Békés Megyei Népújság, 1990. október (45. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

1990. október 1., hétfő o iék a városokat Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsüd „ín a Fideszbe« hiszek” Szarvason és környékén 40 167 választópolgár szava­zatát várták tegnap 22 sza­vazókörben. Ebből közvet­lenül a városban 14 808 la­kosnak keltett volna az ur­nákhoz járulnia. Ottlétünk­kor közel 25-30 százaléknyi volt az átlagos részvétel. Négy tanyás külkerületben a százalék ennél valamivel magasabb. Az ezü'stszölői 20- as, a középhalmi 21-es és a SZÁT rózsási 22-es számú szavazókörökben általánosan jellemző volt, hogy sok az olyan idős ember, akihez a mozgó urnát ki kellett vin­ni. A választási bizottságok vezetői szerint többen fog­nak szavazatot leadni, mint a népszavazáskor. Szarvas város főutcájának egyik népszerű cukrászdájá­ban egy házaspár beszélget a felszolgálónővel. Természe­tesen a téma az önkormány­zati választás. — Én a Fideszben, hiszek, rájuk adtam a voksolnál — mondja a csinos eladónő. — Nekik van a legvilágosabb programjuk, ők legalább ki merik mondani, azt amire gondolnak. Az édesapám kisgazda, várja vissra a 40 holdját. De én biztos nem fogok a földön kapálni, nem azért tanultam, hogy gyalog­munkás tegyek. Bízom ben­ne, apám is meggondolja a föld visszaigénylését. *** Valószínű, az időj,ára's is érzi, a vasárnap fontos ese­ménye lesz újkori történel­münknek. Békésszentandrá­son negyed 10-kor az 1.szá­mú szavazókörben óriási a hangosikodás. A beszélgető csoport középpontjában Ben- csik Imre független polgár­mesterjelölt áll. Éppen ek­kor jött szavazni feleségé­vel. A meleg kézfogások és gratulációk talán már az eredményt sugallják, hiszen a környéken jól ismerik a nyugdíjas postai hivatalve­zetőt. • — Korai még a gratuláció — mondja a polgármester­jelölt —, hiszen a másik je­lölt, dr. Pakainé dr. Szabó Éva, aki Szarvason volt vb- titkár, komoly ..ellenfél”. Engem a kisgazdapárt és a Magyar Demokrata Fórum együttesen támogat, egyéb­ként független jelöltként in­dultam. Negyvenöt évig dol­goztam, mint postai alkal­mazott, 21 éven át Békés- szentandráson, előtte a Sze­gedi Postaigazgatóság kerü­leti biztosa voltam 11 évig. Nyugdíjazásom előtt 13 éven keresztül a Szarvasi Posta- hivatal vezetőjeként tevé­kenykedtem. Egy felnőtt lá­nyom van, ő jogász. Bízom abban, hogy a lakosság 40 százaléka eljön szavazni. Most a saját bőrünkről van szó. s ez nem tehet közöm­bös senkinek. * * * Ebéd után Csabacsüdön nagy a nyugalom. A lakos­ság javarésze — miként Torda Lajos, a választási bi­zottság vezetője elmondta —, a szavazásra jogosult állam­polgárok 60 százaléka járult az urnákhoz délig. A telepü­lésen három polgármester­jelölt indult, egy független, egy MDF-es és egy SZDSZ- es, de az önkormányzati képviselőjelöltek is oőven vannak. A 9 testületi tag­ságra 30-an pályáznak. Ügy tűnik, itt eredményes lesz a szavazás. — A csabacsüdiek igen érzékenyek a politikai vál­tozások iránt. Nem akarom elkiabálni, de nálunk az MSZP tűnik a legerősebb­nek. Higgyék el, az emberek nem a pártokat nézik, ha­nem magukat a jelölteket, különösen az idősek vannak így. Nem sok dolgunk ákadt, mindenki tudta, hogyan kell szavazni — mondta búcsú­zóul Torda Lajos. * * * örménykúto» is igen élénk a politikai élet. A települé­sen, miként Tímár Elek, a Petőfi úti 1. számú szava­zókörzet választási bizottsá­gának elnöke elmondta, igen nagy a tolongás a polgár­mesteri székért, öten is ver­sengenek, négy független és egy kisgazda jelölt. A hét önkormányzati képviselő­helyre 18-an számítanak. — Vallásos nép a mienk és a mise után jönnek majd nagyobb számmal szavazni. Bár az embereket nemigen érdekli, hogy ki lesz a pol­gármester, csak jobb legyen. Sokan elmentek kukoricát törni, vagy felutaztak a BNV-re, ezért nem vagyok benne biztos, hogy meg lesz a 40 százalékos részvételi arány. Zsadány, Biharugra Túllépni a szentenciákon „Eddig a fővárosiak 14,2 százaléka szavazott, mérsé­kelt az érdeklődés” — tudat­ja a Déli krónika, amikor a zsadányi benzinkúthoz be­fordulunk. „No, nálunk en­nél biztosan sokkal jobb lesz az arány” — fordítja a rádió híreit a helyi viszo­nyokra Egeresi Attila, a ta­valy decemberben a Magyar —Lengyel Barátság Tsz égi­sze alatt megnyílt kút veze­tője. „Én is bezártam egy fél órára, mert úgy gondol­tam, ott a helyem. Hogy ki­re szavaztam? Arra, akit a •legtöbben ismernek, és tud is tenni a faluért a három polgármesterjelölt közül.” „Ez Zsadányban nem sab­lonbeszéd, mert itt mindig olyan vezetők voltak, akik jól megszedték magukat, az­tán továbbállitak” — veszi át a szót Nagy Sándor, a helyi ABC-áruház vezetője, aki néhány hordó olajért jött ide ebédidőben. Más mon­danivalója is van: — Saj­nos, az emberek még min­dig be vannak gyulladva, és nem mernek remélni ko­moly változásokat. Pedig itt az ideje! Lehet, hogy most még egy kis reszkír, és nem tanácsi gyakorlatú ember kerül az önkormányzat élé­re, de helyi tesz, és ha tá­mogatást kap, hamar tu­dunk előrelépni mindenben. És többé nem mondják ró­lunk, hogy itt nincs káder. Végre le kell számolni egy csomó, valamikor kikiáltott szentenciával, mint ahogy az sem állja meg a helyét, hogy aki régen párttag volt, csak hozzáértetten lehet, hogy ■ finoman fogalmaz­zak ... * * * A biharugrai főtéren ma minden út kétfelé vezet: az egyik a lángossütő irányába, aztán balra, a másik a Sza» bő Pál Általános Iskolába — ezen a két helyen lehet voksot tenni a jövőre, vagy inkább azokra, akik majd alakítói tesznek holnaptól. „Menjen ide, a 002-esbe, az iskolába” — tanácsolja egy svájcisapkás, zöld gyakorló- ruhás honpolgár, de bővebb okot nerfl tudunk meg, mert sietve beszáll egy piros Da­cia fizetőülésébe. A harmadikosok tantermé­ben javarészt pedagógusok­ból áll a szavazatszedő bi­zottság. Úgy látszik, az ide­gennek némi bizalmatlanság dukál, előkerül az újságíró- igazolvány is. „Határszélen vagyunk, itt sok minden elő­fordulhat” — indokolja az „igazoltatást” Baji Antalné, a bizottság titkára. Ebbe a körzetbe az 1143 szavazásra jogosult polgár közül 495-öt irányítottak, fél 2-kor a 260. szavazót várják. Érkezik is, de Gyulai Tibort nem találják a névsorban ... a másik utcába hivatalos ugyanis. A bizottság tagjai úgy jó­solják, hogy Ugrán legalább a 70 százalékos arány meg­lesz! Hogy ki ülhet a pol­gármesteri székbe, arra még tippjük sincs, mert körülbe­lül azonos tábort tudhat ma­ga mögött Kalmár János lel­kész és Makra Győző foga-i dóvezető. A bővebb listán 34 nevet olvasunk, 14 kisgaz- dást, 11 MDF-est és 9 füg­getlent. „Főleg a reggeli órákban jöttek sokan, még sorbanállás is volt. Hiába, most a tengeriszedés szezon­ja van, sokan innen mentek szedni, a szilasi részen jó termés kerekedett az idén is” — tájékoztat egy kis se­gítséget is kapva Bertalan Ernőné, a bizottság elnöke. Különlegességről nem tud beszámolni, eddig mindenki tudta és tette a dolgát. Leg­feljebb két útbaigazítani va­lójuk akadt gyakrabban az adminisztráció mellett:, fel­hívni az érkezők figyelmét arra, hogy csak kilenc név maradhat az önkormányza­tot befolyásoló listán, no és, hogy egy helyiségben egy­szerre csak egy szavazó voksolhat... Megérkezik — talán hí­rünkre — Bai Zsolt, aki elő­adó ugyan a tanácsnál, de jelenleg ő látja el a vébétit- kári teendőket. Nem ünne­pélyes, mégis elegáns, sza­batosan fogalmaz, és azt mondja: pedagógusi pályá­ját cserélte fel a tanácsira, most jár főiskolára, és hét­főtől is ugyanúgy intézi a hozzá fordulók ügyes-bajos dolgait, mint a múlt héten. „Dologidő van, nem nagyon érünk rá politizálni” Kaszaper, Telekgerendás, Tótkomlós Győztes hír lapzártakor A dűlőút egyik oldala még a kaszaperi, túlon a másik már a tótkomlósi határ. Bozsó József még kaszaperi földön rója a hatalmas kö­röket Rába-traktor vontatta gépmonstrumával. A búza alá készíti elő a talajt; va­sárnap ide, szavazás oda, a munka nem várhat, annál is inkább, mert a nagy száraz­ság miatt az idén öt menet­ben kell megdolgozni a ta­lajt ahhoz, hogy elfogadha­tó magágyba kerüljön a jö­vő évi kenyérnek való. — Reggel azzal kezdtem a napot. — Száll le a gép nyer­géből a fiatalember, miután a motorzajtól, no meg a leg­újabb szerzeményű magnó- kazettájáról áradó rockzené­től végre megérti a kérdést, hogy tudniillik, szavazott-e már. — Három polgármes­terjelölt van, mindegyiket is­merjük, kicsi á falu, itt min­denki ismer mindenkit. Én arra tettem, de gondolom, legtöbben így vannak ezzel, hogy arra szavazunk, aki tett is a faluért. Különben meg, dologidő van, itt a kukori­ca, a paprika, a cirok, nem nagyon érnek rá az embe­rek sokat politizálni. — Mégis, hogyan lenne ió? — Én csak a magam mun­kájából indulok ki. azt tu­dom, ha kicsit esősebb tett volna az esztendő, akkor nincs ekkora baj, több ga­bona terem, több a pénz, és az emberek hangulata is jobb lenne. Amúgy meg most, hogy a nagybánhegye- si Zalkából végre különvált a mi kaszaperi tsz-ünk, ta­lán így jobb lesz, a magunk gazdái tehetünk. * * * Közel s távol sehol egy lé­lek az országúton. Még va­lahol a csabai határban jár­hatunk — egyébként Csa- nádapácán át Tótkomlósra igyekszünk —, amikor egy viharvert buszváróban meg­csillan valami. Idős asszony áll fegyelmezett-várakozó tartásban a megállót jelző tábla tövében, ünneplősen, feikendőie akkurátusán két bogra kötve az álla alatt, két keze a maga előtt tartott re- tikülön — ennek a fémke­rete fénylett messziről a reg­geli napsütésben. — A buszt várom, tán az tesz ott a kanyarban! — Honnan, hová? — Szavazni megyek a vá­rosba. másfél kilométer a tanya. Telekgerendás 411., onnan jövök — sorolja gyor­san Vnyatyinszki Pálné, és már nyúlna is az igazolvá­nyáért. Közben a buszt lesi izgatottan, nehogy lemarad- ion. — Azt is megmondom, nem titok, a kisgazdákra szavazok — szól vissza a buszból. Vozár Pál, a távolsági já­rat vezetője türelmesen vár, míg befejezzük, sőt, ő sem tér ki a válaszok elől, pe­dig a menetidő nyilván szi­gorú. — Ez a pusztaottlaka— medgyesegyháza—békéscsa­bai járat, úgyhogy én me­net közben szavaztam Ottla- kán, mivel odavalósi va­gyok. — A jelölteket ismeri-e? — Hogyne ismerném! Miközben már a vissza­pillantó tükröt tartja szem­mel, még megjegyzi, most már csak jobbra fordul tán a falu sorsa, ha nem közös­ködnek senkivel, ha közös tanács helyett saját önkor­mányzatuk lehet. * * * Tótkomlóson sokan már kora reggel, a jószágetetés, járda- söprés után elballagtak, vagy elkerekeztek szavazni, onnan esetleg a templomba. Vagy fordítva. Előbb a lelkiek, az­után a honpolgári köteles­ség. A főtéren álló evangé­likus templomban a szlovák nyelvű istentiszteletnek már vége. Gyekiczky János lel­kész úr — egyébiránt az egyik polgármesterjelölt — ezúttal Máté evangéliumá­ból prédikált, imigyen idéz­ve szavait: -,,Ne gyűjtőitek magatoknak kincseket, ha­nem a szeretetet gyűjtsé­tek...” A magyar nyelvű istentisztelet még ezután kö­vetkezik, ezért tehet csendes most a főtér. Átellenben, a községháza kapuján természetesen ott a tájékoztató, miszerint ezen a településen hárman vete­kednek a polgármesteri szé­kért: az említett, független­ként induló lelkész, azután a kisgázdák jelöltjeként, Lo- pusni András nyugdíjas, s az eddigi tanácselnök, a szin­tén független jelöltként in­duló Juhász Pál. — Jó modorú, közvetlen, dolgos ember ez a Juhász, jól ismeri a nép, idevalósi, beszél szlovákul is. Nem ki­zárt, hogy újra ő lesz a pol­gármester. Lapzártakor kiderült, Tót­komlós polgármestere való­ban Juhász Pál lett. A tele­pülésen a választói név­jegyzékbe felvett, szavazás­ra jogosult állampolgárok 47,3 százaléka járult az ur­nákhoz. A tudósításokat írták: Be­de Zsóka, esete Ilona, Fá­bián István, Halasi Mária, Kiss A. János, László Erzsé­bet, Magyar Mária, Molnár Lajos, Papp János és Tóth Ibolya, a fotókat Fazekas Ferenc és Kovács Erzsébet készítette. „Szavazni megyek a városba” — mondja Unyatyinszki Pál­né. A volánnál Vozár Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom