Békés Megyei Népújság, 1991. április (46. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

p 1991. április 9., kedd KÜLFÖLDI HÍREK Kibékülés után háború? Ketten meghaltak a szerb—horvát összecsapásban A Pliitvicei-tavak körzeté­be hétfőre virradóra bevo­nultak a jugoszláv hadsereg páncélos alakulatai. Elindult egy menetoszlop Titova Ko­rén! ea felé is. Az eddig köz­zétett hivatalos adatok sze­rint a vasárnap hajnali szerb—horvát összecsapás­nak 12 sebesültje van, ket­ten vesztették életüket. Egyi­kük a horváit különleges ala­kulatok tagja, akinek halá­láról már vasárnap beszá­moltak, s most újra megerő­sítették ezt a hírt, a másik halott a knini rendőrosztag, vagyis a szerb fegyveresek tagja voLt. A sérülteket fő­ként a zágrábi traumatoló­gián ápolják, állapotuk na­gyon súlyos. Stipe Mesic szövetségi al- elnök, az államelnökség hor- vát tagja, az államelnökség vasárnap este megtartott üléséről elmondta, hogy szükségtelennek tartotta az ülést, a hadsereg felvonulta­tását, mivel a rend már helyreállt. Ellene szavaztam — mondotta Mesic —, de mindez nem jelenti azt, hogy amiatt lemondanék tisztsé­gemről. A horvát belügymi­nisztérium és az ötödik ka­tonai körzet között kisebb nyilatkozatháború alakult ki: • a Horvátországban és Szlovéniában lévő körzet il­letékesei előbb közölték, hogy a horvát rendőrség ak­ciójáról nem volt tudomá­suk, csak négy helikoptert bocsátottak az incidens ide­jén az illetékesek rendelke­zésére, hogy időben elszál­líthassák a sebesülteket. A horvát belügyminisztérium korábban azt állította, hogy a hadsereg együttműködött a horvát belügyi alakulatok­kal, különösképp a sebesül­tek elszállításának megszer­vezésénél. Az ötödik katonai körzet ezt hevesen cáfolta, mire a horvát belügymi­nisztérium újfent bejelentet­te, hogy Josip Boljkovac belügyminiszter igenis kon­zultált Konrad Kolsak tá­bornokkal, a körzet parancs­nokával és munkatársaival. A Horvátországi Egyesült Szerbek Belgrádban felszó­lították Franjo Tudj man el­nököt, hogy azonnal vessen véget a szerbek körében el-' követett vérfürdőnek, s von­ja ki a különleges alakula­tokat Plditvicéröl. Hasonló- kém» nyilatkozott a szerb köztársasági kormány és több szerb ellenzéki párt is, bár Vük Draskovics, a Meg­újhodási Mozgalom vezetője kijelentette, hogy egyelőre még nem mozgósítja híveit A mari bori Vecser című lap egyértelműen Horvátor­szág pártját fogja az esemé­nyek megítélését illetően. Ki­fejti, hogy először a szerbek lőttek. A Vecser emlékeztet Milosevics szerb elnök és Tudjman hétfői találkozójá­ra, amelyen megállapodtak a hidegháborús állapotok ren­dezéséről. A lap megállapít­ja: néhány nappal a kibé­külés után a háború most valóban megkezdődött, a két vezető ma már csak annyit mondhat, hogy íme, a harc most- kezdetét vette, s már semmiképp sem beszélhet­nek a horvát—szerb viszony békés rendezéséről. A zágrábi Vecsemji Liszt kifejti: az utolsó akció, a plitvicei nemzeti park hor­vát vezetőinek erőszakos le­váltása tovább szorította Horvátország körül a hur­kot, amely már eddig is nagyon szoros volt. A leni­niek megpróbálták kipuha­tolni, hogy meddig terjed Horvátország türelme, s megkísérelték kiterjeszteni a „saját” területüket erre a kifejezetten idegenforgalmi körzetre is, s így el akarták vágni Észak- Horvátor s zágot Dalmáciától. A horvát hata­lomnak nem volt más vá­lasztása, szavakban már nem lett volna elég választ adni — hangoztatja a Vecsemji Liszt. Árliberalizáció Romániában Romániában április 1-jén mintegy 250 százalékkal emel* kedtek az alapvető élelmiszerek árai a kormány árliberalizációs programjának részeként. A több ellenzéki lapban is „ápri­lisi tréfaként” emlegetett máso­dik árliberalizációs szakasz hét­főtől a szabadáras kategóriába utalta az élelmiszereket, az ipar­cikkeket és a szolgáltatásokat. Ez átlag 200-400 százalékos ár­emelkedést jelent. Nem vonták be az árliberali­zálásba az energiaszolgáltatást (villany, benzin stb.) és a lak­bért, ezek rögzített árai az év végéig érvényben maradnak A kormány a lakossági elége­detlenségtől tartva az alapvető élelmiszerek közül li árucikk árát maximálta. E U cikk árá­nak felső plafonja: minőségi disznóhús 90 lej kg, minőségi marhahús 100 lej/kg, csirke 00 lej/kg, cukor 32 lej/kg, étolaj 40 lej/kg, félkilós fehér kenyér 9 lej, tojás 3 lej'db, tej i0 lej/li- ter, 20 dekás vaj 25 lej, juhsajt 100 lej kg, tehénsajt 60 lej/kg. Ezek a korábbi árak két-há­romszorosát jelentik. Az árliberalizáció második szakaszának keretében mintegy 300 százalékkal emelkednek az olyan fontos élelmezési cikkek árai, mint a burgonya, halkon­zerv, kukoricaliszt, zöldség és gyümölcs. Emelkednek a postai szolgál­tatások díjat Magyarországgal Romániából ezúttal percenként 20 lejért lehet beszélni telefo­non, ez az 1. zónába sorolt szom­szédos országokra vonatkozó új tarifa, amely alól kivételt jelent a Szovjetunió. Szovjet-Moldva ugyanis egy úgynevezett (hás zónába tartozik (percenként 12 lej), a Szovjetunió többi része pedig a 2 zónába (percenként 27 lej). A kormány rendeletére, az ár­emelkedéseket ellensúlyozandó, az alkalmazottak májustól 2825 lej bruttó fizetéskiegészítést kapnak a fizetésükbe beépítve. Áprilisban is ennyi a kiegészí­tés, ebből 1000 lejt tisztán vi­szont már a hónap elején felve­hetnek. A nyugdíjakat 1140 lej­jel egészítik ki. A kompenzáció a kormány adatai szerint az áremelkedések 60-65 százalékát fedezi majd. A fizetéskiegészítéseket havonta felülvizsgálják, s májustól az új minimálbér bruttó 5975 lej lesz egy hónapra. Április 1-jétől leértékelték a lejt is a dollárral szemben, hi­vatalos árfolyamát az eddigi 35 lej helyett 60 lejben állapították meg, míg a feketepiacon árfo­lyama 170 lej körül, a korláto­zott hivatalos valutapiacon pe­dig 190 lej körül mozog. Vöröskeresztes panasz Izraelre Jean de Courten, a genfi székhelyű Nemzetközi Vöröske­reszt műveleti igazgatója pa­naszt tett az izraeli hatóságok­nál, amiért a megszállt terüle­teken élő palesztinokat illetően nem alkalmazzák a genfi kon­venciók előírásait. De Courten március végén ta­lálkozott izraeli hivatalos sze­mélyekkel, valamint a paleszti­nok és a Vörös Félhold Társa­ság képviselőivel. Ez alkalom­mal a vöröskeresztes tisztségvi­selő az izraelieknek elmondta: az izraeli kormánynak a zsidó bevándorlókra vonatkozóan a megszállt területeken alkalma­zott politikája — melyre hivat­kozva lerombolnak lakóháza­kat és az ottlakókat kitelepítik — ellentétes a genfi onvenciók- kal, amelyeknek Izrael Állam is aláírója — Halló, Európa? Itt Ro­mánia. — Köszönöm, jól vagyok, még mindig itt. a Balkánon. Divatbemutató a francia fővárosban, Párizs: Emanuel Ungaro francia divattervező három modellje 1991 92 öszre-télre. Az alkalmi öltözékek közül nekünk különösen a bal oldali ‘etszik MTl-fotó Havel nehéz napjai Ha nem sikerül összetar­tania Csehszlovákiát, lemond az államfői tisztségről —kö­zölte a hét végén a The In­dependent című londoni lap­nak adott nyilatkozatában Václav Havel csehszlovák el­nök. A lap szerint Havel nép­szerűsége csökken hazájá­ban. különösen Szlovákiá­ban. Sokan arról beszélnek Prágában, hogy ideálista költözött az ellenzékiség ele- fántcsonttomyából az elnöki palotába, de a brit lap sze­rint egyelőre inkább arról van szó. hogy a hatalom­nélküliek hatalmáról egykor oly érzékletesen író értelmi­séginek és börtönviselt el­lenállónak nehéz megtanul­nia. milyen nehéz mesterség a hatalmasoké. A The Independent szerint az erős szövetségi államról szóló ' csehszlovák alkot­mányt Havel személyes ügyének tekinti, de nem táp­lál illúziókat Albániai választások A Demokrata Párt. a leg­főbb albán ellenzéki erő el­ső embere szerint a .demok­raták arattak győzelmet az ország legnagyobb települé­sein és városaiban, de nem álLtíatta. hogy országosan is megnyerték volna a válasz­tásokat. Szali Berisha. aki hétfőn reggel elsőként az MTI tu­dósítójának adott rövid in­terjút a párt tiranai köz­pontjában, kijelentette: Ti­ranában a Demokrata Párt teljes győzelmet tudhat ma­gáénak, de előretört olyan fontos vidéki közpon okban 5s, mint Shkodra — Ramiz Alia pártvezető és államfő szülővárosa —, valamint Dürres. Eelbasan, Korea és VIóra. Vlora volt az egyik színhelye Dürres mellett az elmúlt hetek nagy világ­visszhangot kiváltó mene­külési drámáinak. Berisha ugyanakkor kijelentette azt is. hogy értesülései szerint jelentős csalások történtek országszerte a szavazatok összeszámlátásánál, de ama a kérdésre, hogy a manipu­lációk megfordíthatják-e az eredményt, egyelőre nem tu­dott válaszolni. Berisha párt­elnök közölte: még nincse­nek pontos információi a végleges országos eredmé­nyeket illetően­Tiranában keringő, nem hivatalos és egyelőre meg nem erősíthető értesülések szerint a Munkapárt ugyan abszolút többséget szerzett, amelynek aránya állítólag országosan a hatvan száza­lékot is elérheti, de a párt legfőbb vezetői, így Ramiz . Alia, nem jutottak be » tör­vényhozásba. Alia, mint az előzetesen ismertté vált. 36 százalékot kapott. Mind­azonáltal ezeket az informá­ciókat az albán fővárosban diplomáciai források óvato­san kezelik, mivel az adato­kat egyetlen hiteles forrás­ból sem lehet megerősíteni, s a tendenciák az újabb és újabb jegyzőkönyvek beér­keztével akár fordulhatnak is. LABDARŰGÓBÍRÓK, VIGYÁZAT! A brazil biztosító társaság a közelmúltban közzétette a legveszélyesebbnek tartott foglalkozások listáját. Ebből kitűnik hogy a labdarúgó-já­tékvezetőket fenyegeti a leg­nagyobb veszély, ugyanis ők vezetik a listát. Utánuk a taxisofőrök, a házasságköz­vetítők, a bírósági végrehaj­tók, a rendörfelügyelők. az ökölvívók, az újságírók, a magándetektívek, a vasúti utaskísérők és a jósnők kö­vetkeznek. BOROSTYÁN TRÓN A marokkói Casablanca város múzeumában őrzik azt a trónszéket, melyet Haszan Ben Kenőn sah csináltatott és használt uralkodása ide­jén. A X. században készült trónszéket a világ legna­gyobb borostyánkövéből fa­ragták ki, melynek állítóla­gos súlya 50 kilogramm volt. mOfogak — korallbOl Japán fogorvosok azt bi­zonygatják, hogy a protézi­sek készítéséhez a legmeg­bízhatóbb anyag a korall. Isiro Jam ásít a doktor eskü­szik rá, hogy a korallfogak tartósabbak, mint az arany­ból, platinából, ezüstből, vagy porcelánból készítettek. A Korzó térre — szökőkútra — megnyitható. iroda, üzlet céljára alkalmas, 47 m1 alapterületű HELYISÉGEK ELADÓK. Érdeklődni: hétköznap 8—16 óra között, telefon: 23-301. A Kocséri Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1991. április 6-án, délelőtt 9 órakor GÉPÁRVERÉST RENDEZ a termelőszövetkezet géptelepén. írverésre kerülnek: Zetor—6011 típusú erőgép 4 db Zetor—6045 típusú erőgép 1 db Barkas-Koffer tgk. 2 db IFA W 50L SP tgk. 3 db KP—206 típusú pótkocsi 3 db E—5 2 típusú pótkocsi 1 db MBP—6,5 típusú pótkocsi 2 db Agrobil—1 típusú pótkocsi 1 db Agrobil—7 típusú pótkocsi 1 db T—087 trágyaszóró 1 db Kertitox porozó 1 db A gépek az árverés napján reggel 8 órától megtekinthetők. Fizetés a helyszínen, készpénzben. 1991. április 1-jén KERTÉSZEKNEK, VIRÁGÁRUSOKNAK! CSERKESZÖLÖN a Beton nt 26 A sx. alatt (telefon: 93), a 44-es út mellett ■egavitjik aagybaai virágárudánkat vágott és cserepes virágokkal kertészeti segédanyagokkal káliumnitrát műtrágyával csepegtető öntözőberendezésekkel VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. NYITVA: 8—16 2-13 ig GYULÁN AZ UNIVERZÁL KÉSZRUHA BOLTJÁBAN VÁROSHÁZ U 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom