Békés Megyei Hírlap, 1994. augusztus (49. évfolyam, 179-205. szám)

1994-08-01 / 179. szám

Szandi ha tükörbe néz... ■tmTI Szandi — alias Pintácsi Alexandra apP' i — most volt 18 éves. Ebből az alka­» L N. * >■ 1 lomból meglepte magát (11. oldal) Békétlenség a román iskolában Régen tart már Battonyán ez a herce-hurca a román iskola igazgatói székéért. Vajon mikor jut nyugvópontra a dolog? (5. oldal) „Kinőtt” a konkurencia A magyar bajnok és rekorder rövidtáv­úszó, Szabados Béla e héten biztosít­hatja helyét a vb csapatban (15. oldal) 1994. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 179. SZÁM Márki-Zay Lajosék győztek. A Ki tud többet Magyarországról? című családi vetélkedő 10. adását szombaton Gyufáról közvetítette Antal Imre műsorvezetésével a Magyar Televízió. (Cikkünk a 3. oldalon) Fotó: Lehoczky Péter A magyar és a román honvédelmi miniszter találkozója Gyulán A hadseregek példaadása Kitartanak a „sztrájkolok” Már több mint 100 órája folyik a kevermesi Keve-Coop Rész­vénytársaság kisrészvényesei­nek demonstrációja: a résztve­vők abban bíznak, hogy a me­gyei főkapitányság gazdasági rendészete ma megkezdi a vizs­gálatot. Az emberek fáradtak, de kitartóak. Amióta K. László- né rosszul lett, locsolóslaggal hűtik a központi iroda udvará­nak betonplaccát. A beteg asszonyhoz kétszer kellett ki­hívni a dombegyházi ügyelet orvosát, aki azonnali kórházi kezelést javasolt. K.-né ezt visszautasította, mondván, amíg nem érik el céljukat, nem adja föl. A polgámesteri hivatal műanyag matracokkal, a helyi lakosság pedig élelemmel sie­tett a „sztrájkolok” segítségére. A szökött rabnak korszakalkotó ötlete támadt Gyula töretlenül folytatja jó- szolgálati küldetését a ma­gyar-román viszony megjaví­tásában. A gyulai városházán találkozott szombaton Keleti György honvédelmi miniszter is román kollégájával, Ghe- orghe Tincával. A nem hivata­los, inkább ismerkedési jelle­gű párbeszédet Keleti György kezdeményezte, ám — megle­petésre — a román miniszter tíz konkrét együttműködési le­— Mondja, milyen sűrűséggel szoktak lepotyogni a helikop­terek? — fordulok Kovács Jó­zsefhez, az ORFK Légirendé­szeti Parancsnokság munka­társához, mielőtt beülök mellé az MD 500-as típusú gépbe. Budapestről érkezett, hogy se­hetőséggel tarsolyában lépte át a határt. Délelőtti tanácsko­zásukról sajtótájékoztatón ad­tak számot. — Hadseregeink között na­gyon jó a kapcsolat — állapí­totta meg Gheorge Tinea.- — Részünkről az USA után a ma­gyar hadsereggel képzelhető el a legszorosabb kapcsolat. Mindez jótékonyan hathat a magyar-román kapcsolatok egészére is. Magyar részről gítse az itteni rendőröket mun­kájukban. Elmosolyodik mi­előtt válaszol, azután megnyug­tat: —Nem túl sűrűn! Ha mégis előfordul annak leginkább ma­nőverezési okai vannak. Péntek délután a békéscsabai repülőtérről pontosan 15.15 ugyanezeket a törekvéseket tapasztaltuk. A békepartner­ség keretein belül konkrét együttműködési javaslatokat tettünk. Különböző szinteken valósulna meg, ez bizalomerő­sítő tényező lenne. Hadiipari együttműködésre is lehetősé­get látunk, közös gyakorlato­kat végezhetnénk, kölcsönö­sen részt vehetnénk a kikép­zésben. (Folytatás a 3. oldalon) órakor indultunk rendőrségi el­lenőrzésre, amit ezen a hét vé­gén a megyében úton, vízen és levegőben végeztek összehan­goltan, s amely érinti a közbiz­tonsági, közlekedési vízi és légi ellenőrzést egyaránt. (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Hőségrekord. Békéscsa­bán szombaton az elmúlt har­minc év július 30-ra vonatko­zó rekordhőmérségletét mér­ték, 35,3 Celsius fokot mutat­tak a hőmérők. Szudán Béla, a Békéscsabai Meteorológia Obszervatórium vezetője hoz­zátette: ezt kint a természet­ben mérték, a városban az át- melegetett kövezet miatt en­nél egy-két fokkal többet lehe­tett érzékelni. Tegnap már „csak” 34,1 fok volt. Az Or­szágos Mentőszolgálat Békés­csabai Mentőállomásán el­mondták: a vasárnap viszony­lag csendesen telt, mindössze két esetben kellett kimenniük ájult beteghez. Határforgalom. A hétvé­gén 4 ezer 600 személyt (1600 gépjárművet) léptettek ki a magyar hatóságok Battonyá- nál. A belépő személyek szá­ma 1500 volt, a gépjárműveké 350. Az átkelőhely parancsno­ka, Hajdú Lajos százados el­mondta, hogy szeptember 12- éig valamennyi hétvégén megnyitják a nemzetközi for­galom számára a battonyai át­kelőt. Igénybe vehető: pénte­ken, szombaton és'vasárnap 07 órától 19 óráig. Béketábor. Párbeszéd a bé­kéért elnevezéssel a Peace Brid­ge Danube (Béke Híd Egyesület) és a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány ezekben a napokban kéthetes nemzetközi kulturális béketá­bort és konferenciát tart mint­egy kétszázharminc fiatal rész­vételével. Az eredetileg tíz nemzetre tervezett tábor sajnos csak kilenc ország részvételével valósul még, ugyanis a bosnyák fiatalok, az ottani háborús álla­potok miatt, nem érkeztek meg Szanazugba. A kulturális béke­tábor sajtótájékoztatóval egy­bekötött ünnepélyes megnyitó­ját ma este tartják. Alaposan felgyorsulhatott a szívverésük azoknak a bete­geknek és látogatóiknak, akik július 28-án a délelőtti órák­ban egy üldözési jelenetnek voltak tanúi a gyulai kórház udvarán. Amikor a négy fi­gyelmeztető lövést is meghal­lották, talán mindegyikük le­bénult a félelemtől. így lehe­tett, hiszen senkinek sem jutott eszébe, hogy a két börtönőr segítségére legyen. Másnap július 29-én a rend­őrség a lakosság segítségét kérte, Fleser Lucian Horatiu román állampolgár kézrekerí- tésére, akit jelentős mennyisé­gű kábítószerrel visszaélés bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt őriztek a Gyulai Büntetésvégrehajtási Intézet­ben. S ahogyan pénteki szá­munkban megírtuk, Flesert or­vosi vizsgálatra kísérték, ahol kirántotta az őr kezéből a tartó­láncot és bilincsestől meglé­pett. Az őrök csak a figyelmez­tető lövést tudták leadni, hi­szen a kórház udvarán sokan járkáltak, kockázatos lett vol­na célzott lövést alkalmazni. Nem hivatalos értesülése­ink szerint Fleser Lucian csütörtökön egy iskola WC-jé- be „fészkelte be magát” és az éjszakát ott töltötte. Ekkor si­került a bilincseitől is megsza­badulnia. Másnap, mintha va­kációzni érkezett volna, város­nézést iktatott be a programjá­ba, sőt ahhoz is volt lelkiereje, hogy végighallgasson egy rock­koncertet. Nem teljesen tisztá­zott, hogy éjszakára visszment- e az előző esti „szállására”, vagy más helyszínt talált. Az már nyomon követhető, hogy szombat reggel Békéscsabára utazott és a piacon megpróbálta az óráját eladni, hogy pénzhez jusson. Nem volt szerencséje, mert