Békés Megyei Hírlap, 1992. június (47. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

Ligacsov súlyos vádjai Gorbacsov ellen (2. oldal) Csatlakozás az embargóhoz * A tudás hatalom? Ojjé! Szerencsésen túlva­gyunk a választási botrányokon, jöhet a következő. Itt, Békéscsa­bán már csak ez az élet rendje. Eleinte úgy tartották az illetéke­sek: a világgá kürtőit tengernyi butaság és békétlenség attól van, hogy a sajtó nagyobb leve­gőt vesz a kelleténél. (5. oldal) Felélve az utolsó tartalék is A mezőgazdaság szerkezeti és tulajdonviszonyainak átala­kulási programja delelőpontjá­hoz érkezett. Zajlik a kárpótlás, megszületett a szövetkezeti és átalakulási törvény is. Mind­ezek" alapján azt hihetnénk, hogy a régi rendből örökölt nagyüzemi formában működő mezőgazdaság kedvező pályára került. (8. oldal) Bírósági kinevezések Az igazságügyminiszter júni­us 1-jétől 1997. május 31-ig a Békés Megyei Bíróság elnökhe­lyettesévé nevezte ki Ágostonná dr. Pfaff Mária megyei bírósági bírót, bírósági tanácsost; a me­gyei bíróság polgári kollégiu­mának vezetőjévé Martonné dr. Hárs Márta megyei bírósági ta­nácselnököt, bírósági tanácsost; a büntető kollégium vezetőjévé dr. Baur Péter megyei bírósági tanácselnököt, a gazdasági kol­légium vezetőjévé pedig dr. Wlassits Gábor megyei bírósági bírót. A kinevezésekről szóló okiratokat ünnepélyes keretek között pénteken, Gyulán adta át dr. Nagy György, a Békés Me­gyei Bíróság elnöke. A magyar kormány álláspont­járól és döntéséről az ENSZ-em- bargó ügyében Herman'János, a Külügyminisztérium szóvivője vasárnap késő délután a követke­ző nyilatkozatot juttatta el a Ma­gyar Távirati Irodához. A magyar kormány üdvözli a jelenleg osztrák elnökség alatt ál­ló ENSZ Biztonsági Tanácsának a Szerbia és Montenegró elleni szankciókat elrendelő határoza­tát, melynek — egyetlen térség­beli országként, több állam óha­jára — maga is társszerzőjévé vált. A kormány a Biztonsági Ta­Szombaton — bérleti díj elle­nében — a Békés Megyei Gabo­naforgalmi Vállalatnál tartotta meg alakulása óta első közgyű­lését az FKGP történelmi tago­zatának megyei választmánya. Pásztor Gyula, az Ország- gyűlési kisgazda 35-ök frakció- vezetője elmondta, hogy társai­nak többsége jelenleg a tagoza­tot szervezi, így tízükre hárul a parlamenti munka minden ter­he. Megemlítette, hogy tisztá­ban vannak azzal: a társadalom- biztosítási terhek nyugtalanítják az embereket. Ezért szeretnék elérni az újrakezdők állami tá­mogatását. Ha a másik két kor­mányzó párt erről másként gon­nács határozatának megfelelően jár el, teljes körben érvényesíti a testület által elfogadott szankció­kat. A nemzetközi közvélemény és a nemzetközi szervezetek lát­ják, ki viseli a döntő felelősséget. Ezt az utóbbi hetek eseményei Bosznia-Hercegovinában újólag bizonyították. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombati határozatának megfe­lelően a kormány a lehető legrö­videbb időn belül konkrét utasí­tást ad minden érintett magyar intézménynek a szankciók vég­dolkodna, a 35-ök frakciója e kérdésben az ellenzékhez csat­lakozik. A frakcióelnök a kormány ag­rárpiaci rendtartástervezetét el­fogadhatatlannak minősítette: „Remélem, nem a kormány, ha­nem a szakemberek tervezete kerül elfogadásra”. Megtudtuk, hogy ma találkozik a miniszter- elnökkel annak megbeszélésé­re, hogy június 15-éig a kor­mányzó pártok üljenek le egy írásos koalíciós megállapodás elkészítésére. Csütörtökön An­tall azt közölte vele, hogy „van ilyen, meg fogja mutatni”. Sem ő, sem Zsíros Géza nem tud vi­szont ilyen formális koalíciós rehajtására vonatkozóan. Szük­ség szerint élni fog az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa határozatában foglalt jogával, hogy a Biztonsági Tanácshoz forduljon, amikor megelőző, vagy végrehajtó intéz­kedésekből eredő sajátos gazda­sági problémákkal szembesül. A Biztonsági Tanács szankci­óinak szigorú betartásával egy­idejűleg Magyarország változat­lan szándéka, hogy kihasználjon minden lehetőséget, amellyel hozzájárulhat a megértés elő­mozdításához a térségben. egyezményről. Pásztor Gyula — miközben leszögezte, hogy írásban kell rögzíteni az egy­mással szembeni elvárásokat — sérelmezte, hogy az MDF a rá­dió és a televízió elnökeivel kap­csolatban nem egyeztetett velük, ám „elvárták volna, hogy teljes mellszélességgel álljunk ki”. A választmány frakcióról ta­gozatra változtatta a megyei szerveződés nevét, megyei ve­zetésüket pedig megerősítették tisztségében. A június 27-ei, el­ső országos gyűlésükre Békés­ből a tagozat vezető szerveinek választottjai utaznak el. A vitában Domokos Tibor (Csanádapáca) megbírálta Zsí­ros Gézát, mivel négy hónappal ezelőtti megalakulása óta nem hívta össze a tagozat ülését. Az elnök elhárította a kritikát, mondván, volt mód a találkozás­ra, másrészt azt mondta, hogy „nem gyűléseken kell megnyi­latkozni, most a cselekvésnek jött el az ideje”. Kiss A. János Erősödő kisgazdahang? Ülésezett a megyei választmány Antall József és Pásztor Gyula ma találkozik a két párt közötti — írásban eddig vélhetően nem létező—koalíciós megállapodás újratárgyalásá­ra. Június 27-ére pedig országos tanácskozást hirdetett az FKGP történelmi tagozata. A rémállam álom A fizetési mérleg én vagyok! — állapítom meg kendőzetlen büszkeséggel rémállam álmomban. — Igaz, az összképet ront­ja, hogy égő máglyaoszlophoz kötöttek —, ami persze vagy elég a felébredéshez vagy nem, de akkor eljött az elmeorvosok (jól megérdemelt) ideje. Elég volt! De sajnos visszaaludtam... (Látjátok feleim, mennyire bizonytalan minden körülöttünk.) Visszaaludtam, és menten kiadásaim és bevételeim támadtak, valamint ártó szán­dékú ellenségeim. A jó barátok ugye ilyenkor vagy szegények, vagy elpárolognak, mint áldott emlékű Hangyoksvajc Terus szépsége az éjszakai élet (szentségtelen) oltárán. Hát lehet rossz ember az a fizetési mérleg, amely ilyen szép, érző szívre valló hasonlatra képes? De keménynek kell lennem, nekem kötelességeim vannak. Beveszek, bevetetek és kiadok, csak úgy kattog a pénztárgép forintban, lejben, levában, dollárban és márkában. Ha nem vigyázok magamra, még elélvezek, de kinézek a fizetési mérleg ablakomon és szemérmetlenül sok elszegényedett ember néz rám vissza valami furcsa tekintettel. Az arcátlanok! Rögtön becsukom a spalettámat és nekiugrok egy-két beosztottamnak, majd minden nyomorúságért felelős­sé teszem a tömegkommunikációt. Különben is, ki érti ezeket? Én milyen szépen erősödök, nőnek a tartalékaim, már ötmilli- árd dollár kuncog a trezorban — és ők nem átallanak lerongyo­lódni. Na nem baj, majd én kifogok rajtuk. Bevezetem a vagyonta­lansági bevallást, abból majd kiderül, hogy miből tudtak így elszegényedni ebben a szabad és vállalkozásbarát környezet­ben. Honnan futotta rá a millióknak? A helyükben elszégyell­ném magam, amikor én — az a drága jó fizetési mérleg — napról napra szebben nézek ki rémállam álmomban. Tessék már valakinek felébreszteni ! Lovász Sándor Függetlenek fesztiválja A Csaba TV gondozásában, a Békéscsabai Ifjúsági Házban került sor május 28—31-e kö­zött a 39. Nemzeti Független Film- és Videofesztiválra. En­nek keretében tartották meg a Magyar Független Film- és Vi- deoszövetség tisztújító közgyű­lését is. (Az elnök megmaradt, új főtitkáruk és elnökségük van.) Az előzsűrizésre 108 fil­met neveztek be. Ebből 31 jutott el Békéscsabára, illetve a táj­egységi fesztiválok 20 díjazott filmje közvetlenül is döntős lett. Versenyen kívül 10 pályamun­kát vetítettek le. Az idén először lehetőséget kaptak a bemutatko­zásra a határainkon túl élő ma­gyarok is. A zsűri — melynek elnöke Horváth György, a Magyar Filmintézet munkatársa, tagjai: Mester József operatőr-rende­ző, Kiss Béla erdélyi képzőmű­vész, Ladik Katalin szabadkai költő és előadóművész, Nemesi László újságíró volt — a 30 ezer forintos fődíjat Komár István— Nagy Sándor: Az élet csodálatos dolog, megéri, hogy biztosítsad! című 25 perces VHS-kazettán benyújtott alkotása nyerte. A különböző kategóriákban díja­zásban részesült Merza Gábor, Kotnyek István, Domokos Já­nos, Domokos Péter, Dömötör Péter, Várady Gábor, Szabó Pé­ter, Fáy Réka, Báthory András, Schneider Tibor, Pacsay And­rás, Szabó Réka, Klapcsik Gá­bor, Csákovics Lajos, Szűcs Já­nos, Szita Miklós, Wollmuth Frigyes. Több díjat is hazavihe­tett a Közgáz Vizuális Brigád. A díjakat a zsűrielnök és Ma­jor Gyula, a fesztivál igazgatója adta át. Major Gyula kérdésünkre el­mondta, hogy az alkotók „füg­getlensége” azt jelenti: nem megrendelésre készítik munkái­kat. A következő találkozóra Budapesten kerül sor. Békés­csaba viszont szeretne két-há- rom évenként otthont adni a fesztiválnak, legközelebb 1995- ben. K.A.J. Schmitt Pál átadja a MOB ezüstérmét a vetélkedő győztesének, LángIvánnak I FUNAI japán készülékek vására az olimpia jegyében! 51 cm-es színes televízió 26 600 Ft 51 cm-es színes teletexes televízió 34 900 Ft 36 cm-es televideo 47 900 Ft Funai 95 programhelyes sztereó műholdvevő 1,0—1,1 Continentál fej, 110 cm-es ofszettükörrel 29 990 Ft Továbbra is tart a tévé csereakció és videovásár! Előleg befizetése nélkül részletre is vásárolhat! Ne feledje, 10 000 Ft-onként ajándéksorsjegyet adunk! Főnyeremény: 1 db Daihatsu 1,3 Charade Sedan injektoros gépkocsi és még 49 értékes nyeremény. I ELEKTROHÁZ, Békéscsaba, Baross u. 10. Telefon: 25-588. Nem unatkoztak a sportkedvelők a hét végén. Túl a kézilabda­botrányon, két másik esemény is nagy érdeklődést váltott ki. A nagyobbat természetesen a Magyarország—Románia—Svájc női hármas tornaviadal, világbajnokunk. Ónodi Henrietta fő­szereplésével, és — Békéscsabán járt Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpai Bizottság Végrehajtó Bizottságának tagja, a MOB elnö­ke, aki zsűrielnöki tisztet látott el lapunk olimpai sportvetélke­dőjének döntőjén. A részletekről — és más eseményekről is — a Sportmelléklet­ben számolunk be. A nemzetek közötti tornaverseny egyéni összetett értékelésének legjobbjai. Balról: Lavinia Milosovici, Ónodi Henrietta, Christi­na Bontás, Maria Neculita (4.), Gabriela Agache (5.) és Molnár Krisztina, a hatodik helyezett Sporthétvége csillagokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalom