Békés Megyei Népújság, 1991. március (46. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-04 / 53. szám

1991. március 4„ hétfő o Személyi hívók és rádiótelefonok Salgótarjánból. A megcsappant haditechnikai és szovjet megrendelések megújulására, a technikai és a technológiai szint emelésére, a polgári meg­rendelések fokozására ösztönzik a BRG Rádiótechnikai Rt. salgótarjáni gyárát. Az üzemben a hagyományos URH és CB adó-vevő készülékek gyártása mellett a szintézeres és kvarc vezérlésű kommunikációs eszközök gyártásának bevezetésében és továbbfejlesztésében lát­ják a jövőt. Termékeikkel t— elsősorban a személyi hívókkal és a rádiótelefonokkal — árban és minőségben egyre jobban megközelítik a nyugat-európai színvonalat MTI-fotó: H. Szabó Sándor Tovább liberalizálódik a külkereskedelmi tevékenység Módosította a kormány a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos devizafizetések lebonyolításának rendjéről szóló minisztertanácsi rendeletet. Jelentős könnyebbséget jelent majd a magyar importőrök­nek, hogy a jövőben külön engedély nélkül köthetnek szer­ződést külföldi partnerükkel halasztott fizetésre, vagyis vá­sárlásaiknál élhetnek az áruhitelezés előnyeivel. A külföldi eladókkal a megegyezés lehetőségét segítheti az, hogy en­gedélyezték az olyan okmányos hitelezésekről való megálla­podást is, ahol külföldi a kifizető bank. A külföldiek gyak­ran jobban bíznak saját országuk megszokott bankjaiban. Emelkedett az értékhatár azoknak az importügyeletek- nek, amelyeknél kötelező az okmányos hitelezés. Ennek értelmében a jövőben 2 mil­lió forint helyett 10 millióig terjed azon ügyletek köre, amelyeknél az importáló mentesül a költséges és bü­rokratikus okmányos hitele­zés kötelezettségétől. Ettől az értékhatártól is mentesülnek azok. akik bizonyos nemzet­közi pénzügyi szervezetek hi­teleit használják vásárlása­ikra. A Világbank és az Eu­rópabank után az Európai Beruházási Bank is felkerült e pénzügyi szervezetek listá­jára. A rendelet módosítása ki­sebb mértékben könnyebbsé­get jelent az exportálóknak is. mert a kivitelnél 2-ről 4 millióra emelkedik az ösz- szeghatár. ami alatt nem kö­telező beszedési megbízást adni az ellenérték beszedé­sére felhatalmazott pénzin­tézetnek. Így a kisebb téte­leket exportálók csökkenthe­tik az ügyleteiket terhelő banki szolgáltatások költsé­gét. Könnyíti az importot, hogy bővült azon árufajták és vá­sárlások köre, amelyek ese­tében a kereskedelmi ban­kokat nem kötelezik előzetes forintletétre, amit a bankok általában áthárítanak az im­portőrre. Így a jövőben könnyebben lehet majd be­hozni mezőgazdasági alap­anyagokat és élelmiszeripari csomagolóanyagokat, energia- hordozókat és minden egyéb cikket, ha az külföldi kor­mánynak nyújtott lejárt kö­vetelés kiegyenlítését' szol­gálja. Némi korlátozást jelent, hogy a rendelet módosítása 250 ezer forintnak megfelelő összegben maximálja a kül­földiek tényleges külföldi fi­zetőeszközben, vagyis kész­pénzben történő fizetések felső határát. A rendelet módosítása a Magyar Közlöny 22. számá­ban jelent meg Egyiptomi magyar ásatások fl külső fül kontrollja Diskurzus a zenekarról, amely „szerelemből” játszik és bírja „outiéval” (Folytatás az 1. oldalról) nekar tagjaiból (azok mel­lett, s nem azok ellenére, ahogy sokan feltételezik) megalakult ez a kamaraze­nekar. Azóta minden egyes programjukra szakembert hívnak, mert fontos számuk­ra a felkészülések utolsó szakaszában az igényes, kül­ső fül kontrollja. Járt már nálunk Martos László, Török Géza és most, a Mozart-est előtt engem kértek fel, hogy igényes és helyes mederbe tereljem eddigi munkájukat. — Az eredmény? — Ez volt a harmadik al­kalom, hogy összejöttünk és meg kéll mondjam, szépen kamatozott, amit két hete megbeszéltünk. A zenekar nagyon lelkesen állt ehhez a munkához, képzettségük pro­fi színvonalú. És ha már itt tartunk. Nem tudom med­dig mehet, hogy „szerelem­ből” játszanak, hogy „kol­dulnak” azért, ha egy neve­sebb szólistát vagy alkalmi művészeti vezetőt akarnak meghívni... Pedig ez a leg­jobb reklám, nincs ebben semmi rossz, mások is így csinálják ... Csakhogy eh­hez is támogatókra lenne szükség, s a békéscsabai ka­marazenekart eddig nem ké­nyeztették el e téren. — Visszatérve a koncert­re. Meghallgatja „védence­it"? — Sajnos, éppen azon az estén az Állami Hangver­senyzenekarral lesz koncer­tem. Mindenesetre gondolat­ban a csabaiakkal leszek, hi­szen eszméletlenül nagy fel­adatra vállalkoztak: összesen tizenkét tétel előadására! Ez percben is nagyon sok. Még egy olyan rutinos társaság, mint a Liszt Ferenc Kama­razenekar is, inkább kisebb állóképességet igénylő mű­sort vállal. Drukkolok majd, hogy a békéscsabai zenekar állja a sarat, s ne fáradjon el a koncert végéig. — Ügy hiszem, a zenekar nevében is megköszönhetjük segítségét és aggodalmát. N. A. Aki kritizálja a dombiratosi önkormányzatot, később segítse is... — Írja csak meg, hogy sok minden hiányzik Dombira­tosról! A fiatalok itthagynak bennünket, alig van tanuló az általános iskolában. Az idős emberekről pedig nem gondoskodnak — figyelmez­tettek, amikor megkérdez­tem, hogy hol tartják a fa­lugyűlést. A zsúfolásig telt kultúrte­remben épp az adózási mó­dozatokról beszél Nádházi László, az önkormányzat jegyzője. Bár nehéz helyzet­ben van a település, ez év­ben még nem vezetnek be semmilyen új. a lakosságot érintő adónemet. A kijelen­tésre többen összemosolyog­nak mellettem. Ezt követő­en számtalan a felvetés: amikor az öregek napközi­otthonát a plébánus úr fel­szentelte, miért nem hívtak meg minden érintettet? Nincs szakképzett pedagó­gus. miért nem hívják visz- sza a helyi lakosok gyerme­keit? Aki kritizálja az ön­kormányzatot. később segít­se is a munkájában! Ki ka­pott 20 százalékos béreme­lést és miért? Mikor lesz rendőr a faluban? Az adó­hátralékok nem tisztázottak, rendet kell teremteni. Az autóutak, a járdalapok el­használódtak, mindenki pró­báljon a saját háza táján se­gíteni! Sok az alkalmazott az önkormányzati intézmé­nyekben. Miért román ál­lampolgárt vesznek fel dol­gozni a helyi lakosok he­lyett? Az idősek végre kap­nak-e segélyt? A vízmű hát­ralékát ne a lakossággal fi­zettessék meg! — A dombiratosi önkor­mányzat csupán január óta próbálja megoldani feladata­it. A társközségtől (Kever- mestől) történő elszakadás után még nincsenek se ta­pasztalataink, se számadata­ink, amikre támaszkodhat­nánk — mondja Róka Ru- dolfné polgármesterasszony a falugyűlés után. — Az em­berek türelmetlenek, pedig mi a legjobb szándékkal in­tézkedünk. Megoldottuk a helyi temetkezést, átadtuk az öregek napközijét, meg­szerveztük a házi szociális gondozást, a napközis kony­ha kapacitását növeltük, is­mét dolgozik a női fodrász, van tejkimérés, olcsó vásá­rokat szervezünk, a pedagó­gusoknak megoldjuk a la­kásgondjait. A világot azon­ban néhány hónap alatt nem lehet megváltani. Elismerem, sok még a tennivaló is: a pártokkal keressük a kap­csolatot. a segélyezés és a fiatalok szórakozása is meg­oldatlan. A legnagyobb gon­dunk azonban a pénztelen­ség. Jelenleg az állami nor­matív támogatásokból élünk, és bár sokat segít a helyi téesz, meg kell találni az utat a fennmaradáshoz. Dombiratos lélekszáma ala­csony, de az itteniek is biz­tonságban szeretnének élni. H. M. Üjabb temetkezési helyet, s benne két múmiát találtak a II. Ramszesz korabeli ki­rályi írnok thébai sírját ku­tató magyar kutatók. A hét éve visszajáró cso­port az idei régészeti szezon­ban Dzsehutimesz sírjának előudvarán folytatja az ása­tásokat. Itt került elő két ak­nanyílás. amelyek közül az egyiknek a feltárását meg­kezdték. A kútszerű akna aljáig még nem jutottak el, amikor az oldalfalba vésett helyiségekre bukkantak. A Hír a világgazdaságbál Az emberi hangot felis­merő fordító-számítógépet fejlesztett ki a Nippon Elec­tric Corporation. A készü­lék könnyedén fordít an­golból japán konyhanyelvre és viszont. Szakemberek szerint a számítógép mér­földkő a fordítógépek vilá­gában. Telefonhoz kapcsol­tan is működik, vagyis szál­lodafoglaláskor, repülőjegy vásárlásakor, üzleti megbe­széléskor a készülék kapás­ból fordítja a telefonba mondott szöveget. A NEC szakemberei azt tervezik, hogy az ezredfordulóra el­készülnek az automatikus telefonfordítóval. kamrában két múmiát látni, és azt, hogy egy vagy két fo­lyosó indul ki belőle. Az ak­na túlsó oldalán másik he­lyiséget véstek (az ókoriak) a sziklafalba, onnan is hosz- szú, kanyargós folyosó indul. A lámpafénynél egyelőre annyi vehető ki, hogy a föld alatti út elkanyarodik. A régészcsoportot vezető Kákosy László professzor az MTI kairói tudósítóját tájé­koztatva valóságos labirin­tusrendszerről beszélt. Ptole- maio6z-kori, több szintes te­metkezési helyről' van szó, amelynek teljes egészét való­színűleg már nem tudják fel­tárni az idei szezonban, de — mondta Kákosy — az el­sőként fellelt kamrából még az elkövetkező hetekben igyekeznek eltávolítani az összes törmeléket. A szezon március közepéig tart, on­nan kezdve az időjárás és a muzulmán böjthónap, a Ra- madán kezdete újabb hosszú szünetet parancsol. Az ása­táson hatvan helybéli végzi a földmunkát. Rekordok könyve Litvániában Szokatlan, sőt hihetetlen eredményekről olvashatnak az érdekességeket kedvelők Litvániában, a nemrég meg­jelent „Litvánia rekordjai" című könyvben. Aligha al­szanak nyugodtan a horgá­szok, vadászok, miután egy­két szenzációs eredményt el­olvastak belőle. Például a könyv szerint a legpontosab­ban lövő litván vadásznak egyetlen lövéssel sikerült egyszerre három vadkant le­terítenie: a lövedék két vad­disznón átment és a harma­dikban állt meg. Szerencsé­sek a litván halászok is, a legnagyobb tokhal, amit ki­lógtak, 120 kilós és 254 cen­ti hosszú volt. Aki pedig a gombát szereti, az is elcso­dálkozhat a könyv egyik adatán: egy szerencsés lit­ván férfi 3,05 kilós vargá­nyát talált. A könyvben a sport, kul­túra, építészet, ipar, közle­kedés és számos más terület rekorderedményei is olvas­hatók. „Hírhedt lettem” Békts megyei videós sikerek Jelentős Békés megyei siker született az 1991. március 1- jén és 2-án Sarkadon megrendezett XXI. Dél-alföldi Video- és Filmszemlén. A Csongrádi, Bács és Békés filmesei, videó­sai versenyéből egy első, egy második és egy különdíjat hoz­tak el a megyei résztvevők. Első díjat kapott Major Gyula— Vollmuth Frigyes Hírhedt lettem című alkotása (a video az emlékezetes Orient Express elleni álbomíbamerényletet dol­gozta fel). Második díjas lett Kutas Ferenc Életképek című műve, valamint különdíjat kapott Major Gyula—Túri Gábor Csabaszabadi című filmje. Az első helyezést élért film automatikusan bejutott a Füg­getlen Filmesek és Videósok XXXVIII. Országos Fesztivál­jára, amelyet Tatán rendeznek meg 1991. április 4-től 7-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom