Békés Megyei Népújság, 1991. március (46. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-04 / 53. szám

1991. március 4., hétfő Átfogó amerikai rendezési terv? Grigorjev: A Gorbacsov—Thatcher­vonal folytatását várjuk George Bush amerikai el­nök azt reméli, hogy átfogó tervet tud előterjeszteni a közel-keleti kérdések rende­zésére, tűnt ki kabinetfőnö­kének szombati nyilatkoza­tából. A kormányban úgy érzik: a háború után olyan lehetőség- nyílik a kérdések megoldására, amilyen ko­rábban nem létezett — mon- - dotta John Sununu. Éppen ezért Bush elnök nem olyan, átmeneti lépéseket tart fon­tosnak, mint Izraelnek az arab országok részéről való elismerése, hanem célja az átfogó megoldás. A kérdésekre, hogy nem kíván-e az elnök most, a győzelem után határozottab­ban fellépni más nemzetközi kérdésekben. így a balti — A tűzszünetet érintő minden kérdésben sikerült megállapodásra jutni a'szö­vetséges csapatok vezetőinek és az iraki parancsnokoknak — közölte újságírókkal Nor­man Schwarzkopf tábornok, a szövetséges erők főparancs­noka, a Safvanban vasárnap folytatott másfél órás tár­gyalás után. A megbeszélések után Schwarzkopf tábornok el­mondta: az irakiak tájékoz­tatást adtak a Kuvaitiján, il­letve az öböl beli nemzetközi vizeken telepített aknákról. A szövetségesek értésre ad­ták, hogy készek valameny- nyi szövetséges erő kivoná­sára Irakból, de csakis a tűzszüneti megállapodás alá­írása után. A tárgyalás eredménye­államok függetlensége mel­lett, Sununu, Bush egyik közeli bizalmasa kijelentet­te: az elnök változatlanul elkötelezett a baltiak mel­lett, s ennek a közeli jövő­ben is tanújelét fogja adni. A lényeg azonban nem a re­torika, hanem az, hogy ered­ményt érjenek el — hang­súlyozta. Sununu egyébként beje­lentette: bizonyos, hogy Bush 1992-ben Dán Quayle alelnökkel indul az újjává- lasztásért. A kabinetfőnök megcáfolta a találgatásokat, hogy Colin Powell, a vezér­kari „ főnökök tanácsának (fekete) elnöke lenne az új aLéLnök jelölt: Powell, aki a háborúban rendkívül ismert lett, továbbra is a posztján szeretne maradni, közölte. ként megállapodás született a következő kérdésekben: — valamennyi hadifoglyot haladéktalanul szabadon bocsátanak a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével; — a szemben álló felek ki­cserélik az eltűntek neveit, együttműködnek sorsuk ki­derítésében és kiadják a há­borús halottak földi marad­ványait; — a felek együttműköd­nek a további összecsapások elkerülése érdekében; — szükség esetén újabb tárgyalási fordulóra kerül sor a felek között Schwarzkopf tábornok hangsúlyozta, hogy a követ­kező lépésként Iraknak el kell fogadnia a Biztonsági Tanács által szombaton el­fogadott tűzszüneti határo­zat feltételeit. Quaylétől a lakosság kez­dettől idegenkedik, a News­week legújabb felmérése szerint népszerűségi mutató­ja 12 százalék, míg az elnö­ké 89 százalék. Richard Cheney amerikai védelmi miniszter szomba­ton bejelentette, hogy egy hadosztálynak elegendő ne­hézfegyverzetet raktároznak majd szükség esetére Sza- úd-Arábiában és a korábbi­nál nagyobb amerikai flot­ta- és repülőgépegységek ál­lomásoznak majd az Öböl térségében. Az iraki- haderőt nagy­mértékben meggyengítették, de még így is alkalmas az ország megvédésére, hiszen húsznál több gyalogos had­osztálya van, közölte a mi­niszter. Irak második legnagyobb városában, Bászrában, meg­mozdulásokra került sor Szaddám Húszéin rezsimje, és személy szerint a diktátor ellen — jelentette a BBC szombat reggeli A brit tévéállomás beszá­molója szerint a városban összeomlott a közrend, és különböző katonai csoportok egymást lövik. A Huszein-ellenes felke­lésre utaló jelekről több brit újság szombati száma is kö­zölt riportokat A Daily Telegraph egy Bászrából eltávozott szem­tanút idéz, aki elmondta, hogy egy páncélos tüzet nyi­tott Húszéin egyenruhás portréjára a város központ­jában, nem messze a Baath Párt és a hadsereg főhadi­szállásától. Egy Bászrából visszafért Határozat Irakról (Folytatás az 1. oldalról) lehetővé teszi „minden szük­séges eszköz”, azaz a fegy­veres erőszak alkalmazását is, ha Irak nem hajtja vég­re a világszervezet által elő­írtakat. Kuba egy sor módosítási' javaslatot terjesztett elő ar­ról, hogy rendeljenek el azonnali, az ENSZ által el­lenőrzött tűzszünetet, az in­dítványokat azonban lesza­vazták. Várhatóan vasárnap kerül a BT elé India és más el nem kötelezett országok javaslata arról, hogy enyhít­sék az Irak elleni teljes gaz­dasági embargót. kuvaiti diák - beszámolója szerint ujjongó tömegek Szaddám Húszéin bukása fö­lött örvendeznek, s a kato­nák nem avatkoznak be a demonstrációba. Egy másik szemtanú kö­zölte, hogy 10 és 20 közé te­hető az dlmúlt öt napban Dél-Irakban megölt egyip­tomiak száma, akiket Hu- szeinhez hű katonák gyil­koltak meg bosszúból Egyip­tom részvétedéért a koalí­cióban. Az egyiptomiak el­menekültek Bászrából. Amerikai katonai források megerősítették, hogy Bász­rában zűrzavaros állapotok uralkodnak. Észak felé igyekvő katonai és polgári járművek torlódnak egymás­ba, teljes a felfordulás a vá­rosban. -Az amerikai forrá­sok a légi felderítés adatai­ra hivatkoztak. A Gorbacsov—Thatcher­vonal folytatását várjuk, mert ez igen gyümölcsöző­nek bizonyult a múltban — mondta a független brit hír­tévének, az ITN-nek adott nyilatkozatában Szergej Gri­gorjev szovjet elnöki szóvi­vő vasárnap, egy nappal John Major brit kormányfő moszkvai látogatása előtt. — Ha két világszintű ve­zető személyesen ismeri egy­mást, akkor olyan megértés alakulhat ki közöttük, amely segíthet nemzetközi problé­mák megoldásában is — tet­te hozzá Grigorjev. — Re­méljük, Gorbacsov elnök most megvitathat Major úr­ral jó néhány fönte» nem­zetközi' kérdést, az európai helyzetet, az Öböl-háború utáni korszakot, a békés rendezést, az Öböl-térség kollektív biztonsági rendsze­rét. Ágit is mondta, hogy- ha Szaddám Húszéin menedék­jogot kéme a Szovjetunió­ban, valószínűtlen, hogy po­zitív választ kapna. — Ko­molyan reméljük, hogy ilyet nem is Ifeér, mert ez csak problémákat okozna. Londonban emlékeztetnek arra, hogy egykor Margaret Thatcher vodt brit minisz­terelnök „fedezte fel” a Nyugat számára Mihail Gor- baosovoit. Még hatalomra ke­rülése edőtt, KB-titkár ko­rában fogadta Londoniban a szovjet vezetőt és megjósol­ta. hogy „ezzel az emberrel szót lehet érteni”. A Tha­tcher—Gorbacsov-kapcsolat, habár a szovjet—brit gazda­sági együttműködést nem­igen segítette, nagymérték­ben hozzájárult a hideghá­ború meghaladásához. Ezt a vonalat eddig John Major kormánya is tovább vitte: az Öböl-háborúhoz ve­zető szakaszban és a háború idején a brit diplomácia vé­gig igyekezett helyet szoríta­ni a szovjet kezdeményezé­seknek, habár 'ezek ered­ménytelenek maradtak. Megfigyelők szerint a ho6Z- szú távú jó viszonyt értéke­lő brit kormány a jövőben is állandó ENSZ BT-tagsá- gához illő szerepet szán a Szovjetuniónak a közel-ke­leti rendezésben, és mérsé­kelni igyekszik majd az et- 191 újabban némiképp eltérő amerikai törekvéseket. Már Major és Gorbacsov sem idegenek: az utolsó na­pokban többször beszéltek telefonon. Brit külügyi szakér-tők sze­rint a megértést elősegíti, hogy az utóbbi hetekben enyhült a szovjet—brit vi­szonyra nehezedő balti te­her. Londonban úgy értéke­lik, hogy Moszkva az utób­bi Időben lazított a balti ál­lamok elnyomásán, és ezért a Nyugatnak is pozitív vi- szontjelzést kell adnia a Szovjetuniónak, mindenek­előtt a közös piaci hitelek felszabadítása formájában. Major találkozik a balti ve­zetőkkel is Moszkvában, s nékik is erőszakmentességet, az egyoldalú akcióktól való tartózkodást fog ja tanácsolni. A brit álláspont lényege most az — amint Hurd kül­ügyminiszter a múlt héten kifejtette —, hogy a Nyu­gatnak, saját érdekében, messzebb kellene tekintenie a Szovjetunióval kapcsola­tos egyes napi politikai csa­lódásoknál, és támogatnia kellene a szovjet reformfo­lyamatot, ha ezek becsület­té! folytatódnak. Megállapodás a tűzszünetet érintő minden kérdésben Megmozdulások Szaddám Húszéin ellen Bászrában BÉKÉSCSABA VAROS KÖLTSÉGVETÉSI ÉPÍTŐIPARI ÜZEM 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. Pf.: 167 Telefon: 66-25-977 Vállalkozók, építtetők figyelem! A Békéscsaba Városi Költségvetési Építőipari Üzem a beépítési terven jelölt helyen üzlet és lakóépület építését tervezi a tisztelt ügyfelek igényeit figyelembe véve. A már elkészített beépítési terveken az üzlethelyiségek, lakások elrendezése megtekinthető. Tervezett kezdési időpont: 1991. március hó. Tervezett befejezés kulcsrakész állapotban: 1991. december hó. A tervek megtekinthetők: Békéscsaba Városi Költségvetési Építőipari Üzem Békéscsaba, Kétegyházi út 1. szám alatt. Részletes felvilágosítást ad: az üzem műszaki osztálya, 25-977/18. Tömő Lajos, műszaki osztályvezető. Kedvező áron kíván utazni? Bel- és külföldi útjaihoz ájánlunk 1 db IKARUS 255-ős, 45 személyes autóbuszt, 24,80 Ft kfn^es áron. Cím: Május 1. nlgtsz, 5601 Békéscsaba, Pf.: 133. Tel.: (66) 28-422. Fax: (66) 28-045. Telex: 83-646. Bitumenes lapos tetők csapadékvíz elleni SZIGETELÉSÉNEK JAVÍTÁSÁT, TELJES FELÚJÍTÁSÁT RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON VÉGEZZÜK. KVÄDER bt„ SZEGHALOM, PL: 58. Tel.: (66) 71-244. Tx.: 83-556. OLCSÓBBAN! A Tande* Inter- service keresi azokat a szabad kapacitással ren­delkező autóvil­lamossági műhe­lyeket, melyek VÁLLALKOZNÁNAK NYUGATI TlPUSÜ RIASZTOK BESZERELÉSÉRE Értékesítés bizományosi konstrukcióban is tehetséges. Levélcím: Varga László 1107 Budapest, Barabás utca 40/B. Telefon: 2 203-5(1 Bélyegzogyártógép 859 000 Ft helyett C00 000 Ft-ért. FRGOLUX, 300 Uteres fagyasztóláda 34 800 Ft helyett 32 500 Ft-ért, KF—04 rotációs kapa, 31 500 Ft helyett 29 900 Ft-ért, 180 literes műanyag permetezőtartály 0200 Ft helyett 3500 Ft-ért. EKDOSI ÁRUHÁZ, KECSKEMÉT. Telefon: 27-402. Nyitva: 8-tól 17-ig. szombaton: 8-tól 12-ig. GYÄRTÖK, FIGYELEM! A PÉCSI-KER KFT. üzleteiben minta utáni, vagy bizományosi értékesítést vállal, kicsiben és nagyban . az ország területén. Jelentkezés: PÉCSI-KER KFT., PÉCS. Rákóczi u. L, fszt. 4. címen levélben. Figyelmükbe ajánljuk NASHUA (USA — OHIO) FÉNYMÁSOLÓ GÉPEINKET Kiváló minőségű másolatok, rendkívül gazdaságos üzemeltetés! NASHUA 5100 98 000,— Ft + AFA NASHUA 0115 104 000,— Ft + AFA NASHUA 8115 234 000,— Ft + AFA NASHUA 7125 8 373 000,— Ft + AFA Araink a helyszínre szállítás ég beüzemelés költségeit is tartalmazzák! Teljes körű szervizellátás, 'festékhiztosítás. Radian Gmk., Püspökladány. Bocskai u. 15. Pf. 24. 4151. Telefon: 31*. Újkígyós nagyközség önkormányzata MEGVÉTELRE VAGY VÁLLALKOZÁSBA APPORTKÉNT! BEVITELRE AJANLJA FEL a tulajdonában lévő, Újkígyós, Radnóti utcai, 2100 5 hrsz.-ú, 926 négyzetméter nagyságú ÉPÍTÉSI TELKET. A telek hasznosításának alternatívái: a) 4 lakásos társasház, a földszinten üzletekkel; b) munkahelyteremtő vállaillkozás (környezertkímélő üzem). A pályázatokat írásban lehet benyújtani 1991. MÁRCIUS 14-IG. Cím: Bozó Imre polgármester, 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. Bővebb felvilágosítás Bozó Imre polgármesternéd az 56-133-as telefonszám on. METO Arazögépszerviz — AKÁR A HELYSZÍNEN IS! MAGYAR-AMERIKAI IRODATECHNIKAI KFT Békéscsaba, Wlassich sétány 9. se. •Telefon, telefax? (66) 24-656.

Next

/
Oldalképek
Tartalom