Békés Megyei Hírlap, 1993. november (48. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

Ma Szeghalom, holnap Mezoberény és környékéről olvashatnak beszámolókat a 7. oldalon 1993. NOVEMBER 1., HÉTFŐ ÁRA: 16,30 FORINT XLVIII. ÉVFOLYAM 254. SZÁM Palotás fellendülést ígér SPORT melléklet 12-16. oldal Lovász világbajnok! Torontóban az Erőemelő vi­lágbajnokságon Lovász György, a gyulaiak kiválósága a masters I. kategóriában, a 100 kg-osok között világbaj­noki címet ért el. ( 15. oldal) Államosítják a takarék- szövetkezeteket A gazdasági változások során országszerte számos vállalko­zás jött létre, de a rendelke­zésünkre álló pénzügyi szol­gáltatások nem bővültek. Ezen kíván a kormány változtatni a takarékszövetkezetek integrá­ciójával. (4. oldal) Tenni Komlósért A Tótkomlós Slovensky — Komlós Barátainak Köre Egyesület szombaton tartotta idei közgyűlését. Az elmúlt évekhez képest sokkal többen jöttek haza, hogy meghallgas­sák a társaság elnökének, dr. Tóth Mátyásnak és Tótkomlós polgármesterének, Juhász Pálnak a beszámolóját. — Ez az év a baráti kör újjáalakulásának és a módosí­tott alapszabály jóváhagyásá­nak az évé. Komlóson nem, de Békéscsabán és a fővárosban találkoztunk már az idén, ahol megfogalmaztuk feladatain­kat. Tenni szeretnénk azért, hogy a település főtere rende­zett legyen, a Komló sorsa megoldódjon. Felkínáljuk se­gítségünket az újratelepítés 250. évfordulójára készülő monográfiához is — mondta beszámolójában dr. Tóth Má­tyás, majd átadta a szót a pol­gármesternek, aki az 1993-as esztendő önkormányzati költ­ségvetéséről, a fejlesztésekről és természetesen a várossá vá­lás áldozatvállalásairól, lehe­tőségeiről szólt. Palotás János adta át szomba­ton a Köztársaság Párt gyulai választási irodáját, melyet az Erkel Gyógyszálló földszint­jén alakítottak ki. Rögtönzött sajtótájékoztatóján a pártel­nök elmondta, hogy a „liberá­lis négyesfogat” szocialistákat kiközösítő álláspontját nem fogadja el, mivel pártja nyi­tottságával az ilyesmi nem egyeztethető össze. Egyedül a szélsőségesekkel nem fognak kezet. Nem lépnének koalíció­ra az MDF-fel, mely nem tu­dott a társadalom bizalmával élni, illetve a kisgazdákkal po­litikai komolytalanságuk mi­att. Választási pártként kormá­nyozni akarnak, s csak akkor vonulnának ellenzékbe, ha a kormányzó erők programja, útja nem felfelé vezetne. Bí­rálta a tévé, a rádió alelnökei- nek szakmai érvek nélkül ho­zott, célszerűtlen döntéseit. (Hozzátette: hasonló mecha­Tudom, nem illik, mégis vá­ratlanul toppanok be Újkígyó­son Harangozó Péter Pálék Bartók Béla utca 22-es számú családi házába. A váratlan lá­togatásomnak az az oka, hogy Harangozóékat is „kisorsol­ták”, s azon tíz család közé tartoznak, akiket október 31- én délelőtt 10.30 és 11.30 kö­zött dr. Schamschula György miniszter úr lakásukon telefo­non hív fel. S mi tagadás, kí­váncsi voltam, hogyan fogad­ják ezt a hívást... Vasárnap délelőtt milyen nizmust takar az is, hogy a kormány 3,5 év alatt egyetlen törvényjavaslathoz sem mel­lékelt hatástanulmányt.) Janu­ár közepére kiderül, kik lesz­nek a Köztársaság Párt jelölt­jei. Nem vájkálnak a jelöltek múltjában, a rátermettség a meghatározó — a világnézet pedig mindenkinek magán­ügye. Palotás János felkereste hi­vatalában Gyula város polgár- mesterét, meghitt beszélgetést folytatott tizenéves fiúkkal és lányokkal, a Vállalkozó Diá­kok Klubjának tagjaival. Este gyertyát gyújtott Apor Vilmos domborművénél, majd az Er­kel Gyógyszállóban több száz érdeklődő kérdéseire válaszolt — két és fél órán át, keményen és elegánsan. „A politika visszaél a hely­zetével, amikor eleve bukásra ítélt kényszervállalkozásokba (Folytatásai, oldalon) kép is fogadhatna? A házi­asszony, Erzsiké főz, a férj, Harangozó Péter Pál újságot olvas. Az ebédlőben kellemes meleg és finom illat árad. — A feleségem híres arról, hogy ő süti a legfinomabb ka­csát — büszkélkedik a férj —, én meg öt órakor keltem, hogy a jószágokat leadjam. Most egy pár percet engedélyeztem magamnak, hogy átfussam az újságot.-—Mit szólt, amikor megtud­ta, hogy a miniszterrel kell szót váltania? Elsején vagy másodikén? A Római Katolikus Egyház ünnepi naptárában halottak napja november másodikán van, mégis november elseje került a köztudatba. Az egyház ezt mindenszentek napjaként tartja számon. Az ünnepek összemosódásának okáról Réthy István gyulai apátplébá­nost kérdeztük. — November elsején a min­denszentekre emlékezünk, másodikán halottainkra; a két ünnep összefügg — válaszol­ta. — Régen mindenszentek napja munkaszüneti nap volt, másodika nem. Kialakult a szokás, mint más ünnepekkor is, gondoljunk a karácsonyra, hogy a megemlékezés már előző délutánon, estén meg­kezdődött. Gyermekkorom­ban az elhunytakra emlékezve mindenszentek napján, alko­nyaikor gyújtottuk meg a gyer­tyákat. Tehát szokás szerint ekkor kell, de ma már mindkét napon elfogadott. — Örültem, s mondtam a feleségemnek: hívni fog a mi­niszter. Pár percre Erzsiké asszony is leül mellénk, beszélgetünk. Megtudom, hogy mindketten rokkantnyugdíjasok. Amit lá­tok körülöttük, minden a két kezük munkájának eredmé­nye. S miután két férjezett leá­nyuk van, most éppen az egyiknek segítenek az építke­zésben. — Ezen a helyen 1962-ben szántóterület volt — hallom a házigazdát —, amikor el­kezdtünk építkezni, megszer­veztem a gáz, a víz bevezeté­sét, a járda építését. Most meg­kaptuk a telefont is. Nagy se­gítség, mert volt, amikor négy­ezer csirkét tartottunk, és végig kellett autózni a fél megyét, ha tápot kerestünk. Lassan megö­regszünk, ha az ember beteg, (Folytatás a 3. oldalon) Hívni fog a miniszter! •• / Ünnep Újkígyóson - 540 család kapott telefonkészüléket Október 31-én, vasárnap délelőtt több százan ünnepeltek Újkí­gyóson. 540 lakásban szólalt meg a telefon. S ennek tiszteletére a gazdakör székházában találkozhattak a meghívottak dr. Schamschula György közlekedési, hírközlési és vízügy i minisz­terrel, Remport Katalin országgyűlési képviselővel, a Szegedi Távközlési Igazgatóság és a kivitelezést végző Körösvidéki I Vízügyi Igazgatóság prominens képviselőivel. Az önerős tele­fonépítési társulás elnöke, Nátor János és Bozó Imre polgármes­ter reggel 9 órától fogadták a vendégeket. Kitörési pontok Csak aki helyi lakosként megélte, az tudja, mit jelent egy kisváros vagy egy falu életében, ha bekapcsolják a települést az országos gázhálózatba, ha korszerűsítik az oda vezető utat, vasutat. A vidéken élők életében jeles napnak számít az is, amelyen „kikövezték” az utcát, megépítették a járdát. To­vábbá: felér egy ünneppel, amikor az ember először jelenthe­ti ki: „elmegy a víz a házam előtt”. (Ma már tudjuk: az öröm . akkor lenne teljes, ha „a szennyvíz is elmenne” minden porta előtt.) A bezártság, az Isten-háta-mögöttiség érzésének enyhíté­sére szolgál többek között a telefon is. Tavaly Battonyán és környékén lakossági önerőből hajtottak végre jelentős háló­zatfejlesztést. Tegnaptól sok-sok újkígyósi család tapasztal­hatja, mekkora előny, micsoda kényelem az, ha „az ember­nek csak fel kell emelnie a kagylót”. Persze lehetne elménckedni azon, hogy nem megkésett örömök-e ezek. A hazai városlakók többségének az út, a járda, a hőszolgáltatás, a telefon (és még mennyi minden!) olyan természetes, akár a lélegzetvétel. Még inkább így van ez Nyugaton, ahonnan mostanság sokat és sokakat várunk: pénzes beruházókat, falusi turistákat. Hogy jönnek-e, ez nem kevésbé a vidéki Magyarország „komfortfokozatán” múlik. Ménesi György Kétféle tagság magánorvosoknak Kamarai törvény esetleg a következő ciklusban A kérdés önmagában non­szensz, mégis realitás lehet. A Parlament határozatai szerint ugyanis a magánorvos a gaz­dasági kamara tagja legyen magánvállalkozóként és az or­vosi kamara tagja orvosként. Az orvosi kamara ügyeiről tár­gyaltak szombaton délelőtt a megyei szervezet éves köz­gyűlésén a békéscsabai Gar­zon Szállóban. Azaz közgyűlés lett volna, ha az ezemegyyen (a megye minden orvosa névre szóló meghívót kapott) invitált közül nemcsak negyvenvala- hányjön el. A jelenlévők meg­hallgatták dr. Viski Anna me­gyei elnök beszámolóját, dr. Zámori Csaba gazdasági vezető biztató helyzetelemzését és dr. Doktorits Béla, a Magyar Orvo­si Kamara főtitkárának kétsé­gekkel teli tájékoztatóját. A megyei orvosi kamara alapító tagjai mintegy négy éve próbálják bizonyítani a vi­tathatatlant, szükség van az or­vosok egységes etikai, érdek- védelmi szervezetére, amely tervei szerint megyei alapít­ványt is létre kíván hozni. Ez az alapítvány támogatná a hazai és külföldi továbbképzé­seken részt venni kívánókat, a szakmai fejlődést. Megtudtuk, hogy a kamarának 659 regiszt­rált tagja van, ez évben 19-en. (Folytatás a 3. oldalon) Nemzedékek emlékeztek, s helyezték el a virágaikat a világ- háborús emlékműre fotó: fazekas ferenc Mindenkinek megvan a maga belső drámája, s ebből kimon­dani valamit olykor nagyon nehéz. Tízezrével vannak olyanok, akik évtizedek óta él­nek e lelki gyötrelemmel. Az első és a második világháború áldozatainak hozzátartozóiról van szó. S azokról, akik a sors kegyetlensége folytán idegen földön, idegen érdekekért hal­tak meg, s most távol a szülő­földtől jeltelen sírban nyug­szanak. Elsiratták őket . a szülők, a gyerekek, a hitvesek, a barátok, s sorolhatnám még tovább. De sírjukra talán soha­sem került egy szál virág sem. A közelgő halottak napja előtt, szombaton délelőtt Me- zőberényben, a város központ­jában lévő világháborús em­lékműnél a település hősi ha- lottaira emlékeztek, s a négy történelmi egyházzal karöltve ökumenikus istentiszteleten imádkoztak a két világégés­ben elesettek, az elhurcoltak, s a különféle fogolytáborokban elhunytak lelki üdvéért. Ott voltak a helybelieken kívül az áldozatok elszármazott hozzá­tartozói, a még élő feleségek, testvérek, gyermekek, s haza látogatott a Németországba kitelepített herényiek képvise­letében a város szülötte, Pan- gert Mihály. A ’20-as években emelt em­lékmű márványoszlopán 797 néhai mezőberényi neve ol­vasható. Megrázó, szívszorító látvány volt, amikor a nyolc­vanas éveiben járó nénike fér­je nevét kereste, vagy az évek során nagyapává lett férfi, aki a sors kegyetlensége miatt so­hasem láthatta meg édesapját, unokájával kézenfogva he­lyezte el a kegyelet, a megem­lékezés virágait. Szombaton az áldozatokért is szóltak a he­rényi harangok. —szekeres—*­Luther a világosságot hozta A budapesti protestáns nagygyűlés, a debreceni ün­nepség mellett a békéscsabai evangélikus gyülekezet is megemlékezett október 31 - érői, a reformáció napjáról. A tegnap délelőtti istentisztele­ten az evangélikus nagytemp­lomban Pátkai Róbert püspök, az Angliai Evangélikus Egy­ház elnöke hirdetett igét. A lutheri reformáció 476. évfor­dulóján Jézus Krisztus tanúja­ként emlékezett Luther Már­tonra, aki „a hit bátorságával vette kezébe 1517. október 31- én a kalapácsot, hogy az evan­gélium tiszta tanítását össze­foglaló tételeit kiszögezze a wittembergi vártemplom ka­pujára”. Beteg egyházi kor­szakban a reformot követelő 95 tételével új egyháztörténeti korszak kezdődött. Luther Is­ten tanújaként szólalt meg, mondta a püspök. A wormsi birodalmi gyűlés előtt, V. Ká­roly német-római császár je­lenlétében, tanítása védelmé­ben mondott szavaira ma is emlékezünk: „Itt állok, más­ként nem tehetek...” Luther és a reformáció meg­ítélése a mai Római Katolikus Egyház szemében nem hiteha- gyott eretnekség. A két egyház által létrehozott vegyes bizott­ság Luther születésének 500. évfordulóján nyilatkozatot adott ki, amely a reformátort mint az „evangélium tanúját, a hit tanítóját és a lelki megúju­lás hirdetőjét” értékeli, része a keresztény hagyománynak. Az akkori egyházszakadás oka a középkori kereszténység eszméinek és intézményeinek bomlása, egy új kor szellemi és társadalmi, törekvéseinek je­lentkezése volt — mondta az egyháztörténészeket idézve Pátkai Róbert. Luther öröksé­ge a hit által való megigazulás, az evangéliumi világosság megőrzendő érték. (Szőke) Akikért a herényi harangok szóltak

Next

/
Oldalképek
Tartalom