Békés Megyei Népújság, 1990. nonvember (45. évfolyam, 256-281. szám)

1990-11-21 / 273. szám

1990. november 21., szerda Ha Pesten jár, üljön föl rá! negyvenkét éves korára gyermek lett belőle Változott is, nem is az úttörövasút Kultusz és kultúra Hit, művészet, kreativitás a nevelésben A Jungiánus Életfa Egyesület fenti cím­mel tartott négynapos konferenciát a Budavári Történeti Múzeumban. A kon­ferenciával egy időben kiállítás is nyílt ugyanott, mintegy a témát illusztrálandó, művészek és gyermekek alkotásaiból. A négy nap két hétvégét jelentett, hogy az időszerű és izgalmas előadásokat mi­nél több pedagógus és pszichológus hall­gathassa; a fiatalokkal zsúfolt terem való­ban okot adott a reményre: a nevelés kétféle szakemberei — több évtizedes el- szakítottság és mesterséges szembeállítás után — végre utat találnak egymáshoz. Mielőtt megkísérelném a csaknem húsz előadás tematikájának rövid összefoglalá­sát, előbb a nagy svájci pszichológusról, Carl Gustav Jungról kell pár szót mon­danom, hogy világossá váljék, kik azok a „jungiánusok”, és mit képvisel az Életfa Egyesület. _ „A világ fele a belső világ” — ezt az emberben és az emberi közösségekben la­kozó ősvilágot fedezte fel a kezdetben Freud-tanítvány Jung, aki később elsza­kadt mesterétől, és vele ellentétes állás­pontra jutott. Freud ugyanis úgy vélte, hogy a tudattalan (ezen csak a szemé­lyes tudattalant értette) a -tudatból kifelé induló elfojtás szemétládája, ahová a kel­lemetlen emlékeket söpörjük, azok azon­ban könnyen „tüzet” okozhatnak, lévén köztük a sok eleven parázs. Jung ezzel szemben azt állítja, hogy a tudat a sze­mélyes és a kollektív tudatalatti humu­szában gyökerezik, onnan szívja éltető (vagy pusztító) nedveit, ezért nem elég e mélyvilág tartalmait felszínre hozni, ha­nem eleven, gyümölcsöző 'kapcsolatot kell kialakítani tudat és tudattalan között. Jung nevéhez fűződik az „archetípus” (emberi érzések és magatartások ősképe) fogalmának megalkotása is: vallások, mí­toszok, művészi alkotások őrzik az arche­típusokat, ezáltal hírt adva a legrégibb, emlékek mögötti emlékekről, az „örök em­beriről”. Jungnál és követőinél tehát összetarto­zik kultusz és kultúra. Ezt az összetarto­zást a kiváló német író, Thomas Mann fejezte ki találó és elgondolkoztató mó­don: „Ha kultusz és kultúra elszakadnak egymástól, rögtön elkezdődik a kultúra lassú haldoklása” (Doktor Faustus). A megállapítás igaz voltát nap mint nap látjuk a fiatalság tekintélyes részének kulturális és viselkedésbeli igénytelensé­gében; az emberi érintkezés eldurvulá­sában és formátlan megnyilvánulásaiban; az egész társadalmat átitató és gyötró neveletlenségben (az erkölcsi érzék hiá­nyáról, a „hétköznapi” tisztességtelenség­ről, a bűnözésről nem is szólva). A budavári tanácskozás előadásain te­hát vezető gondolatként húzódott a val­lásos nevelés témája. Többen képviselték, többféle szempontból. A gazdag tematikából nehéz néhány gondolatot — akárcsak ízelítőképpen is — kiragadni. Utalásszerűén mégis meg­említem, hogy az újjászülető egyházi is­kolák tanárai a nyitottságot hangsúlyoz­ták, azt az annyiszor áhított toleranciát, amelynek szellemében diákjaikat a más meggyőződésűek tiszteletére nevelik. Min­den előadó egyetértett abban, hogy a sze­mélyes hit kegyelem, de a felnőttek pél­daadása és szeretete egyengeti a kegyelem útját, annál is inkább, mert a gyermek ösztönösen vágyódik Isten után, éppúgy — ahogy Jung szerint is — minden nép hitt élete hajnalától fogva amaz „végső ok”- ban, az életet, energiát adó örök erőben. Sokan kifejtették, hogy etika és esztétika összetartozik a nevelésben is; hogy a ne­velés — mint Kodály hirdette volt — ki­lenc hónappal a születés előtt kezdődik, és ennek már a Bibliában is nyoma van (pl. Ézsau és Jákob története, Mária láto­gatása Erzsébetnél). Meditációra, belső csöndre, figyelmes várakozásra is tanítani kell a növekvő embert. Ma a tesztek ko­rában is az ismeretszerzés és az önkifeje­zés legfontosabb eszköze a szó, a beszélt nyelv („kezdetben vala az ige”), de saj­nos, mint Sütő András írta: „szavaink hét szűk esztendejét éljük”. A mai gyermek­nek gyenge a fogalomalkotó és kifejező képessége, illogikus a gondolkodása, de a korán ráerőltetett dialektika sem érintette meg. Marad a fejében a zűrzavar, amely- lyel szemben egyetlen védekezés a sürgős felejtés. A nevelésnek úgyszólván minden idő­szerű gondja szóba került, de mindez kultusz és kultúra összefüggéseiben, azzal a határozott és vitathatatlan nevelői cél­lal, amely a humanitás, az emberi össze­tartozás vállalására készíti elő a felnö­vekvő nemzedéket. Ezt az eszmekört ne­vezhetjük felebaráti szeretetnek vagy akár csak emberségnek, mindenhogyan szebb kort ígér, egészséges testű-lelkű, alkotó­erővel megáldott fiatalokat, akik a szok- ratészi ideálért fáradoznak majd: a szép, a jó és az igaz diadaláért. Bozóky Éva Örökölt szerelem Új keddi sorozat a tévében Kíváncsi voltam, mi van vele. Milyen nyomokat ha­gyott rajta a rendszervál­tás? Megviselte-e? Rémhírek jártak felőle, hogy megszün­tetik, eladják, kritikán aluli a műszaki állapota, meg hogy gazdaságtalan. Egyszó­val, érdekelt, hogy érzi ma­gát a negyvenkét éves úttö­rő — s alig pár hónapos MÁV Széchenyi-hegyi Gyer­mekvasút. Mert hogy ez az új neve. Hűvösvölgyben a főnökség épületében, majd kinn a szakaszon több nem várt, de annál kellemesebb dologgal találkoztam. Hz első meglepetés akkor ért, amikor Németh Ágnessel, a gyermekvasút vezetőjével és Szigeti Zol­tán vezető nevelővel a tu­lajdonviszonyokról beszél­gettünk. A mai napig nem tisztázott, kié valójában ez a létesítmény. A MÁV ke­zelője vagy tulajdonosa? Az úttörőszövetségtől húsz éve nem kaptak semmiféle tá­mogatást, és augusztusban másik patrónusuk, a posta is levette róluk a kezét. A kisvasút áprilistól önálló fő­nökség, a MÁV vezérigazga­tóságához tartozik, saját költségvetéssel, személyi ál­lománnyal. Körülbelül ugyanennyi ideje fiatalítás figyelhető meg a felnőtt vasúti dolgozók között, s az intézmény területén megje­lentek a pedagógusok is. Szigeti Zoltán elmondotta, hogy a szakma, a szolgálat mellett a fennmaradó idő­ben igyekeznek vonzó, s amennyire lehet, minél ol­csóbb programot nyújtani a gyerekeknek. Toleranciára, problémamegoldásra, önálló­ságra igyekeznek serkenteni gyerekeiket a pedagógusok és az ifik is. Ezenkívül is­merniük kell a környék ide­genforgalmi nevezetességeit, turistaútjait, hiszen — kü­lönösen nyáron — gyakran fordulnak hozzájuk kérdés­sel a turisták. (Szaknyelven 6zólva az utazóközönség.) n második meglepetés az volt, hogy megtudtam: a vasutaséi iránt nem csök­ken az érdeklődés a 10-12 éves fővárosi gyerekek kö­rében. Csak nehezebb elérni őket. Az elmúlt évtizedek­ben az iskolák automatiku­san delegálták ide úgymond a kiváló úttörőket. Most, felhívások útján lehet jelent­kezni. Nincs tehát trónfosz­tás, bár azt hihetné az em­ber, hogy a sok különóra, szakkör mellett ez a kato­nás, időigényes, kitartást, ta­nulást igénylő elfoglaltság, ami ráadásul egy állítólag nem kedvelt szervezettél fo­nódott össze, veszített a népszerűségéből. — Igyekszünk- alkalmaz­kodni az idők szavához, de van, amitől nem tekinthe­tőnk el — mondta Németh Ágnes. — Ilyen az orvosi al­kalmasság és a 3,75 fölötti tanulmányi átlag. Tizenöt­naponként jönnek szolgálat­ba a gyerekek, az iskolának ehhez hozzá kell járulni. Ah­hoz, hogy valaki kimehessen a vonalra, eredményesen el kell végeznie egy négy hó­napos tanfolyamot, ebből vizsgát kell tennie. Űgyhogy ez nem játék. Jelenleg négy- százötven gyerekünk van. Az a jellemző, hogy akik elkez­dik a tanfolyamot (hetente kétszer három óra), nyolc­van százalékban meg is ma­radnak. Aki menni akar, vagy nem bírja a kötöttsé­get, az ez idő alatt megy el. Arra persze nincs recept, ki mit szeret. Van, aki a jegykezelőségre, más a pénz­tárosságra és olyan is akad, aki a rendelkező-forgalmista vagy a váltókezelő munká­jára esküszik. Különösek a gyerekek. Kinn a végállomáson egyi- ikőjüknek még a hagyomá­nyos „Előre!” szalad ki a száján, a másik hangos ke- zitcsókolommal, a harmadik felnőttes jónapottal invitálja az embert (az utazóközönsé­get) a házimúzeumba. Nem fogadnak el borra­valót a kis pénztárosok. Szá­mukra egyforma büntetéssel (százaléklevonással) jár a többlet és a hiány is. Hogy vasutas lesz-e belőlek? Né- hányan valóban ezt a pályát választják. De nem jellemző. Mindenesetre nagyon sok szakmai kérdéssel ismer­kednek meg. A gyermekvas­út vonalán minden állomás váltórendszere egy-egy fej­lődési szintet rekonstruál. Azonkívül még egy csomó dolgot kell tudniuk: a nap­lózás technikáját, a vonal­jegy és a szakaszjegy közötti különbséget és így tovább. — Alkalmazkodunk a vál­tozó igényekhez — hallottam ismét a vezetőtől. — Egyik ilyen jelzés volt, hogy lazít­sunk a szigorú alakizáson, mert ez még az úttörő ma­radványa. Még jelenleg vizs­gáljuk, mit is tegyünk, hi­szen a vasút maga is egy fe­gyelmezett cég. (A kis vasutasok nem bliccelnek. Ha vonat bezárt állomás előtt robog el, akkor is mindig tisztelegnek a jegykezelők, pedig ott aztán legtöbbször tényleg senki nem látja őket.) n harmadik meglepetés az volt, hogy mennyire kell ez a „játék” a fővárosnak. Amikor elterjedt, hogy meg­szűnik, a volt vasutasok és a jelenlegiek szülei baráti kört hoztak létre, hogy ezt megakadályozzák. Persze sok a tennivaló. Nemrég fejez­tek be egy negyvenmillió fo­rintos pályafelújítást. A je­lenlegi szerelvények jó ál­lapotban vannak, bár régi­ek. — Lehetne itt javítani — hallottam Szigeti Zoltántól. — A világon máshol is meg­élnek a turistaszezonból. S végül ez kimondva, ki­mondatlanul egy gyermek- szervezet. Ráadásul az egyik legdemokratikusabb. Azt még nem tudjuk, meddig le­het tartani az ingyenességet, de igyekeznek, hogy ne sok pénzükbe kerüljön a gyere­keknek és a szülőknek. Az utolsó, legnagyobb meglepetés az volt, amit Szigeti Zoltán arról mondott, hogy a kül­földi prospektusok ugyanúgy jelzik a budapesti gyermek- vasutat, mint mondjuk ' a Halászbástyát. Európában ugyanis egyedülálló, hogy egész évben jár, és hogy csak gyerekek végzik a munkát. A tós fapados, szeneskály- hás kocsikkal félmillióan utaztak tavaly. (Az utasfor­galomból persze nem lenne nyereséges, de az utasszál­lítás sehol nem az.) Kikből is állnak az uta­sok? A hetente kilátogató nyugdíjasoktól, kismamáktól kezdve külföldi turistacso­portokig, kiránduló osztá­lyokig. Érdemes megnézni a kisvasutat! Óránként indul, szép tájak között kanyarog, s végállomástól végállomá­sig csak háromnegyed óra az út. De nemcsak ezért éri meg kilátogatni ide. A hű­vösvölgyi állomáson ott lát­hatjuk: a vasút történeti do­kumentumaiból összeállított múzeumot, láthatunk „Elő­re” és „Űttörőváros” megál­lókat, a falon ott az aján­dékozást megörökítő mon­dat. Egyszóval, az elmúlt időszak emlékei, amelyekkel nem árt szembenézni, és nem utolsósorban jó tudo­másul venni, hogy a kisvas­út él, egészséges, sőt fejlő­dőképes. Kiss Katalin Pár beszéd — Az MDF választási ve­reséget szenvedett október­ben. — MŰK. Márciusban újra ■kezdik. * — Eladják a Közel-Keletre a polgári védelem lejárt sza­vatosságú gázálarcait. — Ha az irakiak a mér­gesgázt is tőlünk vették, ak­kor rendben. * — Eladják a MALÉV-et. — Szállunk a nyugati ve­vők rendelkezésére. * — Istentisztelet volt a Vörös téren. — Nagy dolog. Idáig tán nem volt? * — A helyhatósági válasz­tásokkal felkerült a rend­szerváltás i-jére a pont. — Kis i-re kis pont. * — A feleségem szerint az utóbbi egy év rendszervál­tásos zűrzavarában jó né­hány kilót szedett magára a kisgazda Torgyán, az SZDSZ- es Mécs Imre, az MSZMP-s Thürmer, az MDF-es Csur- ka és Botos Katalin. — Demagógia tehát, hogy a magyarság fogy és szegé­nyedik. ők például kimon­dottan gyarapodtak. (majláth—mikes) Ezek a hónapok az örök­ségek jegyében telnek. És mindenki örököl. Ki ezt, ki azt: van, aki a visszérre va­ló hajlamot csupán, és van, aki ezek mellé még millió­kat. Most ősszel tizennégy hétig a Guldenburgok életé­be pillanthattunk be, s már­is itt egy újabb sorozat És ez milyen megnyugtató. Van egy biztos pont, ha már annyi minden változik is kö­rülöttünk: december 2-ától nyolc estén át — részenként 55 percig — egy francia— amerikai filmsorozat darab­jait láthatjuk, melynek cí­me: Örökölt szerelem. A forgatókönyvet Judith Krantz regénye alapján Ro­semary Anne Sisson és Te­rence Feely írta, a rendező Douglas Hickox, s zenéjét pedig — mely biztosan so­kunk fülében cseng majd so­káig —, a műfaj világhírű jelese: Vladimir Cosma. A történetet nem illik elő­re elmesélni, de talán any- nyit lehet, hogy főhőse egy tehetséges művész, egy fes­tő, akinek sorsa sokkal vál­tozatosabb, mint amilyen egy hétköznapi ember számára valamikor is lehet. Az is ér­zékelhető a cselekmény szö­véséből, fordulataiból, hogy a történet kiötlői és bábái is nők voltak. Jellemző az a ve­zérszál is, hogy a festőt a vö­rös hajú nők iránti vonzódá­sa élete végéig elkíséri. Mi­vel ötven év telik el, ameny- nyit a főhős sorsában végig­kísérhetünk, változatosak a helyszínek is. Az 1925-ös év Párizsából indulunk, s meg­járjuk New Yorkot, aztán a háború Európáját s az utána következő éveket itt és a ten­geren túl is. Megéljük, hogy a szegény, meg nem értett művészből híresség lesz, s a szép, ámde szégyenlős mo­dellből pedig ünnepelt csil­lag. És persze mindenen át- izzik az ifjúság tüze, a sze­relem. Ahogy az évek múl­nak majd, hát az érzelmek heve és iránya is változik. Fel-feltűnnek új arcok, mi­közben a régiek egy résre is megmarad — már ahogy az az igazi életben is lenni szo­kott. Tehát lesz miért leülni kedd esténként a tévékészü­lékek elé. Meglesz ebben a történetben is az érzelmi azonosulásra, az izgalomra, az együttérzésre okot adó in­díték. Sokat segít ebben a hazai szöveget író Pataricza Eszter, a szinkronrendező. Hazai György és a szerep­lők: a festőt, Julien Mistrait Stacy Keach-t Fülöp Zsig- mond, Maggie-t, Stefanie Po- wers-t Kovács Nóra, Ketet, Lee Remick-et Moór Mari­anna szólaltatja meg, és je­lentősebb szerepet játszik még Perry, azaz Timonthy Dalton, akit Kovács István hangján hallhatunk. Az talán sejthető, hogy nem véletlen a cím. Örökség ez is, akár a Guldenburgoké, csak hát itt nem birtokról és sörgyárról, hanem szere­lemről van szó. Lehet érzel­meket örökölni? A tapaszta­lat azt mutatja, hogy lehet Az is, hogy mindezekért az örökségekért a néző is „adót” fizet méghozzá nem is ke­veset. Józsa Agnes A vonat azonnal indul! Néhány perc az egyik állomáson

Next

/
Oldalképek
Tartalom