Békés Megyei Népújság, 1991. április (46. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

MEGYEI KORKÉP 1991. április 2., kedd O ünepi batárfargalem Gyula: ki a sorompónál, ki a zöldben Az ünnepekre jellemző fo­kozott forgalmat bonyolíta­nak a határátkelőhelyeken, és az illegális határátlépések száma is növekszik — tájé­koztatta Zubek János, a BM Határőrség szóvivője még szombaton az MTI-t. Délelőtt minden határát­kelőhelyen nagy volt a for­galom. délután a Biharke- resztes melletti ártándi ha­tárátkelőhelyen például már átlagosan 240 perccel. Nagy­laknál csaknem 260 percet kellett várakozniuk a gép­kocsiknak. Nagy volt a mozgás a zöld határon is. A jugoszláv ha­társzakaszon 36 fős, az or­szágot - elhagyni szándékozó csoportot tartóztattak föl a határőrök. A határsértők kö­zül ketten török, harmincné­gyen pedig Fülöp-szigeteki állampolgárok. A romániai határszakaszon 10 román ál­lampolgárt fogtak el, akik Romániába szándékoztak visszatérni a zöldhatáron ke­resztül. Kihallgatásuk során fény derült arra, hogy egy szintén román állampolgár­ságú embercsempész vezette őket. Az illetőt Győrben már le is tartóztatták a ha­tóságok. Tegnap délután a gyulai határőrs ügyeletesénél elő­ször arról érdeklődtünk: a szóban forgó tíz román ál­lampolgár a határ Békés me­gyei szakaszán próbálko­zott-e az átkeléssel? Mint megtudtuk, nem itt történt a határsértés. Kiss Sándor őr­vezető beszámolt viszont ar­ról. hogy vasárnap egy férfi és egy nő Gyula térségében akarta átlépni a zöld határt, de elfogták őket, és a ki­hallgatás után az egyébként hosszabb ideje nálunk tar­tózkodó két határsértőt át­adták a román hatóságok­nak. Ami az egyenesebb utat, vagyis a határátkelőhely ün­nepi forgalmát illeti. Hajdú Károly főtörzsőrmester, ügyeletes tiszthelyettes így fogalmazott: Természetesen többen voltak a szokásosnál, de kifelé öt-tíz perc alatt túljutott a formaságokon, és a hazánkba igyekvőknek sem kellett, legfeljebb fél­órát várniuk a határon. Egyébként pénteken és szombaton voltak a legtöb­ben : hét-nyolcezer ember lépte át a határt 24 óra alatt a két irányban. Hétfőn dél­utánra viszont lecsökkent a forgalom. csupán török és görög kamionok várakoztak, de ez sem volt számottevő a hétköznapi forgalomhoz vi­szonyítva. Arra a kérdésre, vajon, nem lett volna-e sze­rencsésebb a kisebb forgal­mú átkelőhelyekre irányítani a túristákat. így válaszolt az illetékes: Lehetséges, hogy akkor mondjuk nem Ártán- don. vagy Nagylaknál lett volna zsúfoltság hanem ná­luk. Történelmi iránytű érettségizőknek Érettségizők és felvételire készülők történelmi ismere­teinek rendszerezéséhez nyújt segítséget a Pécs-Ba- ranyai Értelmiségi Klub ál­tal megjelentetett kötet. Szerzője dr. Horváth Csaba, a Janus Pannonius Tudo­mányegyetem adjunktusa, aki olyan segédkönyvet szer­kesztett. amely az emberi­ség történelmét 22 szakasz­ra bontva elemzi az alapve­tő gazdasági, társadalmi, po­litikai összefüggéseket, to­vábbá fogalomtárat, kislexi­kont. névregisztert, bibliog­ráfiát. jogforrás-megjelölést is mellékel a vizsgára ké­szülő diákoknak. A könyvhöz a tanulást könnyítő módszertani útmu­tató is tartozik, s külön kö­tetbe foglalva találhatók a tudást ellenőrző tesztek. A Történelem-felkészítő teszt- és segédkönyv című kétkö­tetes munka megírásával szerzője olyan iránytűt sze­retett volna adni a múlthoz, amely a már megtanult is­meretek rendszerezésével, nem pedig a történelem új­raírásával segíti az eligazo­dást. Nagytételben féláron Újra Szentesi KOFA A szentesi termelők és az ország távolabbi részeiből érkező kiskereskedők korai- zöldség-piaca megmenekült az államosítástól. Az egyesü­leti alapon létrejött önszerve, ző sikeres vállalkozást a vá­rosgondnokság elképzelése szerint be akarták olvasztani, ám a polgármesteri hivatal végül is megállapodott a nagybani piac szervezőivel, hogy alkalmanként 5 ezer orint ellenében biztosítják a riybeli termelők és a KOFA _gjai számára nagy meny­nyi ségű korai zöldségféléjük hel>-beni értékesítését. A szer-édes szerint a Szentesi KOFA minden szerdán és vasárnap 14 órától tart nyit­va. A keresnedők és a ter­melők számára országos ár­táblázaton tájékoztat a napi piaci árakról és az sem utolsó szempont, hogy a kör­nyező városok árfelhajtó helypénzpolitikájával szem­ben a Szentesi KOFA felé­re csökkentette tagjai szá­mára a piac üzemeltetéséhez szükséges helypénz összegét. A makói dughagymások, a mágocsi uborkások, a szen­tesi karalábé-, karfiol-, paprika- és paradicsomter- melók, valamint a szegvári káposztaföldek tulajdonosai sokat várnak a közel hatszáz taggal rendelkező önszerve­ződő piac megnyitásától. A városi lakosság előnye, hogy nagy tételben, féláron tud vásárolni, friss árut kap és hosszú szállítás elkerülésé­vel nem törik meg az áru. Nyíregyháza, Kazincbarcika, Miskolc, Salgótarján, Tata­bánya, Veszprém és a Bala- ton-part kereskedői járnak rendszeresen a Szentesi KO­FA piacára. Nádor István Építkezők, figyelem! A FÜRÉSZKER KFT., Gyula, Henyei n. 15. szám alatti telepén SZOVJET IMPORT FENYÖRÖNK MÉG MINDIG KAPHATÓ. Kis és nagy tételeket egyaránt kiszolgálunk. 1991. április 2-től árkedvezmény! Érdeklődni: a (66) 62-641 -es telefonon munkanapokon, 7 és 15 óra között. Kígyókergető húsvéthétfő Leküzdöttük reformkonyhás gátlásainkat — Húsvéthétfőjén általában megnő a kigyókergetők száma — toppan be korán reggel nem éppen „hajbarát” kölnijét szo­rongatva barátom. Furcsa szövegszerkesz- tésü mondatát hallva először arra gondo­lok, hogy ö már elölocsolást hajtott végre. És a rókafogást keveri a kigyóvadászat- tal. Magyarázata azonban minden kétsé­gemet eloszlatja: — Csupán azokra a biciklis locsolókra gondolok, akik akadályok nélkül is szla- dompályának használják a járdát. Persze görbe állapotukat a tyúkokra kenik, arra hivatkozva, hogy az nem tojt egyenest hímes tojást. Mivel barátom bonyolult eszmefutta­tásából azt érzem ki, hogy ö nem akar a kigyókergetők táborába tartozni, gyalog indulunk a „friss virágszálakhoz”. Az azonban már az első helyen kiderül, hogy nem a mi kölninktől kelnek majd új életre a hervadozó rózsabimbók. Szerencsére a sonka ezzel nem foglal­kozik, és tálcán kínálja fel magát. Mi is levetkőzzük reformkonyhás gátlásainkat, és belsöséges kapcsolatot alakítunk ki a tálca tartalmával. Közben azért szóba ke­rül az is, hogy a húsvétot a férfiaknak találták ki, mert kedvükre ehetnek, ihat­nak, a nőknek meg csak a sütés, főzés, a takarítás nyűgje marad, meg a másnapi kétórás hajmosás. Mielőtt a témába és a sörbe mélyebben belemerülnénk, búcsúzunk. Az egészség­ügyi séta már ránk is fér. Útközben a kígyókergetökön kívül boldog gyerekar­cokat is látunk. — Apu, már 12 csokinyuszit kaptam és 800 forintot kerestem — szorongatja „kí­sérője” kezét egy tízéves forma fiúcska. Édesapja meg a sűrű bólogatás közben talán arra gondol, hogy holnap lesz-e mit ennie a családnak. Mert azért a politika és a nehéz gazda­sági helyzet elemzése a húsvéti asztal mellől sem hiányozhat. Van, aki a kis­gazda házinyúlra esküszik, van,. aki az MDF-piacon vásárolt csokinyuszira, és van, aki az SZDSZ-es szabad tapsifülesre. „Nyulak és pofonok” lehetnek különbö­zőek, csak az a biztos, hogy mi feltáma­dunk — roskad össze dél és öt sör körül cimborám. Húsvéti álmában talán bicik­lizik is egy kicsit. Meg csönget. A kígyók élete ugyanis szent... (nyemcsok) Kilépni az elszigeteltségből Még nem érten rá... ...széval a Hírlap Mi már hetek óta vele aludtunk. Amikor végleges­sé vált hogy szakítunk ará­éi küllemmel, s bővítjük, át­formáljuk bizonyos fokig tartalmilag is. attól kezdve laptervek, oldalkombinációk, címlapelképzelések, impresz- szumjavaslatok vándoroltak asztaltól asztalig De legfő­képp az új fejlécet övezte várakozás: vajon majd má­sok körében is tetszést arat-e a Hírlap? Szóval, a Békés Megyei Hiriap, a Nép­újság utódja. Noha nekünk lapkészítők­nek aránylag gyorsan ment a megbarátkozás, jól tudjuk, az igazi fokmérő az olvasók fogadtatása! Folyamatosra tervezett reklámkampá­nyunknak része volt az is, hogy szombat óta Békéscsa­ba és Gyula taxisai közül is sokan „viselik” emblémán­kat. méghozzá közösen kivá­lasztott. szembetűnő helyen. A kocsik oldalán, a hátsó ablakon. Találomra kérdeztük meg tegnap a Csaba taxi 90-es kocsijának vezetőjét: mit szól a Hírlaphoz? „Hogy őszinte legyék. részletesen még nem volt időm átbön­gészni az újságot, de jára­tom, úgyhogy estére, ha végzek, előveszem. Első lá­tásra tetszik! Szükség volt szerintem is a változtatásra, mert hiába is tagadjuk. a régi. megszokott formák minduntalan a régi rend­szert juttatják eszünkbe. Azt pedig ha nem is mindenes­től. de inkább jobb elfelej­teni.” Akkor hát mégegyszer, ha nem is utoljára: jó lapot kí­vánunk ! Arra. hogy miként lehet a „semmiből**, illetve kizárólag saját rnőboí. minden állami tá­mogatás nélkül kilépni az elszi­geteltségből, s bekapcsolódni a hírközlés hazai vérkeringésébe, példaértékű Kevermes esete. A helyi üzemek, a termelőszö­vetkezet és a hajdani községi tanács két-három évvel ezelőtt 2,5 millió forintot gyűjtött össze és helyezte letétbe az összeget a postának azért, hogy Lökös- báza irányába megépülhessen az a telefonvonal-rendszer, amely­nek köszönhetően éjjel-nappal kapcsolat létesíthető Kevermes- sel. a postának 1988-han meg­előlegezett milliókat a keverme- sieknek azért kellett letétbe he­lyezni, mivel fejlesztési forrás­hiányra hivatkozva a posta csak az lSSO-cs évek közepén valósít­hatta volna meg a fejlesztést. Természetesen ilyen jellegű önerős fejlesztéshez egy tehe­tős község kellett, jó anyagiak­kal rendelkező üzemekkel a háttérben, s természetesen egy­fajta lemondás a pénzről, hiszen csak l9S2-ben kaphatják vissza a postának átutalt összeget. Mindez azonban nyilván hoz is a konyhára. Egyrészt a gazdál­kodók számlájára, másrészt Ja­vítja az állampolgárok közérze­tét. hiszen minden bizonnyal nyugodtabb az álmuk, ha tud­ják. hogy éjjel-nappal mentő hívható baj esetén a községbe. r. g. Apukám megveszi kilóra »» Csak” kit rablás... Pedagógus ismerősöm mesélte el az alábbi történetet. Az általános iskola 3. osztályos tanulói, zsolnaisok lé­vén. kötetlenebb formában, ám annál szigorúbb tanterv szerint tanulnak. A délelőtti és a délutáni oktatás között az átmenetet jelentő ebédet követően gyakran sétálnak a szabadban, kihasználva a jó időt. A gyerekek önfeledten futkároznak, élvezik az áldásos nap meleg sugarait, örö­mük határtalan, így kissé fékezhetetlenebbek is, mint máskor. Gyakran előfordul, hogy elesnek fogócskázás köz­ben. Van ilyen. Ám az egyik kisfiú rendre, szántszándékkal fellökte tár­sait. S ahogy ez lenni szokott, a kárvallott sírós szemmel panaszolta el a tanító néninek, mi történt vele. A legtöbb nevelő ilyenkor nyugtatja a kis „balesetest”, lesöpri a ru­háját, megtörli a szemét és visszaküldi játszani. Igen ám, de az^ egyik után jött a másik felbuktatott kisdiák és ót is a renitens osztálytárs gáncsolta eL A tanítónőnek nem volt mit tenni, mint magához kérte a durván játszó ta­nítványt. — Kisfiam — kezdte a pedagógus —, így nem lehet ját­szani. Piszkos lesz a társaid ruhája, én ne adj’ Isten, még eltörhet valamelyiknek a lába is. Légy szíves másként játszál! A kisfiú tágra nyflt szemmel, sértődötten így reagált az intő szóra: — Az én apukám gazdag és ha engem molesz­tálni tetszik, megveszi az egész iskolát a tanító nénivel együtt, kilóra. Aztán megnézheti magát! — fejezte be intő szavait a nebuló. Majd elszaladt, visszatért társaihoz. A fiatal nevelőnek a lélegzete is elállt a hallottaktól. A miénk is ... P. J. Húsz forintért és a cipőjéért Hétfőn kora estig viszony­lag kevés dolga akadt az ün­nepi ügyeletben teljesítő rendőröknek. A megyéből két balesetről és két rablás­ról kaptunk hírt a főkapi­tányságtól. Tegnap kora délután Gyo- maendrődön egy személy­autó fának ütközött, vezető­ié szerencsére csak könnyeb­ben sérült meg. Nem sokkal a déli harangszó előtt Kö- röstarcsán viszont egy köny- nyebb és egy súlyosabb sé­rüléssel járt az a baleset, amelynek során 150 ezer fo­rint kár is keletkezett a két ütköző személygépkocsiban. A vétkes egy jugoszláv ál­lampolgár volt, aki nem adott elsőbbséget F. Gábor helyi lakosnak. Sajnos, a nyolc napon túl gyógyuló sé­rült F. Gábor hároméves kisfia. Az egyik rablás híre Oros­házáról érkezett. Vasárnap éijel a belvárosban a 31 éves T, Bélát megtámadta az ut­cán két férfi, megverte és elvette húsz(!) forintját. A tetteseket elfogták. Még ke­resik viszont azt a három garázdát, akik ugyancsak vasárnap éjszaka Békéscsa­bán. a Szabolcs utcában megszólították. bántalmaz­ták. majd kirabolták B. György 21 éves fiatalembert. A garázdák 800 forintot zsákmányoltak, de emellett elvették áldozatuk karóráját, bőrkabátját, mitöbb. cipőjét is. Elnézést, aláírásokat gyűjtünk az aláírás-gyűjtési kampá nyok ellen ... (Szűcs József karikatúrája) Jat a Körös völgyébe is Körvonalazódott, hogy mire használhatja fel Magyarországa PHABE-program újabb környe­zetvédelmi támogatását Az elő­zetes egyeztetések szerint az 1990-ben jóváhagyott 25 millió ECU-n kívül idén valószínű, hogy i0 millió ECU-t szán a 24 fejlett ipari ország — az Euró­pai Közőssé* közreműködésével — hazánk környezeti viszonyai­nak javítására — tájékoztatták a Környezetvédelmi és Terület­fejlesztési Minisztériumban az MTI munkatársát. A 25 minió ECU-ból 24 fejlesz­tési program finanszírozható' Két programra már megkötöt­ték a szerződést a kivitelező cé­gekkel. Az egyik keretében ta­nulmány készül a miskolci szennvvíztisztítóhoz, a másikkal megoldódik annak elemzése, miként őrizhet ők meg hatéko­nyabban a vizes, füves területek értékei. Jut a 25 millió ECU-ból a bu­dapesti barlangok és források védelmére, a Kőrös-völgyi holt­ágak rehabilitációjára, a hazai termálvízkészlet feltérképezésé­re, s több más fontos környe­zetvédelmi és energetikai célra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom