Békés Megyei Hírlap, 1992. június (47. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

1992. június 1., hétfő NAGYVILÁG hMplusz Szívás nélkül Május utolsó napja a WHO (Egészségügyi Világ- szervezet) hagyományossá vált dohányzásellenes kam­pányának napja. A Genfben székelő WHO információ­val, statisztikai adatokkal fordul 178 tagállamához, se­gítsék elő mindenhol, hogy megvalósuljon — legalább 24 órára — a cigarettafüst­mentes munkahely. * Az igazi persze az lenne, ha a munkahelyeken (s máshol) sem lehetne dohá­nyozni, legfeljebb az erre a célra kijelölt helyeken. Jo­ga van ezt kérnie azoknak, akik nem akarják önma­gukat mérgezni, nem? Ne azok „szívják meg”, akik nem szívják... sz. cs. Hullaház Szarajevóban. Még a megboldogultakat is fegyveresek őrzik Fotó: Der Spiegel Embargó „kis-Jugoszlávia” ellen Jugo-mix Segítsetek! Slobodan Milosevic szerb el­nök röviddel az ENSZ-szankci- ók kihirdetése előtt üzenetben fordult George Bush amerikai és Borisz Jelcin orosz elnökhöz, a két ország segítségét és közre­működését kérve ahhoz, hogy a boszniai fegyveres erőket közös parancsnokság alá helyezzék és ellenőrzés alá vonják. Vladislav Jovanovic szerb külügyminisz­ter egy sajtóértekezleten el­mondta: Szerbia kormányát „el­keseríti”, hogy folytatódik Sza­rajevó kíméletlen ágyúzása. Júniusi fagyok George Bush amerikai elnök szombat este elrendelte Szerbia és Montenegró egyesült álla­mokbeli javainak befagyasztá­sát, 214 millió dollár értékű ju­goszláv vagyont lefoglalását. Ebből 170 millió dollár jugo­szláv tulajdonú amerikai ban­kokban található. Csak lőnek és lőnek Az ENSZ békefenntartóinak közbenjárásával tűzszünet jött létre Dubrovnik védői és a szö­vetségi alakulatok között. Ezt megelőzően öt órán át lőtték a tengerparti várost, nem kímélve a világkincsnek számító köz­pontot sem. A tűzszünet életbe lépése után sem került sor azon­ban fegyvemyugvásra, mert egyes szerb szabadcsapatok nem tartják magukat a megálla­podáshoz. „Szerbia nem felelős” Jugoszlávia — vagyis Szer­bia — „nem felelős a Boszniá­ban folyó harcokért”, és Belg- rádnak „nincs közvetlen irányí­tó szerepe, sőt befolyása sem” az ottani szerb erőkre — jelen­tette ki Slobodan Milosevic szerb elnök a TE—1 francia te­levíziónak adott interjújában. Az oldal külpolitikai tudósításai az MTI hírei alapján készültek. Katasztrofális hatással járhat a kis Jugoszláviára, ha a világ országai betartják az ellene meghirdetett szigorú szankció­kat —vélik nyugati és jugoszláv szakemberek egyaránt. A pánik első jelei máris meg­mutatkoznak a lakosságon, hi­szen hosszú sorok keletkeztek a benzinkutak előtt, és az embe­rek megkezdték élelmiszertarta­lékaik feltöltését, súlyos hiány- helyzettől tartva. Az embargó hatására mini­mális szintjére esik vissza az élelmiszer- és az ipari termelés, és virágzásnak indul a valuták feketepiaca. Mindazonáltal az intézet szakemberei szerint egyelőre nem fenyeget éhezés a köztársaságban, viszont már rö- videbb távon is veszélybe kerül­het az amúgy is megviselt ipari termelés. Nemigen reménykedhet az ország korábbi szövetségesei­ben sem: Oroszország például támogatja az embargót, és való­A német szabadkőművesek humanitárius nagydíjával tün­tették ki szombaton Frankfurt­ban Horn Gyula volt magyar külügyminisztert — jelentette be a „Szabadkőműves páholy az egységért”, amely „Építsünk hi­dakat!” mottóval most ünnepli fennállásának 250. évforduló­ját. Horn Gyula, akinek szemé­lyében Németországban a Abból az alkalomból, hogy a napokban jelent meg Moszkvá­ban Ligacsov „A Gorbacsov rej­tély” című könyve, a 71 éves kon­zervatív politikus a Szovjetunió visszaállítására szólította fel a kommunistákat és azzal vádolta Gorbacsovot, hogy elárulta az or­szágot és kiárusította a Nyugat­nak. Az augusztusi puccsra kitérve, Ligacsov azt állította, hogy szó sem volt Gorbacsov Jetartóztatá­színűleg nem vonja magára a nemzetközi haragot Románia és Görögország sem. A világ országai vasárnap sorra támogatásukról biztosítot­ták a „kis-Jugoszlávia” meg­büntetéséről hozott BT-határo- zatot és elkezdték a szankciók életbe léptetését —jelentették a vílághíriigynökségek. Slobodan Milosevic szerb el­nök a Tanjug közlése szerint ki­jelentette, hogy a szankciókat „a Szerbián kívül élő szerbek tá­mogatása árának tekinti”, vala­mint, hogy Szerbia szembe fog szállni a blokáddal. Vladislav Jovanovic szerb külügyminisz­ter elmondta: a BT szankciói „bizonyítatlan bűnösség felte­vésén” nyugszanak, és szerinte Szerbia megkísérli bizonyítani az ellene hozott szankciók jog­talanságát. A Tanjug szerint Jugoszlávi­át „világos indokok nélkül bün­tették meg igen szigorúan”. „Szerbia nem az egyedüli vétke­„vasfüggöny” egyik leromboló- ját, a keletnémet menekültek 1989-es nyugatra engedéséről született budapesti döntés egyik szerzőjét tisztelik, már több né­met kitüntetés birtokosa. így a nemzetközi Károly-díjé is, amelyben minden évben az eu­rópai gondolat és egység érde­kében kiemelkedőt cselekvő személyt részesítik. sáról, s kijelentette: „Nem nevez­hetjük letartóztatásnak, ha valaki három napot tölt luxusszállóban a Krímben”. Hozzátette: „Talál­koztam emberekkel, akik 15-20 évet töltöttek (Sztálin idejében) rettenetes körülmények közt tá­borokban és börtönökben, de en­nek ellenére mint meggyőződé- ses kommunisták kerültek ki on­nan. Nem fordítottak hátat a párt­nak”. Kijutott a heves bírálatokból a se a bosznia-hercegovínai drá­mának”, majd egyenesen Hor­vátországot vádolja. ** * A MÁV nemzetközi sze­mélyforgalmában egyelőre nem érezhető Szerbia és Montenegró elleni átfogó embargó hatása. A MALÉV a Repülőtéri és Légiforgalmi Főigazgatóság­tól, (LRI) egyelőre még nem kapott semmilyen, a légiforga­lom befagyasztására vonatkozó utasítást. A MALÉV-nak heti egyszeri járata van Belgrádba. ez legközelebb csütörtökön lenne aktuális. Amennyiben a járat ideiglenes megszüntetésé­ről döntenének, az utazóközön­séget időben tájékoztatni fog­ják. Az ENSZ által meghirdetett embargó a személyforgalom korlátozását nem kívánja. Amennyiben a magyar kormány mégis úgy döntene, a Határőr­ség 30 perc alatt képes lezárni az átkelőhelyeket. A NyEU a „nyerő” Olaszországnak nincs szándé­kában elfogadni a felkérést és részt venni az újonnan alakult francia—német közös európai haderőben — jelentette ki Virgi- nio Rognoni, védelmi miniszter. Olaszország úgy véli, hogy euró­pai közös véderő létrehozására a Nyugat-európai Unió a megfelelő keret, ahogyan ezt a maastrichti csúcsértekezleten is megjelölték, s nem kétoldalú kezdeményezé­sek, mint az Eurocorp elnevezésű hadtest — mondotta A Nyugat- európai Unióban kilenc ország vesz részt, az EK tagjai, kivéve Írországot, Dániát és Görögor­szágot. A maastrichti csúcson olyan döntést hoztak, hogy a kö­zös pénzt és közös védelmi politi­kát kialakító jövendő Európai Unió biztonságpolitikai szerve­zete az átalakított NyEU lesz. Egyre nehezebb fix fizetésből megélni. Oszd be, és uralkodj — magadon... jelenlegi orosz vezetésnek is. Li­gacsov könyvében kemény sza­vakkal ostorozza „a jelenleg Oro­szországban folyó veszélyes po­litikai tréfát”. Megállapítja: „Égy dolgot el lehet mondani: béke idején hazánk még sohasem szen­vedett ekkora veszteségeket, nem élt át ekkora szomorúságot”. A 300 oldalas könyve előszavában Ligacsov azt állítja, hogy a pe­resztrojka „olyan változásokat hozott hazánkban, amelyek drá­maiak voltak rá nézve és nem hoztak dicsőséget vezetőjének, Gorbacsovnak”. Horn újabb német kitüntetése A világ egyik része éhezik, éhen pusztul, a másik háborúzik vagy pocsékol, herdál... Fotó: Der Spiegel A Gorbacsov rejtély Kérdőjelek Mitől fél az ellenzék? A hétvégi lengyel lapok vezető témája a parlament azon határozata volt, amely kötelezte a belügyminisztert: nyújtsa be a vezető állami tisztségviselők, parlamenti tagok, bírák, ügyészek és ügyvédek között található volt titkos ügynökök listáját. Az ellenzék egyértelműen alkotmány-, törvény- és személyiségi- jog-sértőnek tartja e döntést, Jan Olszewski miniszterelnök szerint az ellenzék nyilván azért tiltakozik, mert van félnivalója. A Nowa Europa című lap szerint az akció egyik célja a figyelem elterelése, s nem véletlen, hogy éppen akkor vitték át puccsszerűen e határozatot a szejmben, amikor a bukás szélére került a kormány. A jobboldali Nowy Swiat éppen ellenkezőleg, úgy állította be, mintha az ellenzék azért próbálná meg most sürgősen megbuktatni a kormányt, nehogy leleplezzék a sorai­ban hemzsegő volt titkos ügynököket. A Gazeta Wyborczában Wojciech Maziarski egyrészt úgy vélte, hogy a csehek és a németek már keserűen bánták, hogy azt az utat választották, amit most a szejm, másrészt az egész ügy csak arra jó, hogy elterelje a figyelmet az érdemi kérdésekről, és a falusi tanácsokig lemenően megbénítsa az államapparátust. A szerző úgy vélte, hogy nemcsak a kommunistáktól örökölt kartotékok igazságtartalma kétséges, de annak a csapatnak sza­vahihetősége is, amely monopolizálta a hozzájuk jutás lehetősé­gét. „A belügyminisztérium a Keresztény Nemzeti Egyesülés emberei kezébe került, egy olyan pártéba, amely nevében ke­resztény, cselekvésének stílusában pedig bolsevik. Egy lyukas fillért sem adnék azon csapat munkájának tárgyi­lagosságáért, amelynek tagjait Macierewicz miniszter nevezi ki... A háború a kommunizmussal és védelmezőivel befejeződött — megnyertük. Ha pedig nincs háború, akkor nincs ellenség sem. A bűnözőket a büntető törvénykönyv alapján meg kell büntetni — a többit pedig hagyjuk békén.” A lap listája szerint a belügyminisztériumnak 77 ezer ember múltját kell megvizsgálnia. 3us(h)ulnak Rióban George Bush amerikai elnök nem fogja aláírni a jövő héten kezdődő Rio de Janeiró-i kör­nyezetvédelmi csúcstalálkozón kidolgozandó átfogó szerződést a világ növényeinek, állatainak és egyéb természeti kincseinek védelméről, mert az „alapvető­en hibás”. Eszerint Washington „nem írhat alá egy szerződést pusztán azért, hogy létezzék va­lamiféle szerződés”. A szerző­dés tervezete alapján hiányolja a közlemény a finanszírozás kér­déseinek részletes kidolgozását is, illetve kifogásolja, hogy a fej­lődő országoknak túlságosan nagy pénzügyi támogatást he­lyez kilátásba. Az amerikai aláí­rás hiánya ugyanakkor nem fog­ja akadályozni az egyezmény életbe lépését, mivel ehhez már 30 ország jóváhagyása is ele- gendő.Várhatóan viszont Was­hington is aláírja a másik nagy­szabású riói szerződést, amely a globális fölmélegedés megaka­dályozását hivatott szabályozni. Választás(?) két lövés között A teljes belső és külső elszige­telődés közepette, egy nappal az ENSZ-szankciók kihirdetése után, vasárnap megkezdődött a ;zerbiai és montenegrói parla- nenti és helyhatósági választás. \ kormányzó szocialista párt tél­iesítetté ugyan az ellenzék köve- eléseinek több pontját, de a na- ;yobb ellenzéki pártok bojkottál- ák a szavazást, nem állítottak je- ölteket. A szerb pravoszláv egy- táz a választások előtti héten íyilvánosan elhatárolta magát Milosevic rendszerétől, s a híve- :et arra szólította fel, hogy ne nenjenek szavazni. A rezsim há- 1 xjrús politikája ellen felemelték : zavukat a legnevesebb szerbiai t rtelmiségiek, s petíciót írtak alá. A szocialista párt azonban I lem állt el a választás megren­dezésétől, s minden bizonnyal i neg is nyeri a szavazást, mivel a parlament — ahol a kormány- [ árt biztos többséggel rendelke- i ik — olyan választási törvényt 1 agadott el, hogy a választáson r aló részvétel arányától függet­lenül győzhetnek ajelöltek. A Vajdasági Magyarok De­mokratikus Közössége az összes körülményt mérlegelve úgy döntött, hogy részt vesz a szavazáson, főként, mert szeret­né elkerülni, hogy a helyhatósá­gi választásokon távollétében jobb esetben a szocialisták, rosszabb esetben pedig Vojislav Seselj vajda radikális pártjának jelöltjei győzzenek, s ők kerülje­nek be a polgármesteri hivata­lokba. A szövetségi parlamenti választásokon valószínűleg csak egyetlen helyen, a szabad­kai körzetben tud győzni a VMDK jelöltje, a többi körzetet úgy állították össze, hogy még véletlenül se alakulhasson ki magyar többség. A választás előtt a radikális párt több gyűlést tartott magyar területeken, s igyekezett megfé­lemlíteni a magyar szavazókat, „lebeszélte” őket arról, hogy a VMDK jelöltjeire adják voksu- kat. Közvetlenül a szavazás előtt még voltak mozgósítások, „önkénteseket” toborzott a had­sereg. Több VMDK-aktivtistát és vezetőt nyílt erőszakkal fe­nyegettek. Mindennap feladhatja hirdetését 50%-os felárral, ha azt szeretné, hogy a másnapi újságban megjelenjen. Hirdetését személyesen és telefonon is feladhatja 8—16 óráig. Hívható telefonszámunk: 25-173. T MCARÍTÓNŐT keresek presszóba napi 1 órára. Békéscsaba, Ady u. 22. N EMZETKÖZ1 jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felveszek. „NEMZETKÖZI G FAKORLÁTTAL" jeligére a kiadóba. 4 Íves,TLX-esDacia eladó. Érdeklődni:(68)81-149-estelefonon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom