Békés Megyei Hírlap, 1994. június (49. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-04-05 / 130. szám

1994. május 7-8., szombat-vasárnap © dS * V. I'j \ 1 — K l!i f » A < ||pÉS MEGYEI HÍRLAP hétvégi magazinja Évforduló Éppen százötven esztendeje született ezen a napon Pesten Toldy István író. Publiciszti­kai munkásságát szenvedé­lyes antiklerikalizmus jellem­zi. Színdarabjaiban a kiegye­zéskori magyar társadalmi és közéleti viszonyok ferdeségeit bírálja. Számos politikai ta­nulmánya jelent meg. Fordí­tói munkássága is ismert. Legfontosabb munkája a hat­kötetes A jezsuiták története. Marsról jöttek Az új fiúk, akiket a minisztériu­mokba és állami szervezetekbe a kormány emberei bepakoltak, Marsról jött csodalények a ma­gyar társadalom szemében: va­lamilyen teljesen félreeső zugá­ban üldögéltek a kádári társada­lomnak, vagy nyugati emigráci­óból tértek haza, és egyáltalán nem ismerték a hazai körülmé­nyeket. (Kőszeg Ferenc—Solt Ottilia újságírók) De ha mégis? Gondoltam: drága, kicsi társam, Próbáljunk mégis megmaradni Ebben a gyilkos, vad duláshan. Mikor mindenek vesznek, tűnnek, Tarts meg tegnapnak, tanúságnak, Tarts meg csodának avagy bűnnek. Mikor mindenek futnak, hullnak, Gondoltam: drága, kicsi társam, Tarts meg engem Ígérő Múltnak. Tarts meg engem, míg szögek vernek, Véres szívemmel, megbénultan,. Mégiscsak tegnapi embernek. Karolsz még, drága, kicsi társam? Jaj nekem, jaj, ezerszer is jaj, Ebben a véres ájulásban. De ha megyek, sorsom te vedd el, Kinek az orkán oda-adta, A te tűrő, igaz kezeddel. Ady Endre Halló! Beszélgessünk! Engels ítélete E napokban szemünk előtt ala­kul a történelem, amely Engels olvasatában azt mondja, hogy „amit minden egyes ember akar, mindenki más akadályoz­za, és azt, ami kialakul, senki sem akarta”. Keserű iróniája lenne a sorsnak, ha Engels ítéle­te beteljesedne fölöttünk. (Cse­peli György szociológus) Garanciát! Amennyiben az MSZP alapfel­adatát teljesíteni akaija, kormá­nyon akar garanciát adni a kom­munistaellenes hajszától tartók­nak arra, hogy ez nem lesz, sőt, az utódpárti kormány véglege­sen felszámolja ennek a hajszá­nak a feltételeit, akkor arra is garanciát kell adnia, hogy az MSZP-kormány nem jelenti a Kádár rendszer restaurációját. (Szabó Miklós történész) Békési tallózó Amikor főiskolás voltam, ak­kor Vásárhelyen olyan hallat­lanul gazdag, eleven és pezsgő szellemi élet alakult ki, ami­ben kitüntetés volt részt venni. Ott ültünk nyaranként a mű­vésztelepen és egymást hall­gattuk. Nem kinyilatkoztatá­sokat hallgattunk, hanem egy­mást. Ez nagyon fontos! Jóma­gam azóta sem tapasztaltam olyan szellemi légkört, mint amilyen Vásárhelyen volt. Eb­be az alföldi mezővárosba kö­töttek a kiállítások, a kollégák, barátaim és osztálytársaim, Németh József és Szalay Fe­renc, akik a főiskola után Vá­sárhelyre költöztek. Ez a rend­kívül erős érzelmi és szellemi szál azóta sem szakadt el. Sze­geden Hamvas István alsóvá­rosi plébánossal, aki azóta saj­nos már meghalt, kötöttem örök barátságot. O szervezett be a Dóm munkálataiba, ő vitt el később Gyulára Bielek Gá­bor plébánoshoz. Bielek Gá­bort egyébként — aki eddig három munkát készíttetett el velem: kettőt Gyulán, egyet pedig Békéscsabán — méltán nevezhetem a mecénások me­cénásának. (Patay László fes­tőművész vallomása a Dél­ül agy a rországban ) —Halló! Nyári Jánosné Békéscsabáról? —Tessék, itt Nyáriné. — Jó napot kívánok! Nyemcsok László va­gyok, a Békés Megyei Hírlap munkatársa. Azért éppen önt választottam beszélgetőtársul, mert a nevében ott szerepel a nyár és azt szeretném megtudni, mivel tölti majd ebben az évszakban a szabadidejét? — Sajnos anyagiak hiányában nyaralást nem tervezhetek. Négy éve mentem nyugdíjba, 8736 forintot kapok havonta, ez még a rezsire sem elég. Bár feliratkoztam a békéscsabai ijúsági házban, a nyugdíjasok klubjában egy kirándu­lásra, de az ötszáz forintot sem tudtam kiszoríta­ni. — Otthon mivel foglalatoskodik legszíveseb­ben? — Általában rádiót hallgatok, olvasok, fő­ként a szerelmes regényeket kedvelem. Lehet, hogy most tévéhez is jutok, mert egy fiatal­asszony felajánlotta: a kerékpáromért ad cseré­be egy televíziót. —Nyugdíjba vonulása előtt hol dolgozott? — Á Degré utcai nevelőotthonban voltam mosónő. —Családjáról mondana néhány szót? — Három lányom és öt unokám van, az egyik jelenleg éppen itt tartózkodik. A gyermekeimet egyedül neveltem, már férjhez mentek, és szét­szóródtak a megyében. Az egyik Mezőberény- ben, a másik Okányban, a harmadik Újkígyóson lakik. Az állandó rohanásban ritkán jut idejük arra, hogy találkozzunk, de amikor ráérnek, felkeresnek. — Köszönöm a beszélgetést, és a problémák ellenére is kellemes nyarat kívánok! „Végre. Vége. Vége a politikai karneválnak. Kezdődhet az igazi ünnep: a könyv, a kultúra ünnepe. Fellélegezhetünk. Olvashatunk: élhetünk. (Élhetnénk.) Jó volt itt Békéscsabán könyvről beszélni. Kőbányai János” — Az előző sorokat Kőbányai János író, fotóművész, a „Múlt és jövő” című folyóirat főszerkesztője írta olvasóink emlékkönyvébe Békéscsabán járva, a Tevan Kiadónál megjelent új könyvét (Jeruzsálemi évtized) bemutatva Száz éve született Boncza Berta (Csinszka) Csúcsán, 1894. június 7-én született, és 1934. október 24-én Budapesten halt meg Boncza Berta, Ady Endre felesége, költő. Svájci nevelőintézetben nevelkedett. Le­velezés útján ismerkedett meg Adyval, akinek 1915-ben felesége lett. A Csinszka becéző nevet Adytól kapta, amelyet ké­sőbb írói névként is használt. Ady halála után Márffy Ödön festőművész felesége lett. Csinszka: Életem könyve című kötetéből való a következő részlet: „1911-ben Svájcban, Lutry- ben, a genfi tó partján egy lányintemátusban éltem. Tizenhat éves, egyetlen kis­lány. Apám Pesten élt, szép, fiatal anyámat elvesztettem, amikor megszülettem. Tize­dik évemig Nagyanyám nevelt Erdélyben, Apám csúcsai bir­tokán. Tizedik évemben Pest­re hoztak az Erzsébet nőisko­lába, hol is hat évig kínlódtam a tehetséges rossz tanulók, a saját törvényeiket élő lázadón érzékenyek életét. Az Erzsébet nőiskolából kerültem Svájczba. Adynak a nevét ismertem már évek előtt, az Erzsébet nőiskolában hal­lottam először beszélni róla. Mikor a Ferenc József díjat kapta, a Vigadóban tartott Ady estre néhány tanítónő jelölt nagylány is elment. Ezek a kedves, okoskodó prepák sze­rettek engemet, barátkoztak velem és akkor meséltek is ar­ról, amit láttak és ami mély benyomást hagyott bennük. Észrevették Ady sötét tüzű szemét, sápadt, megkínzott ar­cát, érzéki száját. Volt, aki anyás részvétet ér­zett iránta, volt, aki őrültnek hitte, de akadt olyan is, aki rosszhiszemű komédiást látott benne. Akkor a gondosan tit­kolt, iskolákban üldözött fo­lyóiratot is kezembe adták egy pillanatra. A Nyugat Ady szá­mát. Ott láttam meg először gyönyörű, fiatal fejét, amint öklére támaszkodva belebúsul a világba. * (...) Jellemző akkori magamra, hogy a könyvek hetekig fölvá­gatlanul hevertek az intézeti lányszoba asztalán, de a költő képe keskeny kis aranykeretet kapott. Miért? — ezt akkor magam sem tudtam. Keskeny aranyrámájából mélységes szomorúsággal ré- vedt az én friss, idegen vilá­gomba a csodálatos varázsú szem, nyugtalan vonás rándult az érzékeny szájon.(...) ¥ (,..)„Kedves Ady Endre. Itt a francia Svájczban, egy lány- pensionatban ezen a szomorú őszi délutánon kezembe került a maga arcképe és erősen el­szomorított. Bocsásson meg, de borzasztó elgondolnom, hogy maga, a ma talán egyet­len élő magyar zseni, ilyen fia­talon, ilyen betegen, ilyen ki­élten néz a világba. Nem tu­dom létezik-e s ha létezik jó-e Magához a Maga Léda asszo­nya, de kérve-kérem vigyáz­zon Magára. — Tizenhat éves vagyok s ezért kérem baráti elnézését, mikor ezt a két titokban őrzött verspróbálkozásomat küldöm szíves bírálása végett. Bár it­ten, kint a franciák között, pél­dátlan, hogy Rostand, vagy más híres ember, egy asszony írását figyelmen kívül hagyja, s számomra igaz ünnep lenne a levele, elkészültem a magyar művészek udvariatlan lustasá­gára s nem számítok a válaszá­ra.” Pár udvarias zárószó, a cím és név.” Fekete fehéren Intés a győztesekhez „Miért késtek el a gyerekek a szavazás másnapján az iskolából? Mert keresték a vörös nyakkendőjüket!” így szól a vicc, amely a szocialisták győzelmét követő napon meghódította Budapestet. E két sornak — mint általában minden pesti viccnek — fontos üzenete van. Jelzi mindazt a kételyt és bizonytalanságot, ami a baloldali győzelem fogadtatását kísérte. Mostantól a szocialistáké a felelősség. Tőlük várja a nemzet, hogy megái lítsákaz ország ide-oda csapódását, az eladósodás megállítását, az állampolgárok további elsze­gényedését. Tőlük várja a társadalmi béke megteremtését, az elszabadult indulatok megfékezését, a politikailag vég­letesen kettészakadt ország nyugalmának megteremtését. De ott a kétely, hogy képesek lesznek-e rá? Uraim, szocialisták, ott a Köztársaság téren! Legyenek erősek, ne engedjenek a csábításnak! Ne kormányozzanak egyedül! Ameddig lehet, tárgyaljanak! Ha ha pedig egyedül maradnak, legyen önmérsékletük! Ne higgyék magukat csalhatatlanoknak! Ne feledjék Orbán önöknek címzett szavait: „ezek kötelékben repülnek, hozzák ma­gukkal a régieket!” Ne engedjék hát be soraikba a karrie­ristákat és a szolgálattételre jelentkező régi elvtársakat, a revansra vágyó lapulókat! A mamelukokat se! Ne akarja­nak engedelmes sajtót, saját rádiót és televíziót! Zárják le végre a múltat! Az előzőt is, meg az azt megelőzőt is! Ne hivatkozzanak unos untalan az előző kormány bűneire! Ne üldözzenek senkit! Ne hagyják, hogy embereik pártösszeköttetéseiket felhasználva zsíros pozíciókba jussanak, igazgatótanácsokba üljenek és elv­társi segédlettel meggazdagodjanak! Ne haladjanak visszafelé! Ne engedjék megdönteni a demokráciát önma­guk által! Ne nézzék le a népet, és ne akarjanak tizenötmillió magyar nevében kormányozni! Még lélekben sem. Kor­mányozzanak csak tíz és fél millió magyar állampolgárt és legyen felelősségérzetük a határon kívül élő magyarok iránt! Uraim, szocialisták, ott a Köztársaság téren! Önökön múlik, hogy lehet-e még egyszer baloldali veszéllyel riogatni az országot! Gondoljanak minden döntésük előtt a négy évvel ezelőtti eredményükre! . „ Arpási Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom