Békés Megyei Népújság, 1990. október (45. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

1990. október 1„ hétfő msIslUKTAW *7;:;í HE • 1 ■§ rfTj i§f tj | É M mM 1 jngn ■ f ü wm pgP 1 *1 1- M fi | IB '%í IgL ; 7H» 1 Kg 'f ' jü ..1 jgfgf 1 n ■ | Bír® M ■ si ®ii iiii j ÉJ ® J 1 I I } BÉÉBBB A „szemérmesebbek” a lépcsőházija járnak Bolt éjjel-nappal A közelmúltban a Csaba u. 9. szám alatt nyílt egy NON-STOP — éjjel-nappal nyitva tartó — élelmiszerbolt. Az új engedélyezési eljárás alapján a városi tanács il­letékes osztálya kiadta a Rhűködési engedélyt, a lakók tiltakozása ellenére. Augusztus végén az üzletkört clel- miszerbüfére bővítették. Az udvarban lakó 29 családnak azóta nincs nyugodalma.' Az igen tisztelt vevőkör sötéte­dés után több hullámban érkezik. Már 22 óra után álta­lában a családosok nem kenyeret, cukrot, lisztet és egyéb alapvető élelmiszert vásárolnak, hanem a környező ven­déglátó egységben elkészített hidegsalátákat, szendvicse-' két fogyasztanak helyben, aztán „olcsó” üdítőkkel és pa­lackozott szeszes italokkal öblítik le. A fogyasztóközönség a szabadban végzi el „természetes szükségletét”, illetve a „szemérmesebb” hölgyek a lépcsőházainkban. A tanács a rendszerváltás átmeneti időszakában tehe­tetlensége miatt nem tesz semmit. A környéken lakók véleménye szerint nincs szükség éjszakai élelmiszerbolt­ra, mivel a környék nem idegenforgalmi központ, nincs üdülő jellege, nem működik három műszakban termelő­üzem. A büfé csak arra való, hogy a vállalkozó befekte­tett tőkéje minél nagyobb hasznot hozzon. A lakók több millió forint értékű lakásaikat Rendelte­tésszerűen nem tudják használni, és nem tudják gyako­rolni az ember alapvető jogát, a pihenésre való jogot. I K. Gy.-né, Békéscsaba Segítettek... Négyéves kisfiúnk szep­tember 1.4-én a délutáni órákban kutyaharapás miatt súlyosan megsérült. Ijedtsé­günkben az arra járó, szol­gálatot teljesítő rendőrautót állítottuk meg. A rendőrök készségesen segítettek, s így gyermekünk azonnal kórház­ba került, ahol megfelelő ke­zelést kapott. Mivel a nagy izgalomban sem a kocsi rendszámát, sem a rendőrök nevét nem jegyeztük meg, ezúton szeretnénk köszöne­tét mondani a gyors segítsé­gért. Kovács Györgyné, Békéscsaba * * * A Gyulai Mozgássérültek Egyesülete, vezetősége és tagsága hálás szívvel köszö­ni a Körös Volánnak, hogy szeptember 22-i kirándulá­sukra térítésmentesen — a nehéz anyagi helyzet, ellenére is — autóbuszt biztosított. Nekik köszönhető, hogy az országos rokkantak napján részt vehettek Nagykőrösön a gyulai mozgássérültek. Ráfi Rózsa elnökhelyettes Fent és lent A Torgyán Józsefről írt cikk úgy felvitte a vérnyo­másomat, hogy nem bírom ki szó nélkül. Félelmetes, hogy egy nagy párt éléi) ilyen ember áll. Börtönbe nem azt kell zárni, aki be­szél, hanem azt, aki ezt új­ra meg akarja tiltani az em­bereknek! Ezt az egy jogot sikerült kivívnunk végre, hogy legalább szabadon el­mondhatjuk a véleményün­ket, bár úgy érzem, nincs ott fenn, aki odafigyeljen az egyszerű földi halandók sza­vára. Vezetőink túlságosan el vannak foglalva az egy­más közti marakodással, és azzal, hogy tudják a mási­kat a közvélemény előtt le­járatni, hátha ezáltal az ő pozíciójuk erősebb lesz. Végül még egy költői kér­dés, ami sajnos egyre több emberben merül föl itt lent. Országunk vezetőinek nem kéne inkább egymással ösz- szcfogva arra összpontosí­tani fölösleges energiájukat, hogy a „béka” alól kihúzzák az országot ehelyett a „lejá­ratósdi” helyett?! Abban pe­dig csak titőkban reményke­dünk, ‘hogy ott fent az is eszébe jut valakinek végre, hogyan itudnánk mi itt lent rátalálni a fölvezető útra! Kérem, a nevemet ne ír­ják alá. Három gyermekem van, akiket nekem kell föl­nevelnem, és sajnos, ez a mi demokráciának nevezett torzszüleményünk még nem bizonyította, hogy érdemes a bizalomra! Erdélyi nyílt levél Hazatérve szülőföldünkre, a székelyföldi (Kovászna megyei) Magyarhermány és Kisbacon falvakba, hálával gondolunk Mezőgyán test­vérközségünk egy hétig tar-, tó vendégszeretetére. A negyven gyermekből és ti­zenöt felnőttből álló csopor­tunk szívből fakadó köszö­netét fejezi ki Nagy Sándor iskolaigazgatónak, Szabó István tanácselnöknek, a tantestület munkaközösségé­nek, a napközi személyzeté­nek, a vadászegyesületnek, az MHSZ-nek, a sportegye­sület vezetőinek, a termelő- szövetkezet vezetőségének, a községi kézimunikakör tag­jainak és a gyermekeinket, illetve bennünket fogadó és rólunk gondoskodó csalá­doknak az igaz testvéri sze- retetért. Ez a gondoskodás abban is segített, hogy rö­vid ismerkedő utat tehes­sünk Gyula városában, va­Ki ezt, ki azt Még ezekben a gazdasági­lag nehéz időkben is vannak olyan intézmények, vállala­tok, magánszemélyek, akik szívesen segítenek a rászo­rulókon. Legalábbis ezt bi­zonyítja az a sok adomány, melyet a közelmúltban a bé­késcsabai Családsegítő Szol­gálatnak ajánlottak fel. Az UNICON-tól 250 ezer forint értékű ruhát kaptak augusz­tusban. melyet a legrosszabb szociális helyzetben élő csa­ládok közt osztottak szét. Élelmi szer-segély csőm agot adhattak a fillér nélkül raa- radtaknak a HÜSKER jóvol­tából, akiktől 10 kiló kol­bászt, 40 kiló szalonnát, 100 kiló zsírt kaptak. A Békés Megyei Élelmiszer-kiskeres­kedelmi Vállalat adománya, 250 konzerv, valamint a Bé­ELVESZETT az Orosháza és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet ipari részleg MNB: 264-35646 3. sz. bélyegzője. 1990. szeptember 21. óta ÉRVÉNYTELEN. lamint a csodálatos főváros­ban, Budapesten. Bátran ki­jelenthetjük, hogy Mező­gyán, testvérközségünk gon­doskodásának köszönhetően az eltelt rövid hét alatt is mindannyian otthon érez­tük magunkat. Kérjük a me- zőgyáni testvérközséget, nyújtsanak alkalmat arra, hogy mi is viszonozhassuk Erdélyben ezt a tettekkel bizonyított testvéri szerete- tüket. Kívánunk Mezőgyán köz­ség lakóinak egészséget, sok örömet családjaikban és si­kert munkálkodásaikban. Is­ten áldása legyen életükön, a község népének jelenén és jövendőjén. A két erdővidéki falu, Magyarhermány és Kisba­con nevében: Balog Irma iskolaigazgató, Hegyi Dániel református lelkész adott kés Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat 20 mázsás rizsszállítmánya is sok családon segített, főként azokon, akik munkanélküli segélyen élnek. Az élelmi­szerből kaptak a kisnyugdí­jasok, a nagycsaládosok, il­letve a bölcsődék és a szo­ciális otthonok is. Kiss Gyula, battonyai ma­gánvállalkozó 40 mázsa, ki­tűnő minőségű zsírszalonnát bocsátott olcsón a családse­gítő rendelkezésére, melyből szintén a létminimumon élők vásárolhatnak. A Családsegítő Szolgálat mindazok nevében köszöne­tét mond. akik részesültek az adományokból, s tovább­ra is örömmel fogadnak mindenfajta segítséget. E. k. Legújabb — legjobb — legolcsóbb filmek. ASTRA VIDEOTÉKA. Békéscsaba, Jókai út 10. Telefon: 22-027. NYITVA TARTÁS: hétköznap 10—12 és 15—20 óráig, szombaton 10—20 óráig, vasárnap 15—18 óráig.---------------------------------------i K önyvajánlás kertészkedöknek Az élet kertje. Szerintem erre a címre az is odafi­gyel, aki nem gyakorlott kertész. Geoff Hamilton könyve mindazoknak szól, akik nemcsak kertészkedni szeretnek, de azt is szeretnék tudni, hogy lehet mindezt megvalósítani a természet adta lehetőségeken belül. A környezetbarát termesztési módok iránt egyre nagyobb az érdeklődés hazánkban is. Egészséges környezet — egészséges ember, ismerős a mondás. Sokat segít az ér­deklődő kertbarátoknak a színes és mutatós kiadvány, amely a talaj szerepét mu­tatja be, a biokertész szem­szögéből. A biológiai nö­vényvédelem, a gyomirtás, a kerttervezés, a díszkert, a haszonkert kialakítása, a szaporítási rhódok is helyet kapnak a kiadványban. A jól rendszerezett információ ki­váló segítség a kezdő kertész számára, mert színes kép­anyaga biztosítja a növények azonosítását. Azt hiszem, a ma emberé­nek erre a kiadványra fel­tétlenül szüksége van. A számtalan érdekesség mel­lett megtudhatjuk a könyv­ből, hogyan termeszthetjüik a kötöző, a tépő, az endivia vagy a tölgylevelű salátát. Rajzokon láthatók az egyes gyümölcsfajok koronaalakí­tási módjai. Sokak szerint a tavaszi kert a legcsodálato­sabb, ilyenkor ősszel a ma­dárbirsek, a vadszőlő, a cserszömörce, az őszirózsák legalább olyan varázslatos színpompát nyújtanak szá­munkra, mint a tavasszal fakadó rügyek sokasága. S figyeljék meg Önök is! —• nincs két egyforma zöl$ vagy vörös a növények kö­zött. Gyönyörködjenek az Officina Nova magyar nyel­vű kiadványában. A könyv legyen ajándék, vagy ritka jó vétel, a biokertészek pol­cán ott a helye. Tusjak Jánosné tanár Koldulnom kell?! Negyvenéves vagyok, eddig számítógépen, írógépen dol­goztam, de a túlfeszített munka és a főnököm hajcsárko­dása miatt tavaly agyvérzést kaptam, amit a „jó” körzeti orvosom gyomorrontásnak állapított meg. Négy napig esz­méletlenül feküdtem, míg idős édesanyám ki nem hívta a mentőket. A kórházi orvos azt mondta: mivel aránylag fiatal vagyok, annak köszönhetem, hogy életben marad­tam. Természetesen újból kellett megtanulnom járni és beszélni. Két hónapi betegállomány után visszaküldték dolgozni, de négy hónappal tovább nem bírtam, míg végül is a személyzeti osztály indította meg a leszázalékolásomat. Így most 23 évi folyamatos munkaviszony után kapok 4300 forint rokkantsági nyugdíjat. Kérdezem én, mi után százalékolják le az embert? Be­mentem az újkígyósi tanácshoz, hogy valamilyen segítsé­get kérjek, hisz 3000 forint rezsim van, hogy lehet ebből megélni? Az orvos is azt írta a tanács felé, hogy életem végéig munkaképtelen vagyok, de ők esetleg csak annyit ■tudnak tenni az én esetemben, hogy a gyógyszereimhez hozzájárulnak. Kérdezem, kihez fordulhatok segítségért, hisz’ a betegségemet, munkaképtelenségemet mások idéz­ték elő? Kérhetek-e egyáltalán kártérítést a roklcantsá- gomért? Hát azért dolgoztam eddig becsületesen, hogy koldulnom kelljen? J. F.-né, Újkígyós . Bélmegyeren az idei nyáron is több utcát láttak el szilárd burkolattal. A másfél ezer lakosú községben igen magas szín­vonalú az infrastruktúra, s ez nagyrészt az itt lakóknak kö­szönhető, akik sem idejüket, sem munkaerejüket nem saj­nálva szépítik lakóhelyüket Fotó: Kovács Erzsébet Hová lesz az oxigén? A Nap kora hatmilliárd év. Még ennyit tudna élni, adni energiát, mely létrehoz­ta és ma is táplálja az éle­tet. Az emberiség élete a föl­di élethez képest rövid, a kultúránk még rövidebb; igényünk hol szab határt a pazarló felhasználásnak? Mindez nem csak a jövő gondja, a máé is. A Nap fel­színe most igen aktív, igaz­ság szerint a Napból érkező korpuszkulák hatására nagy felhőképződésnek, esőzésnek kellene lenni, ennek ellenére szárazság van már évek óta. Vajon miért? Nincs téli csa­padék, sem hó, sem eső for­májában. Az ózonréteg sza­kadozik, nincs kellő oxigén­utánpótlás. Hová lesz a nö­vények asszimilációja során keletkezett rengeteg oxigén? Belehull igényeink feneket­len zsákjába! Nem vagyok ellensége semminemű fejlődésnek, de gépkocsik százai termelik a felesleges széndioxidot, amely nemcsak közvetlenül mérgez, hanem közvetve is káros. Ráadásul az olaj- és gázmezők sem adják örök időkre mindenkinek az ener­giát. A rég letűnt népek, az inkák, az egyiptomiak isten­ként imádták a Napot, de mi, mai életünk hatalmi har­caiban saját létünkről, éle­tünkről is megfeledkezünk. Kiss György, Nagyszénás „Fák közt lopakodtunk" Természetvédelmi tábor a Berettyé mentén A kisújszállási Arany is­kola biológiai érdeklődésű tanulóinak részére „Jermy Gusztáv” természetvédelmi tábort szerveztünk a nyári szünetben, a Hortobágy-Be- rettyó mentén, az 1984-ben védetté nyilvánított terület központjában. A természeti értékek megőrzése, ismerete, szeretete volt a célja első nomád táborunknak. Meg­ismertettük a gyerekekkel az itt található fontosabb nö­vényi társulásokat, az olyan védett fajokat, mint a tün­dérfátyol, a régi őszirózsa és a sárga nőszirom. A vízfelü­letet borító súlyomról meg­tudtuk: Nyugat-Európában a ..sebezhető” fajok közé tar­tozik, olyan kevés van be­lőle a lecsapolások, káros környezeti hatások (vegy­szerezés) miatt. Itt a víz még él. Néhol beborítja a horgászok bosszúságára, a természetbarátok örömére, a máshol oly ritka púpos bé­kalencse, a különböző hínár­társulások tagjaiként. Az itt található mintegy 300-350 növényfaj közül ta­nulóink legalább 80 fajt fel­ismernek az itt szerzett is­meretek alapján. A növénye­ket nem gyűjtöttük csokor­ba, a lepkéket nem feszítet­tük dobozra. Az esztétikai él­ményt a fotókon és video­felvételeken kívül Kovácsné Bulka.y Julianna művészta­nár vezetésével agyagszob­rokba, plakettekbe, linómet­szetekbe formálták a gyere­kek. Az itt jegyzett 150 ma­dárfaj közül mintegy het­vennel sikerült ismeretséget kötni. A gémtelepen hason kúszva, gallyakkal átszőtt fák között lopakodva sike­rült kilesni az itt élő kócsa­gok, gémek rejtett életét. A dévaványai túzokrezer­vátumban közelről figyelhet­tük Európa legnagyobb tes­tű madarait, a túzokokat. Gábor-Gábor, a híres „Ga­zsi” utóda kíváncsian leste érkezésünket. Az itt töltött napok meggyőzték a gyere­keket: felnőttként ők már biztosan nem meditálnak a nád- és tarlóégetés szüksé­gességén, tudván, hogy ma­darak költőhelyeinek százai, árnyat adó fák, bokrok pusz­tulnak el. Dr. Szabó Danka Klára, táborvezető Szerkesztői üzenetek Farkasné, Szarvas: Mivel címét nem írta meg, sajnos nem tudunk válaszolni leve­lére, melyben igen sok sze­mélyes problémát vet fel. * * * B. L.-né, Orosháza: Kér­jük, írja meg a szerelővál­lalat, vagy a magánvállal­kozó nevét, hogy továbbít­suk panaszát. * * * özv. K. Györgyné, Békés­csaba: Levelét elküldtük a szóban forgó egészségügyi intézmény vezetőjének, vá­laszáról értesíteni fogjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom