ki, az év első hat hónapjában 52 millió márka nettó profitot ért el, szemben a tavalyi első félévi 32 millió márkával. A csoport árbevétele 1,09 milliárd márkáról 1,71 milliárdra emelkedett. A vállalat vezetése arra számít, hogy az első félév kedvező teljesítménye a második hat hónapban is folyta­tódni fog. Arra számítanak, hogy a teljes évi nyereség meg fogja haladni a tavalyi 71 millió márkát. Áz általános gazdasági javulásnak köszönhetően valamelyest nőni fog a cég forgalma, a költségcsökkentési erőfeszítések pedig további nyereségnövekedést tesznek majd lehetővé. Az Axel Springer 1993-as első félévi nyereségét Né­metország háború utáni történetének legsúlyosabb re­cessziója tépázta meg. A lapkiadó nyeresége 58 millió márkáról 32 millióra zuhant. Az idén azonban a forgalom- növekedés, a költségcsökkentési erőfeszítések, valamint a Bild-csoport által elért erőteljes profitnövekedés eredmé­nyeként ismét jelentősen emelkedett az Axel Springer profitja. A csoport hirdetési bevételei 2,9 százalékkal emelkedtek. Az élen a Bild című napilap állt, amelyet 4 millió 440 ezer példányban nyomnak. A Springer-részvényeknek körülbelül 15 százaláka fo­rog a tőzsdén. Ötven százalék plusz egy részvény a Springer család kezében van, 35 százalék Leo Kirch médiamágnás kezében. Megérkezett Afrikába a ruandai gyógyszersegély A Ruandával szomszédos Bu­rundiba érkezett az a repülő­gép, amely a Magyar Karitász és a Magyar Ökumenikus Sze­retetszolgálat közös gyűjtésé­ből származó első gyógyszer- segélyt szállította. Erről a két segélyszervezet tegnap tájé­koztatta az MTI-t. A Karitász Ruandában dol­gozó képviselőjének igénylis­tája alapján a Magyar Karitász és a Magyar Ökumenikus Sze­retetszolgálat 650 000 forint értékben kizárólag hazai gyártású antibiotikumot, láz­csillapítót és fertőtlenítő tab­lettákat vásárolt. A szállít­mányt a Chinoin gyógyszer- gyár is kiegészítette adomá­nyával. A repülőgépet — amelynek fedélzetén összesen 36 tonnányi segély jutott a válságövezetbe — az Osztrák Karitász bérelte. A két segélyszervezet arról is tájékoztatott, hogy akcióju­kat tovább folytatják. Az itt­hon gyűjtött pénz legnagyobb részéből ezentúl is gyógysze­reket szeretnének vásárolni, amelyek helyszínre juttatását testvérszervezeteik, megfele­lő szétosztását pedig a helyszí­nen dolgozó képviselőik ga­rantálják. Az IRA tűzszünetet hirdetett Az Észak-írország Nagy-Bri- tanniától való elszakításáért küzdő katolikus terrorszerve­zet, az IRA szerdán kihirdette, hogy éjféltől teljes egészében megszünteti az erőszakcselek­ményeket. Az IRA közlemé­nye szerint tűzszüneti intézke­dése feltétel nélküli és határ­idő nélküli, azaz állandó jelle­gű­Előző este az észak-írorszá­gi Tyrone megyében még egy 200 kilós távirányítású pokol­gépet hatástalanítottak a biz­tonsági erők, egy másik pokol­gép pedig Belfastban felrob­bant a brit hadsereg egyik lak­tanyája közelében. Sérülés nem volt. Az IRA közleménye szerint az észak-írországi fejlemé­nyek történelmi fordulópont­hoz érkeztek, és a helyzet ma­gában hordozza a béke lehető­ségét. A szervezet átfogó tár­gyalásokat követelt. Tegnap délig egyelőre csak az észak-írországi pártok rea­gáltak az IRA tűzszünetére. Az IRA fedőpártjának számító Sinn Fein párt vezére, Gerry Adams azt mondta, hogy a fegyveresek elkötelezték ma­gukat a béke mellett és a brit kormány hibázna, ha eltéko- zolná ezt a lehetőséget. Köve­telte a cenzúra felfüggeszté­sét, a Sinn Fein demokratikus mandátumának elismerését — ezen a párt bekapcsolását ér­tette a rendezésről folytatandó tárgyalásokba —, és Észak-ír­ország demilitarizálását, vagyis a brit katonai jelenlét csökkentését és felszámolását. Az észak-írországi protes­táns többség nevében tevé­kenykedő, a brit koronához hű úgynevezett unionista pártok vezetői tegnap félelmüknek adtak hangot, hogy az IRA be­csapja a brit kormányt, és brit—ír—amerikai össze­esküvés bontakozik ki a tarto­mány átjátszására az ír Köz­társaságnak. Emlékeztettek, hogy az amerikai kormány kedden 130 millió dolláros, Észak-Irországnak szánt se­gély ígéretével gyorsította meg az IRA döntését. Figyel­meztettek, hogy az IRA nem teljesítette a brit és az ír kor­mány tavaly decemberi béke­kezdeményezésébe foglalt feltételt, amennyiben meghir­detett tűzszünete csupán ha­táridő nélküli, de nem végle­ges és örökös. A brit kormány szerda dél­tájt még várt a hiavatalos vá­lasszal. Korábbi álláspontja az volt, hogy a fegyveresek és képviselőik csak akkor vehet­nek részt a rendezési tárgyalá­sokon, ha előzőleg legalább három hónap telik el békében. A brit kormánynak az is hiva­talos álláspontja, hogy Észak­írország státusában semmiféle változás nem lehetséges az ot­tani többség, vagyis a protes­tánsok akarata ellenére. Az ír kormány az utóbbi na­pokban többször jelezte, hogy a rendezés végcéljának hosz- szabb távon az ír sziget egyesí­tését tartja, de ragaszkodott a decemberi békekezdeménye­zés betűjéhez, és hasonlóképp elutasítja a tárgyalást a fegy­veresekkel, ha a fegyvemyug- vás nem lesz tartós.

Next

/
Oldalképek
Tartalom