senkinek sem kellett egyetlen értéke. Csabai város­nézése során a rendőr-főkapi­tányság épülete előtt sétált el, amikor egy korszakalkotó ötle­te támadt. Besétált a kapitány­ságra és előadta, hogy a piacon ellopták a pénzét és most nincs amivel hazautazzon. Abban re­ménykedett, a rendőrök majd megsajnálják és kölcsönöznek neki. Miközben Flesert nagy erőkkel keresték (talán még az Interpolt is mozgósították), ő besétált a kelepcébe. Az egyik nyomozó felismerte, s ezek után nem volt kétséges, hogy szombat éjszakára már nem kell szállást keresnie. Azzal a taktikai hibájával, hogy meg­szökött most már nem csak a kábítószer miatti bulijáért, ha­nem fogolyszökés bűntettéért is felelnie kell. B.V. Helikopterrel a Körösök felett Időjárás Folytatódik a kánikula. Többnyire derült, száraz, napos idő lesz. A változó irá­nyú szél napközben néha megélénkül. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet hétfőn 32 és 37 fok között várható. Miniszteri csúcs redőny nélkül Régi igazság, hogy minisz­tereknek nem lehet a fejében olvasni. Pedig igencsak kí­váncsiak lettünk volna, hogy mi-mindent raktároz el magában — a legféltettebb katonai titoknál is titkosab­ban — Keleti György gyulai kiruccanása alatt. Nem a legkellemesebb, de annál mélyebb nyomokat ha­gyott az újságírókban, amikor annak idején Für Lajos hason­ló apropóból utazott a fürdő­városba egy találkára román kollégájával. Magával hozta kiváló államtitkárát, Raffay Ernőt is, no és az akkori sajtó- szóvivőt, akit momentán Ke­leti Györgynek hívtak. Az új­ságírók — mint most is — ott csüngtek ajtóban, kapuban, hogy némi információhoz jussanak. Ám azok vissza­vonhatatlanul rákerültek a „kelet-európai cocom-listá­ra”, magyarán teljes körű volt a hírzárlat. Hiába ügyködött lázasan Keleti, a politikai süllyesztőben azóta eltűnt Raffayt nem hatották meg az újságírók. Lám, a történelem — ahogy a tudósok mondják — nem ismétli önmagát. Lega­lábbis nem teljesen. Merthogy szombaton ismét volt katonai román-magyar csúcs Gyulán, csak éppen a hivatalos prog­ram részeként tartották szá­mon a sajtótájékoztatót. Sőt, Keleti miniszter úr ráadást is adott tíz újságíróknak, pontosan annyit, amennyit ők akartak. Apró, s a publikum számá­ra nem túlzottan lényeges a dolog, hogy az újságíró ho­gyan szerzi meg az informá­ciókat, csak hát a történet szé­lesebb látókörben kezelendő. Nem mellékes ugyanis, hogy a miniszterek a találkozón mentek valamire. A magya­rok —komoly partnerhez illően — egy konkrét javaslattal ér­keztek, s ugyancsak meglepőd­tek, hogy a románok tízzel. A magas szintű eszmecsere to­vábbi, európai szintű együtt­működést is megalapoz, amelyhez bizonyára szükség volt a felek nyitottságára, egymás megbecsülésére. Miért is titkolnák ezt a sajtó elől? László Erzsébet BÉKÉSCSABAI TERÜLETI IQAZCíATÓSAqA új szolgáltatásaival is várja kedves ügyfeleit! 1994, JULIUS 4-ETOL TELJES KORÚ VALUTA-DEVIZA ÜGYINTÉZÉS! — valutaforgalmazás, valutakeretek kezelése — utazási csekkek forgalmazása — devizaszámla-vezetés — lekötött betétek — okmányos ügyletek bonyolítása — devizaátutalások (2 munkanap teljesítéssel). Garantált, gyors átfutási idő, kedvező betétkamatok és árfolyamok! MEZŐBANK RT, Békéscsaba, Munkácsy u. 2. Telefon: (66) 443-043.

Next

/
Oldalképek
Tartalom