Békés Megyei Népújság, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-01 / 282. szám

BÉKÉS MEGYEI A HBZfl MINDEN ELŐTT N É PÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1990. DECEMBER 1., SZOMBAT Ara: 6,80 forint XLV. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM A hitelfelvétel biztosítható A Parlament előtt a költségvetés-tervezet Holló a hollóval... ? Egy postaépítés bonyodalmai a nyilvános telefon körül — A kormány pénteken a Parlament elé terjesztette a jövő évi költségvetés' terve­zetét — tájékoztatta az új­ságírókat Király Péter pénz­ügyminisztériumi államtitkár. Elmondotta, hogy a jövő évi költségvetés most már csak 78 milliárd forintos de­ficitet tartalmaz. A korábbi tervezetek még 90-100 mil­liárd forintos hiánnyal szá­moltak. Véleménye szerint a jelenlegi költségvetési tör­vényjavaslat már , olyan, amely alkalmas az IMF-fel történő megállapodásra. A költségvetés új szerke­zetben készült el, tartalmaz­za az Állami Fejlesztési In­tézet által finanszírozott be­ruházások állami kiadásait is. A régi módon elkészített költségvetések esetében a hiány lényegesen kisebb, csupán 35 milliárd forint lenne. A költségvetés átala­kítása azt szolgálja,' hogy az államháztartás ügyeiben vég­re tisztán láthassanak a kép­viselők, az érintett szakem­berek. Négy évtizede nem volt az országnak olyan át­tekinthető költségvetése, mint amilyet a jövő évre terveznek. A deficitet elsősorban a támogatások lefaragásával sikerült csökkenteni. Keve­sebb támogatást. kapnak az agrárexportőrök,, valamint számos alap állami pénzellá­tása csökken. Az egészség- ügyi dolgozók, valamint a pedagógusok megígért bér­emelésére tízmilliárd forin­tot fordítanak, ezt a pénzt más forrásból teremtik elő. Ügy tűnik, hogy a Szovjet­unió-beli jamburgi beruhá­zás eredményeként mégis megkapjuk az eredetileg ter­vezett 1,5 milliárd köbméter földgázt. Mivel a beruházás államilag finanszírozott, így a földgáz eladásából szárma­zó bevétel is az államkasz- szát illeti meg. Ezt a pénzt pedig béremelésre fordítják. A költségvetés jövőre is 60 milliárd forinttal támo­gatja a lakásépítésre koráb­ban felvett lakossági kölcsö­nöket. Mivel a kamattámo­gatás mértéke — az infláció miatt — jövőre emelkedne, a költségvetési kiadások növekedését csak úgy lehet elkerülni, ha a terhek egy részét a lakosságra hárítják. Mintegy 15 milliárd forint értékű többlet lakossági te­herről van szó, amelyet va­lamilyen formában a lakás- tulajdonosoknak kell meg­fizetniük. Erre különböző változatokat dolgoztak ki, a döntést szintén a Parlament­nek kell meghoznia. Jövőre várhatóan 3 száza­lékkal csökken a GDP, az export pedig 4-5 százalékkal mérséklődik. A rubelről dollárelszámo­lásra való átállás következ­tében az országot várhatóan 12-14 százalékos cserearány­veszteség éri. A jelenlegi számítások szerint a fizeté­si mérleg hiánya 1,2 milliárd dollár lesz. Ennek külső fi­nanszírozása nem lesz egy­szerű feladat, összesen 4,5 milliárd dollár értékű hitelt kell felvenni. Király Péter szerint a hitelfelvétel jelen­tős része már biztosítható­nak látszik. Szép új postaépület körvo­nalai bontakoztak ki Békés­csabán, a József Attila-lakó- telepen: a nyár elején kezd­ték, s a külső munkákat még az idén be is fejezik. A fő­bejárat előtt beszélgetünk Nagy Károly építésvezetővel. A békési Vektor Kft. a kivi­telező. — Az eredeti tervben' itt két telefonfülke szerepelt — mutatja az építésvezető a széles főbejáratot —, ezeket tudomásom szerint innen, kí­vülről is meg lehetett volna közelíteni. Aztán szóltak, hogy át kell alakítani, nem lesz itt nyilvános telefon. Majd, úgy. jó másfél héttel ezelőtt megint szóltak — mi­után már módosítottuk a fő­bejáratot, áttettük az ajtót —, hogy talán mégis lesz fülke. De ennél többet nem tudok, a beruházás lebonyo­lítója a Thermál Invest. Akkor, tehát, most lesz pénzbedobós, nyilvános tele­fon a hatalmas lakótelep le­endő új postáján vagy sem? Tudom, a kérdés kissé ko­molytalannak tűnik — ho­gyan is lehetne postahivatal nyilvános telefonok nélkül? Sajnálatos, de tépy: e körül valóban támadtak bonyodal­mak. A történetet — a maga el­szomorító, önmagában apró- cseprő, ám éppen ezért na­gyon tanulságos részleteivel — most halljuk Csernus Ist­vántól, a békéscsabai Pol­gármesteri Hivatal ideigle­nes terv- és pénzügyi szer­vezete megbízott vezetőhe­lyettesétől : — A csabai új posta és telefonközpont építésének idejére nyúlik vissza a tör­ténet kezdete. Akkor szere­pelt a tervben, hogy még két- kis posta is épül a megye- székhelyen. Több egyeztetés után maradt egyedül a Jó­zsef Attila-lakótelepi, ennek az építéséhez hozzákezdtünk, a megállapodás szerint ugyanis ez közös beruházás, egészen pontosan mi va­gyunk a beruházók, de a pos­tával közösen finanszírozzuk a létesítményt. A terveket mi készítettük, és a posta adja a berendezést, a többi pedig közös költség. Jelenleg a vá­rosi önkormányzat finanszí­rozza a munkálatokat, majd a végén számolunk el, de hogy ez tételesen mit je­lent? ... A közös finanszíro­zás arányait ugyanis nem rögzítette az 1970-es évek végén született megállapo­dás. Jelenleg ott tartunk, hogy a város köjtségvetésé- ből épül, és decemberben az építési munkák elkészülnek. Igen ám, csakhogy időköz­ben a posta szétvált, és lét­rejött belőle a Magyar Posta Vállalat, valamint a Magyar Távközlési Vállalat. Ezen cé­(Folytatás a 3. oldalon) Az új mezőkovácsházi városi könyvtár megfelel a kilenc­venes évek igényeinek. Ezzel 31 év után végre megfelelő helyre és körülmények közé költözött a helyi téka. Fotó: Gál Edit Könyvtáravató Mezőkovácsházán Balogh György, a mezőko­vácsházi városi könyvtár igazgatója, a kiváló helytör­téneti kutató tudja, hogy az egykori Mezőkovácsházán 1899-ben nyitották meg az első közkönyvtárat, a Föld­művelésügyi Minisztérium támogatásából. A második alapításának dátuma 1953, és az akkor járási könyvtárnak jegyzett intézmény 360 (!) kötettel rendelkezett. A mos­tani állománya 40 ezer, és 37 év alatt 1 millió 253 ezer 468 kötetet kölcsönöztek ki az olvasóknak. A kis könyvtártörténet fel­idézésére tegnap délután ke­rült sor az új könyvtárban, a város főutcáján. A közelí­tőleg 4 milliós költséggel át­épített és modern könyvtár­rá varázsolt épület felújítá­si munkálatait három évvel ezelőtt kezdte meg Priskin Zoltán és Priskin •Zoltánná tervei alapján a helyi költ­ségvetési üzem. Ennek törté­netét viszont már dr. Szarvas Attila polgármester vállalta felidézni, miután a képviselőtestület nevében köszöntötte a könyvtáravató ünnepség vendégeit. Hiá­nyolta a nagyobb részvételt, annál is inkább, mert az óhajtott társadalmi változá­sok tudás nélkül nem követ­keznek be, a könyvtár pe­dig, és ez köztudott, a tu­dás forrása. „Ha Európához akarunk felzárkózni, ha vi­lágosságot akarunk magunk­ban és magunk körül, egyre többen kell, hogy látogassák a könyvtárat, és olvassanak, egészítsék ki ismereteiket a világról” — mondotta a pol­gármester. A rövid, de annál hangu­latosabb ünnepségen közre­működött az 1. sz. általános iskola énekkara Agócs Ist­vánná vezetésével, Balogh Bernadett gimnáziumi tanu­ló pedig Vörösmarty Mihály- Gondolatok a könyvtárban című költeményét szavalta el. ’ s. e. Megáll az AIDS ? Az emberiség történelme során szinte periodikusan felbukkant egy-agy félelme­tes, ismeretlen betegség, amely végigszá- guldott földünkön, világháborúnyi áldo­zatot hagyva maga. után. Védőoltásokkal, gyógyszerekkel biztonságossá tett civili­zációnkat pár éve megrengette a korunk pestisének titulált AIDS. Az Afrikából pusztító útjára indult, mindmáig gyógyít­hatatlan betegség járványszerűsége ha­zánkban még nem érezhető, hisz 48 volt a bejelentett AIDS-beteg, és 233 a HIV- pozitív esetek száma. De a statisztikák vészjelzést villognak! Mivel az új kór rohamosan terjed, az ez­redfordulóra többmillió áldozatot szed majd. Megállapították, hogy a "világon több mint hárommillió nő HlV-fertőzött, s még több azok száma, akik nap, mint nap farkasszemet néznek a betegséggel. Pedig — ismerve a gyilkos vírust, és terjedési módját —, adott a lehetőség a védekezés­re. Nem ajánlatos alkalmi kapcsolatokba bonyolódni, s ha mégis, akkor ott az óv­szer, amelyhez ma már minden üzletben hozzá lehet jutni. S, ha a nők egy része mégis könnyelműen vállalja a veszélyt, akkor... Nos, az adatok megdöbbentőek: két év múlva négymillió gyermek születik maijd fertőzött anyátok 's közülük egy­millió maga is megfertőződik. A követke­ző évtizedben előreláthatólag tízmillió gyermek marad árván, mert szülei AIDS-ben elpusztulnak. ötven százalék az esély arra, hogy fer­tőzött nő egészséges kisbabát szüljön. A magzati élet során, és a születéskor fer­tőződött újszülöttek legfeljebb hároméves korukig élhetnek, hisz a kis ember még kialakulatlan immunrendszerét a vírus könnyedén legyőzi. Borzasztó elképzelni, mit érezhet egy halálosan beteg kisgye­rek édesanyja, aki ráadásul tudja, hogy maga okozta ezt a szörnyű kórt 1 Sajnos, már Magyarországon is született olyan gyermek, akinek anyja AIDS-vírussal volt fertőzött. Az orvosok csöppet sem opti­misták. Előrejelzésük szerint a világon rövidesen tízezer csecsemő jön majd a világra, aki szerzett immunhiányos beteg­ségben fog majd elpusztulná. Sorsuk már fogantatásuk pillanatában megpecsételő­dik. A szülők mindenkor felelősek gyerme­kükért. Ezért a gyermekvállalás előtt ajánlatos elvégeztetni az AIDS-szűrést, főként, ha az anya, vagya az apa gyak­ran cserélt szexuális partnert. A szűrést ma már bárhol elvégzik, a legszigorúbb orvosi titoktartás mellett! A családterve­zésnél ma már — sajnos —, az AIDS-szed is számolni kall. Magyarország egyelőre az enyhén fer­tőzött országok közé tartozik. Ám a tu­rizmus, a növekvő idegenforgalom e té- ren igen nagy veszélyt jelent. Különösen vigyázni kell ß fiatalokra', akiket gyakran az érzelmeik befolyásolnak, s nem gon­dolják végig tetteik következményeit. Világszerte ma, december 1-jén tartják az AIDS elleni világnapot, ezúttal a nők és e betegség kapcsolatára helyezve a hang­súlyt. Nagy tudású orvoscsopartok dol­goznak azon, hogy megtalálják az AIDS-et legyőző szérumot. Időnként felröppennek a hírek a kutatások részeredményeiről, ám a hatékony gyógyszer mindmáig nem született meg. És ki tudja, mikor készül el? Meglehet, sokáig együtt kell élnünk a betegség jelenlétének tudatával, s egye­dül az óvatosság, a körültekintés, az em­beri felelősség pajzsait tarthatjuk ma­gunk és gyermekeink elé. Gubucz Katalin Front hátán front Hideg télre, fehér karácsonyra számíthatunk? Az utóbbi hetekben, a szin­te már követhetetlen „front hátán front” legalább olyan gyakori téma volt nálunk, mint az időjárás Angliában. December elseje a meteoro­lógiai tél első napja. Ennek apropóján kérdeztük a szak­embert, Szudár Bélát, a Bé­késcsabai Meteorológiai Ál­lomás vezetőjét — aki tudo­mányos dolgozatban is ele­mezte az elmúlt korok idő­járását, összevetve napjaink­kal —, hogy ritka-e az idei­hez hasonló ősz megyénk­ben? — Nem ritka. A szeptem­ber egyébként kifejezetten hűvös volt, az október átla­gos, és csak november má­sodik fele az érdekes ilyen szempontból: a 15-e utáni napok rendkívül enyhék vol­tak. De ez nem jelenti azt, hogy ilyen meleg november végét még nem jegyeztünk. 1963-ban például éhnél jó­(Folytatás a 3. oldalon) Százezrekről beszéltek, de % kisebb mértékű helyi adók várhatók A kormány hely] adókra vonatkozó elképzelése alapo­san mellbe vágta az ingatlantulajdonosokat. Az említett adók várható hatásáról dr. Remport Katalin országgyűlési képviselő véleményét kértük. A képviselőnő a Parlament költségvetési, adó- és pénzügyi bizottságának is tagja. — A helyi adókkal össze­függésben elhangzott össze­gek választóimat is nagyon irritálják — mondta dr. Rem­port Katalin. — A törvény valóban azt tartalmazza egyik variációként, hogy a lakás értékadója 300 forint is lehet négyzetméterenként. Ez jogosan háborítja fel az embereket, mert méltányta­lan megterhelést jelentene. De van a törvényjavaslatnak egy másik lehetséges meg­oldása is, amelyről eddig hallgattak az újságok. Esze­rint a korrigált forgalmi ér­ték 3 százaléka lenne a leg­magasabb helyi adó. A kor­rigált forgalmi érték eleve figyelembe veszi azt, hogy élnek a lakásban. A lakott értéknek is csak a felét ven­nék figyelembe. Tehát egy lakás értékének csupán egy­negyede után kell a helyi adót fizetni. -Például az 1 millió -forint értékű ingatlan esetében 250 ezer forint kor­rigált forgalmi érték lenne az adó alapja. Ennek 3 szá­zaléka pedig 7500 forint. Ez lenne a maximális adóösszeg az említett példában szerep­lő lakásnál, a minimum pe­dig mindössze 1500 forint. Ez még akkor is elviselhető, ha közérdekből újabb terhet kell a nyakunkba venni. Ennyi pénz miatt már senki nem támadja meg az önkormány­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom