Békés Megyei Hírlap, 1994. szeptember (49. évfolyam, 206-231. szám)

1994-09-01 / 206. szám

Berlini búcsúztató Borisz Jelcin orosz elnök és Helmut Kohl német kancellár tegnap Berlinben együtt búcsúztatta a Németországból távozó orosz csapatokat. (2. oldal) TVR EXTRA Heti rádió-, tv-műsor Lövöldözés az M7-esen Befejeződött a nyomozás az autópályán lövöldöző Elbert Attila ügyében, aki súlyosan megsebesítette dr. Kamarás Géza gyulai orvost. (4. oldal) 1994. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 206. SZÁM Ax impozáns épület homlokzatán a felirat: Rózsa Ferenc Gimnázium Fotó: Kovács Erzsébet Műszaki átadás után költözés A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium új helyén, az Andrássy út 56. szám alatt zökkenőmentesen lezajlott a műszaki átadás és most a használatbavétel folyik. Ko­máromi István, az iskola igaz­gatója kérdésünkre elmond­ta, hogy az épületben a búto­rok beállítását, kisebb szere­lési munkálatokat, festést vé­geznek, valamint takaríta­nak. A költözködés első na­gyobb ütemét a tegnapi és a mai napon bonyolították, il­letve bonyolítják le, a régi épületből átdobozolják az irodák, szertárak anyagait. A hét végén olyan körülménye­ket kívánnak biztosítani, hogy hétfőtől gond nélkül kezdődhessen a tanév. Az igazgató szólt arról is, hogy a tankönyvek 90 száza­léka megérkezett, egyből az Andrássy út 56. szám alá szál­lították és a kiosztást jövő hét kedden kezdik. Egy szanazugi bérelt üdülőben lezajlott már a tanévnyitó tantestületi ülés és elkészült az órarend, vala­mint megtörtént az osztály- termek elosztása. Ny. L. Bebiztosított szakszervezeti tagok • • Uzemavatás a Hunguard Floatnál Hírek Kormányülés. A kor­mány mai ülésén tárgyal a pártok központi költségve­tési támogatásának átrende­zéséről, illetve az ezzel kap­csolatos törvény módosítá­sáról. A költségvetési tör­vénynek és a párttörvény­nek megfelelően az 1994-es parlamenti választások ered­ményéhez kell igazítani a második félévtől a pártok központi költségvetési tá­mogatását. A tudománypoliti­kai kollégium létrehozása, a magyar—ukrán határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási egyezmény, s a magyar— mongol légiközlekedési meg­állapodás is az ülés napirend­jén szerepel. Környezetvédelem. Az US Peace Corps (amerikai Bé­keszolgálat) környezetvédel­mi önkéntese, Jack White kezdte meg munkáját a minap a békéscsabai városházán. A mérnök Kaliforniából érkezett és 2 évig tartózkodik a megye- székhelyen. Környezetvéde­lemmel és üzleti kérdésekkel foglalkozik, megoldatlan kör­nyezetvédelmi problémák kérdéseiben tanácsadói tevé­kenységet folytat. Kiemelten a szennyvíziszap ártalmatlaní­tása, víztisztítás, hulladék-el­helyezés és -hasznosítás téma­körökben munkálkodik majd. Óvoda Méhkeréken. Szeptember 2-án, pénteken 10 órakor ünnepélyes keretek kö­zött adják át Méhkeréken azt a 150 férőhelyes nemzetiségi óvodát és 500 adagos főző­konyhát, amelyet a község állami támogatásból épített. Dr. Rúzsa György polgármes­ter ünnepi köszöntője után dr. Tabajdi Csaba, a Miniszterel­nöki Hivatal politikai államtit­kára vágja át a szalagot, amely több mint száz méhkeréki óvo­dásnak nyitja meg az utat. A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (MEDOSZ) Békés Megyei Képviseleténél tegnap délelőtt titkári értekezletet tartottak. Az első napirendi pont elő­adója Gácsi Péter, az MSZOSZ megyei képvisele­tének vezetője az MSZOSZ megyei munkaszervezetéről szólt. Vágvölgyi Gábor, a ME­DOSZ megyei titkára tájékoz­tatta a jelenlévőket, hogy fel­vették a kapcsolatot a Földmű­velésügyi Minisztérium új ve­zetésével és megállapodásuk eredményeként az FM-ben ki­neveztek egy munkatársat, aki az érdekvédelmi szervezetek­kel tartja majd a kapcsolatot. Szó esett az önkéntes nyugdíj­pénztárak létéről, jövőjéről, arról, hogy a MEDOSZ-hoz tartozó szakszervezeti tago­kat, a befolyó tagdíjakból a Szignál Biztosítónál bejelen­tik balesetbiztosításra, nem titkolva, hogy ezt a gesztust tagtoborzónak is szánják. Végül Vágvölgyi Gábor a MEDOSZ pénzügyi gazdálko­dásáról adott számot. A síküveget gyártó orosházi Hunguard Float-Üveg Kft.-ben 200 millió forintos beruházás­sal új, 5 ezer négyzetméteres feldolgozó üzemet építettek, 70 új munkahelyet teremtve a vá­rosban. Az üzemet ma 10 óra 20 perckor ünnepélyes keretek kö­zött adják át, amelyen részt vesz Ralph Gerson, a Guardian Inter­national Corporation és a Ma­gyar-Amerikai Üzleti Tanács elnöke, Stephen P. Farrar, a Guardian nemzetközi üzleti igazgatója, dr. Vastagh Pál igazságügy-miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Pál László ipari és kereskedelmi miniszter, valamint Donald M. Blinken, az USA magyarorszá­gi nagykövete. (Folytatás a 3. oldalon) Üresek az ólak! „Sikeresen” kiirtották az állományt! (V)ehetjük az import sertést? Nem akarok vészharangot kongatni. (Bár ha belegondo­lok, nem is lenne haszonta­lan!) De az alábbi történet megérdemli, hogy odafigyel­jenek. Ha még nem késő! Az elmúlt napokban többen jelezték, hogy a szokottnál keve­sebb a tőkehús az üzletekben. Azt kérdezték, vajon mi lehet az oka? Békéscsabán, az Andrássy úti húsáruház vezetőhelyette­se, Kesjár Zoltán arról tájékoz­tatott, valóban volt egy kis zökkenő az ünnepek előtt, s akkor szaladgáltak is, hogy el­lássák a vevőket megfelelő Uj iskola Szeghalmon Szeptember elsejével meg­kezdődik a tanítás Szeghalom új tanintézetében, a Mezőgaz­dasági és Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában. A beindulás örömeiről és gondjairól beszélgettünk az igazgatónővel, Bérkéné dr. Sajti Ilonával. — Mit kell feltétlenül tudni az új iskoláról? mennyiséggel, de azóta folya­matos a tőkehússzállítás. A Gyulai Húskombinát meg­bízott termelési és kereskedel­mi igazgatójának, Avramucz Mihálynak nem ismeretlen a té­ma. Bár ők körzetüket zökke­nőmentesen látják el, azért tényként állapítja meg, valóban kevesebb a sertés, mint koráb­ban. Arról is hallott, hogy a kisüzemeknél valami baj le­het, mert olyan nagyvásárlók is felkeresik a kombinátot, akik eddig nem álltak velük kapcsolatban. (Folytatás a 3. oldalon) — Intézményünkben 12 osz­tályban, mintegy 320 diák, köztük közel száz elsős kezdi meg, illetve folytatja tanulmá­nyait a tanévkezdéskor. Az is­kola induláskor átvette a Péter András Gimnázium fémforgá­csoló szakközépiskolásait, a 611. sz. szakmunkásképző szeg­halmi tagozatának géplakatosait, (Folytatás a 3. oldalon) Időjárás Nyárias meleg, kissé változé­kony idő' lesz. Időnként erő­sen megnövekszik a gomoly- felhőzet és elszórtan zápor, zivatar alakul ki. A legala­csonyabb éjszakai hőmér­séklet 13 és 18, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Elindulunk... Elindulunk? Most, hogy a diáktársadalom­nak „ütött az óra”, nehéz len­ne rávenni a gondtalan nótá- zásra. Akár fogadhatnánk is, hogy e búskomor napon (ez itt nem az időjárásjelentés) Pres­ser Pici némileg érzéklete­sebben adná elő a Sose halunk meg slágerének, a Nagy uta­zásnak a visszatérő strófáját: „Elindulunk, elindulunk...” Hajdanvolt diákkorom el­ső szeptemberi tanítási napja­ira gondolva igazán megér­tem a mostani ifjakat. Nehéz a táska, szűk a j>ad, jobb volt a szabadság... így utólag azon­ban nem tudok egyetérteni egyébként kiváló osztályfő­nökömmel, aki minduntalan azt hajtogatta: tanulj fiam, mert különben soha nem lesz belőled semmi. Mondta ezt az osztály leghülyébb tanulójá­nak, aki úgy bukdácsolt ma­tekból meg fizikából, mint kiskatona a gyakorló terepen teljes felszereléssel. A jóta­nács nem hatott, a gyerek nem tanult, később sem, ámde lett belőle milliomos, mert azért csak megáldotta a teremtő egy kis fondorlattal. Vajon a mai tanárok pró- bálkoznak-e még a „Tanulj, mert nem lesz belőled sem- mi!”-vel? Mi lesz, ha a nebu­lók visszakérdeznek: „Miért tanuljak? Ér valamit ma egy érettségi bizonyítvány? Mit kezdjek majd egy diplomá­val?” Szóval, a kezdeti kis pofo­nok után — nincs rendes tan­könyv, kellő szülői befektetés az „elindulás”-hoz, csóró az iskola, az önkormányzat — csattan az igazi nagy: elveszett a távoli homályban a cél, ami­ért tényleg érdemes hajtani. Szóval, kevés dolog van, amiért a mai iskolásokat iri­gyelhetnénk. Attól függet­lenül, hogy némelyeknek már otthon is az íróasztalán ékes­kedik a profi számítógép, jár­hat nyelvi laboratóriumokba, szakosodhat, előtte a világ... Ráér még arra gondolni, mi lesz, ha kinövi az iskolapadot, s a „külvilágban” szaglászva a legelső alkalommal sakkot ad neki az élet. Inkább fogadja meg azt az intelmet, amit hajda­nán otthon hallottam: „Tanulj fiam, magad gyarapítód általa!” László Erzsébet MOSÓGÉPflKCIÓNK MÁR CSÁK 3 NAPIG TÁRT CANDY C431 típusú mosógépek vásárlása esetén ajándékba adunk Önnek egy vasalót. A készülék jellemzői: ♦ esztétikus forma ♦ 3 év GARANCIA! ♦ 12 program három alapciklusban + féltöltés ♦ 5 kg ruha mosására alkalmas ♦ 75 liter vízfogyasztás mellett ♦ centrifuga fordulata 400 f/p, + centrifugastop. Fogyasztói ára: 43 500 Ft. 50%-os előleggel 4 havi kamatmentes részletre is megvásárolható. Szeretette/ várjuk vásárlóinkét! /fis E| pi/tdAu A ■» Békéscsaba, Baross u. 10. LEJ eLEKTROHAZ Telefon: 325-588. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—19 óráig, szombaton 8—14 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom