Békés Megyei Hírlap, 1993. november (48. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

1993. november 1., hétfő NAGYVILÁG HÍ^fPLUSZ Megkerült fiú Ha nem lett volna elég szé­gyen a Szovjetunió felszá­molása, Gorbacsovnak most még nagyobb kelle­metlenséggel kell szembe­néznie: egy rockzenész azt állítja, hogy ő Gorbacsov fia — írta vasárnap a The Sunday Times című brit lap. Az újság beszámolt ar­ról, hogy Andrej Razin, egy 30 éves, eléggé közismert orosz rocksztár egy ideje nyilvánosan állítja, hogy ő Gorbacsov elhagyott gyer­meke. Ráadásul Razin az­zal vádolja a volt elnököt, hogy külföldi útjai miatt el­hanyagolja tulajdon édes­anyját, a 80 éves Marija Gorbacsovát, akiről ő, Ra­zin gondoskodik mint uno­ka. Razin állításait alátá­masztani látszik, hogy az idős asszony nemrég írás­ban törvényes pártfogójává nevezte ki Razint és olcsó pénzért eladta neki sztavro- poli házát. Erre Gorbacsov Moszkvába vitette anyját. Razin azt állítja, hogy árva­házban nőtt fel, de mindun­talan ajándékokat kapott Gorbacsov anyjától — csak akkor még nem értette, mi­ért. Később Gorbacsov se­gítő kezét is érezte: 22 éve­sen kolhozeínök-helyettes- sé nevezték ki, majd amikor rockzenére adta a fejét, az Egyesült Államokban tur­nézhatott együttesével a nyolcvanas években, és egy Zilt is kapott. Ezt maga mondta a brit lapnak, majd lelketlenséggel vádolta a Gorbacsovot. Gorbacsov tagadja Razin állításait és szemlátomást Jelcin ügynökeinek össze­esküvésére gyanakszik — írta a brit lap. *** A Szovjetunió első és utol­só elnöke végre vigaszt ta­lálhatna. Igaz, hogy elve­szített egy országot — mellesleg akkor még vi­lághatalmat —, de nyert egy fiút. Ráadásul mind­járt harmincéveset, k. i. Nigéria lett a BT ötödik tagja Többszöri sikertelen szavazás után végül Nigériát választot­ták meg az ENSZ-közgyűlés ülésszakán a Biztonsági Ta­nácsból most távozó öt nem állandó tag ötödik „cserepart­nerének”. Négy sikertelen sza­vazás után az ellenjelölt, Bis­sau-Guinea visszalépett. Január elsejétől Japán, Ma­gyarország, Marokkó, Vene­zuela és a Zöld-foki Köztársa­ság mandátumát Argentína, Csehország, Omán, Ruanda és Nigéria veszi át. MAI AJÁNLATA: Békéscsaba, Jókai u. 6. Telefon: 322-027. TIME RUNNER szinkronizált amerikai sci-fi. Fsz.: Mark Hamil Mindent a szemnek! Az oldal külpolitikai tudósításai az MTI hírei alapján készültek / / Brit-ír megállapodás Eszak-Irországról Újabb gyilkosságok Londonderry közelében A boszniainál jobban elfele­dett, de régebb óta tartó euró­pai polgárháború, az észak-ír­országi válság rendezésére tett óvatos kísérletet John Major brit és Albert Reynolds ír mi­niszterelnök, a brüsszeli EK- csúcs közben tartott különta- lálkozóján. Egyelőre inkább csak abban egyeztek meg, hogy mit nem csinálnak a béke érdekében: nem állnak szóba terroristák­kal, nem kötnek titkos megál­lapodást a politikai erőszak hí­veivel, és nem döntenek az észak-írországi protestáns többség feje fölött, amely min­den bizonnyal ragaszkodik a brit fennhatósághoz. Major és Reynolds abban is megállapodott, hogy ha meg­szűnik az erőszak Eszak-Iror- szágban, akkor „új ajtók” nyíl­nak meg a rendezésre. Ez ke­vesebb, mint az ír kormány csütörtöki javaslata volt. Az ír kormány értésre adta, hogy le­mond az Észak-Írországra tar­tott alkotmányos igényről, ha „új struktúrákat” teremtenek a terület kormányzására. Ezen elsősorban is Észak-írország 1972-ben megvont önkor­mányzatának helyreállítása ér­tendő, később pedig mind több igazgatási feladat megosztása London és Dublin között. %%% Protestáns terroristák szom­bat éjjel hét embert lelőttek egy katolikusok látogatta kocsmában az észak-írországi Londonderry közelében. Az áldozatok között két protes­táns is volt. A sebesültek szá­ma tizenegy. A mindenszentekhez időzí­tett gyilkosságot az egyik ma­gát koronahűnek valló, illegá­lis protestáns terrorszervezet, az „Ulsteri Szabadságharco­sok” vállalta. Közleményük­ben azt írták, hogy ez is bosszú volt az ír Köztársasági Hadse­reg múlt szombati belfasti me­rényletéért, amelyben tízen meghaltak. A protestáns terro­risták azóta már hét katolikust öltek meg. Brit kommentátorok szerint a londonderryi merénylet ré­sze az „etnikai tisztogató” pro­testáns kampánynak: megfé­lemlítéssel kiköltözésre akar­ják kényszeríteni a katolikuso­kat Észak-írország északi ré­széből és Belfastból, a tarto­mány fővárosából. A protestáns terroristák, közleményük szerint, azért is bosszút álltak, mert John Ma­jor brit miniszterelnök és Al­bert Reynolds pénteki brüsz- szeli megállapodása a rende­zés körvonalairól fölvetette a nagyobb ír beleszólás lehető­ségét Észak-írország ügyeibe. Londonban a brit miniszterel­nökségen közölték, hogy a szombat éjjeli véres merénylet nem riasztja el a brit kormány­főt a béke keresésétől. Az észak-írországi brit rendőrség főnöke patkányok­nak nevezte a protestáns terro­ristákat, és kíméletlen harcot ígért ellenük. Vasárnap hét protestánst vettek őrizetbe a szombati merénylet nyomozá­sa közben. Az észak-ír katolikus terro­risták fedőszervezete, a Sinn Fein párt elnöke közben úgy nyilatkozott, hogy ezek után szó sem lehet fegyverletétel­ről, ami a Major—Reynolds megállapodás szerint az átfo­gó tárgyalások egyik feltétele. Folytatódik az osztrák légisztrájk Az osztrák légitársaság (AUA- UA) vezetősége és a sztrájkoló személyzetet képviselő üzemi tanács álláspontja nem került vasárnap sem közelebb egy­máshoz, így folytatódik a pén­teken este bizonytalan időre meghirdetett sztrájk. Egyik fél sem enged, bár a tárgyalások­ba bekapcsolódtak a szakszer­vezeti vezetők is. Időközben, az AUA elnöksége kölcsöngé- pekkel igyekszik a lehető leg­több járatot elindítani, a Schwechaton kialakult kaoti­kus helyzetet pedig a hoppon maradt utasok jobb tájékozta­tásával és elhelyezésük bizto­sításával megoldani. A na­gyobb európai járatokat már vasárnap elindították, csak a belföldi és a tengerentúli jára­tokat törölték. A sztrájkoló személyzet élesen támadja és sztrájktörés­sel vádolja azokat a kollégá­kat, akik hajlandók a kölcsön- gépeket vezetni. Egyelőre hét ilyen gépet béreltek személy­zettel együtt, s rendelkezésre áll egy AUA-leányvállalat — az Austrian Air Service — öt Fokker 50 típusú gépe, vala­mint a Lauda Air két Boeingje. Összeomlik a Caritas Még az idén összeomlik a ro­mánok milliói által szenvedé­lyesen űzött, piramisszerűen építkező nyereményes pénzjá­ték, a Kolozsvárról indult Ca­ritas — mondotta a bukaresti külkereskedelmi bank igazga­tója. A Caritas elindítója, a ko­lozsvári Ion Stoica eddig négymillió, gyors meggazda­godásra vágyó befektetőt nyert meg a vállalkozásnak, mesébe illő — nyolcszáz szá­zalékos — megtérülést ígérve minden egyes befizetett lej után, mégpedig három hóna­pon belül. Az Evenimentul zi- lei című lap azonban megszel­lőztette a román nemzeti bank egy később hitelesnek elismert jelentését, amely szerint a be­fizetett összegeknek valójá­ban igen kis hányada forog csupán a játék keretében — májusban állítólag a befize­tőknek alig több mint 11 szá­zaléka vehette volna fel jussát teljes egészében. A 100 ezer lejjel (100 dollár) indult Cari­tas maga ugyanakkor eddig 66 milliárd lej (6 millió dollár) profitot húzott a befizetések saját hasznú forgatásából. Hiába vár a tömeg, a gépek nem szállnak fel BÉKÉSCSABA SUZUKI iW Szarvasi út 44. Telefon: (66) 446-752. Szerviz: Szarvasi út 79/1. Telefon: (66) 442-711. Már 30% befizetéssel akár 48 vásárolhat íiáMSUZUKI havi törlesztésre gépkocsit. Maruti 800 DX korlátozott mennyiségben rnég a régi áron kapható. Régi ár: 632 000 Ft. Új ár: 675 000 Ft. • Vásárolt autóját teletankolva, rendszámmal, zöld kártyával ellátva veheti át. • Használt autóját a vételárba beszámítjuk. HA NÁLUNK VÁSÁROL, SUZUKI SWIFT SEDANT NYERHET! «ÉS MEGYEI HÍRLAP Kérdőjelek Miért nőnek a FÁK? Vigyázat, nem a fák! Azok, mint tudjuk, nem nőnek az égig. Ám hogy meddig és miért terebélyesedik a FÁK, vagyis a Szovjetunió örökébe lépett Független Államok Közössége, az a szakértők számára is zavarba ejtő kérdés. Elvégre a hajdani kontinensnyi országban még most is tapasztalhatók a széttagolódás jelei. (Épp a napokban kiáltották ki a legfrissebb „önálló alakulatként” az Uráli Köztársaságot.) Viszont jócskán vannak bizonyítékok az ellenkezőjére is. Legutóbb például Grúzia kérte hivatalo­san felvételét a FÁK tagjai közé, a moldovai parlamentben pedig már be is fejeződött a csatlakozásról szóló megálla­podás ratifikálása. így az egykori 15 szovjet köztársaság közül 12 immár ismét egy tömböt alkot, s csupán a három balti állam marad kívül a szervezeten. Csakugyan tömbről van itt szó? Elvégre a mostani kötelékek nem hasonlíthatók a Szovjetunióra jellemző ,,megbonthatatlan szövetségre”. Vannak, akiknél a külső szempontok domináltak: Moldova például fél szemmel vélhetőleg Romániára figyelt. Máshol a belső veszély volt a döntő: Sevardnadze csatlakozási kérelmével a grúz polgárháború kimeneteléhez igyekezett biztosítani Moszk­va —katonai—pártfogását. Lehet-e tehát csupán múlt időben beszélni Oroszor­szágról, mint nagyhatalomról? Vagy azoknak lenne iga­zuk, akik — akár a FÁK-ról, akár a sokszor emlegetett orosz birodalmi szándékokról szót ejtve — a jövő időt is használják? Ez utóbbi mellett nyilatkozott nemrég Göncz Árpád is, mondván, hogy a Szovjetunió helyén soha nem lesz fekete lyuk a térképen... Sz. G„ Ferenczy Europress Diana békülni akar? A brit királydráma legújabb fordulata, hogy Diana walesi hercegnő békülni akar férjé­vel, Károly trónörökössel, aki­től tavaly december óta, állító­lag saját kezdeményezésére, különváltan él. A hercegnő úgy véli, nyu­godtan élhetnének egy fedél alatt, habár talán nem ugyan­azon az emeleten — vélte tud­ni vasárnap a Sunday Express című brit lap. A Diana szándékáról beszá­moló lap szerint azonban Ká­roly, felső tízezerbeli támoga­tói és a Buckingham palotai udvartartás nagy része nem akar hallani semmiféle békülésről Diana feltételei szerint, mert az ártana Károly tekintélyének. Ezek az erők szembeszállnak II. Erzsébet királynővel is, aki titkon a békülést támogatja. A családi játszma tétje a nemzet szíve. A különélés ta­valyi bejelentése után a britek többsége Dianának adott iga­zat, elhívén a pletykákat arról, hogy a trónörökös rossz férj és rossz apa, és nem is igazi kirá­lyi anyag. Azóta viszont Diana mindinkább háttérbe szorul, nem utolsósorban azért, mert a Buckingham palotai udvaron­cok nyomására a lapok és a magazinok egyre kevesebbet írnak róla, igyekeznek elfelej­tetni őt a közönséggel. Másfe­lől mindinkább kidomborítják Károly államférfiúi erényeit. A brit kormány állítólag pártfogolja Dianát, mert szép­ségét és báját „nemzeti va­gyonnak” tartja, főleg a kül- kapcsolatokban. Hírek szerint Major miniszterelnök nemrég személyesen tartott edzést Di­anának feladataiból, a herceg­nő tervezett szentpétervári utazása előtt. De a Sunday Express szerint a társadalmi vezető réteg ellentámadása nyomán ez az utazás most már több mint kétséges. Brit ki­rályfigyelők szerint Diana a vereség elől szeretne vissza­menekülni a házasságba—ha­bár nem mindenáron. Meghalt Belmondó lánya Kigyulladt lakásában életét vesztette Patrícia Belmondo, a világhírű francia színész legidősebb lánya. A francia főváros legdivatosabbjának számító 6. kerületi lakásban vasárnap hajnalban keletkezett tűz. A lakásba bejutó tűzoltók a 40 éves Patrícia elszenesedett holttestét a hálószoba ablakának közelében találták meg. Az első jelentések szerint baleset történt, a tüzet egy kandallóból kipattant parázs okozhatta. Mindennap feladhatja 441-311 hirdetését 50%-os felárral, ha azt szeretné, hogy a másnapi újságban megjelenjen. Hirdetéséi személyesen és telefonon is feladhatja 8—16 óráig. Feleslegessé vált háromajtós öltözői lemezszekrények kerülnek érté­kesítésre. KNER Nyomda Rt., Békéscsaba, Baross út. 9—21. Érdek­lődni lehet a következő telefonszámön: (66) 327-530. KÖNYVELÉSÉT BÍZZA A LEGJOBBRA, A KISOSZ-RA! Egyéni és társas válalkozók könyvelését (kft.-k, bt-k, gmk-k) egyaránt vállaljuk. Könyvelőirodánk gyors, precíz és megbízható, a KISOSZ 46 évi tevékenysége és vagyona a garancia! Címünk továbbra is a régi: Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1. sz. Telefon: 322-325, 325-997, 327-193.

Next

/
Oldalképek
Tartalom